BREAKING NEWS

Category: ပိုးမြွားအႏၲရာယ္

ရာသီဥတု⁠ေဖာက္⁠ျပန္⁠ျခင္း⁠ႏွင့္ ဖ်က္ပိုးအ⁠ႏၱရာယ္ ⁠ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ဓာတုပိုးသ တ္⁠ေဆးမ်ား ⁠ေလ်ာ့ခ်သံုးစဲြစို႔

ယခုအခါ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ရာသီဥတုပူေႏြးလာၿပီး အခ်ိန္အခါမဟုတ္...

စပါးဖ်က္ခရု ⁠ႏွင့္ ကာကြယ္ ⁠ႏွိမ္နင္းနည္း

ခ႐ု၏မူရင္းေဒသႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈ ခ႐ု၏မူရင္းေဒသမွာ...

သီး⁠ႏွံ⁠ေရာဂါမ်ားအား ဘက္စံုကာကြယ္⁠ႏွိမ္နင္း⁠ျခင္း

သီးႏွံပင္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရာတြင္...

ရြက္လွတြင္ က်⁠ေရာက္⁠ေသာ အင္းဆက္ဖ်က္ပိုးမ်ားအား ကာကြယ္⁠ႏွမ္နင္းနည္း

ပိုးေဆးႏွဲ အဂၤလိပ္အမည္ – Mealy Bug သိပၸံအမည္ – Planococcus lilacinus မ်ိဳးရင္း...

ပဲပင္တြင္ က်⁠ေရာက္⁠ေသာ ဖ်က္ပိုးမ်ားအား ⁠ႏွိမ္နင္းကာကြယ္ရန္ ပိုးသတ္⁠ေဆးမ်ား

Source – စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

စံပယ္ပန္းတြင္ က်⁠ေရာက္⁠ေသာ စာကိုစပိုးရား ရြက္⁠ေပ်ာက္⁠ေရာဂါ ႏွင့္ ⁠ေအာ္လ္တာ⁠ေနရီးယားရြက္⁠ေ⁠ျခာက္⁠ေရာဂါ က်⁠ေရာက္ပံု⁠ႏွင့္ ကာကြယ္⁠ႏွိမ္နင္းနည္း

စာကိုစပိုးရား ရြက္ေပ်ာက္ေရာဂါ (Cercospora leaf spot, Cercospora jasminicola) ေရာဂါလကၡဏာ...

⁠ႏွင္းဆီတြင္ က်⁠ေရာက္တတ္⁠ေသာ ပိုးမႊား⁠ႏွင့္ ကာကြယ္⁠ႏွိမ္နင္းနည္းမ်ား

အမ်ားအားျဖင့္ ႏွင္းဆီတြင္က်တတ္ေသာ ပိုးမ်ားမွာ (၁) ပိုးေစးနဲ၊...

ပိုးသတ္⁠ေဆးအဆိပ္သင့္⁠ျခင္း⁠ႏွင့္ ⁠ေရွးဦးသူနာ⁠ျပဳစုနည္းမ်ား

အဆိပ္သင့္ျခင္းကို ကုသျခင္းထက္ ကာကြယ္ျခင္းမွာ...

ေတာင္သူ႔ အက်ိဳးျပဳပိုးမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ပန္း၀တ္မႈန္ကူးအင္းဆက္မ်ား Beneficial Insects Pollinators နဂ်ီယင္ေကာင္၊...

အုန္း ⁠ေသြးယုိ⁠ေရာဂါ က်⁠ေရာက္ပံု⁠ႏွင့္ ကာကြယ္⁠ႏွိမ္နင္းနည္းအ⁠ေ⁠ၾကာင္း

အုန္းပင္၏ ပင္စည္မွ ညိဳပုပ္ပုပ္အေရာင္ရွိေသာ အရည္မ်ား...