ကုလားပဲအထြက္တိုး⁠ေရး လိုက္နာ⁠ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား

– ေအာင္ျမင္ေသာမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ကုိသံုးပါ။
– တစ္ဧကလွ်င္ ကုလားပဲမ်ိဳး ၁ တင္းအသံုးျပဳပါ။
– ထယ္ေရးနက္နက္ႏွင့္ ထြန္ေရးညက္ေအာင္ လုပ္ပါ။
– ပဲျမစ္ဖုဇီ၀ေျမၾသဇာ ၁ ေပါင္ကုိ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္အတူေရာ၍ ထည့္ပါ။
– သဘာ၀ေျမၾသဇာ ျပဳလုပ္သံုးစြဲပါ။
– ဓာတ္ေျမၾသဇာအခ်ိဳးက်သံုးစြဲပါ။
– အတန္းလိုက္ အစိုဓာတ္အခ်ိန္မီစိုက္ပ်ိဳးပါ။
– ေပါင္းျမက္ႏွိမ္နင္းေပးပါ။
– ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းပါ။
– အေလအလႊင့္နည္းေအာင္ႏႈတ္သိမ္းသိုေလွာင္ပါ။

စိုက္ပ်ိဳးသုတ ပစၥယ (Pissaya Info)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *