BREAKING NEWS

မိသားစု၀င္⁠ေငြတိုး⁠ေစ⁠ၿပီး၊ ⁠ႏိုင္ငံ၀င္⁠ေငြပါတိုး⁠ေစဖို႔ အလားအလာ⁠ေကာင္းတဲ့ ၀ဥ စိုက္ပ်ိဳးနည္းအ⁠ေ⁠ၾကာင္း အပိုင္း-(၃)

၀ဥ အပင္ျပဳစုျခင္း

ေျမၾသဇာအထူးေကၽြးရန္ မလိုေသာ္လည္း စိုက္ၿပီး (၃၀) ရက္မွ (၄၀) ရက္ခန္႔ၾကာလွ်င္ ၾကားေပါင္းလိုက္ျခင္း၊ ပင္ေျခ ေျမဖို႔ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။ ျမစ္ဥႀကီးထြားလာလွ်င္ အျမစ္မ်ားေျမေပၚသို႔ မေပၚထြက္ေစရန္ ေျမမြမြ ဖို႔ေပး ရပါမည္။

ရိတ္သိမ္းျခင္း(တူးေဖာ္ျခင္း) – မိုးကုန္စ ေအာက္တိုဘာလ၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေျမေပၚပိုင္း အပင္၀ါ၍ ညွိဳးေရာ္ႏြမ္းေခြ က်သြားခ်ိန္တြင္ ျဖည္ညွင္းစြာ တူးေဖာ္ယူရပါသည္။ ေဆာင္းကုန္သြားလွ်င္လည္း  ဥမွာတူးေဖာ္ရန္ မလြယ္ကူျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႔ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

အရည္အေသြး၊ အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ျခင္း – ၀ဥတြင္ ပါ၀င္ေသာ Mannan ေခၚေသာ ဓါတ္ပါ၀င္မႈေပၚမူတည္၍ မ်ိဳးစိတ္ကို အဆင့္သတ္မွတ္သည္။ ၀ဥကို ပါးပါးလႊာ၍ ေနေရာင္တြင္ ေထာင္၍ ၾကည့္ပါက ပုလဲလံုးေလးမ်ားစီရီထား သကဲ့သို႔ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ယင္းဓါတ္ပါ၀င္မႈ (၆၀%) ထက္ေက်ာ္လွ်င္ မ်ိဳးေကာင္းသည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ထပ္မံ၍ သတ္မွတ္ရန္မွာ အေလးခ်ိန္ေပၚမူတည္၍ သတ္မွတ္ၿပီး (၄) မ်ိဳးခြဲျခား ထားပါသည္။

(က) အေကာင္းဆံုးအမ်ိဳးအစား – (၁) ပိႆာ (၅၀) က်ပ္သားအထက္

(ခ) အႀကီးစား – (၉၀) က်ပ္သားမွ (၁) ပိႆာ (၅၀) က်ပ္သား

(ဂ) အလတ္စား – (၂၀) က်ပ္သားမွ (၉၀) က်ပ္သား

(ဃ) အေသးစား – (၂၀) က်ပ္သားေအာက္

ေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ၀ဥကို တူးေဖာ္ၿပီး (၃) ရက္ထက္ ပို၍ အေျခာက္မခံသင့္ပါ။ အရိပ္ရေလသလပ္ရာ တြင္ သိုေလွာင္ထားရပါမည္။ မ်ိဳးအတြက္ မသိုေလွာင္မီ မႈိသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ဖ်န္းထားရန္ လိုပါသည္။ ၀ဥမ်ား အ ရြယ္ညီညာမႈ၊ ေရာဂါကင္းမႈ၊ ရိပုပ္ျခင္း မရွိဘဲ အမႈိက္သရိုက္ကင္းစင္မႈတို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုရန္ လည္း လိုပါသည္။

ပါ၀င္ေသာဓာတ္မ်ား – အဓိကအားျဖင့္ Manan grain ပါ၀င္မႈမ်ားလွ်င္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

အာနိသင္ – ျမန္မာေဆးက်မ္းမ်ားအလိုအရ ကိုယ္လက္ၾကံ႔ခိုင္ေစ၏။ ၀ၿဖိဳးေစ၏။ ဖန္၏။ ေျခာက္ကပ္ေစ၏။ ယားယံနာ၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈတို႔ကို ေျပေပ်ာက္ေစ၏။ သလိပ္ကို လည္၏။ အဖ်ဥ္း၊ ဂူလံုး၊ ေလျပြန္ေရာင္၊ လည္ေခ်ာင္းပူ၊ ေလအန္နာ၊ ၀မ္းဗိုက္နာ၊ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။ ၀ဥ ရိုင္းကို လွ်ာပြတ္ေဆးတြင္ သံုးသည္။

အသံုးျပဳပံု

(က) တိုင္းရင္းေဆး အသံုးျပဳပံု

(၁) ၀ဥကို သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ႏွလံုးတုန္၊ ရင္ခုန္ေရာဂါ ကာကြယ္ရန္လည္းေကာင္း၊ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ ပိုေနေသာ မလိုအပ္သည့္ အဆီမ်ား (ကိုလက္စေရာ) ျဖစ္ထြန္းမႈကို ဟန္႔တားေစရန္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ေရ စစ္၍ အသားအေရ လွပေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဆီးအိမ္ႀကီးျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ရန္လည္းေကာင္း သံုးသည္။

(ခ) စားသံုးပံု

(၁) ၀ဥမွာ တာရွည္ခံ သိုေလွာင္စားသံုးႏိုင္ေသာ ဥအမ်ိဳးအစားတို႔တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ဥကို ဟင္းလ်ာအျဖစ္ ခ်က္ျပဳတ္ စားသံုးႏိုင္ပါသည္။

(၂) ၀ဥအစိမ္းကို ထံုးစိမ္၍ ေထာင္းၿပီး ေခါက္ဆြဲမွ်င္မ်ားကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္၍ အသုပ္စံုျပဳလုပ္ စားသံုးႏိုင္ပါသည္။

(၃) ၀တံုေခၚ ၀ဥ ျပဳတ္ေပါင္းကိုလည္း လိုအပ္သလို ျပဳလုပ္စားသံုးႏိုင္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးသုတပစၥယ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *