ကုန္စည္ေစ်းနွုန္းမ်ား

ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား2019-11-29

ဆန္အမ်ဳိးအစားအနိမ့္ေစ်းအျမင့္ေစ်း
ေျမာင္းျမ/ပုသိမ္ေပၚဆန္းသစ္၃၈၀၀၀၄၂၀၀၀
ဖ်ာပုံေပၚဆန္းသစ္၃၆၀၀၀၃၈၀၀၀
ေဒးဒရဲေပၚဆန္းသစ္၃၅၀၀၀၃၈၀၀၀
ေပၚဆန္းနယ္စုံသစ္၂၅၀၀၀၃၂၀၀၀
ၿမီးဒံု သစ္၁၈၀၀၀၂၁၅၀၀
ငစိန္ သစ္္၁၈၀၀၀၁၈၅၀၀
ေရႊဘုိေပၚဆန္း၅၅၀၀၀၅၉၅၀၀
ဧည့္မထ ၂၅ % သစ္၁၈၅၀၀၁၉၅၀၀
ေပၚဆန္းရွယ္၃၈၀၀၀၄၀၀၀၀

ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား2019-11-29

ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား
ပဲမ်ဳိးစုံေစ်းႏႈန္း
ကုလားပဲျဖဴလုံး၁၃၁၅/၁၃၅၀
ကုလားပဲလုံးျဖဴႀကီး၁၃၁၅/၁၃၅၀
စားေတာ္ပဲလုံး၁၁၈၀/၁၁၅၀
စြန္တာနီ/ျပာ၁၁၈၀/၁၂၂၀
ေထာပတ္ပဲ၁၆၅၀/၁၇၄၀
ပဲႀကီး (ကုန္း)၁၄၆၀/၁၄၈၀
ပဲတီစိမ္း ပခုကၠဴ၁၉၆၅/၁၉၈၅
ပဲတီစိမ္း ခရမ္းေရႊ၀ါ (ထိပ္စ)၂၁၃၀/၂၁၇၀
ပဲတီစိမ္း ပဲခူးေရႊ၀ါ၂၀၈၀/၂၁၃၅
ပဲတီစိမ္း ၀ါးခယ္မ၁၈၆၅/၁၉၂၀
ေျပာင္းဆံ၄၄၀/၄၆၅
ပဲလြန္းျဖဴ မင္းလွ၁၁၆၅/၁၁၈၅
ပဲလြန္းျဖဴ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ၁၁၃၀/၁၁၅၀
ပဲလြန္းနီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ၁၁၆၅/၁၂၅၀
ဘုိကိတ္ပဲ၁၁၆၅/၁၂၂၀
မတ္ပဲ FAQ/RC (2019)၁၀၆၄၀၀၀
မတ္ပဲ SQ/RC (2019)၁၁၂၉၀၀၀
ပဲျခမ္းမ်ား
ကုလားပဲျခမ္း၁၈၂၅/၁၈၅၀
ဆီထြက္သီးႏွံ
ပဲပုပ္ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ (သိပၸံ)၁၀၁၅/၁၀၂၅
ပဲပုပ္ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ (အထြက္တုိး)၁၀၅၀/၁၀၇၀

ျကက္သြန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား2019-11-29

ၾကက္သြန္နီအမ်ိဳးအစားမ်ား
ၾကက္သြန္နီေစ်းႏႈန္းမ်ား
ဆိပ္ျဖဴရွယ္ (သစ္)၂၉၀၀
ဆိပ္ျဖဴလတ္ၾကီး၂၇၀၀
ဆိပ္ျဖဴလတ္သန္႔၂၅၀၀
ဆိပ္ျဖဴလက္ေခ်ာ၁၆၀၀
ျမစ္သားရွယ္၈၅၀
ျမစ္သားလတ္ႀကီး၈၀၀
ျမစ္သားလတ္သန္႔၆၀၀
ျမစ္သားလတ္ေခ်ာ၄၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကဴကုတ္(ရွယ္)၃၃၀၀
ၾကဴကုတ္(လတ္)၃၁၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး-၂၂၆၅၀
ေတာင္ႀကီး ထူး-၃၂၃၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး-၄၂၇၅၀
ေတာင္ႀကီး ထူး-၅၃၀၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး-၂၂၆၅၀
ေအာင္ပန္း ထူး-၃၃၁၅၀
ေအာင္ပန္း ထူး-၄၃၆၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး-5၄၁၀၀

အျခားကုန္ေစ်းနွုန္းမ်ား2019-11-29

ျငဳပ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ျငဳပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖူကၽြန္း)ပု၇၀၀၀/၉၀၀၀
ျမစ္၀(ပု)၇၀၀၀/၇၅၀၀
အိႏိၵယ(ရွည္)၅၄၀၀/၅၅၀၀
အိမ္မဲ၅၄၀၀/၅၅၀၀
ပန္းတေနာ္ရွည္၅၃၀၀/၅၄၀၀
ေက်ာက္ဆည္ (ဒီမြန္)၄၆၅၀/၃၇၅၀
ျမစ္၀ မိုးေထာင္၅၅၀၀/၅၇၀၀
ထန္းလ်က္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ထန္းလ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ေတာင္သာ(ထန္းလ်က္)၁၆၈၀/၁၇၀၀
ေညာင္ဦးေဆးရွယ္၁၇၅၀/၁၈၀၀
မလုိင္ၾကမ္း၁၆၈၀
မလုိင္ေခ်ာ၁၆၈၀
မလုိင္၀ဲ၁၇၀၀
ေရစႀကဳိေခ်ာ၁၈၅၀/၁၉၅၀
ပခုကၠဴအၾကမ္း၁၇၅၀
ၾကံသကာေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကံသကာအမ်ိဳးအစားေစ်းႏႈန္း
ၾကံသကာ (ျပည္)၁၁၀၀/၁၂၀၀
မန္က်ည္းသီးေစ်းႏႈန္းမ်ား
မန္က်ည္းသီးအမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း(အသား)၂၆၀၀/၂၈၀၀
ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္)၂၀၀၀/၂၁၀၀
မန္က်ည္းသီး (ဒါးဇင္း)၁၅၀၀
သၾကားေစ်းႏႈန္းမ်ား
သၾကားအမ်ိဳးအစားေစ်းႏႈန္း
သၾကားအျဖဴ(ရွယ္)၁၁၀၀/၁၂၀၀
အာလူးေစ်းႏႈန္းမ်ား
အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ဟဲဟိုး ဆြဲ၄၀၀
ဟဲဟိုး A1၇၀၀
ဟဲဟိုး OK၈၂၀
ဟဲဟိုး S1၈၇၀
ဟဲဟိုး S2၉၇၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း ဆြဲ၃၅၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း လတ္၃၅၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း A1၅၂၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း OK၆၃၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း S1၆၈၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း S2၆၀၀
ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား
ပုဇြန္ေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္၅၀၀၀၀/၆၀၀၀၀
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး၃၀၀၀၀/၄၀၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳႀကီးရွယ္၂၅၀၀၀/၂၈၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳႀကီးရိုးရိုး၂၃၀၀၀/၂၅၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳေသးရွယ္၂၀၀၀၀/၂၂၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳေသးရိုးရိုး၁၀၀၀၀/၁၅၀၀၀
ၿမိတ္ပုဇြန္လတ္၂၂၀၀၀/၂၅၀၀၀
ၿမိတ္ပုဇြန္ရိုးရိုး၂၀၀၀၀/၂၂၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္ရွယ္၃၅၀၀၀/၄၀၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး၂၅၀၀၀/၃၀၀၀၀
ရခိုင္ပုဇြန္လတ္၂၀၀၀၀/၂၃၀၀၀
ေရခ်ိဳငါးေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး၃၅၀၀၀/၄၀၀၀၀
ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးေျမြထိုး၁၀၀၀၀/၁၃၀၀၀
ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး၂၈၀၀၀/၃၀၀၀၀
ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္၂၃၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးရံ႕လံုး၁၅၀၀၀/၁၈၀၀၀
ေရငံငါးေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ကလိန္၁၈၀၀၀/၂၀၀၀၀
ငါးကြမ္းရွပ္၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး၅၀၀၀/၆၀၀၀
ငါးတံခြန္လံုး၃၀၀၀/၄၀၀၀
ငါးႏွပ္ခ်ိဳ၈၀၀၀/၁၀၀၀၀
ငါးပုတ္သင္၄၀၀၀/၄၅၀၀
ငါးေရာင္ႀကီး၂၅၀၀၀/၂၈၀၀၀
ငါးေရာင္လတ္၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ဆီငါးေရာင္၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးေရႊႀကီး၇၀၀၀/၇၅၀၀
ငါးေရႊေသး၃၀၀၀/၃၅၀၀
ငါးမီးတံသြယ္၁၅၀၀/၂၀၀၀
ငါးဘူးစီ၃၅၀၀/၄၀၀၀

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္2019-11-29

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
S1လံုးဆံ (သစ္)၃၀၀၀/၃၁၀၀/၃၁၅၀
အနီ လံုးဆံ၃၀၀၀/၃၂၀၀/၃၃၅၀
အနီ လံုးဆံ (မ်ိဳး)
အနီ လံုးဆံ (ရွမ္း)၃၃၀၀/၃၁၀၀
M တြဲလံုးဆံ၃၀၀၀
ၾကက္ဆူ၆၀၀၀၀/၅၈၀၀၀
ႏွမ္းျဖဴ၁၄၈၀၀၀/၁၅၁၀၀၀/၁၅၅၀၀၀
ႏွမ္းညိဳ၁၃၇၀၀၀/၁၃၈၀၀၀/၁၃၉၀၀၀
ႏွမ္းနက္၂၃၈၀၀၀/၂၄၀၀၀၀/၂၄၅၀၀၀
ႏွမ္းနက္(စမံု)၂၅၀၀၀၀/၂၅၅၀၀၀/၂၅၇၀၀၀
ႏွမ္း၀ါ (ေယာ)၁၄၀၀၀၀/၁၄၃၀၀၀
ေဆာင္းႏွမ္း
ႏွမ္းနက္၂၂၅၀၀၀
ႏွမ္းနက္ (စမံု)၂၃၂၀၀၀/၂၄၀၀၀၀/၂၄၇၀၀၀
ႏွမ္းနက္စမံု(လြိင္ေကာ္)၂၅၃၀၀၀/၂၅၅၀၀၀
ဂ်ပန္ႏွမ္းျဖဴ
ႏွမ္း၀ါ၁၄၀၀၀၀
ပန္းႏွမ္း၆၆၀၀၀/၆၅၀၀၀
ဆီေနၾကာ၅၂၀၀၀
မုန္ညွင္းေစ့၁၁၅၀/၁၂၀၀/၁၃၀၀
M တြဲဆီဆံ
ရွမ္းဆီဆံ၂၃၀၀/၂၄၀၀
ေရြးဆံ (ရွမ္း)၂၆၅၀/၂၇၅၀
S1 ဆီဆံ (သစ္)၂၄၀၀/၂၆၀၀/၂၈၀၀
S1 ေရြးဆံ (ႏြားထိုး)၂၈၀၀/၂၉၀၀
S1 ေရြးဆံ၂၇၀၀/၂၈၀၀/၂၉၀၀
အနီေရြးဆံ၂၇၀၀/၂၈၀၀//၃၁၀၀
နံနံေစ့သစ္၁၃၀၀၀/၁၄၀၀၀
စမုန္နက္၃၂၀၀
စမုန္စပါး၂၃၀၀/၂၄၀၀
ပဲဆီ၆၅၀၀/၇၀၀၀
ပဲဖတ္၁၂၅၀/၁၃၅၀/၁၄၀၀
ႏွမ္းဆီ၇၀၀၀
ႏွမ္းဖတ္၁၁၂၀/၁၁၅၀
မုန္ညွင္းဆီ၄၀၀၀/၄၅၀၀
မုန္ညွင္းဖတ္၇၃၀
ေနၾကာဆီ၅၆၀၀
ေနၾကာဖတ္၆၃၀/၇၀၀
ပဲပုတ္ဆီ၁၉၀၀/၂၀၀၀
ပဲပုတ္ဖတ္၁၁၂၀/၁၁၅၀
စားအံုးဆီ၁၆၂၀/၁၆၃၀
ကုျခမ္း (V2)၁၇၂၅
ကုျခမ္း (ထိုင္၀မ္)၁၉၀၀
ကုၿခမ္း (929)၁၈၂၅
စားေတာ္ျခမ္း (ကေနဒါ)၁၄၀၀
ရာဇာျခမ္း၃၇၅၀
မတ္ၿခမ္း/ လံုးခၽြတ္၁၅၅၀/၁၉၀၀
ပဲတီၿခမ္း၂၁၀၀/၂၄၀၀
ပဲစင္းငံုၿခမ္း/လံုး၂၀၀၀/၂၃၅၀
ဂ်ံဳ (ငါန္းဇြန္)သစ္၅၃၀၀၀/၅၂၀၀၀
ူဂ်ံဳ (ျမင္းမူ)သစ္၅၄၀၀၀/၅၃၀၀၀
ဂ်ံဳ (ေျမာင္)သစ္၅၄၀၀၀/၅၃၀၀၀
ဂ်ံဳ (ဆားေတာင္)၅၃၀၀၀/၅၂၀၀၀
ဂ်ံဳ (ဘုတလင္/ မံုရြာ)၅၃၀၀၀/၅၂၀၀၀
ဂ်ံဳ (ေတာင္ဘတ္) သစ္၅၃၀၀၀/၅၂၀၀၀
ဂ်ံဳ (အထြက္တိုး)သစ္၅၀၀၀၀/၄၉၀၀၀
ဂ်ံဳ (ရွမ္း)သစ္၄၈၀၀၀/၅၀၀၀၀
ဂ်ံဳ (AUS)၅၁၅၀၀/၅၂၀၀၀
ဂ်ံဳ – ဖြဲ (တစ္ပိႆ)၄၈၀/၅၀၀
ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္)၇၈၀၀၀/၈၀၀၀၀
ကုလားပဲ (929)၇၅၅၀၀/၇၆၀၀၀
ကုျဖဴႀကီး (V2)၇၈၅၀၀/၇၈၀၀၀
ကုျဖဴႀကီး (V7)၇၅၀၀၀/၇၆၀၀၀
ပဲစင္းငံုျဖဴ (ဟ)
ပဲစင္းငံုနီ (သစ္)
ပဲစင္းငံုနီ (ဟ)
ပဲတီစိမ္းေရႊ၀ါ (ခရမ္း)၁၁၅၀၀၀/၁၁၃၀၀၀
ပဲတီစိမ္းေရႊ၀ါ (လမ္း)၁၀၈၀၀၀/၁၁၂၀၀၀
ပဲတီစိမ္း အညာ၉၅၀၀၀/၁၀၃၀၀၀/၁၀၄၀၀၀
ပဲတီစိမ္းခြဲပဲ၉၅၀၀၀/၉၆၀၀၀
ပဲလြန္းျဖဴ သစ္၆၅၀၀၀/၇၀၀၀၀/၇၂၀၀၀
ပဲလြန္းျပာသစ္၇၀၀၀၀/၆၈၀၀၀
ပဲႀကီး (က) သစ္၁၀၈၀၀၀/၁၀၅၀၀၀
ပဲႀကီး (သ/လ) သစ္၉၀၀၀၀/၁၀၀၀၀၀
ပဲႀကီး (ေသး)
ပဲၾကား၈၀၀၀၀/၇၈၀၀၀
ပဲနီျပား၆၅၀၀၀/၆၈၀၀၀
ပဲပုပ္ဗမာ၅၂၀၀၀/၅၀၀၀၀
ဲပဲပုပ္ရွမ္း (သစ္)၄၈၀၀၀/၅၃၀၀၀/၅၈၀၀၀
ပဲယင္းႀကီး
ပဲယင္းေသး၇၆၀၀၀/၇၇၀၀၀
ပဲေထာပတ္ (က)၉၀၀၀၀/၉၂၀၀၀
ပဲေထာပတ္ (လ)၉၀၀၀၀
ပဲေထာပတ္ (သ)၇၅၀၀၀/၇၈၀၀၀
စြန္တာျပာ(ရိုးရိုး)၅၅၀၀၀/၅၃၀၀၀
စြန္တာျပာ (ကသဲ)၅၈၀၀၀/၆၂၀၀၀
ပဲဇီးကြက္၅၆၀၀၀/၅၅၀၀၀
ႏိုင္လြန္၁၁၀၀၀၀/၁၀၈၀၀၀
ေျမေတာက္ပဲသစ္၁၂၀၀၀၀/၁၂၄၀၀၀
မတ္ပဲ၇၈၀၀၀/၈၀၀၀၀/၈၆၀၀၀
မတ္ပဲ (ေရသြင္း)၆၈၅၀၀/၆၈၀၀၀/၇၀၀၀၀
စားေတာ္(ကေနဒါ)၆၈၀၀၀/၇၁၀၀၀/၆၈၅၀၀
စားေတာ္ကၽြန္း၈၅၀၀၀/၉၀၀၀၀
ေျပာင္းဖူး (CP)၂၀၀၀၀/၂၁၀၀၀/၂၁၅၀၀
ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း)၁၉၀၀၀/၂၀၀၀၀
ဆန္ေျပာင္း၃၂၀၀၀/၃၀၀၀၀
အထြက္တ္ိုးနီ၂၈၀၀၀
ပဲရာဇာ
ဘိုေက၁၃၅၀၀၀
တရုတ္ပဲႀကီး၁၂၆၀၀၀/၁၂၇၀၀၀

မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္2019-11-29

မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အမ်ိဳးအမည္ေစ်းႏႈန္း
ပဲဆီ၅၄၀၀
ႏွမ္းဆီ၆၂၀၀
စားအုန္းဆီ၁၉၅၀/၁၉၃၀
ေျမပဲလံုးဆံနီ၃၄၅၀
ေျမပဲလံုးဆံျဖဴ၂၇၀၀/၂၆၀၀
ႏွမ္းညိဳ၄၅၀၀၀
ႏွမ္းျဖဴ၄၉၅၀၀/၄၅၀၀၀
ၾကက္ဆူေစ့၂၁၀၀၀
နံနံေစ့၁၄၀၀၀
ပဲဖတ္နယ္ – ၁၁၇၀/ ၿမိဳ႕ ၁၂၀၀
ေနၾကာေစ႔၁၈၀၀
ေျပာင္းဖူးေစ့စီပီ – ၆၇၀၀
ဂ်ံဳျဖဴသန္႔၁၇၅၀၀/၁၇၀၀၀
ထိုင္၀မ္၂၆၇၀၀
၉၂၉သ၂၅၈၀၀
ပဲစဥ္းငံုဟ ၂၃၅၀၀/သ ၂၇၂၀၀
ပဲႀကီး၃၂၀၀၀
ပဲနီလံုးၾကား၁၈၀၀၀
ပဲယင္းဝါႀကီး-၂၄၀၀၀
ေျမေထာက္ပဲ၄၀၀၀၀/၃၈၀၀၀
ေထာပတ္ပဲ၂၂၀၀၀
ပဲလြန္းျပာ၂၁၀၀၀

ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္2019-11-29

ျမင္းျခံကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အမ်ိဳးအမည္ေစ်းႏႈန္း
ပဲပုပ္ေစ့၁၀၆၀
ပဲပိစပ္/ပဲဘီးစပ္ အသစ္၉၀၀
ကုဝါတိုး၁၄၆၅/၁၄၅၀
V2(ေကာင္း)၁၄၀၀/၁၄၅၀
စီပီေျပာင္း၄၆၀/၄၇၀
စားအုန္းဆီ၁၉၀၀
ထန္းလ်က္ (ေသးနီ)၁၂၅၀
ၾကက္သြန္နီရွယ္၁၀၀၀/၁၁၀၀
ၾကက္သြန္နီလတ္၉၀၀/၁၀၀၀
ၾကက္သြန္နီေသး၈၀၀/၉၀၀

ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္2019-11-29

ပခုကၠဴ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အမ်ိဳးအမည္ေစ်းႏႈန္း
ပဲဆီ၅၃၀၀/၅၇၀၀
ႏွမ္းဆီ၆၂၀၀၀
V2၂၅၈၀၀
ပဲပုတ္ကၽြန္း၁၇၅၀၀
ၾကက္သြန္နီ (ဂၽြန္ႀကီး)၁၀၀၀/၁၀၅၀
ၾကက္သြန္နီ (ဂၽြန္လတ္)၉၀၀/၉၅၀
ႀကက္သြန္နီ (ဂၽြန္ေသး)၇၅၀/၈၀၀
ႀကက္သြန္ျဖဴ၁၂၀၀/၂၄၀၀
ဆား ပိႆာ(၄၈ အိပ္)၁၅၀၀၀
ဆား ပိႆာ (၂၄ အိပ္)၇၅၀၀

ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား2019-11-29

ဆန္အမ်ဳိးအစားအနိမ့္ေစ်းအျမင့္ေစ်း
ေျမာင္းျမ/ပုသိမ္ေပၚဆန္းသစ္၃၈၀၀၀၄၂၀၀၀
ဖ်ာပုံေပၚဆန္းသစ္၃၆၀၀၀၃၈၀၀၀
ေဒးဒရဲေပၚဆန္းသစ္၃၅၀၀၀၃၈၀၀၀
ေပၚဆန္းနယ္စုံသစ္၂၅၀၀၀၃၂၀၀၀
ၿမီးဒံု သစ္၁၈၀၀၀၂၁၅၀၀
ငစိန္ သစ္္၁၈၀၀၀၁၈၅၀၀
ေရႊဘုိေပၚဆန္း၅၅၀၀၀၅၉၅၀၀
ဧည့္မထ ၂၅ % သစ္၁၈၅၀၀၁၉၅၀၀
ေပၚဆန္းရွယ္၃၈၀၀၀၄၀၀၀၀

ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား2019-11-29

ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား
ပဲမ်ဳိးစုံေစ်းႏႈန္း
ကုလားပဲျဖဴလုံး၁၃၁၅/၁၃၅၀
ကုလားပဲလုံးျဖဴႀကီး၁၃၁၅/၁၃၅၀
စားေတာ္ပဲလုံး၁၁၈၀/၁၁၅၀
စြန္တာနီ/ျပာ၁၁၈၀/၁၂၂၀
ေထာပတ္ပဲ၁၆၅၀/၁၇၄၀
ပဲႀကီး (ကုန္း)၁၄၆၀/၁၄၈၀
ပဲတီစိမ္း ပခုကၠဴ၁၉၆၅/၁၉၈၅
ပဲတီစိမ္း ခရမ္းေရႊ၀ါ (ထိပ္စ)၂၁၃၀/၂၁၇၀
ပဲတီစိမ္း ပဲခူးေရႊ၀ါ၂၀၈၀/၂၁၃၅
ပဲတီစိမ္း ၀ါးခယ္မ၁၈၆၅/၁၉၂၀
ေျပာင္းဆံ၄၄၀/၄၆၅
ပဲလြန္းျဖဴ မင္းလွ၁၁၆၅/၁၁၈၅
ပဲလြန္းျဖဴ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ၁၁၃၀/၁၁၅၀
ပဲလြန္းနီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ၁၁၆၅/၁၂၅၀
ဘုိကိတ္ပဲ၁၁၆၅/၁၂၂၀
မတ္ပဲ FAQ/RC (2019)၁၀၆၄၀၀၀
မတ္ပဲ SQ/RC (2019)၁၁၂၉၀၀၀
ပဲျခမ္းမ်ား
ကုလားပဲျခမ္း၁၈၂၅/၁၈၅၀
ဆီထြက္သီးႏွံ
ပဲပုပ္ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ (သိပၸံ)၁၀၁၅/၁၀၂၅
ပဲပုပ္ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ (အထြက္တုိး)၁၀၅၀/၁၀၇၀

ျကက္သြန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား2019-11-29

ၾကက္သြန္နီအမ်ိဳးအစားမ်ား
ၾကက္သြန္နီေစ်းႏႈန္းမ်ား
ဆိပ္ျဖဴရွယ္ (သစ္)၂၉၀၀
ဆိပ္ျဖဴလတ္ၾကီး၂၇၀၀
ဆိပ္ျဖဴလတ္သန္႔၂၅၀၀
ဆိပ္ျဖဴလက္ေခ်ာ၁၆၀၀
ျမစ္သားရွယ္၈၅၀
ျမစ္သားလတ္ႀကီး၈၀၀
ျမစ္သားလတ္သန္႔၆၀၀
ျမစ္သားလတ္ေခ်ာ၄၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကဴကုတ္(ရွယ္)၃၃၀၀
ၾကဴကုတ္(လတ္)၃၁၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး-၂၂၆၅၀
ေတာင္ႀကီး ထူး-၃၂၃၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး-၄၂၇၅၀
ေတာင္ႀကီး ထူး-၅၃၀၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး-၂၂၆၅၀
ေအာင္ပန္း ထူး-၃၃၁၅၀
ေအာင္ပန္း ထူး-၄၃၆၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး-5၄၁၀၀

အျခားကုန္ေစ်းနွုန္းမ်ား2019-11-29

ျငဳပ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ျငဳပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖူကၽြန္း)ပု၇၀၀၀/၉၀၀၀
ျမစ္၀(ပု)၇၀၀၀/၇၅၀၀
အိႏိၵယ(ရွည္)၅၄၀၀/၅၅၀၀
အိမ္မဲ၅၄၀၀/၅၅၀၀
ပန္းတေနာ္ရွည္၅၃၀၀/၅၄၀၀
ေက်ာက္ဆည္ (ဒီမြန္)၄၆၅၀/၃၇၅၀
ျမစ္၀ မိုးေထာင္၅၅၀၀/၅၇၀၀
ထန္းလ်က္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ထန္းလ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ေတာင္သာ(ထန္းလ်က္)၁၆၈၀/၁၇၀၀
ေညာင္ဦးေဆးရွယ္၁၇၅၀/၁၈၀၀
မလုိင္ၾကမ္း၁၆၈၀
မလုိင္ေခ်ာ၁၆၈၀
မလုိင္၀ဲ၁၇၀၀
ေရစႀကဳိေခ်ာ၁၈၅၀/၁၉၅၀
ပခုကၠဴအၾကမ္း၁၇၅၀
ၾကံသကာေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကံသကာအမ်ိဳးအစားေစ်းႏႈန္း
ၾကံသကာ (ျပည္)၁၁၀၀/၁၂၀၀
မန္က်ည္းသီးေစ်းႏႈန္းမ်ား
မန္က်ည္းသီးအမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း(အသား)၂၆၀၀/၂၈၀၀
ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္)၂၀၀၀/၂၁၀၀
မန္က်ည္းသီး (ဒါးဇင္း)၁၅၀၀
သၾကားေစ်းႏႈန္းမ်ား
သၾကားအမ်ိဳးအစားေစ်းႏႈန္း
သၾကားအျဖဴ(ရွယ္)၁၁၀၀/၁၂၀၀
အာလူးေစ်းႏႈန္းမ်ား
အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ဟဲဟိုး ဆြဲ၄၀၀
ဟဲဟိုး A1၇၀၀
ဟဲဟိုး OK၈၂၀
ဟဲဟိုး S1၈၇၀
ဟဲဟိုး S2၉၇၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း ဆြဲ၃၅၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း လတ္၃၅၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း A1၅၂၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း OK၆၃၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း S1၆၈၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း S2၆၀၀
ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား
ပုဇြန္ေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္၅၀၀၀၀/၆၀၀၀၀
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး၃၀၀၀၀/၄၀၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳႀကီးရွယ္၂၅၀၀၀/၂၈၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳႀကီးရိုးရိုး၂၃၀၀၀/၂၅၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳေသးရွယ္၂၀၀၀၀/၂၂၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳေသးရိုးရိုး၁၀၀၀၀/၁၅၀၀၀
ၿမိတ္ပုဇြန္လတ္၂၂၀၀၀/၂၅၀၀၀
ၿမိတ္ပုဇြန္ရိုးရိုး၂၀၀၀၀/၂၂၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္ရွယ္၃၅၀၀၀/၄၀၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး၂၅၀၀၀/၃၀၀၀၀
ရခိုင္ပုဇြန္လတ္၂၀၀၀၀/၂၃၀၀၀
ေရခ်ိဳငါးေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး၃၅၀၀၀/၄၀၀၀၀
ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးေျမြထိုး၁၀၀၀၀/၁၃၀၀၀
ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး၂၈၀၀၀/၃၀၀၀၀
ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္၂၃၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးရံ႕လံုး၁၅၀၀၀/၁၈၀၀၀
ေရငံငါးေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ားေစ်းႏႈန္း
ကလိန္၁၈၀၀၀/၂၀၀၀၀
ငါးကြမ္းရွပ္၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး၅၀၀၀/၆၀၀၀
ငါးတံခြန္လံုး၃၀၀၀/၄၀၀၀
ငါးႏွပ္ခ်ိဳ၈၀၀၀/၁၀၀၀၀
ငါးပုတ္သင္၄၀၀၀/၄၅၀၀
ငါးေရာင္ႀကီး၂၅၀၀၀/၂၈၀၀၀
ငါးေရာင္လတ္၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ဆီငါးေရာင္၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးေရႊႀကီး၇၀၀၀/၇၅၀၀
ငါးေရႊေသး၃၀၀၀/၃၅၀၀
ငါးမီးတံသြယ္၁၅၀၀/၂၀၀၀
ငါးဘူးစီ၃၅၀၀/၄၀၀၀

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္2019-11-29

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
S1လံုးဆံ (သစ္)၃၀၀၀/၃၁၀၀/၃၁၅၀
အနီ လံုးဆံ၃၀၀၀/၃၂၀၀/၃၃၅၀
အနီ လံုးဆံ (မ်ိဳး)
အနီ လံုးဆံ (ရွမ္း)၃၃၀၀/၃၁၀၀
M တြဲလံုးဆံ၃၀၀၀
ၾကက္ဆူ၆၀၀၀၀/၅၈၀၀၀
ႏွမ္းျဖဴ၁၄၈၀၀၀/၁၅၁၀၀၀/၁၅၅၀၀၀
ႏွမ္းညိဳ၁၃၇၀၀၀/၁၃၈၀၀၀/၁၃၉၀၀၀
ႏွမ္းနက္၂၃၈၀၀၀/၂၄၀၀၀၀/၂၄၅၀၀၀
ႏွမ္းနက္(စမံု)၂၅၀၀၀၀/၂၅၅၀၀၀/၂၅၇၀၀၀
ႏွမ္း၀ါ (ေယာ)၁၄၀၀၀၀/၁၄၃၀၀၀
ေဆာင္းႏွမ္း
ႏွမ္းနက္၂၂၅၀၀၀
ႏွမ္းနက္ (စမံု)၂၃၂၀၀၀/၂၄၀၀၀၀/၂၄၇၀၀၀
ႏွမ္းနက္စမံု(လြိင္ေကာ္)၂၅၃၀၀၀/၂၅၅၀၀၀
ဂ်ပန္ႏွမ္းျဖဴ
ႏွမ္း၀ါ၁၄၀၀၀၀
ပန္းႏွမ္း၆၆၀၀၀/၆၅၀၀၀
ဆီေနၾကာ၅၂၀၀၀
မုန္ညွင္းေစ့၁၁၅၀/၁၂၀၀/၁၃၀၀
M တြဲဆီဆံ
ရွမ္းဆီဆံ၂၃၀၀/၂၄၀၀
ေရြးဆံ (ရွမ္း)၂၆၅၀/၂၇၅၀
S1 ဆီဆံ (သစ္)၂၄၀၀/၂၆၀၀/၂၈၀၀
S1 ေရြးဆံ (ႏြားထိုး)၂၈၀၀/၂၉၀၀
S1 ေရြးဆံ၂၇၀၀/၂၈၀၀/၂၉၀၀
အနီေရြးဆံ၂၇၀၀/၂၈၀၀//၃၁၀၀
နံနံေစ့သစ္၁၃၀၀၀/၁၄၀၀၀
စမုန္နက္၃၂၀၀
စမုန္စပါး၂၃၀၀/၂၄၀၀
ပဲဆီ၆၅၀၀/၇၀၀၀
ပဲဖတ္၁၂၅၀/၁၃၅၀/၁၄၀၀
ႏွမ္းဆီ၇၀၀၀
ႏွမ္းဖတ္၁၁၂၀/၁၁၅၀
မုန္ညွင္းဆီ၄၀၀၀/၄၅၀၀
မုန္ညွင္းဖတ္၇၃၀
ေနၾကာဆီ၅၆၀၀
ေနၾကာဖတ္၆၃၀/၇၀၀
ပဲပုတ္ဆီ၁၉၀၀/၂၀၀၀
ပဲပုတ္ဖတ္၁၁၂၀/၁၁၅၀
စားအံုးဆီ၁၆၂၀/၁၆၃၀
ကုျခမ္း (V2)၁၇၂၅
ကုျခမ္း (ထိုင္၀မ္)၁၉၀၀
ကုၿခမ္း (929)၁၈၂၅
စားေတာ္ျခမ္း (ကေနဒါ)၁၄၀၀
ရာဇာျခမ္း၃၇၅၀
မတ္ၿခမ္း/ လံုးခၽြတ္၁၅၅၀/၁၉၀၀
ပဲတီၿခမ္း၂၁၀၀/၂၄၀၀
ပဲစင္းငံုၿခမ္း/လံုး၂၀၀၀/၂၃၅၀
ဂ်ံဳ (ငါန္းဇြန္)သစ္၅၃၀၀၀/၅၂၀၀၀
ူဂ်ံဳ (ျမင္းမူ)သစ္၅၄၀၀၀/၅၃၀၀၀
ဂ်ံဳ (ေျမာင္)သစ္၅၄၀၀၀/၅၃၀၀၀
ဂ်ံဳ (ဆားေတာင္)၅၃၀၀၀/၅၂၀၀၀
ဂ်ံဳ (ဘုတလင္/ မံုရြာ)၅၃၀၀၀/၅၂၀၀၀
ဂ်ံဳ (ေတာင္ဘတ္) သစ္၅၃၀၀၀/၅၂၀၀၀
ဂ်ံဳ (အထြက္တိုး)သစ္၅၀၀၀၀/၄၉၀၀၀
ဂ်ံဳ (ရွမ္း)သစ္၄၈၀၀၀/၅၀၀၀၀
ဂ်ံဳ (AUS)၅၁၅၀၀/၅၂၀၀၀
ဂ်ံဳ – ဖြဲ (တစ္ပိႆ)၄၈၀/၅၀၀
ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္)၇၈၀၀၀/၈၀၀၀၀
ကုလားပဲ (929)၇၅၅၀၀/၇၆၀၀၀
ကုျဖဴႀကီး (V2)၇၈၅၀၀/၇၈၀၀၀
ကုျဖဴႀကီး (V7)၇၅၀၀၀/၇၆၀၀၀
ပဲစင္းငံုျဖဴ (ဟ)
ပဲစင္းငံုနီ (သစ္)
ပဲစင္းငံုနီ (ဟ)
ပဲတီစိမ္းေရႊ၀ါ (ခရမ္း)၁၁၅၀၀၀/၁၁၃၀၀၀
ပဲတီစိမ္းေရႊ၀ါ (လမ္း)၁၀၈၀၀၀/၁၁၂၀၀၀
ပဲတီစိမ္း အညာ၉၅၀၀၀/၁၀၃၀၀၀/၁၀၄၀၀၀
ပဲတီစိမ္းခြဲပဲ၉၅၀၀၀/၉၆၀၀၀
ပဲလြန္းျဖဴ သစ္၆၅၀၀၀/၇၀၀၀၀/၇၂၀၀၀
ပဲလြန္းျပာသစ္၇၀၀၀၀/၆၈၀၀၀
ပဲႀကီး (က) သစ္၁၀၈၀၀၀/၁၀၅၀၀၀
ပဲႀကီး (သ/လ) သစ္၉၀၀၀၀/၁၀၀၀၀၀
ပဲႀကီး (ေသး)
ပဲၾကား၈၀၀၀၀/၇၈၀၀၀
ပဲနီျပား၆၅၀၀၀/၆၈၀၀၀
ပဲပုပ္ဗမာ၅၂၀၀၀/၅၀၀၀၀
ဲပဲပုပ္ရွမ္း (သစ္)၄၈၀၀၀/၅၃၀၀၀/၅၈၀၀၀
ပဲယင္းႀကီး
ပဲယင္းေသး၇၆၀၀၀/၇၇၀၀၀
ပဲေထာပတ္ (က)၉၀၀၀၀/၉၂၀၀၀
ပဲေထာပတ္ (လ)၉၀၀၀၀
ပဲေထာပတ္ (သ)၇၅၀၀၀/၇၈၀၀၀
စြန္တာျပာ(ရိုးရိုး)၅၅၀၀၀/၅၃၀၀၀
စြန္တာျပာ (ကသဲ)၅၈၀၀၀/၆၂၀၀၀
ပဲဇီးကြက္၅၆၀၀၀/၅၅၀၀၀
ႏိုင္လြန္၁၁၀၀၀၀/၁၀၈၀၀၀
ေျမေတာက္ပဲသစ္၁၂၀၀၀၀/၁၂၄၀၀၀
မတ္ပဲ၇၈၀၀၀/၈၀၀၀၀/၈၆၀၀၀
မတ္ပဲ (ေရသြင္း)၆၈၅၀၀/၆၈၀၀၀/၇၀၀၀၀
စားေတာ္(ကေနဒါ)၆၈၀၀၀/၇၁၀၀၀/၆၈၅၀၀
စားေတာ္ကၽြန္း၈၅၀၀၀/၉၀၀၀၀
ေျပာင္းဖူး (CP)၂၀၀၀၀/၂၁၀၀၀/၂၁၅၀၀
ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း)၁၉၀၀၀/၂၀၀၀၀
ဆန္ေျပာင္း၃၂၀၀၀/၃၀၀၀၀
အထြက္တ္ိုးနီ၂၈၀၀၀
ပဲရာဇာ
ဘိုေက၁၃၅၀၀၀
တရုတ္ပဲႀကီး၁၂၆၀၀၀/၁၂၇၀၀၀

မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္2019-11-29

မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အမ်ိဳးအမည္ေစ်းႏႈန္း
ပဲဆီ၅၄၀၀
ႏွမ္းဆီ၆၂၀၀
စားအုန္းဆီ၁၉၅၀/၁၉၃၀
ေျမပဲလံုးဆံနီ၃၄၅၀
ေျမပဲလံုးဆံျဖဴ၂၇၀၀/၂၆၀၀
ႏွမ္းညိဳ၄၅၀၀၀
ႏွမ္းျဖဴ၄၉၅၀၀/၄၅၀၀၀
ၾကက္ဆူေစ့၂၁၀၀၀
နံနံေစ့၁၄၀၀၀
ပဲဖတ္နယ္ – ၁၁၇၀/ ၿမိဳ႕ ၁၂၀၀
ေနၾကာေစ႔၁၈၀၀
ေျပာင္းဖူးေစ့စီပီ – ၆၇၀၀
ဂ်ံဳျဖဴသန္႔၁၇၅၀၀/၁၇၀၀၀
ထိုင္၀မ္၂၆၇၀၀
၉၂၉သ၂၅၈၀၀
ပဲစဥ္းငံုဟ ၂၃၅၀၀/သ ၂၇၂၀၀
ပဲႀကီး၃၂၀၀၀
ပဲနီလံုးၾကား၁၈၀၀၀
ပဲယင္းဝါႀကီး-၂၄၀၀၀
ေျမေထာက္ပဲ၄၀၀၀၀/၃၈၀၀၀
ေထာပတ္ပဲ၂၂၀၀၀
ပဲလြန္းျပာ၂၁၀၀၀

ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္2019-11-29

ျမင္းျခံကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အမ်ိဳးအမည္ေစ်းႏႈန္း
ပဲပုပ္ေစ့၁၀၆၀
ပဲပိစပ္/ပဲဘီးစပ္ အသစ္၉၀၀
ကုဝါတိုး၁၄၆၅/၁၄၅၀
V2(ေကာင္း)၁၄၀၀/၁၄၅၀
စီပီေျပာင္း၄၆၀/၄၇၀
စားအုန္းဆီ၁၉၀၀
ထန္းလ်က္ (ေသးနီ)၁၂၅၀
ၾကက္သြန္နီရွယ္၁၀၀၀/၁၁၀၀
ၾကက္သြန္နီလတ္၉၀၀/၁၀၀၀
ၾကက္သြန္နီေသး၈၀၀/၉၀၀

ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္2019-11-29

ပခုကၠဴ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အမ်ိဳးအမည္ေစ်းႏႈန္း
ပဲဆီ၅၃၀၀/၅၇၀၀
ႏွမ္းဆီ၆၂၀၀၀
V2၂၅၈၀၀
ပဲပုတ္ကၽြန္း၁၇၅၀၀
ၾကက္သြန္နီ (ဂၽြန္ႀကီး)၁၀၀၀/၁၀၅၀
ၾကက္သြန္နီ (ဂၽြန္လတ္)၉၀၀/၉၅၀
ႀကက္သြန္နီ (ဂၽြန္ေသး)၇၅၀/၈၀၀
ႀကက္သြန္ျဖဴ၁၂၀၀/၂၄၀၀
ဆား ပိႆာ(၄၈ အိပ္)၁၅၀၀၀
ဆား ပိႆာ (၂၄ အိပ္)၇၅၀၀