BREAKING NEWS

အင္းဆက္မ်ား ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈျဖစ္ေပၚျခင္း (Insecticide Resistance of Insects)

အင္းဆက္မ်ား ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈျဖစ္ေပၚျခင္း (Insecticide Resistance of Insects)
 
အင္းဆက္မ်ား ပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးလာျခင္းအႏၲရယ္သည္ ကမၻာႀကီးကိုး တေန႕တျခား ျခိမ္းေျခာက္လာ ေနၿပီျဖစ္သည္။ လူသားတို႕၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတို႕အား ထိပါးရိုက္ခတ္ လာလ်က္ရွိသည္။ Michigan State University ၏ မွတ္တမ္းအရ – ၁၉ ၉ ၀ ခုႏွစ္တြင္ ပိုးသတ္ေဆး ယဥ္ပါးသြားေသာ အင္းဆက္ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္ရွိၿပီဟု ဆိုပါသည္။
စိုက္ခင္းသီးႏွံမ်ား၊သိုေလွာင္သီးႏွံမ်ားတြင္ ပိုးမ်ားဖ်က္ဆီးခံရမႈနည္းပါးသြားေစရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ေရာဂါဘယ မ်ား သယ္ေဆာင္ကူးစက္လာမႈ ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အစဥ္အျမဲ ထိေရာက္သည္ဟူ၍ေတာ့ မရွိတတ္ေခ်။ ပိုးသတ္ေဆး တစ္ခု၏အစြမ္းသတၱိသည္ ရာသက္ပန္တည္ျမဲေန ႐ိုးထံုးစံမရွိေပ။
သက္ရွိတို႕မည္သည္ မိမိအေပၚက်ေရာက္လာေသာ အႏၲရာယ္ကို အစြမ္းရွိသမွ် ခုခံတတ္ၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ ခုခံမႈအၾကိမ္မ်ားလာလ်င္ ပိုးတို႕သည္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို တစ္ခုျပီးတစ္ခု ယဥ္ပါးသြားပါေတာ့သည္။   ေဆးယဥ္ပါးမႈႏႈန္း   ျမင့္မားလာလ်င္ တခါတရံ အံုၾကြမႈ (Out – break) အဆင့္သို႕ပင္ ေရာက္ရွိလာတတ္သည္။ ထိုအခါ အသစ္အသစ္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ထပ္မံထုတ္လုပ္လာၾကရသည္။ တဖန္ ထိုေဆးမ်ားကိုပင္လ်င္ ပိုးတို႕ယဥ္ပါးသြားၾကျပန္ပါေတာ့သည္။   ေဆးအသစ္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ပိုးမ်ား ဘတျပန္ – က်ားတျပန္ နပန္းလံုးေနၾကရသည္။
ပိုးမ်ား ေဆးယဥ္ပါးမႈကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လ်င္ အေၾကာင္းအခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္   ျဖစ္ပြားလာေလ့ရွိေၾကာင္း   ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္
(၁) ပိုးတို႕၏ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာအေၾကာင္းတရားမ်ား
(၂) မ်ိဳးဗီဇဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ား
(၃) ေဆးပစၥည္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္
(၄) ေဆးပက္ဖ်န္းျခင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းတရားမ်ားတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
ပိုးတို႕၏ဘ၀စက္၀န္းသည္ တိုေတာင္းၾကသည္။ သားေပါက္ႏႈန္း မ်ားၾကသည္။ တစ္ႏွစ္ တစ္ရာသီအတြင္း အခ်ိဳ႕ပိုးမ်ားသည္ သားဆက္အၾကိမ္မ်ားစြာ ေပါက္ပြားႏိုင္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပိုးတို႕၏ တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ (Evolution) သည္ အျခား သက္ရွိတို႕ထက္ လ်င္ျမန္ၾကသည္။ ပိုးသတ္ေဆး တမိ်ဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနသစ္တြင္ အသက္ရွင္သန္ က်န္ရစ္ႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္စြမ္း ျမန္ဆန္ၾကသည္။ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားအေနျဖင့္
– သားဆက္ၾကိမ္ႏႈန္း (Generation Frequency)
– သားဆက္ၾကိမ္တစ္ၾကိမ္အတြင္း ေပါက္ပြားမႈပမာဏ (Number of offsprings per generation)
– အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲမႈ (Behaviour changes)
– ေျပာင္းေရြ႕က်က္စားမႈ (Migration) စသည္တို႕သည္ ပိုးမ်ားေဆးယဥ္ပါးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
ပိုးမ်ားသည္ သက္ရွိမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သက္ရွိတို႕၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ဆဲလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဆဲလ္မ်ားအတြင္း၌ မ်ိဳးရိုးဗီဇအစြမ္းသတၱိကို သယ္ေဆာင္ထားေသာ ခရိုမိုဇုန္း (Chromosomes) မ်ား အတြဲလိုက္တည္ရွိေနၾကသည္။ ဗီဇဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားအေနျဖင့္ ခရိုမိုဇုန္းမ်ားေပၚရွိ ေဆးယဥ္ပါး မ်ိဳးဗီဇမ်ား၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ (Dominance of resistant genes) အေနအထား၊ေဆးယဥ္ပါးမႈႏွင့္ အံ၀င္ဂြင္က် ျဖစ္ေစေသာ ဗီဇပံုစံ (Fitness of genotype)၊ ခရိုမီဇုန္းမ်ားေပၚရွိ ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး ယဥ္ပါးမႈ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဗီဇစံုတြဲ အေရအတြက္ (Number of different resistance alleless) စသည္တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။
ပိုးသတ္ေဆးဆိုရာတြင္ ပိတ္ပင္တားဆီးေဆးမ်ား (Inhibitors)၊ ျမံဳေဆးမ်ား (Chemosterilants)၊ ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ား (Hormone Agents)၊ လွန္႕ေဆးမ်ား (Repellents)၊ ျမဴဆြယ္ေဆးမ်ား (Attractants) စသည္တို႕ကိုဆိုလိုပါသည္။ သို႕ေသာ္ အသံုးအမ်ားဆံုးမွာ အာရံုေၾကာကို အဆိပ္သင့္ေစေသာ ေဆးမ်ား (Neurotoxicants) ခ်ည္းသာျဖစ္ၾကပါသည္။  
ေဆးမ်ားအားလံုးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီၾကေခ်။   ေဆးအုပ္စုတစ္ခုတည္းအတြင္း မွေဆးမ်ားပင္ျဖစ္ေစကာမူ   ေမာ္လီက်ဴးဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား ကြဲျပားသြားၾကသည္။ ထိုသို႕ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ေဆးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၏အစြမ္းသတၱိမ်ား (Toxic Potential) ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အဆိပ္ေရြ႕လ်ားမႈမ်ား (ToxicoKinetics) ျခားနားသြားတတ္သည္။ ေဆးပစၥည္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားအေနျဖင့္ ေဆးသက္တည္ျမဲမႈကာလ (Persistance)၊ ပိုးသတ္ေဆး၏ ဓါတုေဗဒသေဘာတရား၊ ေဆး၏ က်ည္၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ား (Target sites)၊ ေဆးထိခ်က္ပံုစံ (Mode of Action) စသည္တို႕သည္လည္း  ေဆးယဥ္ပါးမႈကို   ျဖစ္ေစျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ေဆးပက္ဖ်န္းျခင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းတရားအေနျဖင့္ ေဆးႏႈန္းထား၊ ပက္ဖ်န္းနည္းစနစ္၊ ပက္ဖ်န္းခ်ိန္၊ ေဆးဖ်န္းကိရိယာ၏ အရည္အေသြး စသည္တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕သည္ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရား မ်ား (uncontrollable factors) ျဖစ္သျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးတစ္ခုသည္ တခ်ိန္တြင္ ပိုးကို မႏိုင္ေတာ့ေခ်။ သို႕ေသာ္ – ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးတစ္ခု၏ အသံုး၀င္မႈ သက္တမ္းကို ဆြဲဆန္႕ထားႏိုင္ပါသည္။ ေဆးယဥ္ပါးမႈကို ေႏွးေကြးသြားေစႏိုင္ပါသည္။
ပိုးသတ္ေဆးတစ္ခု ပက္ဖ်န္းလိုက္လ်င္ ပိုးအမ်ားစု ေသဆံုးသြားၾကသည္မွန္ေသာ္လည္း ခုခံႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ပိုးအနည္းငယ္ က်န္ရစ္ေနတတ္စျမဲျဖစ္သည္။ ရွင္သန္က်န္ရစ္ေသာ ပိုးမ်ားမွ ေပါက္ပြားလာေသာ သားဆက္မ်ားသည္ ထိုေဆးအမ်ိဳးအစားကို ယဥ္ပါးသြားၾကပါေတာ့သည္။ ေဆးယဥ္ပါးမႈသည္ မ်ိဳးရိုးဗီဇအထိ လိုက္ပါသြားေလ့ရွိသည္။ ေဆးယဥ္သြားေသာ ပိုးမ်ားမွ   ေပါက္ပြားလာေသာ သားဆက္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုးေသဆံုးေစႏိုင္မႈ   ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ပိုးမႊားေဗဒ ႐ႈေဒါင့္မွၾကည့္လ်င္ အခ်ိဳ႕ပိုးမ်ားသည္ အဆိပ္သင့္လြယ္ၾကသည္ (Susceptibility)။ အခ်ိဳ႕သည္   ေဆးကိုျပန္လည္တံု႕ျပန္ လြယ္ၾကသည္။    ေယဘူယ်အားျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈေႏွးေကြးေသာပိုးမ်ားသည္ ေဆးဒဏ္ကို ပို၍ခံႏိုင္ရည္ရွိတတ္သည္။ (Tolerance)။ ေဆးကို ျပန္လည္တံု႕ျပန္ေသာ အဆိပ္ေျဖအင္ဇိုင္းမ်ား ထြက္လြယ္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  ေဆးသံုးစြဲမႈအမွား မ်ားေၾကာင့္    အသက္မေသဘဲ ရွင္သန္က်န္ရစ္ေသာပိုးမ်ားမွ အဆိပ္ေျဖ အင္ဇိုင္း ထြက္လြယ္ေသာမ်ိဳးဆက္သစ္ ပိုးမ်ား   ေပၚထြန္းလာေစသည္ (Mutation)။ ထို႕ေၾကာင့္ ပိုးႏွိမ္နင္းရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ သို႕မဟုတ္  ေဆးယဥ္ပါးမႈ   ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္အတြက္ ေဆးသံုးစြဲမႈ မွန္ကန္ဖို႕ လိုပါသည္။ အဆိပ္ေဆး၀ါးေဗဒ႐ႈေဒါင့္မွၾကည့္လ်င္ ေဆးယဥ္ပါးမႈကို အဆင့္ဆင့္ပိုင္းျခားသတိထားသင့္ပါသည္။
Source by – Argo-chemicals and Field Problem
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *