⁠ေရွာက္၊ သံပရာ အရည္အ⁠ေသြး⁠ေကာင္းမြန္⁠ၿပီး အထြက္⁠ႏႈန္းတိုးတက္⁠ျမင့္မား⁠ေစ⁠ေသာ အခ်က္မ်ား

၁။ ေဒသ၊ ေရေျမ၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး သီးထြက္ႏွင့္ အသီးအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အပင္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ ပါ။ သံပရာကို အေစ့မွ ပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးပါ။ ( ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကင္းေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါ သည္။) ေရွာက္ ပင္ကို ေျမထုပ္စည္းနည္းျဖင့္ မ်ိဳးပြား စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၂။ စိုက္က်င္းအရြယ္ (၂’×၂’×၂’) က်င္းတူးၿပီး အေပၚယံေျမႏွင့္ ေျမေဆြးေရာစပ္၍ က်င္းစာေကၽြးပါ။

၃။ စိုက္စနစ္အေနျဖင့္ သံပရာကို (၁၂’×၁၂’) ျဖင့္ တစ္ဧက (၃၀၂) ပင္၊ ေရွာက္ပင္ကို (၁၅’×၁၅’) ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ဧက (၁၉၃) ပင္ ၀င္ဆန္႔ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၄။ စိုက္ခင္းတြင္ ေျမပင္မွ အျမင့္ (၃ေပ-၃.၅ ေပ) အထိ၊ ပင္စည္တစ္ခုတည္းရွိေနေစရန္ႏွင့္ ကိုင္းမႀကီး (၃-၅) ကိုင္း ေမြးျမဴပံုသြင္းပါ။

၅။ သဘာ၀ေျမၾသဇာႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို မတ္၊ ဧၿပီေရသြင္းခ်ိန္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္ (၂) ႀကိမ္ခြဲ၍ ေကၽြးပါ။

၆။ Zn,Cu ကဲေသာ အနည္းလို အာဟာရဓါတ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာေဆးရည္ကို မျဖစ္မေန ပက္ျဖန္းေပးပါ။

၇။ အပင္လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားခ်ိန္၊ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အသီးျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ေရလံုေလာက္စြာ သြင္းေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ေရမ ၀ပ္ေစရန္ ဂရုစိုက္ပါ။

၈။ စိုက္ခင္းေရသြင္းရာတြင္ ပင္စည္သို႔ တိုက္ရိုက္ ေရမထိေစသင့္ပါ။ အပင္အရြယ္အစား အလိုက္ေရ၀ပ္က်င္းကို ျပဳ လုပ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

၉။ စိုက္ခင္းအတြင္း ေရသြင္းျခင္းကို မတ္လမွ ဇြန္လအတြင္း၊ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္၊ ႏို၀င္ဘာမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ လအတြင္း (၂) ပတ္တစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၁၀။ ပန္းပြင့္မႈ ညီညာေစရန္ ေဒသအလိုက္ သီးထြက္ခ်ိန္ကို ခ်ိန္ဆၿပီး၊ အပင္ညႈိးသည္အထိ ေရျဖတ္ၿပီးမွ အပင္ေရ ၀ေအာင္ သြင္းေပးၿပီး ဓါတ္ေျမၾသဇာေကၽြးေပးျခင္းျဖင့္ တၿပိဳင္နည္း ပန္းပြင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၁၁။ အသီးခူးၿပီးတိုင္း ေရတက္မ်ား၊ အတြင္းဘက္လွည့္ထြက္လာေသာကိုင္းမ်ား၊ ကိုင္းေသ၊ ကိုင္းညွပ္မ်ား၊ ေျမႀကီးႏွင့္ ထိေနေသာ ကိုင္းမ်ား၊ ေရာဂါရကိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းျဖတ္ေတာက္ဖယ္ရွားပါ။

၁၂။ အပင္၏ အစိုဓါတ္ႏွင့္ အျမစ္အပူရွိန္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စ၍ ပင္ေျခ၏ (၄) ေပ ပတ္လည္တြင္ ေကာက္ ရိုး (သို႔) ျမက္ေျခာက္မ်ားျဖင့္ ထူထူဖံုးေပးပါ။

၁၃။ ရြက္ထြင္းစားပိုး၊ ပင္စည္ေဖာက္ပိုး၊ ပ် ႏွင့္ မႈိေရာဂါမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းပါ။

၁၄။ သံပရာတြင္ ဘက္တီးရီးယား (ကင္ကာ) ေရာဂါမ်ား က်ေရာက္ေလ့ရွိရာ၊ ေဘာ္ဒိုေဆးရည္ျဖင့္ အခ်ိန္မီ ပက္ဖ်န္း ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းပါ။

စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *