BREAKING NEWS

⁠ေဆးဖက္၀င္ သစ္ခြမ်ိဳးမ်ား စီးပြား⁠ျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္နည္း

ေဆးဖက္၀င္သစ္ခြမ်ိဳးမ်ား

သဘာ၀ေပါက္ သစ္ခြမ်ားအနက္ (Dendrobium) မ်ိဳးရင္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဆးဖက္၀င္သစ္ခြမ်ား ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါသစ္ခြမ်ား သည္ ေဆးဖက္၀င္သစ္ခြမ်ားအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

(၁) သစ္ခြနီ               D.devonianum

(၂) ေရႊတူေမာက္ခမ္း၀ါ  D.chrysanthum

(၃) အာမဲလက္တံတို     D.fimbriatum

(၄) ၀ါဆိုပန္း              D.candidum

(၅) ေဒါင္းၿမီးသစ္ခြ       D.nobile

(၆) ပန္းျဖဴသစ္ခြ                   D.eniiflorum

(၇) မဟာေဒ၀ီ            D.williamsonin

(၈) ေျမသစ္ခြ             D.densiflorum

(၉) အဆစ္သစ္ခြ         D.falconeri

(၁၀) သစ္ခြခါး            D.crepidatun

(၁၁) ေရသစ္ခြ           D.parashii

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ရာသီဥတုနွင့္ အေျခအေန

ေဆးဖက္၀င္သစ္ခြမ်ားသည္ အလြန္ေအးေသာ ပူတာအိုေျမာက္ဖ်ား ခ်င္းျပည္နယ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးရိုးမအထိ ေပါက္ ေရာက္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အပူခ်ိန္ (၂၀ ံ) မွ (၃၀ ံ) စင္တီဂရိတ္ၾကားမွာ ေကာင္းစြာရွင္သန္ေပါက္ဖြားၿပီး အမ်ား အားျဖင့္ သစ္ပင္ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာက္ကမ္းပါးမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ေလေကာင္းေလသန္႔ေကာင္းစြာရရွိမႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ၿပီး ေရအၿမဲစိုစြတ္ေနျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အလြန္ေျခာက္ေသြ႔ေနျခင္းကိုလည္းေကာင္း မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ပ်ိဳးပင္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးႏႈန္း

စိုက္ခင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည့္မ်ိဳးကို အပင္တစ္သွ်ဴးနည္းျဖင့္ ပြားမ်ားထားေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) သဘာ၀ေတာေတာင္မ်ားမွ ေပါက္ ပြား ေနေသာ သစ္ခြအံုမ်ားမွဖဲ့၍ ရွာေဖြစုေဆာင္းႏိုင္သည္။ သစ္ခြေျခာက္မက္ထရစ္ တစ္တန္ရရွိရန္ ပ်ိဳးပင္သစ္ပင္လွ်င္ (၃)က်ပ္သားရွိ ပ်ိဳးပင္ (၂၀၅၀၀) ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးရန္ လိုအပ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။

စိုက္ခင္းျပဳျပင္နည္း

ေဆးဖက္၀င္ သစ္ခြမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးလိုလွ်င္ ေျမျပင္ (အမ်ားအားျဖင့္ ၃၀ ံ ထက္ မေစာင္းေသာ ေတာင္ေစာင္း) မ်ားတြင္ အရိပ္ေပး၍ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

သစ္ခြစိုက္ပ်ိဳးမည့္ေျမသည္ ေပါင္းျမက္ကင္းရွင္းရမည္။ ေရ၀ပ္ဧရိယာ မျဖစ္ေစရ။ သြားလာေရးလြယ္ကူၿပီး သဘာ၀အႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္သည့္ေဒသမျဖစ္ရပါ။ ေရေကာင္းစြာရရွိၿပီး ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ရပါမည္။

သစ္ခြပင္မ်ားသည္ ကပၸါးပင္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ တြယ္ကပ္ရန္ အျမစ္မြားမ်ားသာ ထြက္ေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳး မည္ ဆိုလွ်င္ (၆လက္မ x 4လက္မ) အရြယ္ရွိေက်ာက္ခဲမ်ား၊ (၄လက္မ x 2လက္မ) ရွိ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ အုတ္ခဲက်ိဳးမ်ား၊ အုန္းဆံဖတ္   ေျခာက္ သစ္ေဆြးသစ္စမ်ား (ထင္းရွဴးပင္၏ အေခါက္ႏွင့္ သစ္မ်ား လံုး၀ မသံုးရပါ) (၂ေပ)ရွိ အရွည္ႏွင့္ (၁လက္မ) အက်ယ္ရွိ ၀ါးျခမ္းျပား၊ ေလွ်ာ္ႀကိဳး  ႏွင့္ ေရညွိ၊ ျမက္ေျခာက္မ်ား လိုအပ္ပါမည္။

စိုက္ပ်ိဳးမည့္ ေျမသည္ ေတာင္ေစာင္းတြင္ ျဖစ္လွ်င္ (၃၀)ထက္ မေစာင္းေသာ ေတာင္ေစာင္းေျမ ျဖစ္ရမည္။ ကြန္တိုအလိုက္ ေဘာင္မ်ား ဆြဲထားလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္လွ်င္ (၇၀%) အရိပ္ရေအာင္ အရိပ္စမ်ား အသံုးျပဳၿပီး အမိုးမိုးရပါမည္။ ေျမျပင္တြင္ (၃ေပ) အက်ယ္၊ အလ်ား (၁၀၀ေပ) ႏွင့္ အျမင့္ (၆လက္မ) ရွိ ေျမေဘာင္မ်ားျပဳလုပ္ပါ။

၄င္းေဘာင္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု (၂ေပ)ျခားရွိပါေစ။ ၄င္းေဘာင္ေပၚတြင္ (၂ေပ) ရွည္ေသာ ၀ါးျခမ္းမ်ားကို ပင္ၾကားတန္းၾကား (၁ေပ)စီျခားၿပီး ေျမ၀င္ (၄လက္မ) စီ စိုက္ထားပါ။ ၄င္းေနာက္ (၆ လက္မ x ၄လက္မ) ေက်ာက္တံုးမ်ားကို ေဘာင္ေပၚတြင္ ခင္းေပးပါ။ (၄ေပ x ၂ေပ) ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ အုတ္က်ိဳး (လက္အုတ္) မ်ား၊ သစ္ေဆြးသစ္ေခါက္မ်ားကို အပင္စိုက္ၿပီးလွ်င္ အသံုးျပဳရန္ စုေဆာင္းထားပါ။

ပ်ိဳးပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ေဆးဖက္၀င္သစ္ခြမ်ားကို အရိပ္ရ သစ္ပင္မ်ားေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေနေရာင္က်ေရာက္မႈနည္းေသာ ေက်ာက္ကမ္းပါးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္းကပ္၍ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလိုလွ်င္ စုေဆာင္းထားေသာ သစ္ခြအံုကိုခြဲ၍ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ အံုႀကီးလွ်င္ အနည္းဆံုး (၄)ပိုင္းခြဲႏိုင္သည္။ ခြဲ လိုက္ေသာ အံုသည္ (Cane)ေခၚ ရိုးတံေဟာင္းအနည္းဆံုး(၃)ခုပါေသာအံုျဖစ္ရမည္။ ၄င္းထက္နည္းလွ်င္ အပင္ရွင္သန္မႈရာခိုင္ႏႈန္း နည္း ပါးပါမည္။ ထို႔ျပင္ Keikes ေခၚရိုးတန္ေပၚတြင္ပြားလာေသာ သားတက္မ်ားကိုျဖတ္၍ ပ်ိဳးအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

ဓာတ္ခြဲခန္းမွ အပင္တစ္သွ်ဴးနည္းျဖင့္ ထြက္ရွိလာေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

သားခြဲထားေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ားကို  မႈိသတ္ေဆးထည့္ထားေသာ ပံုထဲသို႔ အပင္ေျခေခါင္းမ်ားကို (၁၀)မိနစ္ခန္႔ စိမ္ပါ။ ၄င္းေနာက္ ပ်ိဳးပင္ မ်ားကို အသင့္ျပင္ထားေသာ ပ်ိဳးေဘာင္ရွိ ၀ါးျခမ္းျပားတြင္ ခ်ည္ထားရပါမည္။ ၄င္းေနာက္ အပင္ေျခတြင္ (၄လက္မ x ၂လက္မ) အုတ္ခဲက်ိဳးမ်ား၊ ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ သစ္ေဆြး၊ သစ္ေခါက္မ်ား ဖံုးေပးရပါမည္။ ၄င္းေနာက္ (၇၀%) ရွိ အရိပ္မိုးေပးရပါမည္။ ေရေကာင္းစြာ ေလာင္းေပးၿပီး ေရမ၀ပ္ေစရန္ သတိထားပါ။ စိုက္ခင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းကို ေမ၊ ဇြန္လမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။

အပင္ျပဳစုထိန္းသိမ္းနည္း

အလြန္ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီတြင္ တစ္ရက္ ေရ(၃)ႀကိမ္ ေလာင္းေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ေရသိပ္စြတ္စိုမႈမရွိပါေစႏွင့္။ သားတက္မ်ား (၄လက္မ) အရွည္၊ အရြယ္ (၄)ရြက္ရွိလွ်င္ ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာမ်ား စတင္ပက္ဖ်န္းႏိုင္ပါသည္။ မနက္ (၉) နာရီထက္ ေနာက္မက်၊ ညေန (၄)နာရီ ထက္မေစာဘဲ ေျမၾသဇာမဖ်န္းရပါ။

သစ္ခြပင္မ်ားသည္ အပင္အျဖစ္ ရိတ္သိမ္းဆြတ္ခူးသျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ထရိုဂ်င္ကဲေသာ ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာမ်ား ပက္ဖ်န္းႏိုင္ပါသည္။ အပင္ေတာင့္တင္းမႈႏွင့္ ေရာဂါခံႏိုင္မႈအတြက္  ပိုတက္ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ အျမစ္အားေကာင္းရန္ တီစူပါဓါတ္ေျမၾသဇာ အခ်ိဳးပါ၀င္ေသာ (၂၁း ၂၁း ၂၁) (သို႔မဟုတ္) (၂၂း ၁၀း ၅) အခ်ိဳးပါေသာ ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာကို တစ္ပတ္ (၂)ႀကိမ္ ဖ်န္းေပးပါ။ အျခားအနည္းလို အဟာရ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားလည္း ပက္ဖ်န္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းတြက္ေျခကိုက္၍ ဆန္၊ ငါး EM တို႔မွ ျပဳလုပ္ေသာ သဘာ၀ ေျမၾသဇာ အရည္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

မိုးရာသီတြင္ လိုအပ္မွ ေရဖ်န္းေပးပါ။ ေရာဂါႏွင့္ ပိုးမႊားက်ေရာက္လွ်င္ လိုအပ္ေသာေဆးမ်ား ပက္ဖ်န္းအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

အပင္မ်ားႀကီးထြားလာလွ်င္ ယိုင္လဲမႈမရွိေစရန္ ၀ါးၾကမ္းကြက္ (သို႔မဟုတ္) ပိုက္ကြန္ျဖင့္ ထိန္းေပးရမည္။ အပင္ေသမ်ား၊ အကိုင္းေျခာက္ မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ေရမ၀ပ္ေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

က်ေရာက္တတ္ေသာ ပိုးမႊားေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္နည္း

သစ္ခြပင္မ်ား ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုးမႊားေရာဂါမွာလည္း က်ေရာက္တတ္ပါသည္။ က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ ပိုးမႊားေရာဂါႏွင့္ ကာကြယ္နည္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရိတ္သိမ္းျခင္း

အပင္ (၃)ႏွစ္သက္တမ္းရွိလွ်င္ အရြက္မ်ားပါေသာ ရိုးတံမ်ား ေပၚလာမည္။ ၄င္းအရိုးမ်ားကို အပင္ရင္းမွ (၂လက္မ) ခ်န္ၿပီး ျဖတ္ယူပါ။ အရြက္မေၾကြေသာ္လည္း (၃)ႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီး အပင္အံုတြင္ သားတက္မ်ားရွိလွ်င္ ျဖတ္ယူရိတ္သိမ္းႏိုင္သည္။ ရိတ္သိမ္းေသာ အပင္ အံုတြင္ သားတက္သစ္အတြက္ အရြက္ရွိရိုးတံ (Cane) (၃)ခု အနည္းဆံုးရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ေနာက္သားတက္အတြက္ ႀကီး ထြားရန္ အေထာက္အကူရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေျခာက္ခံျခင္း

ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာ သစ္ခြရိုးတံမ်ားကို စုစည္းၿပီး ေရေႏြးေဖ်ာေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ ဆယ္ယူၿပီး အေျမွးပါးမ်ား ေပ်ာက္သြားေအာင္ လက္ျဖင့္ ပြတ္ေပးရပါမည္။ ေရစင္စင္ေဆးၿပီးေသာ ရိုးတံမ်ားသည္ အေျခာက္ခံရန္အတြက္ အနည္းဆံုး (၁၀)ေခ်ာင္းစီ အျပားလိုက္ ၀ါးႏွီးႏွင့္ ခ်ည္   ေပးျခင္းျဖင့္ အေျခာက္ခံရန္ အသင့္အေနအထားတြင္ ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

အေျခာက္ခံ မီးဖိုထဲတြင္  သစ္ခြရိုးစည္းမ်ားကို အနည္းဆံုး (၂-၃)ထပ္မွ်စီထည့္ၿပီး အေပၚမွဂံုနီအိတ္ပါးျဖင့္ အုပ္ေပးထားရမည္။ သစ္ခြ စည္းမ်ားကို ေထာင္ၿပီးအေျခာက္ခံလွ်င္လည္း ရႏိုင္ပါသည္။ မီဖိုေအာက္မွ မီးက်ည္ခဲမ်ားကို ထည့္ေပးၿပီး အၾကာခဏ ရိုးစည္းမ်ားကို အထက္ေအာက္လွန္ေပးရပါမည္။

အခ်ိန္ (၄)နာရီၾကာေအာင္ မီးကင္ျခင္းျဖင့္ အစိုဓါတ္ (၁၀%) ရွိသည့္ သစ္ခြေျခာက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အေျခာက္မီးကင္ရာတြင္   ေအာက္မီးမ်ားမျပင္းရန္ သစ္ခြရိုးမ်ား အထက္ေအာက္လွန္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မလုပ္လွ်င္ သစ္ခြရိုးတံမ်ားကၽြမ္း၍ မီး ေလာင္တတ္ပါသည္။

ထုတ္ပိုးသိုေလွာင္ျခင္း

အေျခာက္ခံဖိုမွ အေျခာက္ခံၿပီးေသာ သစ္ခြေျခာက္စည္းမ်ားကို ေလသလွပ္ခံၿပီး ေျမြေရခြံအိတ္မ်ားတြင္စီ၍ထည့္ပါ။ တစ္အိတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး (၇-၅)ပိႆာရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းအိတ္မ်ားကို ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းၿပီး စြတ္စိုမႈမရွိေသာ သိုေလွာင္ရံုတြင္ နံရံ မ်ားႏွင့္ခြာ၍ ေအာက္ခံခံုေပၚတြင္ ကမာစီထားပါ။ သိုေလွာင္ရံုတြင္ (၂)လ ထက္ပို၍ သိုေလွာင္ျခင္းမျပဳရပါ။ မိုးမမိရန္ႏွင့္ ေရမစိုရန္ အထူးသတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *