BREAKING NEWS

စိုက္ပ်ဳိး စရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးရာတြင္ ေတာင္သူ အလႊာေပၚမူတည္၍ ေထာက္ပံ့ ေပးသင့္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိး ရာသီအမီ ေခ်းေငြ အေထာက္အပံ့ ရရွိရန္ လိုအပ္

သြင္းအားစု ေစ်းျမင့္မားျခင္း အပါအ၀င္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ စိုက္ပ်ဳိး စရိတ္ အရင္းအႏွီး စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ လာျခင္းေၾကာင့္             လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ အေၾကြးႏြံတြင္ နစ္ေနၿပီး ၎တို႔ ဘ၀ဖူလံုေရး အတြက္ အေထာက္အပံ့ ေပးရာတြင္
ေငြေၾကး တတ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ကြက္ႀကီး ေတာင္သူမ်ား နည္းတူ ေပးရန္မသင့္ဘဲ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေပးသင့္ေၾကာင္းပညာ
ရွင္မ်ားက အၾကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာ့ လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္၊ ျမစိမ္းေရာင္၊ သမ၀ါယမႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
လယ္သမားမ်ား အတြက္ စိုက္ပ်ဳိး စရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးၾက ေသာ္လည္း လုပ္ကြက္ငယ္ လယ္သမား ငယ္အမ်ားစုမွာ
လယ္ယာက႑ အတြက္ အသံုးမျပဳႏိုင္ဘဲ အေၾကြးျပန္လည္ဆပ္ျခင္း ျဖင့္သာ လည္ပတ္ေနသည္။

“ေၾကြးေဟာင္းကို ေၾကြးသစ္နဲ႔ဆပ္ရင္း ဒီကေန ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ဘူး။ သူတုိ႔ေတြကို အေၾကြးတင္ ေနရာကေန စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္
ေအာင္ ပိုက္ဆံေခ်းၾကတယ္။ ေနရာေလးမ်ဳိးေလာက္က ေခ်းလည္း ေလးမ်ဳိးလံုးမွာ အေၾကြးတင္သြားၾကတယ္။ ျပင္ပေခ်းေငြယူၿပီး စိုက္ဘဏ္က ေခ်းေငြကိုဆပ္ လုိက္တယ္။ သမ၀ါယမအသင္းက ေခ်းေငြ ယူတယ္။ ပုဂၢလိကေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔
သံသရာ လည္ေနတယ္။ သူ႔ကိုေခ်းေငြေပးလိုက္လုိ႔ သူက လြတ္ေျမာက္ သြားလားဆိုေတာ့ မလြတ္ေျမာက္ဘဲ ေၾကြးေတြ ပိတာပဲရွိ
တယ္” ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္ ဦးစံသိန္းက ေျပာသည္။

LIFT မွ ေတာင္သူလယ္သမား ငယ္မ်ားအေပၚ အုပ္စုခြဲ သတ္မွတ္ရာတြင္ လယ္ယာ လုပ္ငန္း ျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူ
သို႔မဟုတ္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းတြင္ စီးပြား ျဖစ္ထြန္းေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိ ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ေတာင္သူငယ္ (Step up)၊ လယ္ယာ
လုပ္ငန္း၌ တ၀ဲလည္ရွိေနသူ၊ ေၾကြးေဟာင္းကို ေၾကြးသစ္ျဖင့္ဆပ္၍ လည္ပတ္ႏုိင္စြမ္း မရွိေသာ အေသးစားေခ်းေငြ (Hang in) ႏွင့္
ေျမလြတ္၊ လယ္ယာလြတ္၊ ပိုင္ပစၥည္းမ်ား ေပးဆပ္၍ ခ်ဳိ႕တဲ့ရင္း လယ္ယာစီးပြားေရးမွ အျခားလက္ လုပ္လက္စား၊ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ရသူ၊ လယ္ယာစီးပြားေရး တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ခက္ခဲေသာ အုပ္စု (Step out) ဟူ၍ ခြဲျခားထား
သည္။

“ သြင္းအားစုေတြက ေစ်းႀကီးတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ထြက္ကုန္ေတြက ေရာင္းခ်ေတာ့ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းအတုိင္းမရဘူး။ သြင္း အားစုက်ေတာ့
ေပါက္ေစ်းအတုိင္း ၀ယ္ယူရတယ္။ ၾကာလာေတာ့ အေၾကြးႏြံထဲမွာ နစ္ေနၾကတယ္။ သူတုိ႔ေတြကို ပိုက္ဆံေခ်း လိုက္တာက ဒီနည္း
နဲ႔လုပ္ရင္ ဘာမွအရာ မေရာက္ဘူး။ သူတို႔ကို ကယ္တင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းခ် ထားရမယ္။ စီးပြားေရးအရ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေတာင္သူေတြကို ေပး
တဲ့အကူအညီမ်ဳိးနဲ႔ အေၾကြးႏြံထဲ နစ္ေနတဲ့ ေတာင္သူမ်ဳိး ကိုေပးတဲ့ အကူအညီမ်ဳိးလုပ္လုိ႔မရပါဘူး။ အလႊာေပၚမူတည္ၿပီး နည္းလမ္း
ရွာရပါ့မယ္” ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္ တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္
တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း၊ ယာသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရး အတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ထုတ္ေခ်းေပးေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ
ေဒသ မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မီမရရွိျခင္း၊ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကုန္က်ေသာ စရိတ္ကို မကာမိျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြျပန္
လည္ဆပ္ရေသာ ကာလတုိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း စလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမား ဦးထြန္းေနာင္ဦးကေျပာသည္။

“ ေနရာေဒသ ေပၚမူတည္ၿပီး စိုက္စရိတ္ကုန္က်စရိတ္က မတူညီႏုိုင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္ဆို တစ္ဧက က်ပ္သံုး သိန္းနဲ႔ သံုးသိန္း
ငါးေသာင္းၾကား ကုန္က်တယ္။ ဘဏ္ေခ်းေငြကတစ္သိန္းဆုိေတာ့ မေလာက္ငဘူး။ အျခားရရင္ရသလို ေပးတဲ့ စီကယူ ရတယ္။
ေနာက္ဆံုး အေၾကြး သံသရာလည္ၿပီး အျပင္မွာ အတုိးႀကီးနဲ႔ ယူရျပန္ေရာ။ “ ဒါနဲ႔လည္း အဆင္မေျပလို႔ သြင္းအားစုေတြကို ကုမၸဏီ
ေတြမွာ အေၾကြးယူ၊ ျပန္ဆပ္နဲ႔ သံသရာလည္ေနပါတယ္။ ယာသီးႏွံအတြက္လည္း က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မေလာက္ငပါ
ဘူး။ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ အမွီ ေခ်းေငြထုတ္ေပးပါ။ ေငြကိုပမာဏတုိး ေခ်းေပးပါလို႔ ေတာင္းဆုိခ်င္ ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

“ Hang in လို လယ္သမားေတြ အတြက္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေငြေရး ေၾကးေရး ပိုင္းကို အနည္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္ project
approach နဲ ႔သြားရပါ့မယ္။ ေငြေရး ေၾကးေရးပိုင္းက သူ႔ကိုေပးလိုက္ရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စြန္႔စားမႈကို ခံႏုိင္ဖုိ႔ အနည္းဆံုး
လူျဖစ္ရပါမယ္။ ဥပမာ ေရႀကီးသြားတယ္။ မိုးေခါင္သြားတယ္ ဆုိရင္ ဒီလိုေၾကာင့္ သီးႏွံပ်က္စီးသြားရင္ စြန္႔စားရမယ့္ ဆံုး႐ံႈးမႈကို ဒီ
ေတာင္သူ အမ်ဳိး အစားက လံုး၀မခံႏုိင္ပါဘူး။ ခံႏိုင္ရည္ အနည္းဆံုးပါ။ ဒီလို အေျခအေန မ်ဳိးရွိတဲ့ လယ္သမားကို အက်ဳိးတူ လယ္ယာ
ေတြ၊ ေခ်းေငြေတြေပးတဲ့ စနစ္ထဲထည့္လုိက္လို႔ မရပါဘူး။

သူတုိ႔အတြက္ စံတစ္ခုနဲ႔ သြားရပါမယ္။ low input၊ low output လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ လုပ္အားကို အဓိကသံုးစြဲရမယ္။ မိသားစုလုပ္အားကို လယ္ယာလုပ္ငန္းထဲ ထည့္ရပါ့မယ္။ အျပင္ လူလုပ္အားကို တတ္ႏုိင္သမွ် မသံုးဘဲလုပ္ ရမယ္။ စပါးခြံ၊ ပဲ႐ိုး လယ္
ကထြက္လာ တဲ့ပစၥည္းေတြကို ေျမၾသဇာအျဖစ္ ျပန္သံုးမယ္ဆုိရင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ၀ယ္သံုးဖုိ႔ မလိုရင္ ၀င္ေငြအထြက္ နည္းလာမယ္။
ဒီလို စနစ္ေတြက်င့္သံုးသင့္ပါတယ္” ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ ဦးစံသိန္းက ေျပာသည္။

Source by – The Farmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *