BREAKING NEWS

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းကို ပိုတက္စီယမ္ ဓာတ္ေျမဩဇာျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဒဏ္ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္မႈကို ခံစားေနၾကရေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ စိုက္ပ်ိဳးသူ တို႔မွာ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က်ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္နည္းမ်ားကို သတိမမူခဲ့ၾကေပ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား  ႏိုဘယ္လ္ဆုရ စီးပြားေရးပညာရွင္က အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္  ျပႆနာရာေက်ာ္ရွိေနသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားကို  ေျဖရွင္းရန္လည္း နည္းလမ္းေပါင္း သန္းခ်ီ၍ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ မိုးကာလတြင္ေရႀကီးေရလၽွံျဖစ္ရသည္။   ေဆာင္းႏွင့္ေႏြတြင္ အပူခ်ိန္လြန္ကဲၿပီးေရျပတ္လပ္သည့္အျဖစ္ကို ခံစားရသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳး၌ပင္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအေနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို   ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ရအံုးမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက စီးပြားေရး၊က်န္းမာေရး၊လူမႈေရးမ်ားထိခိုက္ရံုမက အဆံုးတြင္ အသက္ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းသန္း၄၅၀၀၊ ကမ႓ာႀကီးတည္စမွပင္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ရာသီဥတုမ်ား   ေျပာင္းလဲခဲ့ သည္။ေျပာင္းလဲလာေသာရာသီဥတုတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ဆက္လက္အသက္မရွင္ႏိုင္ေသာ သတၱဝါမ်ားႏွင့္ အပင္မ်ားမွာ
မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ၾကရသည္။ ဤသည္ကို ဇီဝေဗဒပညာရွင္မ်ားက သဘာဝ၏ေရြးခ်ယ္မႈ Natural Selection ဟု   ေခၚသည္။ျမန္မာတို႔ကမေတာ္သူေသ၊ေတာ္သူေနSivival of the fillestဟု ဘာသာျပန္ၾကသည္။ လူသားမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားပင္ သမိုင္းတေလ်ာက္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ၾကသည္။ ယခုက်န္ရွိေနေသာ လူသားမ်ိဳးစိတ္တစ္ခုတည္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာမ်ိဳးႏြယ္မ်ားမၾကာျမင့္မီကာလအတြင္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္ကပင္ မ်ိဳးတုန္း
ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္လဲျခင္းမွာ ကမ႓ာ႔ေနရာအႏွံ႔တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း သက္ေရာက္မႈ မ်ားမွာ တူညီမႈမရွိပါ။ ေနရာေဒသႏွင့္ အခ်ိန္ကာလအရကြာျခားမႈႀကီးမားစြာရွိေနသည္။ Heterogenous ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း   ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်လႊားရန္စိုက္ပ်ိဳးသူတိုင္းတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေၾကာင္လည္ပင္းတြင္ ေခါင္းေလာင္းဆြဲရမည့္ႂကြက္တို႔၏ အၾကံအစည္မ်ိဳးကား လက္ေတြ႕တြင္ အသံုးတည့္မည္မဟုတ္ေပ။ အိႏၵိယစီးပြားေရးပညာရွင္ကဲ့သို႔ပင္ ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားစြာ    ရွိပါလိမ့္မည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ပိုတက္စီယမ္ေျမ ၾသဇာမ်ား အသံုးျပဳ၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ တင္ျပျခင္း   ျဖစ္သည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရန္ ဤနည္းမွာ တစ္ခုတည္းေသာနည္းမဟုတ္ပါ။ မတူကြဲျပားေသာနည္းေပါင္းမ်ားစြာ
မွ တစ္နည္းသာျဖစ္ပါသည္။

ပိုတက္စီယမ္ေျမဩဇာ

=============

ပိုတက္စီယမ္သည္ ကမ႓ာ႔ေျမသားတြင္ သတၱမေျမာက္အမ်ားဆံုးျဒပ္စင္ျဖစ္သည္။ ဤမၽွမ်ားျပားေသာ ျဒပ္စင္ျဖစ္သည့္တိုင္
ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားစြာႏွင့္ သီးႏွံပင္မ်ားအတြက္ မလံုေလာက္မႈရွိတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ သီးႏွံမ်ားတြင္
ပိုတက္စီယမ္ခ်ိဳ႕တည့္မႈျဖစ္ေပၚၿပီး ထိခိုက္မႈမ်ား ၊အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းမႈမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ပိုတက္စီယမ္မွာ အပင္မ်ား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ျဒပ္စင္၁၇ မ်ိဳးအနက္ အဓိကအမ်ားလိုအုပ္စု Primary Macro Element မွျဒပ္စင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုအုပ္စုမွ အျခားျဒပ္စင္ႏွစ္မ်ိဳးမွာ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ N ႏွင့္ေဖာ့စဖရပ္ P တို႔ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔စိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံမ်ားကို ေျမဩဇာေကၽြးရာတြင္ ထို N-P-K ကိုအဓိကထား ေကၽြးၾကသည္။

အပင္မ်ား၏ ပင္ပိုင္းအဂၤ ါမ်ားျဖစ္ေသာ အရြက္၊အကိုင္း၊ပင္စည္ မ်ား ႀကီးထြားရန္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ေျမဩဇာကို အသံုး
ျပဳၾကၿပီး အပင္မ်ား၏ လိင္အဂၤ ါမ်ားျဖစ္ေသာ အပြင့္၊အသီး၊အေစ့မ်ားႀကီးထြားရန္ ေဖာ့စဖရပ္ကို အသံုးျပဳၾကသည္။ စိုက္ပ်ိဳးသူအမ်ားက ပိုတက္စီယမ္ကိုကား အေလးထားေကၽြးရန္ ပ်က္ကြက္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ပိုတက္စီယမ္   ေျမဩဇာမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အာနိသင္ကို ေကာင္းစြာမသိၾကျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ပိုတက္စီယမ္၏ သက္ေရာက္မႈကို ႏုိက္ထရိုဂ်င္ေျမဩဇာမ်ားကဲ့သို႔ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ထင္သာျမင္သာမေတြ႕ရွိရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပိုတက္စီယမ္၏ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္သာ ေတြ႕ႏိုင္၍  အေလးမထားမိၾကျခင္း   ျဖစ္သည္။ ပိုတက္စီယမ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အုပ္စု ၄ မ်ိဳးျဖင့္ခြဲျခားတင္ျပႏိုင္သည္။

ပိုတက္စီယမ္သည္ သီးႏွံပင္မ်ား၏ က်န္းမာျခင္း Health အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ က်မ္းမာျခင္းဆိုသည္မွာ ရာသီဥတုႏွင့္
ေရာဂါပိုးမႊားဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေစရံုမက ပူလြန္းျခင္း၊ေအးလြန္းျခင္း၊ေရမ်ားလြန္းျခင္း၊ေရငတ္ျခင္း၊ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း
စသည့္ဒဏ္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေစျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုတက္စီယမ္အေနႏွင့္ သီးႏွံပင္မ်ား၏အရည္အေသြး Quality ကိုလည္း
ေကာင္းမြန္ေစသည္။ မတူကြဲျပားေသာသီးႏွံမ်ားအလိုက္ မတူကြဲျပားေသာအရည္အေသြးမ်ား ကိုယ္စီရွိေနၾကသည္။
ႏွင္းဆီပန္းတစ္ပြင့္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ေရႊဖယံုသီးတစ္လံုး၏ အရည္အေသြးမတူႏိုင္ပါ။ႏွင္းဆီပန္း၏အရည္အေသြး
မ်ားမွာေမႊးရမည္၊ လွပရမည္၊ အေရာင္စိုေျပေတာက္ပရမည္၊ တာရွည္ခံရမည္။ေရႊဖယံုသီးတစ္လံုးတြင္ ရွိရမည့္အရည္အေသြး
မ်ားမွာကား  အရြယ္ႀကီးရမည္၊ အေလးခ်ိန္စီးရမည္၊ အသားထူရမည္၊ စားေကာင္းရမည္၊ ေစးရမည္ျဖစ္သည္။ ပိုတက္စီယမ္   ေျမဩဇာမ်ား၏ အျခားအာနိသင္တစ္မ်ိဳးမွာ အလင္းမွီအစာဖြဲ႕ျခင္းPhotosynthesis ႏႈန္းကို   ေကာင္းေစျခင္းျဖစ္သည္။ အရြက္မ်ားသည္ ေနေရာင္ျခည္၏ စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳၿပီး ေလထဲမွ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ႏွင့္ အျမစ္မွစုပ္ယူရရွိေသာ   ေရတို႔ဓာတ္ျပဳၿပီးကစီ(သၾကား)ကိုျဖစ္ေစသည္။ ဤျဖစ္စဥ္ကို အလင္းမွီအစာဖြဲ႕ျခင္းဟု ေခၚသည္။ ပိုတက္စီယမ္သည္ ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးပါေသာ က႑အခ်ိဳ႕မွ ပါဝင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုတက္စီယမ္မွာသီးႏွံအထြက္ႏႈန္းကိုသာမက  ဇီဝဓာတုျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အေရးပါေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

သၾကားမုန္လာ(Suger Beet)၊ အာလူး၊ ပီေလာပီနံ၊ ကန္ဇြန္းဥ တို႔ကဲ့သို႔ေျမေအာင္းအဂၤ ါမ်ားတြင္ သိုေလွာင္စာ အေျမာက္အျမား သိုေလွာင္ေသာ သီးႏွံမ်ိဳးတြင္ ပိုတက္စီယမ္ကို အျခားသီးႏွံမ်ားထက္ပို၍ လိုအပ္သည္။ သုေတသီမ်ား ၏ေလ့လာခ်က္အရစပါးကဲ့သို ႔ႏွံစားသီးႏွံပင္မ်ား၏ႀကီးထြားႏႈန္းအျမင့္ဆံုးကာလ၌ပင္   စိုက္ခင္းတစ္ဟက္တာ(၂.၄၇ ဧက)တြင္တစ္ရက္၌ပိုတက္စီယမ္ ၆ ကီလိုစားသံုးၿပီး၊ သၾကားမုန္လာစိုက္ခင္းက ၈ ကီလိုစားသံုးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ပိုတက္စီယမ္၏ စတုတၳသက္ေရာက္မႈမွာကား အလင္းမွီအစာဖြဲ႕ျခင္းျဖစ္စဥ္ျဖင့္ အရြက္အတြင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ကစီ(သၾကား) Photosynlhateမ်ားကို အစာသိုေလွာင္အဂၤ ါမ်ားျဖစ္ေသာ အေစ့၊အသီး၊ဥ မ်ားစီသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းTranslocation ပင္ျဖစ္သည္။ ပိုတက္စီးမ္မွ ထိုသို႔အစာမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကိစၥအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသည့္ျဒပ္စင္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ထိုသို႔အရြက္အတြင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ အစာမ်ားကို သိုေလွာင္အဂၤ ါမ်ားဆီသို႔မပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါက အလင္းမွီ အစာဖြဲ႕ျခင္းပါတန္႔ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပိုတက္စီယမ္လံုေလာက္စြာ စားသံုးရေသာစပါးကဲ့သို ႔ႏွံစားသီးႏွံမ်ား၏ အေစ့အရည္အတြက္ကို တိုးေစသည္။ တစ္ေစ့ျခင္း၏ အေလးခ်ိန္ကိုလည္း တိုးေစသည္။

ပိုတက္စီယမ္ေျမဩဇာ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ျခင္းအေၾကာင္း
=================================
စိုက္ခင္း၏ေျမဆီလႊာအတြင္းရွိေနေသာ ပိုတက္စီယမ္အနည္းငယ္ကိုသာ သီးႏွံပင္မ်ားအေနႏွင့္ စုပ္ယူစားသံုႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ စားသံုးႏိုင္ေသာ ပိုတက္စီယမ္တို႔မွာ ေျမဆီလႊာေရထဲတြင္ေပ်ာ္ဝင္ၿပီးေသာ ပိုတက္စီယမ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔
ေရေပ်ာ္ၿပီး ေသာပိုတက္စီယမ္(သို႔မဟုတ္)အပင္မ်ားက ခ်က္ခ်င္းစားသံုးႏိုင္ေသာ ပိုတက္စီယမ္ပမာဏမွာ အပင္မ်ားလိုအပ္   ေသာပမာဏထက္မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ေျမဆီလႊာအတြင္းရွိေနေသာ အျခားပိုတက္စီယမ္မ်ားမွာ အပင္မ်ားစားသံုး
ႏိုင္ေသာ ေရေပ်ာ္အဆင့္သို႔ေရာက္ရန္ အခ်ိန္အတန္ၾကာလိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ခ်က္ခ်င္းမစားသံုးႏိုင္ေသးေသာ ပိုတက္
စီယမ္မ်ားစားသံုးႏိုင္ေသာ ေရေပ်ာ္အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိရန္မွာ အခ်ိန္အတန္လိုအပ္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ဝင္လာေသာ ပိုတက္စီယမ္ ပမာဏထက္ အပင္၏ လိုအပ္မႈကမ်ားစြာ ပိုမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ အခက္ၾကံဳရသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ ပိုတက္စီယမ္ေျမဩဇာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းကအမွန္ကန္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ႀကီးၿပီးစအခ်ိန္အထိ ပိုတက္စီယမ္ေျမဩဇာမ်ားကို စားသံုးျခင္းကိုအေလးမထားမိခဲ့ၾကေပ။ ဓာတ္ေျမဩဇာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ႏိုက္ထရိုဂ်င္ေျမဩဇာမ်ားကိုသာ အေလးထားသံုးစြဲလာခဲ့ၾကသည္။ ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ားအသံုးျပဳရာတြင္   ေျမဆီလႊာကိုဓာတ္ခြဲျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာမ်ားအသံုးျပဳ၍ အသံုးျပဳရမည့္ပမာဏကို တိက်စြာမတြက္ခ်က္ႏိုင္ေသးခင္ကာလမ်ားက မဩဇာအသံုးျပဳမႈမွာ ပူးတြဲဆက္ႏြယ္စီမံအသံုးခ်မႈ Integrated FertilizerManagement မရွိခဲ့ေပ။၁၉၉၅ ခုႏွစ္လြန္ေသာ အခါမွ ထိုစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳလာေသာအခါဓာတ္ေျမဩဇာအသံုးျပဳမႈပမာဏေလ်ာ့က်သြားသည္။

ဓာတ္ေျမဩဇာေလလြင့္မႈမ်ား ေလၽွာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပိုတတ္စီယမ္ဓာတ္ေျမဩဇာအသံုးျပဳရာတြင္လည္း   ေျမဆီလႊာမွ အပင္ကစုပ္ယူစားသံုးေသာပမာဏႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာပမာဏကိုသာ ထပ္ေကၽြးရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ႏိုက္ထရိုဂ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ့စဖရပ္ေသာ္လည္းေကာင္း လိုအပ္သည့္ပမာဏထက္ပိုသြားပါက သီးႏွံပင္အားဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ္လည္း ပိုတက္စီယမ္မွာကား ထိုသို႔ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ိဳး မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ မလိုအပ္ဘဲ ပိုသံုးျခင္းကစီးပြားေရးအရ ဆံုးရႈံးမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ပိုတက္စီယမ္သည္ အရြက္မွဆဲလ္မ်ားကို တင္းကားေစျခင္းေၾကာင့္ အရြက္မ်ားပိုမိုျပန္႔ကားျခင္း၊ ပိုမိုေထာင္မတ္ျခင္းေၾကာင့္ အလင္းေရာင္ပိုရရွိၿပီး အဆံုးတြင္ အလင္းမွီအစာဖြဲ႕ႏႈန္းကိုတိုးေစသည္။

ပိုတက္စီယမ္သည္ အပင္မ်ားအား အျခားေသာအာဟာရျဒပ္စင္မ်ားကို ပိုမိုစုပ္ယူရန္ အားေပးသည္။အဆံုးတြင္အထြက္တိုး    ေစသည္။ ပိုတက္စီယမ္သည္ ေရကို အပင္အတြင္းထိန္းသိမ္းသိုမွီးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္
အပင္အား ေရငတ္ဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးသည္။ ပိုတက္စီယမ္သည္ အပင္၏ ေလေပါက္ငယ္Stomaမ်ား၏ အဖြင့္အပိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အပင္မွေရဆံုးပါးမႈကို စတိုမာမ်ားပိတ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ပိုတတ္စီယမ္သည္ အပင္မ်ား အတြင္းမွေရဆံုးပါးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္သျဖင့္ အသက္ရွင္စဥ္၌သာမက ခူးဆြတ္ၿပီးစအပင္မ်ားလြယ္ကူစြာ မႏြမ္းဘဲ တာရွည္ လန္းဆန္းေစႏိုင္သည္။ ပိုတက္စီယမ္သည္ အပင္မ်ားအားရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခိုင္ခန္႔၍ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသျဖင့္ ရာသီဥတု   ျပင္းထန္ေသာဝန္းက်င္တြင္ လြယ္ကူစြာ ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေစပါ။

ပိုတက္စီယမ္ေျမဩဇာမ်ား
===============
အထင္ရွားဆံုးပိုတက္စီယမ္ပါဝင္သည့္ ေျမဩဇာPotassium Carrier သံုးမ်ိဳးမွာ ပိုတက္စီယမ္ႏိုက္ထရိတ္၊ ပိုတက္စီယမ္ ဆာလ္ဖိတ္၊ျမဴးရီးရိတ္ေအာဖ့္ပိုတက္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုပိုတက္ေျမဩဇာ ၃ မ်ိဳးအနက္  ပိုတက္စီယမ္ႏိုက္ထရိတ္မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအေနႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ဆာလ္ဖိတ္ျဖစ္ၿပီး ပိုတက္စီယမ္ကလိုရိုဒ္မွာ အညံ့ဆံုးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ပိုတက္စီယမ္ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ား၏ အာနိသက္ကြာျခားမႈကို
စိုက္ပ်ိဳးသူအေနႏွင့္ သတိျပဳသင့္သည္။ျမဴးရီးရိတ္ေအာဖ့္ပိုတက္တြင္ ပါဝင္ေသာကလိုရင္းအဆိပ္သင့္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္
ကယ္လ္စီယမ္ေျမဩဇာမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ကလိုရင္းပါေသာအျခားဓာတ္ေျမဩဇာမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ၾကသည္။

လူႏွင့္တိရ စၧာန္မ်ားအတြက္ပိုတက္စီယမ္

========================

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဒဏ္ကို စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားသာမက လူႏွင့္တိရစၧာန္မ်ားလည္း ခံစားရသည္။ ပိုတက္စီယမ္ခ်ိဳ႕တည့္ မႈေၾကာင့္(သို႔မဟုတ္)ပိုတက္စီယမ္ခ်ိဳ႕တည့္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားကို စားသံုးရေသာလူႏွင့္တိရ စၧာန္မ်ား၏
က်န္းမာေရးကို ႀကီးမားစြာထိခိုက္ေစသည္။ ပိုတက္စီယမ္မွာ လူႏွင့္တိရ စၧာန္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာထဲတြင္ ဆိုဒီယမ္(အိမ္သံုးဆား)
ႏွင့္ ၂:၁ ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသနအရသိရွိရသည္။ အကယ္၍ပိုတက္စီယမ္ ႏွင့္ ဆိုဒီယမ္
အခ်ိဳးမွာ၂:၁မဟုတ္ဘဲ ဆိုဒီယမ္ကလိုအပ္သည္ထက္မ်ားလာပါက  ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ေစပါသည္။ အာရံုေၾကာမ်ား ၊ႂကြက္သားမ်ားႏွင့္ ႏွလံုးခုန္ျခင္းကိုပါထိခိုက္ေစသည္။

သာမန္လူတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ပိုတက္စီယမ္ ၁၂၀ ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ လူႏွင့္တိရ စၧာန္မ်ားအေနႏွင့္
ပိုတက္စီယမ္ကို လံုေလာက္စြာစားသံုးရပါက ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဒဏ္ကို ပို၍ခံႏိုင္ရည္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သီးႏွံအမ်ိဳးအစား   ေပၚလိုက္၍ ယင္းတို႔အတြင္းပါဝင္ေသာ ပိုတက္စီယမ္ပမာဏမတူၾကေပ။ လူတို႔စားသံုးေသာ အစာမ်ားတြင္ ပိုတက္
စီယမ္ အႂကြယ္ဝဆံုးေသာအစာမွာ ဌက္ေပ်ာသီးျဖစ္သည္။ သာမန္ဌက္ေပ်ာသီးတစ္လံုးတြင္ ပိုတက္စီယမ္၀.၄ ဂရမ္ ပါဝင္သည္။ ထိုပမာဏမွာ လူတစ္ေယာက္တစ္ရက္တာစားသံုးရန္ လိုအပ္သည့္ ပိုတက္စီယမ္၏ ၁၁ % သာျဖစ္သည္။ ဌက္ေပ်ာသီး ေအာက္ပိုတက္စီယမ္ႂကြယ္ဝေသာ သီးႏွံႏွစ္မ်ိဳးမွာ အာလူး ႏွင့္ မုန္လာဥနီ တို႔ျဖစ္သည္။

သာမာန္အာလူးတစ္လံုးတြင္ ပါဝင္ေသာ ပိုတက္စီယမ္ပမာဏမွာ လူတစ္ေယာက္တစ္ေန႔တာလိုအပ္ခ်က္၏ ၂၁ %   ျဖစ္သည္။ႏြားႏို႔မွာလည္း ပိုတက္စီယမ္ႂကြယ္ဝေသာ အစားအစာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္
ရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပိုတက္စီယမ္ေျမဩဇာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးသူလူသားႏွင့္ေမြးျမဴေရးတိရ စၧာန္မ်ားအတြက္ပါ ပိုတက္စီယမ္၏ အေရးပါ
ပံုကို ပူးတြဲေဖာ္ျပပါသည္။

Credit – ဦးဖရက္သိန္းေဖ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *