BREAKING NEWS

သခြား⁠ေမႊးစိုက္ပ်ိဳးနည္း

ျမန္မာအမည္                 – သခြားေမႊး

အဂၤလိပ္အမည္              – MUSKMELON

ရုကၡေဗဒအမည္             – Cucumis melo

မ်ိဳးရင္းအမည္                – CUCURBITACEAE

မူရင္းေဒသ

အိႏၵိယႏိုင္ငံျဖစ္၍ သခြားေမႊးအား Cantaloupe ဟုလည္းလူသိမ်ားၾကသည္။ အေမရိကတိုက္၊ အာရွမိုင္းနားေဒသႏွင့္ေျမထဲ ပင္လယ္ ေဒသတို႔တြင္ စီးပြားျဖစ္တြင္က်ယ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

အမ်ိဳးအစား

အသီးပံုသ႑ာန္မွာ အလံုးပံု၊ ဘဲဥပံု၊ လံုးရွည္ပံုဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႕ရၿပီး အသီးခြံအေရာင္မွာ အစိမ္းအႏု၊ အရင့္၊ အျဖဴေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ ဆင္စြယ္ေရာင္ စသည္ျဖင့္ ေတြရပါသည္။ အသီးခြံသည္ ေျပာင္ေခ်ာရွိသလို ပိုက္ကြန္သဖြယ္ အကြက္မ်ားမထင္မရွား ပါ၀င္ေသာမ်ိဳးႏွင့္ အကြက္ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ မ်ိဳးအျဖစ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ရပါသည္။

အကြက္ေပၚလြင္ သိပ္သည္းမႈေပၚ မူတည္၍ ေစ်းကြက္တြင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈကြဲျပားေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအရ အကြက္လွေသာ သခြားေမႊးအား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးေသာဓေလ့ ထြန္း ကားလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အတြင္းသားအေရာင္မွ အျဖဴေရာင္၊ ျဖဴစိမ္းေရာင္၊ ဆင္စြယ္ေရာင္၊ လိေမၼာ္နီေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ရွိၿပီး ျဖဴစိမ္းေရာင္မွ ေစ်းကြက္တြင္၀ယ္လိုအား အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

သခြားေမႊးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အေစ့မ်ားမွ အလယ္ဗဟိုခ်က္တိုင္တြင္ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း တည္ရွိသည့္အတြက္ စားသံုးရာတြင္ အေစ့ ဖယ္ရွားရလြယ္ကူပါသည္။

လက္ရွိ္ေစ်းကြက္မွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ မ်ိဳးမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္                                အမည္              အသီးခြံတြင္ အကြက္ရွိမႈ                          အတြင္းသား အေရာင္

၁။                     Sky Rocket                             ရွိ                                                          ျဖဴစိမ္း

၂။                     New Century                           မရွိ                                                        လိေမၼာ္နီ

၃။                     Sun Rise                                 ရွိ                                                          လိေမၼာ္နီ

၄။                     Sun lady                                  မရွိ                                                        လိေမၼာ္နီ

၅။                     Jade Beauty                            ရွိ                                                          ျဖဴစိမ္း

၆။                     Jade Jew                                မရွိ                                                        ဆင္စြယ္

၇။                     Emerald Kiji                             ရွိ                                                          ျဖဴစိမ္း

 စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသ

ျမန္မာျပည္အနွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ္လည္း သီးႏွံမ်ိဳးသစ္ျဖစ္၍ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ေျမနွင့္ ရာသီဥတု

(၂၆ – ၃၀) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔တြင္ ေကာင္းမြန္စြာျဖစ္ထြန္းသည္။ အပူခ်ိန္ (၁၀) ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထက္ ပို၍ မကြာျခားေသာ ေဒသမ်ား တြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။ pH (၆-၆.၅) ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ ေရစီးေရလာေကာင္း၍ ေရသြင္းေရထုတ္ လြယ္ကူေသာ သဲႏုန္းေျမမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။

မ်ိဳးေစ့ႏႈန္း

တစ္ဧကလွ်င္ မ်ိဳးေစ့ႏႈန္း (၂၀၀) ဂရမ္သံုး၍ ပ်ိဳးေထာင္ပါ။

ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

မ်ိဳးေစ့မ်ားကို (၅ x ၇) လက္မ ပလပ္စတစ္အိတ္ သို႔မဟုတ္ (၄) လက္မအခ်င္းရွိ ပလပ္စတစ္ပ်ိဳးခြက္ မ်ားတြင္ ထည့္၍ ပ်ိဳးေထာင္ပါ။ ပ်ိဳးေျမသည္ ေျမဆီအာဟာရ ၾကြယ္၀ရန္လိုသည္။ အေစ့ခ်ိန္မွ(၂၅) ရက္မတိုင္မီ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရြက္စစ္ (၂-၄) ရြက္ ျပန္႔ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ပ်ိဳးခင္းတြင္ ပိုးမႊားေရာဂါ က်ေရာက္မႈအေျခအေနကို မ်က္ေျခမျပတ္ စစ္ေဆးကာကြယ္ႏွိမ္နင္းပါ။ စိုက္ခင္းျပဳျပင္ရာတြင္ ေရသြင္းေရထုတ္ လြယ္ကူေသာ သခြားမ်ိဳးရင္း၀င္အပင္မ်ား ဆက္တုိက္မစိုက္ဘဲ (၃) ရာသီခန္႔ လွပ္ထားေသာေျမတြင္ စိုက္ေဘာင္မ်ားဆြဲ၍ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ သည္။

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

တန္းၾကားပင္ၾကား အကြာအေ၀းကို (၃ x ၂)ေပ၊ (၄ x ၂)ေပ၊ (၅ x ၂၁/၂)ေပ စသျဖင့္ ရာသီဥတုေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳဳးမ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ (၃ x ၂)ေပ အကြာအေ၀းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးပါက တစ္ဧကလွ်င္အပင္ (၇၀၀၀)ေက်ာ္ ၀င္ဆန္႔ပါမည္။

အပင္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ပင္စည္ရွိအဆစ္ (၁၁) ဆစ္၏ ေအာက္ရွိအဆစ္တိုင္းမွ ထြက္ရွိေသာ ေဘးတက္မ်ားကို ဖဲ့ပါ။ မူလ ပင္စည္တြင္ အဆစ္( ၂၅ –  ၃၀) ဆစ္ အပင္အျမင့္ (၅-၅.၅) ေပခန္႔ ရွိခ်ိန္တြင္ ေခါင္ႏွိမ္ပါ။ ေဘးတက္မ်ားကို သံုးရြက္ခ်န္ျဖတ္ပါ။ အဆစ္ နံပါတ္ (၁၁) မွ စတင္ကာ ထြက္ရွိသည့္ ေဘးတက္၏ အဆစ္တိုင္းတြင္ အသီးတင္ႏိုင္သည့္ အပြင့္မ်ားပါရွိႏိုင္ပါသည္။ အဆစ္အမွတ္ (၁၁၊၁၂) တြင္ အသီးတင္မႈမရွိပါက အဆာေရဆာႏွင့္ရာသီဥတု သင့္တင့္မွ်တမႈမရွိေၾကာင္းသိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ အဆစ္အမွတ္ (၁၀) ေအာက္မွ ေဘးဆက္မ်ားဖဲ့ခ်ိန္တြင္ အစာေရစာလံုေလာက္ေအာင္ ေကၽြးေပးရန္အေရးႀကီးပါသည္။

ပထမဆံုးတင္သည့္ အသီးမွစတင္၍ (၃)လံုးျပည့္အထိ အသီးတင္ေစၿပီးေနာက္ အသီးမွ တင္းနစ္ေဘာလံုးခန္႔ရွိခ်ိန္တြင္ တစ္ပင္တြင္ ယူမည့္ အသီးအေရအတြက္ ဆံုးျဖတ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ။

  • အသီးႀကီးႀကီးရပါက တစ္ပင္တြင္ တစ္လံုးသာယူပါ။
  • တစ္ပင္တြင္ အမ်ားဆံုးအသီး (၂) လံုးသာ ယူသင့္ပါသည္။
  • မိမိယူမည့္အသီး၏ ေရွ႕မွ ထြက္ေသာ အရြက္ တစ္ရြက္သာခ်န္လွပ္၍ ယင္းကိုင္းအားျဖတ္ပါ။
  • ၿပီးလွ်င္ တစ္ပင္လံုးရွိက်န္အပြင့္အသီးမ်ား အားလံုးေခၽြပစ္ပါ။ အခ်ိဳ႕သခြားေမႊး ေျပာင္မ်ိဳးမ်ားတြင္ အသီးေခၽြရန္မလိုဘဲ တင္ရွိေသာ အသီးမ်ားအားလံုးယူရန္ျဖစ္သည္။
  • သီးထိုးယင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အသီး တင္းနစ္ေဘာလံုးခန္႔ရွိခ်ိန္မွစ၍ သတင္းစာစကၠဴအိတ္ျဖင့္ စြတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အသီးပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။

ေျမၾသဇာေကၽြးနည္း

ေျပာင္းေရႊ႕မစိုက္မီ တစ္ဧကတြင္ ေျမခံအျဖစ္ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္ ႏႈန္းထားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ယူရီးယား                –                       ၁၀၂ ေပါင္ (၂) အိတ္

တီစူပါ                     –                       ၁၁၂ ေပါင္ (၁) အိတ္

ပိုတက္ရွ္                  –                       ၁၁၂ ေပါင္ (၁) အိတ္

ပန္းစပြင့္ခ်ိန္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ အသီးတင္ၿပီး (၁၀)ရက္ခန္႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ဧကတြင္ စုစုေပါင္းယူရီးယား (၂) အိတ္၊ တီစူပါ (၁) အိတ္ ႏွင့္ ပိုတက္ (၁) အိတ္တို႔ကို ထပ္မံေကၽြးရန္လိုအပ္ပါသည္။

ပိုးမႊားေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းျခင္း

ဘူးဖရံုက်ိဳင္း(၀ါနီေရာင္) ၊ Thrips မ်ား၊ သစ္သီးယင္မ်ား က်ေရာက္မႈကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအျဖစ္ Cypermethrin, Cymbush, Decis, Nuvacron စသည္တို႔ကို ေရအဆ (၄၅၀) ေရာကာ (၅)ရက္ တစ္ႀကိမ္ ပက္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ကာ ကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ေရာဂါအေနျဖင့္ ရြက္ညိဳေပ်ာက္ေရာဂါ၊ သံေခ်းေရာဂါ၊ ပင္စည္ႏွင့္ သီးပုပ္ေရာဂါတို႔က်ေရာက္တက္သျဖင့္ Topsin,Deconil, Ridomyl တို႔ကို ေရအဆ (၇၀၀) ႏွင့္ေရာ၍ (၅) ရက္ တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဆြတ္ခူးျခင္း

ပန္းပြင့္ၿပီး (၃၅ – ၄၇) ရက္တြင္ အသီးညွာထိပ္ရွိ ႏွာေမာင္းမ်ားေျခာက္လာမည္။ ရပ္ေ၀းသို႔ သယ္ယူမည္ဆိုပါက ထိုအခ်ိန္တြင္ ခူးဆြတ္ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စိုက္ခင္းမွ ေစ်းကြက္သို႕ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ဆိုပါက သီးညွပ္တ၀ိုက္ အ၀ါေရာင္သန္းခ်ိန္ အနံ ့စတင္ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ ခူးဆြတ္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာအသီးကုိ ဒဏ္ရာရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ သတင္းစာျဖင့္ထုတ္ပုိးပုိ့ ေဆာင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးသုတ ပစၥယ (Pissaya Info)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *