သီဟိုဠ္သရက္ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ရာသီဥတု၊ ⁠ေ⁠ျမအမ်ိဳးအစား ⁠ႏွင့္ မ်ိဳး⁠ေရြးခ်ယ္⁠ျခင္း

ရာသီဥတု

————

သီဟိုဠ္ သရက္ပင္သည္ အီေကြတာ၏ေျမာက္ဖက္ ၂၇ ဒီဂရီႏွင့္ ေတာင္ဖက္ ၂၈ ဒီဂရီအတြင္ေပါက္ေရာက္ေသာ္လည္း ေျမာက္ဖက္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္ ၁၅ ဒီဂရီအတြင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ထြန္းပါသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၂၅၀၀ -၂၃၀၀၀ ေပါက္ေရာက္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ္လည္း အျမင့္ေပ ၅၀၀ ေအာက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် မိုးေရခ်ိန္လက္မ ၆၀ – ၁၀၀ ခန္႔ လိုအပ္ပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္  ၁၅ – ၁၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္ အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္ ၃၂ – ၃၇ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ရရွိပါက အပင္ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းပါသည္။ အပြင့္ပြင့္ခ်ိန္တြင္ ၁၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ေအာက္တြင္ ရက္ၾကာရွည္က်သြားပါက က အပြင့္မ်ား ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးတတ္ပါသည္။ အလားတူ သီးကင္း၀င္ခ်ိန္တြင္ အပူခ်ိန္ ၃၉ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထက္ ေက်ာ္ပါက သီးကင္းမ်ား ေၾကြက်ဆံုးရံႈးတတ္ ပါသည္။

ေျမအမ်ိဳးအစား

—————-

သီဟိုဠ္သရက္ပင္သည္ ေျမသားထူူၿပီး ႏႈန္းေျမႏွင့္ သဲဆန္ေသာ ႏႈန္းေျမမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ထြန္းသည္။ ေျမသားထုအထူ အနည္းဆံုး ၃ ၁/၂ ေပ – ၅ ေပခန္႔ ရွိသင့္ပါသည္။ ေရစိမ့္ စီးဆင္းမႈေကာင္းသည့္ ေရမ၀ပ္ေသာေျမ၊ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေသာေျမ၊ အစိုဓာတ္ ထိန္းနိုင္ေသာေျမမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။ ေျမခ်ဥ္ငံဓာတ္အေနႏွင့္  အခ်ဥ္ဓာတ္ အလြန္ကဲေသာ ေျမမ်ား၊ အငံ ဓာတ္ လြန္ကဲေသာ ေျမမ်ားမွာ သင့္ေတာ္မႈ မရွိပါ။ ပီအိတ္ခ်္ ၅ မွ ၆.၅ အတြင္းရွိေျမမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ သီဟိုဠ္သရက္ကိုစိုက္ပ်ိဳးပါက ေျမဆီၾသဇာမ်ား တိုက္စားဆံုးရံႈးမႈရွိႏိုင္သျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ေျမဆီထိန္းသိ္မ္းကာကြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေသာ အေစာင္း ၁၅ % ထက္ ေစာက္ေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ မစိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါ။ အေစာင္း ၅% ႏွင့္ ယင္းထက္အေစာင္းေျပျပစ္ေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္သာ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။

မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ျခင္း

—————–

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သီဟိုဠ္သရက္ျခံမ်ား အထြက္ႏႈန္းမ်ား ထြက္သင့္သေလာက္ မထြက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ အထြက္ေကာင္း မ်ိဳးမ်ားအားစနစ္တက် ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးမႈ မရွိၾကေသးျခင္းမွာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ မ်ိဳးေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား အေနႏွင့္ အေလးခ်ိန္စီးသည့္ ေရျမပ္ေစ့မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးၾကေသာ္လည္း ယင္းအေစ့မ်ားမွာ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းေသာ အပင္မွ မ်ိဳးေစ့မ်ားအားလံုးမဟုတ္ၾကပါ။သီဟိုဠ္သရက္ပင္မွာ အေျခခံအားျဖင့္ ပင္ျခား၀တ္မႈန္ကူးသည့္ အပင္မ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ အထြက္ေကာင္း အပင္မွ မ်ိဳးေစ့သည္ပင္လွ်င္ အထြက္ႏႈန္းတြင္ ေသာင္းေျပာင္းမ်ိဳးေစ့ ထက္သာေသာ္လည္း ကြဲျပားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနပါေသးသည္။ အထြက္ေကာင္းပင္အား လိင္မဲ့နည္းျဖင့္ မ်ိဳးပြားစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ အပင္သည္သာလွ်င္ မိခင္ပင္အတိုင္းေသခ်ာ ေပါက္ထြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းေသာ မိခင္ပင္အားေရြးခ်ယ္ကာ လိင္မဲ့နည္းျဖင့္ မ်ိဳးပြား စိုက္ပ်ိဳးနည္းမွာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

မ်ိဳးအျဖစ္ အသံုးျပဳမည့္ အထြက္ေကာင္း သီဟိုဠ္သရက္ပင္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အေသြးႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အပင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။

(၁) အပင္သက္ (၇) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ အပင္မ်ား။

(၂) အပင္အရြက္အုပ္ က်စ္လစ္သိပ္သည္းကာ ကိုင္းမ်ားမ်ား ထြက္ေသာအပင္။ ဆိုလိုသည္မွာ အပင္ဧရိယာေနရာယူမႈ က်ဥ္းက်ဥ္းျဖင့္ အသီးကိုင္းမ်ားေသာ အပင္ကိုေရြးခ်ယ္ရန္ ျဖစ္သည္။

(၃) တစ္ယူနစ္ ဧရိယာတြင္ အပြင့္ပြင့္ႏႈန္းမ်ားေသာအပင္။ တနည္းအားျဖင့္ အပြင့္လႈိင္လိႈင္ပြင့္ေသာ အပင္ ကိုဆိုလိုပါသည္။

(၄) လိင္စံုပြင့္ အခ်ိဳးမ်ားေသာ အပင္။ သီဟိုဠ္သရက္ပင္တြင္ အဖိုပြင့္ႏွင့္ လိင္စံုဟူၿပီး အပြင့္ႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး လိင္စံုပြင့္ပါ၀င္မႈမွာ ၆% မွ ၁၀ % သာ ပါရွိ တတ္ပါသည္။ ယင္းအခ်ိဳးထက္မ်ားေသာ အပင္မ်ားေသာ အပင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

(၅) တစ္ခိုင္ခ်င္း အသီးမ်ားမ်ားသီးေသာအပင္။ အသီးခိုင္ တစ္ခိုင္လွ်င္ အနည္းဆံုး အသီး ၅ လံုးထက္ မနည္းသီးေသာအပင္။

(၆) တစ္ပင္လွ်င္အသီး ၅၀၀ လံုးထက္ မနည္းသီးေသာအပင္ႏွင့္ အေစ့ပ်မ္းမွ်အေလးခ်ိန္ ၇ဂရမ္ခန္႔ ရွိေသာအပင္။ သို႔မွသာ ယင္းအပင္၏ တစ္ႏွစ္အသီးထြက္နႈန္းမွာ ပ်မ္းမွ် ၃.၅ ကီလိုဂရမ္ (၂.၂ ပိႆာ) အနည္းဆံုးရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သီဟို္ဠ္သရက္မ်ိဳးမ်ားသည္ ေရေျမ ရာသီဥတုကြဲျပားမႈအလိုက္ ေဒသတစ္ခုတြင္ ေကာင္းေသာ္လည္း အျခားေဒသတြင္ေကာင္းခ်င္မွ ေကာင္းတတ္ပါသည္။ နိုင္ငံျခားမွ အထြက္ေကာင္းမ်ိဳးမ်ားအားတင္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွာလည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထြက္ေကာင္းမည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ မေျပာႏိုင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ သီဟိုဠ္သရက္မ်ိဳးမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္၊ က်ိဳက္ထိုေဒသ တြင္ ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ အထြက္ႏႈန္းမ်ားေကာင္းမြန္မႈ မရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိထားပါသည္။ ေဒသတစ္ခုမွ ေရြးခ်ယ္ေသာ အထြက္ေကာင္း မ်ိဳးမ်ားအား ေရ ၊ ေျမ ၊ ရာသီဥတုကြဲျပားသည့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါက ေရွ႕ေျပးမ်ိဳးယွဥ္ျပိဳင္စမ္းသပ္ကြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေလ့ လာကာ ေသခ်ာမွသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေထာက္ခံနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သိုု႔ျဖစ္ရာ ေဒသတစ္ခုတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ယင္း ေဒသမွ အထြက္ေကာင္းမ်ိဳးမ်ားကို ေဒသအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ကာ ယင္းမ်ိဳးကို မ်ိဳးအျဖစ္ မ်ိဳးပြားအသံုးျပဳသြားသင့္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးသုတ ပစၥယ (Pissaya Info)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *