BREAKING NEWS

ကြမ္းသီးမုန္လာ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

(Brussels Sprouts-Brassica oleracea Gemmifera group)

ကြမ္းသီးမုန္လာပင္သည္ အေအးၾကိဳက္ေသာသီးႏွံျဖစ္ျပီး ၂ ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ခ်င္း စုိက္ပ်ဳိးစားသုံးႏုိင္သည္။ ပင္စည္ တစ္ေလွ်ာက္အရြက္ၾကားမွထြက္လာေသာ မုန္လာထုပ္အေသးေလး မ်ားကုိစားရသည္။ အပင္မွာ ၂-၃ ေပျမင့္ျပီး၊ ၁-၂ ေပက်ယ္ျပန္႔သည္။ တစ္ပင္တြင္ ၅၀-၁၀၀ ခန္႔အထိေဂၚဖီထုပ္အေသးေလးမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ ထုိအထုတ္ကေလးမ်ားအရြယ္အစားမွာ ၁-၂ လက္ မခန္႔သာရွိသည္။ အပင္ျဖစ္ေႏွးျပီး ေအးျပီးစြတ္စုိေသာရာသီကုိၾကိဳက္သည္။ ႏွင္းခါးဒဏ္ခံႏုိင္သည္။ ေအးခဲေသာရာသီတြင္ ဆြတ္ခူးျပီး ၂ ရက္အတြင္းစားသုံးပါက အရသာခ်ဳိသည္။

() စုိက္ပ်ဳိးျခင္း

ကြမ္းသီးမုန္လာပင္သည္ ေအးေသာရာသီတာရွည္မွ ရင့္မွည့္သည္။ ေျမကြက္တြင္ အေပၚယံ ၂-၃ လက္မကုိ သဘာဝေျမေဆြးႏွင့္ ဖုံးအုပ္ေပးရသည္။ ပ်ဳိးပင္မ်ားကုိ အတန္းအတြင္း၌ ၁ ၁/၂ ေပခြာျပီး၊ စုိက္တန္းအခ်င္းခ်င္း ၂ ေပခြာသင့္သည္။ အပင္ေပါက္မ်ား ၁၂လက္မ ျမင့္ေသာအခါ အခ်ဳိးညီဓာတ္ ေျမၾသဇာ ၅-၅-၅ ကုိထည့္ေပးရသည္။ ေရကုိ ပုံမွန္ေပးမွအပင္ျဖစ္ထြန္းသည္။ ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီ တြင္ အထူးဂရုျပဳ၍ ေရေပးရသည္။ အေပၚယံအျမစ္မ်ားကုိ မထိခုိက္ေစရန္ ေပါင္းျမက္ကုိ လက္ႏွင့္ သုတ္သင္သင့္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အကြက္ ကုိ ေကာက္ရုိး သုိ႔မဟုတ္ ျမက္ေျခာက္ စသည္ျဖင့္ ၂-၄ လက္မ အထူအထိဖုံးေပးရသည္။ ထုိအခါ ေျမဆီလႊာအစုိဓာတ္ကုိ ထိန္းသိမ္း ေပးျခင္း၊ ေပါင္းျမက္ကုိ ႏွိမ္ႏွင္းေပးျခင္း၊ ေျမဆီလႊာေအးျခင္း စေသာအက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ အပင္ပုိမုိျဖစ္ထြန္းသည္။ အပင္ျမင့္ လာေသာအခါ ေလတုိက္လ်ွင္မယုိင္လဲေစရန္ တုိင္ေထာင္၍ ခ်ည္ေႏွာင္ေပးရသည္။

() ရိတ္သိမ္းျခင္း

ေဂၚဖီထုပ္ကေလးမ်ား ၁-၁ ၁/၂ လက္မအရြယ္ေရာက္ရွိလာလ်ွင္ ရိတ္သိမ္းႏုိင္ျပီျဖစ္သည္။ ရိတ္သိမ္း ရာတြင္ ပင္စည္ရုိးတံေအာက္ပုိင္း မွစျပီး ဓားျပတ္ျပတ္ႏွင့္ျဖတ္ယူရသည္။ ေရွးဦးစြာ အထုပ္ကေလးမ်ား ေအာက္မွ ထြက္ေနေသာအရြက္ကုိ ျဖတ္ေတာက္ျပီး အထုပ္ကေလးကုိ ျဖတ္ယူရသည္။ ေအာက္ပုိင္းရွိ အထုပ္ကေလး ၁/၂ လက္မခန္႔ရွိလာလ်ွင္ အပင္၏ၾကီးထြားဆဲေခါင္းဖ်ားကုိ ျဖတ္ေပးရသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ႏွစ္ပတ္ခန္႔ၾကာလ်ွင္ ပင္စည္အဖ်ားအထိ အထုပ္ကေလးမ်ားရင့္မွည့္လာသည္။ ေခါင္းဖ်ားမ ျဖတ္လွ်င္ ရင့္မွည့္မႈေႏွးေကြးသည္။

() ပုိးမႊားေရာဂါ

မုန္လာေလာက္ေကာင္ႏွင့္ မုန္လာခူေကာင္ (Looper) တုိ႔သည္ အဓိကပုိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အစိမ္း ေရာင္ခူေကာင္အေသးစားသည္ အရြက္ကုိ အဝုိင္းေပါက္မ်ားျဖစ္ေအာင္ စားေသာက္သည္။ အထုပ္က ေလးမ်ားအတြင္းဝင္၍ ပုန္းေအာင္းတတ္သည္။ ပ်ပုိးႏွင့္ ျဖတ္ပုိး ေလာက္ေကာင္ (Cutworm) တုိ႔သည္ အပင္ေပါက္ကုိ ဖ်က္ဆီးတတ္သည္။ ရွဥ္႔ေသးတစ္မ်ဳိး (Woodchuck) ႏွင့္ ယုန္ (Rabbit) တုိ႔သည္ လည္း အပင္ေပါက္ကုိစားတတ္သည္။

() မ်ဳိးမ်ား

ဒုိင္ယာဘလုိစပ္မ်ဳိး (Diablo Hybrid) သည္ အသက္ရက္ ၁၁၀ ရွိျပီး၊ ေနာက္က်၍ ရင့္ေသာမ်ဳိးျဖစ္ သည္။ အထုပ္ကေလးမ်ား ရင့္ျပီးပါက အပင္ေပၚတြင္ တာရွည္အထားခံသည္။ ဂ်ိတ္အီခေရာစ္စပ္မ်ဳိး (Jade E Cross Hybrid) သည္ အသက္ရက္ ၉၀ ရွိျပီး၊ တစ္ပင္လုံး အရင္းအဖ်ားရွိ အထုပ္ကေလးမ်ား အရြယ္ညီညာသည္။ အုိလီဗာစပ္မ်ဳိး (Oliver Hybrid) သည္ အသက္ရက္ ၉၀ ရွိျပီး ေနရာေဒသ အ မ်ားစု၌ စုိက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းေသာ အသက္ငယ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ရက္ရူဘင္း (Red Rubin) သည္ အသက္ ရက္ ၉၅ ရွိျပီး မိရုိးဖလာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ခရမ္းေရာင္ရွိျပီး ခ်က္ျပဳတ္ျပီးသည္အထိ အေရာင္ခုိင္ျမဲသည္။

() အာဟာရဓာတ္

ပါဝင္ေသာဓာတ္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေရေငြ႔ ၈၄.၆၊ ပရုိတိန္း ၄.၇၊ အဆီ ၀.၅၊ သတၱဳ ၁.၀၊ ကာဘုိ ဟုိက္ဒရုိက္ ၉.၂၊ ထုံး ၀.၀၅၊ မီးစုန္း (ေဖာ့ဖားရပ္) ၀.၀၈ ျဖစ္သည္။ သံဓာတ္ ဂရမ္ ၁၀၀ လွ်င္ ၂.၃ မီလီဂရမ္၊ ကယ္လုိရီ ၆၀၊ ဗီတာမင္ A ၂၁၀ အုိင္ယူ၊ ဗီတာမင္ C ၇၂ မီလီဂရမ္ျဖစ္သည္။

Source – စားဖို႔ စိုက္စို႔ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ဗ်ိဳ႕

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *