ကုလားပဲစိုက္ပ်ိဳးနည္း⁠ႏွင့္အထြက္တိုးရန္⁠ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား

ကုလားပဲအထြက္တိုးေရး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား

– ေအာင္ျမင္ေသာမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ကုိသံုးပါ။
– တစ္ဧကလွ်င္ ကုလားပဲမ်ိဳး ၁ တင္းအသံုးျပဳပါ။
– ထယ္ေရးနက္နက္ႏွင့္ ထြန္ေရးညက္ေအာင္ လုပ္ပါ။
– ပဲျမစ္ဖုဇီ၀ေျမၾသဇာ ၁ ေပါင္ကုိ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္အတူေရာ၍ ထည့္ပါ။
– သဘာ၀ေျမၾသဇာ ျပဳလုပ္သံုးစြဲပါ။
– ဓာတ္ေျမၾသဇာအခ်ိဳးက်သံုးစြဲပါ။
– အတန္းလိုက္ အစိုဓာတ္အခ်ိန္မီစိုက္ပ်ိဳးပါ။
– ေပါင္းျမက္ႏွိမ္နင္းေပးပါ။
– ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းပါ။
– အေလအလႊင့္နည္းေအာင္ႏႈတ္သိမ္းသိုေလွာင္ပါ။

ကုလားပဲ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ေျမအမ်ိဳးအစား

( က ) ကုလားပဲသီးႏွံသည္ ေျမခ်ဥ္ငံဓာတ္ ၆ . ၅ မွ ၈.၅ ၾကားရွိ ႏုန္းစနယ္၊ သဲႏုန္း၊ စနယ္ေျမႏွင့္ သဲဆန္စနယ္ေျမတို႔သည္ အသင့္ေတာ္ ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
( ခ ) ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းၿပီး အစိုဓာတ္ထိန္းသိမ္းေသာ ေျမမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။
( ဂ ) ေျမသားေကာင္းၿပီး၊ ေျမသားနက္၍ ေရ၀ပ္ျခင္းမရွိေသာ ေျမမ်ိဳးတြင္ သီးႏွံ ပိုမိုေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းပါသည္။
( ဃ ) ဆားငန္သည့္ ေျမႏွင့္ ထံုးဓာတ္ကဲသည့္ ေျမမ်ိဳးကုိ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ နည္းပါသည္။

ရာသီဥတု

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး၍ ရွင္သန္ေနခ်ိန္တြင္ ေျခာက္ေသြ႔ၿပီး ေအးေသာရာသီဥတုရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ အသင့္ေတာ္ဆံုးအပူခ်ိန္မွာ ၅၀ံ မွ ၈၅ံ ဖာ ရင္ဟိုက္ ( ၁၀ ံ- ၂၉ံ စင္တီဂရိိတ္) အတြင္းျဖစ္ပါသည္။ သီးႏွံသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မိုးေရခ်ိန္ ၁၀ မွ ၂၀ လက္မခန္႔ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အစိုဓာတ္ အေျခအေန ရရွိလွ်င္ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းပါသည္။

မ်ိဳးေစ့ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း

( က ) လံုးပိန္၊ လံုးညွပ္ ပိုးထိုးသည့္ မ်ိဳးေစ့မ်ား အသံုးမျပဳရပါ။
( ခ ) အပင္ေပါက္ ၈၀ – ၉၀ % ေပါက္သည့္မ်ိဳးေစ့ကုိသာ အသံုးျပဳပါ။
( ဂ ) ကုလားပဲမ်ိဳးေစ့ ၁ တင္းလွ်င္ ေျမတြင္းေအာင္း ပိုးသတ္ေဆး ေအာ္ဒရင္း ( ေခတ္မီပိုးသတ္ေဆး) ေဆးမႈန္႔ ၁ – ၂ ေပါင္ႏွင့္ လူးနယ္ၿပီး စိုက္ပါ။
မ်ိဳးေစ့ႏႈန္း

တစ္ဧကလွ်င္ ကုလားပဲမ်ိဳးေစ့ ၁ တင္းအသံုးျပဳပါ။ ( ၁၂ ၿပီ မွ ၁၆ ၿပီ )

စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္

ေျခာက္ေသြ႕၍ ေအးေသာရာသီဥတုႏွင့္ ေန႔တာတိုရာသီဥတုကုိႀကိဳက္၍ မိုးေႏွာင္းအကုန္ ေဆာင္းရာသီ၀င္လျဖစ္သည့္ သတင္းကြ်တ္ ႏွင့္ တန္ေဆာင္မုန္းလမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

သီတင္းကြ်တ္လထက္ေစာစိုက္ပါက ခါးရိ ေရာဂါက်ေရာက္တတ္ၿပီး တန္ေဆာင္မုန္းလထက္ေနာက္က်၍ စိုက္ပိ်ဳးပါက ေန႔တာတိုလြန္း၍ အပင္ျဖစ္ထြန္းမႈအားနည္းၿပီး ပန္းပြင့္ခ်ိန္ ေစာလာကာ အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းတတ္ပါသည္။

( က ) ကုန္းပိုင္းစိုက္ ဧရိယာမ်ားအတြက္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အၿပီး စိုက္ပါ။
( ခ ) ေရ၀င္ပိုင္း စိုက္ဧရိယာမ်ားအတြက္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း တတိယပတ္အထိ စိုက္ပ်ိဳးပါ၊ ေရက်မႈေပၚမႈတည္၍ စိုက္ခ်ိန္ေစာျခင္းႏွင့္ ေနာက္က်ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေျမျပဳျပင္ျခင္း

( က ) ထယ္ေရးနက္နက္ႏွင့္ ထြန္ေရးညက္ညက္ျဖင့္ ထယ္ေရးေကာင္းရသည္ အထိေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
( ခ ) ေရ၀င္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္းသီးႏွံရိတ္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း ထယ္တစ္စပ္ ခံထားပါ။
( ဂ ) အထက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေပါင္းျမက္ကင္းျခင္း၊ ေျမတြင္းေအာင္းပိုးမ်ား ေျမတြင္းမွ အေပၚသို႔လွန္ေပးသျဖင့္ ေသေၾကပ်က္စီးေစျခင္းႏွင့္ ေရ၀င္လာေသာအခါ ထယ္စာခဲမ်ားၾကားတြင္ ႏွဳန္းမ်ားတင္ရစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစပါသည္။
( ဃ ) ထယ္ေရး၊ ထြန္ေရးျပဳျပင္ရာတြင္ အစိုဓာတ္မွီေအာင္အခ်ိန္မီ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။

စိုက္ပ်ိဳးစနစ္

ကုလားပဲသီးႏွံကုိ စပါးသီးႏွံမရိတ္မွီ သီးႀကိဳအျဖစ္ႀကဲပက္စိုက္ပ်ိဳးပါက ထြန္ယက္ေျမျပဳျပင္ရန္မလိုဘဲ စပါးမရိတ္မီ ၁၀ ရက္ ၁၅ ရက္ ခန္႔အလိုတြင္ တစ္ဧက မ်ိဳးေစ့ ၁၀ၿပီႏႈန္း အသံုးျပဳ၍ ႀကဲပက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ စပါးခင္းအတြင္းရွိ အစိုဓာတ္ မမ်ားလြန္း၊ မနည္းလြန္းေသာအခ်ိန္တြင္ ႀကဲပက္ရမည္။ အစိုဓာတ္မ်ားၿပီး စပါးခင္းေရ၀ပ္ေနလွ်င္ မ်ိဳးေစ့မ်ားပ်က္စီးၿပီး အပင္မေပါက္ႏိုင္၊ အပင္ေပါက္လွ်င္လည္း ခါးရိေသႏိုင္သည္။ အစိုဓာတ္နည္းလွ်င္ အပင္ေပါက္ညံ႔ၿပီး အပင္ငယ္ႀကီးထြားမႈ ေကာင္းမြန္မည္ မဟုတ္ပါ။
( က ) တတန္း ႏွင့္တတန္း ၁ ေပ၊ တပင္ႏွင့္တပင္ ၆ လက္မ ခြာစိုက္ပါ။
( ခ ) မ်ိဳးေစ့ခ်ထြန္မသံုးႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ထယ္ျဖင့္ ၁ ေပေၾကာင္းေပးၿပီး အတန္းလိုက္စိုက္ပ်ိဳးပါ။
( ဂ ) တစ္ဧကအပင္ဦးေရ ၈၇၁၂၀ ၀င္ေအာင္စိုက္ပ်ိဳးပါ။
( ဃ ) မ်ိဳးေစ့ခ်ရာတြင္ မ်ိဳးေစ့မ်ား ၂ လက္မ ၊ ၂ လက္မခြဲ ထက္ေက်ာ္၍ မနက္ေစရပါ။
( င ) မ်ိဳးေစ့ခ်ၿပီး ၾကမ္းတံုးရိုက္ပါ။
( စ ) သီးႀကိဳစိုက္ပ်ိဳးလိုပါက ေျမတြင္အစိုဓာတ္မဆုတ္မီ စပါးမရိတ္သိမ္းခင္ ၁၀ – ၁၅ ရက္အလိုတြင္ ႀကိဳတင္၍ ႀကဲပက္စိုက္ပိ်ဳးရန္။
( ဆ ) မ်ိဳးေစ့ထုတ္စိုက္ခင္းႏွင့္ အထူးအထြက္တိုး ကုလားပဲခင္းမ်ားတြင္ အျခားသီးႏွံမ်ား သီးညွပ္အျဖစ္ မစိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါ။
( ဇ ) စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ ေပါင္းျမက္အေျခအေနကုိၾကည့္၍ ၾကားထြန္လိုက္ျခင္း၊ ေပါင္းတူး၊ ေပါင္းလိုက္ျခင္းတို႔ကို ေပါင္းကင္းစင္သည့္တိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
ေပါင္းေၾကာင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း ၃၀ မွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ႏိုင္ၿပီး၊ လက္ေပါင္းလိုက္ျခင္းကုိ အပင္သက္တမ္း ၃၀ ရက္မွ ၆၀ ရက္အတြင္း အထူးသျဖင့္ ၄၅ ရက္၀န္းက်င္ ပန္းမပြင့္မီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါက ထိေရာက္သည္။
အပင္ျပဳစုရာတြင္ ေျမဆီၾသဇာထက္သန္ၿပီး အပင္ျဖစ္ထြန္းမႈအားေကာင္းၿပီး၊ အပင္ဟုန္ေနပါက ေခါင္ညြန္႔ျဖတ္ျခင္း Topping တို႔ပါ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ( အထူးသျဖင့္ ကိုင္းကြ်န္ေျမ)

ေျမၾသဇာ

( က ) ဓာတ္ေျမၾသဇာ
( ၁ ) တစ္ဧကလွ်င္ ပုလဲ အိတ္၀က္ႏွင့္ တီစူပါ အိတ္၀က္ႏႈန္း အသံုးျပဳပါ။
( ၂ ) တီစူပါေျမၾသဇာကုိ စိုက္ထယ္ေရးျပဳျပင္ခ်ိန္တြင္ ထည့္ပါ။
( ၃ ) ပုလဲေျမၾသဇာကုိ မစိုက္မီႀကိဳ၍ထည့္ပါ။
( ခ ) သဘာ၀ေျမၾသဇာ
( ၁ ) ကုလားပဲတစ္ဧကတြင္ အသံုးျပဳမည့္မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ပဲျမစ္ဖုဇီ၀ေျမၾသဇာ ေပါင္၀က္ခန္႔ မွ ၁ ေပါင္ႏႈ႕န္း လူးနယ္၍ စိုက္ပါ။
( ၂ ) သစ္ရြက္ေဆြး ေျမၾသဇာ ၊ ႏြားေခ်း ေျမၾသဇာကုိ တစ္ဧကလွ်င္ လွည္း ၅ စီးခန္႔ခ်ေပးပါ။

ပိုးမႊား ေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းျခင္း

( က ) မိမိ၏စိုက္ကြင္းမ်ားတြင္ ပိုးမႊားေရာဂါက်ေရာက္မႈရွိ၊ မရွိသိႏိုင္ရန္ အၿမဲတေစၾကည့္ရႈေနပါ။
( ခ ) ပိုးမႊား မက်ေရာက္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါ။
( ဂ ) ပင္ျဖတ္ပိုး၊ သီးလံုး ေဖာက္ပိုးမ်ားက်ေရာက္္တတ္သျဖင့္ အင္ဒရင္း၊ စီဗင္၊ တီပီအင္န္႔အယ္ဆန္၊ ဒိုင္မီခရြန္ေဆးမ်ား( ေခတ္မီပိုးသတ္ေဆး ) ျဖင့္ ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေပးပါ။
( ဃ ) ၾကြက္မ်ားက်ေရာက္ပါက တိုမိုရင္း ၾကြက္သတ္ေဆးျဖင့္ ႏွိမ္နင္းပါ။
( င ) အပင္ညွိဳးေသေရာဂါက်ေရာက္တတ္သျဖင့္ စိုက္ကြက္တြင္ ေရမ၀ပ္ေအာင္ အထူးဂရုစိုက္ပါ၊ ၄င္းေရာဂါက် အပင္မ်ားေတြ႔ရွိပါက ႏွဳတ္ယူဖ်က္ဆီးပစ္ပါ။
( ၉ ) ရိတ္သိမ္းျခင္း
( က ) အေလအလြင့္နည္းေအာင္ ရိတ္သိမ္းပါ။
( ခ ) အရြက္ႏွင့္ အသီးခြံမ်ား ညိဳ၀ါေရာင္သန္းလာပါက ရိတ္သိမ္းပါ။

သိုေလွာင္ျခင္း

အေစ့တြင္းအစိုဓာတ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ကုလားပဲကုိသာသိုေလွာင္သင့္သည္။ သိုေလွာင္မည့္ ေနရာ ပုပ္၊ ေတာင္း၊ အိတ္၊ က်ီ တို႔ကုိ စစ္ေဆး၍ သန္႔ရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ( လိုအပ္ပါက ေဆးျဖန္းျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔မႈိင္းတိုက္ျခင္း ) မွ ထည့္သြင္းသိုေလွာင္ရမည္။
ထို႔ေနာက္ အေပၚမွ အ၀တ္ပါးပါးျဖင့္အုပ္ၿပီး ျပာတစ္ထပ္၊ သဲတစ္ထပ္ျဖင့္ ေလလံုေအာင္ထပ္မံ ဖံုးအုပ္သိုေလွာင္ရပါမည္။

စိုက္ပ်ိ္ဳးသုတ ပစၥယ (Pissaya_Info)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *