ကုန္စည္ေစ်းနွုန္းမ်ား

ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား2019-05-24

ဆန္အမ်ဳိးအစား အနိမ့္ေစ်း အျမင့္ေစ်း
ေျမာင္းျမ/ပုသိမ္ေပၚဆန္းသစ္ ၄၂၀၀၀ ၄၄၀၀၀
ဖ်ာပုံေပၚဆန္းသစ္ ၃၈၀၀၀ ၄၀၀၀၀
ေဒးဒရဲေပၚဆန္းသစ္ ၃၈၀၀၀ ၄၀၀၀၀
ေပၚဆန္းနယ္စုံသစ္ ၃၃၀၀၀ ၃၆၀၀၀
ၿမီးဒံု သစ္ ၂၇၅၀၀ ၂၈၅၀၀
ငစိန္ သစ္္ ၁၉၀၀၀ ၁၉၇၀၀
ေရႊဘုိေပၚဆန္း ၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀
ဧည့္မထ ၂၅ % သစ္ ၁၇၂၀၀ ၁၇၅၀၀
ေပၚဆန္းသစ္ ၃၇၀၀၀ ၃၈၅၀၀

ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား2019-05-24

ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား
ပဲမ်ဳိးစုံ ေစ်းႏႈန္း
ကုလားပဲျဖဴလုံး ၁၄၆၅/၁၄၈၅
ကုလားပဲလုံးျဖဴႀကီး ၁၄၈၀/၁၅၀၀
စားေတာ္ပဲလုံး ၁၂၅၀/၁၂၇၀
စြန္တာနီ/ျပာ ၁၀၉၅/၁၁၃၅
ေထာပတ္ပဲ ၁၇၃၅/၁၉၁၅
ပဲႀကီး (ကုန္း) ၁၄၇၅/၁၅၀၀
ပဲတီစိမ္း ပခုကၠဴ ၁၅၈၀/၁၆၇၀
ပဲတီစိမ္း ခရမ္းေရႊ၀ါ (ထိပ္စ) ၂၀၈၀/၂၁၂၀
ပဲတီစိမ္း ပဲခူးေရႊ၀ါ ၁၈၆၅/၁၉၅၀
ပဲတီစိမ္း ၀ါးခယ္မ ၁၆၆၅/၁၈၈၅
ေျပာင္းဆံ ၄၄၀/၄၆၅
ပဲလြန္းျဖဴ မင္းလွ ၁၁၀၀/၁၁၂၀
ပဲလြန္းျဖဴ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ၁၀၈၀/၁၁၀၀
ပဲလြန္းနီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ၁၁၆၅/၁၂၇၀
ဘုိကိတ္ပဲ ၉၁၅/၉၇၀
မတ္ပဲ FAQ/RC (2018) ၈၆၈၀၀၀
မတ္ပဲ SQ/RC (2018) ၁၀၁၈၀၀၀
ပဲျခမ္းမ်ား
ကုလားပဲျခမ္း ၁၉၀၀/၁၉၅၀
ဆီထြက္သီးႏွံ
ပဲပုပ္ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ (သိပၸံ) ၁၀၀၀/၁၀၂၀
ပဲပုပ္ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ (အထြက္တုိး) ၁၀၃၀/၁၀၅၀

ျကက္သြန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား2019-05-24

ၾကက္သြန္နီအမ်ိဳးအစားမ်ား
ၾကက္သြန္နီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ဆိပ္ျဖဴရွယ္ (သစ္) ၅၇၅
ဆိပ္ျဖဴလတ္ၾကီး ၅၂၅
ဆိပ္ျဖဴလတ္သန္႔ ၄၇၅
ဆိပ္ျဖဴလက္ေခ်ာ ၃၅၀
ျမစ္သားရွယ္ ၈၅၀
ျမစ္သားလတ္ႀကီး ၈၀၀
ျမစ္သားလတ္သန္႔ ၆၀၀
ျမစ္သားလတ္ေခ်ာ ၄၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကဴကုတ္(ရွယ္) ၂၇၀၀
ၾကဴကုတ္(လတ္) ၂၅၅၀
ေတာင္ႀကီး ထူး-၂ ၁၄၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး-၃ ၁၆၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး-၄ ၂၁၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး-၅ ၂၃၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး-၂ ၁၅၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး-၃ ၁၇၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး-၄ ၂၂၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး-5 ၂၄၀၀

အျခားကုန္ေစ်းနွုန္းမ်ား2019-05-24

ျငဳပ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ျငဳပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖူကၽြန္း)ပု ၈၀၀၀/၉၀၀၀
ျမစ္၀(ပု) ၇၀၀၀/၁၀၀၀၀
အိႏိၵယ(ရွည္) ၄၅၀၀/၄၆၀၀
အိမ္မဲ ၃၆၀၀/၃၇၀၀
ပန္းတေနာ္ရွည္ ၄၀၀၀/၄၁၀၀
ေက်ာက္ဆည္ (ဒီမြန္) ၄၆၅၀/၃၇၅၀
ျမစ္၀ မိုးေထာင္ ၄၀၀၀/၄၃၀၀
ထန္းလ်က္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ထန္းလ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ေတာင္သာ(ထန္းလ်က္) ၁၃၂၅/၁၃၅၀
ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ ၁၄၀၀
မလုိင္ၾကမ္း ၁၃၂၅
မလုိင္ေခ်ာ ၁၃၂၅
မလုိင္၀ဲ ၁၃၂၅
ေရစႀကဳိေခ်ာ ၁၇၅၀
ပခုကၠဴအၾကမ္း ၁၄၀၀/၁၅၀၀
ၾကံသကာေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကံသကာအမ်ိဳးအစား ေစ်းႏႈန္း
ၾကံသကာ (ျပည္) ၁၁၀၀/၁၂၀၀
မန္က်ည္းသီးေစ်းႏႈန္းမ်ား
မန္က်ည္းသီးအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း(အသား) ၁၅၅၀/၁၅၇၅
ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) ၁၄၅၀/၁၅၀၀
မန္က်ည္းသီး (ဒါးဇင္း) ၁၁၅၀
သၾကားေစ်းႏႈန္းမ်ား
သၾကားအမ်ိဳးအစား ေစ်းႏႈန္း
သၾကားအျဖဴ(ရွယ္) ၁၂၀၀
အာလူးေစ်းႏႈန္းမ်ား
အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ဟဲဟိုး ဆြဲ ၂၀၀
ဟဲဟိုး A1 ၄၀၀
ဟဲဟိုး OK ၅၅၀
ဟဲဟိုး S1 ၆၀၀
ဟဲဟိုး S2 ၆၀၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း ဆြဲ ၃၅၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း လတ္ ၃၅၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း A1 ၅၂၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း OK ၆၃၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း S1 ၆၈၀
ဆင္ျဖဴကၽြန္း S2 ၆၀၀
ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား
ပုဇြန္ေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ ၅၀၀၀၀/၆၀၀၀၀
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ၃၀၀၀၀/၄၀၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳႀကီးရွယ္ ၂၅၀၀၀/၂၈၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳႀကီးရိုးရိုး ၂၃၀၀၀/၂၅၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳေသးရွယ္ ၂၀၀၀၀/၂၂၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳေသးရိုးရိုး ၁၀၀၀၀/၁၅၀၀၀
ၿမိတ္ပုဇြန္လတ္ ၂၂၀၀၀/၂၅၀၀၀
ၿမိတ္ပုဇြန္ရိုးရိုး ၂၀၀၀၀/၂၂၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္ရွယ္ ၃၅၀၀၀/၄၀၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ၂၅၀၀၀/၃၀၀၀၀
ရခိုင္ပုဇြန္လတ္ ၂၀၀၀၀/၂၃၀၀၀
ေရခ်ိဳငါးေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး ၃၅၀၀၀/၄၀၀၀၀
ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး ၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးေျမြထိုး ၁၀၀၀၀/၁၃၀၀၀
ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး ၂၈၀၀၀/၃၀၀၀၀
ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ ၂၃၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးရံ႕လံုး ၁၅၀၀၀/၁၈၀၀၀
ေရငံငါးေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ကလိန္ ၁၈၀၀၀/၂၀၀၀၀
ငါးကြမ္းရွပ္ ၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး ၅၀၀၀/၆၀၀၀
ငါးတံခြန္လံုး ၃၀၀၀/၄၀၀၀
ငါးႏွပ္ခ်ိဳ ၈၀၀၀/၁၀၀၀၀
ငါးပုတ္သင္ ၄၀၀၀/၄၅၀၀
ငါးေရာင္ႀကီး ၂၅၀၀၀/၂၈၀၀၀
ငါးေရာင္လတ္ ၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ဆီငါးေရာင္ ၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးေရႊႀကီး ၇၀၀၀/၇၅၀၀
ငါးေရႊေသး ၃၀၀၀/၃၅၀၀
ငါးမီးတံသြယ္ ၁၅၀၀/၂၀၀၀
ငါးဘူးစီ ၃၅၀၀/၄၀၀၀

မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္2019-05-24

မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အမ်ိဳးအမည္ ေစ်းႏႈန္း
ပဲဆီ ၅၉၀၀
ႏွမ္းဆီ ၆၆၀၀
စားအုန္းဆီ ၁၅၈၀/၁၅၆၀
ေျမပဲလံုးဆံနီ ၃၂၀၀/၃၁၅၀
ေျမပဲလံုးဆံျဖဴ ၂၉၅၀/၂၈၅၀
ႏွမ္းညိဳ ၅၃၀၀၀
ႏွမ္းျဖဴ ၅၉၀၀၀/၅၅၀၀၀
ၾကက္ဆူေစ့ ၂၁၀၀၀
နံနံေစ့ ၁၄၀၀၀
ပဲဖတ္ နယ္ – ၁၁၃၀/ ၿမိဳ႕ ၁၁၈၀
ေနၾကာေစ႔ ၁၅၀၀
ေျပာင္းဖူးေစ့ စီပီ – ၇၀၀၀
ဂ်ံဳျဖဴသန္႔ ၁၇၅၀၀ – ၁၇၀၀၀
ထိုင္၀မ္ ၂၈၀၀၀
၉၂၉ သ၂၈၃၀၀
ပဲစဥ္းငံု ဟ ၂၉၈၀၀/သ ၃၄၀၀၀
ပဲႀကီး ၃၀၀၀၀/၂၄၅၀၀
ပဲနီလံုးၾကား ၁၇၈၀၀
ပဲယင္းဝါ ႀကီး-၂၅၀၀၀
ေျမေထာက္ပဲ ၃၆၅၀၀/၃၃၀၀၀
ေထာပတ္ပဲ ၃၂၀၀၀
ပဲလြန္းျပာ ၁၈၅၀၀

ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္2019-05-24

ျမင္းျခံကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အမ်ိဳးအမည္ ေစ်းႏႈန္း
ပဲပုပ္ေစ့ ၁၁၀၀
ပဲပိစပ္/ပဲဘီးစပ္ အသစ္ ၉၅၀
ကုဝါတိုး ၁၄၇၅
V2(ေကာင္း) ၁၄၅၀
စီပီေျပာင္း ၄၁၀
စားအုန္းဆီ ၁၆၁၀/၁၆၂၀
ထန္းလ်က္ (ေသးနီ) ၁၂၅၀
ၾကက္သြန္နီရွယ္ ၅၅၀/၆၀၀
ၾကက္သြန္နီလတ္ ၄၅၀/၅၅၀
ၾကက္သြန္နီေသး ၄၀၀/၄၅၀

ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္2019-05-24

ပခုကၠဴ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အမ်ိဳးအမည္ ေစ်းႏႈန္း
ပဲဆီ ၅၅၀၀
ႏွမ္းဆီ ၆၇၀၀
V2 ၂၈၀၀၀
ပဲပုတ္ကၽြန္း ၁၉၀၀၀
ၾကက္သြန္နီ (ဂၽြန္ႀကီး) ၄၀၀/၄၁၀
ၾကက္သြန္နီ (ဂၽြန္လတ္) ၃၅၀/၃၈၀
ႀကက္သြန္နီ (ဂၽြန္ေသး) ၂၅၀/၃၀၀
ႀကက္သြန္ျဖဴ ၃၅၀/၁၀၀၀
ဆား ပိႆာ(၄၈ အိပ္) ၁၅၅၀၀
ဆား ပိႆာ (၂၄ အိပ္) ၈၀၀၀/၈၂၀၀