BREAKING NEWS

‎အပင္ဖ်က္ပိုးမ်ားအားစီမံခန္႔ခြဲျခင္း‬

အပင္ဖ်က္ပိုးမ်ားအားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပရာတြင္အဓိကက်ေသာ ဖ်က္ပိုးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ဖ်က္ပိုးမ်ားကိုႏွိမ္နင္းရန္အသုံးျပဳေသာေဆးမ်ား အေၾကာင္းကိုသာအနည္းငယ္ရွင္းျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အက်ယ္ရွင္းလင္းရန္မွာသင္တန္းသေဘာမ်ဳိး ပို႔ခ်ေဆြးေႏြးမွသာပိုၿပီးအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားပါရွိေနပါကနားလည္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုသမႈျပဳလိုပါသည္။ ‪

ဖ်က္ပိုးမ်ား‬(Pests) ‪

ဖ်က္ပိုးဆိုသည္မွာ‬ လူသားမ်ားအားထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ အပင္(သို႔မဟုတ္)သတၱဝါကိုဆိုလိုသည္။ လူသားမ်ားကိုသာမကလူႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား(ဥပမာ-စိုက္ပ်ဳိး၊ေမြးျမဴေရးစသည္) ကိုထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာအပင္၊သတၱဝါမွန္သမ်ွသည္ ဖ်က္ပိုးမ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။ ‪

စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူအမ်ားစုႏွင့္အခ်ဳိ႕ေသာ‬ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ားသည္ဖ်က္ပိုးဆိုသည့္ စကားလံုးအားအင္းဆက္ဖ်က္ပိုးအတြက္သာ ရည္႐ြယ္သုံးစြဲေနၾကပါသည္။သို႔ေသာ္ ဖ်က္ပိုး၏အဓိပၸာယ္မွာကြဲလြဲက်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ အပင္တစ္ပင္သည္ အျခားအပင္အတြက္ ဖ်က္ပိုး ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ သတၲဝါတစ္ေကာင္သည္လည္း အျခားသတၲဝါတစ္ေကာင္အတြက္ ဖ်က္ပိုး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ-စပါးခင္းထဲတြင္ ေပါက္ေနေသာေျမပဲပင္္သည္ စပါးအတြက္ ေပါင္းပင္ျဖစ္၍ ေျမပဲခင္းထဲတြင္ေပါက္ေနေသာ စပါးပင္သည္ ေျမပဲအတြက္ ေပါင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေပါင္းပင္သည္ ဖ်က္ပိုး(pest)ျဖစ္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္မ်ဳိးေစ့ႀကဲစိုက္ေသာအခါ ၾကက္၊ ငွက္၊ တိရိစၧာန္ကဖ်က္ဆီးပါက ထိုၾကက္၊ ငွက္၊ တိရိစၧာန္သည္ လူအတြက္ဖ်က္ပိုး(pest)ျဖစ္ပါသည္။ ငွက္ဖ်ားျဖစ္ေစေသာျခင္၊ ပလိပ္ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ သက္ရွိ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားေစေသာႂကြက္မ်ား ေပါင္းျမက္မ်ား၊ အင္းဆက္မ်ားမွသည္ ခရု၊ ငွက္ ယုန္၊ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာမႈိမ်ား၊ ဘက္တီးရီးယား ဗိုင္းရပ္စ္၊ နီမတုတ္စသည္ အထိဖ်က္ပိုးမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ထိုသို႔ကြဲျပားေနေသာဖ်က္ပိုးမ်ားအလိုက္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရန္ဖန္တီးျပဳလုပ္အသုံးခ်ေသာ ပစၥည္းမ်ားအားဖ်က္ပိုးသတ္ေဆး(pesticide)ဟုေခၚဆိုသတ္မွတ္ၾကပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဖ်က္ပိုးမ်ားအားႏွိမ္နင္းရန္ အသုံးျပဳေသာ မည္သည့္ဓာတုပစၥည္းကိုမဆို ဖ်က္ပိုးသတ္ေဆး(pesticide) ဟုေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္အ႐ြက္ေႂကြေဆး၊ အပင္ႀကီးထြားမႈအား လႈံ႕ေဆာ္ဟန္႔တားေသာ ပစၥည္းစသည္ တို႔ကိုလည္း ဖ်က္ပိုးသတ္ေဆး(pesticide)ဟု ေခၚေဝၚၾကပါသည္။

ဖ်က္ပိုးအမ်ဳိးအစားအလိုက္အသုံးျပဳေသာ‬ ဖ်က္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၁။Insecticide(အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆး) ၂။Fungicide(မႈိသတ္ေဆး) ၃။Herbicide(ေပါင္းျမက္သတ္ေဆး) ၄။Bactericide(ဘက္တီးရီးယားသတ္ေဆး) ၅။Miticide/Acardicide(မႊားပင့္ကူသတ္ေဆး) ၆။Nematicide(နီမတုတ္သတ္ေဆး) ၇။Rodenticide(ႂကြက္သတ္ေဆး) ၈။Molluscicide(ခရုပက္က်ိိသတ္ေဆး) ၉။Piscicide(ငါးသတ္ေဆး) ၁၀။Avicide(ငွက္သတ္ေဆး) ၁၁။Algaecide(ေရညႇိေရေမွာ္သတ္ေဆး) ၁၂။Defoliant(အ႐ြက္ေႂကြေဆး) ၁၃။Desiccant(ပိုးေျခာက္ေသေဆး) ၁၄။Lampricide(လမ္ပေရးငါးသတ္ေဆး) ၁၅။Wood Preservative(သစ္သားပိုးသတ္ေဆး) ၁၆။Repellent(တြန္းလွန္ကာကြယ္ေဆး) ၁၇။Insect Growth Regulator (အင္းဆက္ႀကီးထြားမႈထိန္းခ်ဳပ္ေဆး) ၁၈။Plant Growth Regulator (အပင္ႀကီးထြားမႈထိန္းခ်ဳပ္ေဆး) ၁၉။Pheromone(ပိုးမႊားဆြဲေဆာင္မ်ွားေခၚေဆး) ၂၀။Disinfectant(ပိုးသတ္ပိုးသန္႔စင္ေဆး)

ထိုသို႔ဖ်က္ပိုးအလိုက္ကြဲျပားေသာဖ်က္ပိုးသတ္ေဆး ဖ်က္ပိုးကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေဆးမ်ားအျပင္ ေဆး႐ြက္ႀကီး၊တမာ၊ေဆးဂႏၶမာ၊ဟုန္းႏြယ္ စသည့္ရုကၡေဗဒပိုးသတ္ေဆး(Botanical Pesticide) မ်ားလည္းရွိၾကပါသည္။ သဘာဝပိုးသတ္ေဆး(Organic Pesticide)ဟုလည္း ေခၚေဝၚၾကသုံးစြဲၾကပါသည္။ #ဖ်က္ပိုးမ်ား(Pests)ႏွင့္ ဖ်က္ပိုးသတ္ေဆးမ်ား(Pesticides)အေၾကာင္းသည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအရလည္းေကာင္း လက္ေတြ႕အသုံးခ်မႈဆိုင္ရာအရလည္းေကာင္း ေလ့လာေဆြးေႏြးရန္ နယ္ပယ္က်ယ္ဝန္းလွပါသည္။ ယခုတင္ျပထားေသာ ဖ်က္ပိုးအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ဖ်က္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားထဲမွ ွပထမျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူအမ်ားစုသိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ အင္းဆက္ႏွင့္အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ဥပမာအေနျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ယခုတင္ျပေဆြးေႏြးမႈကိုေလ့လာၿပီး အမ်ဳိးႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္၏နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႔မႈကို စဥ္းစားသုံးသပ္ေစလိုပါသည္။

‪အင္းဆက္‬(Insect) ‪

အင္းဆက္တစ္ေကာင္တြင္ခႏၶာကိုယ္အပိုင္း‬(၃)ပိုင္း ပါရွိပါသည္။ ၁။ဦးေခါင္းပိုင္း(Head) ၂။ရင္အုပ္ပိုင္း(Thorax) ၃။ဝမ္းဗိုက္ပိုင္း(Abdomen)ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

အာရုံခံဦးမွင္တစ္စံု‬(One pair antenna)ပါရွိပါသည္။ ‪‎ေျခေထာက္‬(၆)ေခ်ာင္းပါရွိပါသည္။ ‪#‎အေတာင္ပံတစ္စံု‬(သို႔)ႏွစ္စုံပါရွိပါသည္။ (အေတာင္မဲ့အင္းဆက္မ်ားလည္းရွိပါသည္။) အင္းဆက္မ်ားသည္ မ်ဳိးေပါင္းစု(Phyllum)Arthropodaအတြင္းရွိ မ်ဳိးစဥ္(Order)Insecta တြင္ပါဝင္ေသာ သက္ရွိပိုးေကာင္မ်ားျဖစ္သည္။ အင္းဆက္မ်ဳိးစဥ္အုပ္စု(၂၉)ခုရွိပါသည္။ အင္းဆက္မဟုတ္ေသာအျခားေျခ(၆)ေခ်ာင္းပါ အုပ္စု(၃)ခုေပါင္းလ်ွင္စုစုေပါင္းမ်ဳိးစဥ္(၃၂)ခုရွိပါသည္။

၎တို႔မွာ ၁။Protura ၂။Collemboia ၃။Diplura ၄။Archaeognatha ၅။Thysanura ၆။Ephemeroptera ၇။Odonata ၈။Orthoptera ၉။Phasmatodea ၁၀။Grylloblattodea ၁၁။Dermaptera ၁၂။Isoptera ၁၃။Blattodea/Blattaria ၁၄။Mantodea ၁၅။Zoraptera ၁၆။Plecoptera ၁၇။Embiidina/Embioptera ၁၈။Thysanoptera ၁၉။Hemiptera ၂၀။Psocoptera ၂၁။Phthiraptera ၂၂။Coleoptera ၂၃။Neuroptera ၂၄။Megaloptera ၂၅။Raphidioptera ၂၆။Hymenoptera ၂၇။Trichoptera ၂၈။Lepidoptera ၂၉။Mecoptera ၃၀။Siphonaptera ၃၁။Diptera ၃၂။Strepsiptera-တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဤအင္းဆက္မ်ဳိးစဥ္မ်ားထဲမွစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူ အမ်ားစုသိရွိထားေသာအင္းဆက္မ်ဳိးစဥ္မ်ားမွာ

  • ‪လိပ္ျပာဖလံအုပ္စု‬(Lepidoptera)
  • ‎က်ဳိင္းအုပ္စု‬(Coleoptera) ‪
  • ‎ျပ‬၊ဂ်ပိုးအုပ္စု(Hemiptera)
  • ‎ေလွးအုပ္စု‬(Thysanoptera)
  • ‎ယင္ေကာင္အုပ္စု‬(Diptera)
  • ‎ျခအုပ္စု‬(Isoptera) ‪
  • ‎ႏွံေကာင္အုပ္စု‬(Orthoptera)
  • ‎ပ်ား‬၊နဂ်ီ၊ပု႐ြက္ဆိတ္အုပ္စု(Hymenoptera) ‪
  • ‎သန္း‬(ၾကက္၊ေခြး)အုပ္စု(Siphonaptera)
  • ‎ပုစဥ္းအုပ္စု‬(Odonata)စသည္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ားသာမက စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္အခ်ဳိ႕သည္လည္း အင္းဆက္အုပ္စုမ်ားအား အတိအက်ခြဲျခားသိရွိမႈမရွိ၊အားနည္းၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား သိရွိေနၾကသည့္ မႊားပင့္ကူအျဖဴ၊အနီ စသည္တို႔သည္ အင္းဆက္မ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ အင္းဆက္မဟုတ္သျဖင့္အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ ႏွိမ္နင္းကာကြယ္ေနျခင္းသည္ လြဲမွားေသာနည္းလမ္းသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပရလ်ွင္ အင္းဆက္မ်ားတြင္မတူညီေသာဘဝစက္ဝန္း ရွိၾကပါသည္။

ျပည့္စုံေသာဘဝစက္ဝန္းႏွင့္ မျပည့္စုံေသာ ဘဝစက္ဝန္းဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ဘဝစက္ဝန္းကို စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား သိရွိၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုမသိရွိစိတ္မဝင္စားၾကပါ။ ဘဝစက္ဝန္းကိုသိရွိထားျခင္းသည္လည္း ပိုးကာကြယ္ႏွိမ္နင္းမႈကိုအေထာက္အကူျပဳပါသည္။ တဖန္ဖ်က္ပိုးမ်ား၏ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ဖ်က္ဆီးပုံလကၡဏာမ်ား၊ရာသီဥတုႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈ အင္းဆက္ဖ်က္ပိုးမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဝန္းက်င္အေျခအေန၊ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္အင္းဆက္သတ္ေဆး အမ်ဳိးအစား၊ႏႈန္းထားစသည္တို႔ကိုလည္း သိရွိစီမံခန္႔ခြဲဖို႔ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။

‪အင္းဆက္ဖ်က္ပိုး တစ္ခုတည္းသာမက‬ အျခားမႈိေရာဂါမ်ား၊ ေပါင္းျမက္၊ ဘက္တီးရီးယား နီမတုတ္စသည္တို႔ကိုလည္း နယ္ပယ္က်ယ္သည့္ႏွင့္အမ်ွ ေလ့လာအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာအားသာ၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာတစ္ခုအတြက္ အေျဖတစ္ခုတည္းျဖင့္ လုံေလာက္ေသာအေျခအေနသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးေလာကတြင္ အလြန္ခဲယဥ္းေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္ေပါင္းစုံမွရႈျမင္သုံးသပ္၍ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ျဖစ္ေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ စုေပါင္းတည္ေဆာက္ေဆြးေႏြးအႀကံယူ က်င့္ေဆာင္ရပါမည္။ ေရရွည္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရပါမည္။ ‪#‎ဖ်က္ပိုးမ်ားအေၾကာင္းနယ္ပယ္က်ယ္ဝန္းသကဲ့သို႔‬ ဖ်က္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္လည္း ေလ့လာ၍လက္ေတြ႕အသုံးခ်ရန္နယ္ပယ္က်ယ္ဝန္း ေနျပန္ပါသည္။

အင္းဆက္အေၾကာင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအေၾကာင္း အၾကမ္းအားျဖင့္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားတြင္လည္းသက္ဆိုင္ရာအလိုက္ အုပ္စုမ်ားခြဲျခားထားပါသည္။ ၁။ကလိုရင္းပါေသာပိုးသတ္ေဆး (Organochlorine Insecticide) ၂။ေဖာ့စဖရပ္ပါေသာပိုးသတ္ေဆး (Organophosphorous Insecticide) ၃။ကာဗာမိတ္ေဆးမ်ား (Carbamate) ၄။ေဆးဂႏၶမာပိုးသတ္ေဆး (Synthetic Pyrethroid) ၅။အဆိပ္ေငြ႕မႈိင္းတိုက္ေဆးမ်ား (Fumigant) ၆။ပဋိဇီဝေဆးမ်ား (Antibiotic) ၇။ႏိုက္ထရိုဂြာနီဒင္းေဆးမ်ား (Nitroguanidine) ၈။သိုင္အိုကာဗာမိတ္ေဆးမ်ား (Thiocarbamate) စသည္တို႔အျပင္သဘာဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ အုပ္စုအလိုက္ေဆးမ်ားထပ္မံကြဲျပားၿပီး အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆးအမ်ားအျပားရွိပါသည္။

ထိုကဲ့သိုေဆးအုပ္စုမ်ားအျပင္အေျခခံသိထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာအဆိပ္အာနိသင္ရွိေသာပစၥည္း (active ingredient)၊ပါဝင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေရာပစၥည္း၊ေဖာ္စပ္မႈပုံစံ၊ႏႈန္းထား၊အဆိပ္သင့္မႈပုံစံ မရိတ္သိမ္းမွီေဆးျဖန္းျခင္းေရွာင္က်ဥ္ရမည့္ကာလ (သို႔မဟုတ္)ေဆးျဖန္းၿပီးရိတ္သိမ္းႏိုင္ေသာကာလ (PHI-Pre Harvest Interval)၊အႏၲရာယ္ကင္းစြာ သုံးစြဲရမည့္စနစ္မ်ားစသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

‪‎အဆိပ္အာနိသင္ရွိပစၥည္း‬(a.i)အေၾကာင္း နမူနာတင္ျပရွင္းလင္းခ်င္ပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူအမ်ားစုအသုံးျပဳေသာ ေဆးဂႏၶမာ(Synthetic Pyrethroid)အုပ္စုဝင္ ဆိုက္ပါမီသရင္-၁၀ အီးစီအားဥပမာေပးလိုပါသည္။ ဆိုက္ပါမီသရင္၁၀အီးစီ(cypermethrin 10EC) အေလးခ်ိန္အခ်ဳိးထုထည္(W/V=Weight by volume) တြင္အဆိပ္ရွိပစၥည္း(a.i)ပါဝင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၁၀-ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပိုးသတ္ေဆးတစ္လီတာပုလင္း(၁၀၀၀စီစီ) တြင္အဆိပ္ရွိပစၥည္း-၁၀၀ စီစီပါရွိပါသည္။ က်န္၉၀၀ စီစီမွာအေရာပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ေဆးရည္ ၁၀၀စီစီတြင္ အဆိပ္ရွိပစၥညး္မွာ၁၀ စီစီရွိ၍ ေဆးတစ္ဇြန္း ၁၀စီစီတြင္ အဆိပ္ရွိပစၥည္းပါဝင္မႈမွာ ၁ စီစီသာျဖစ္ပါသည္။ ရည္႐ြယ္လိုေသာအေၾကာင္းအရာမွာ ေရ(၅)ဂါလံေဆးျဖန္းပုံးတစ္ပုံလ်ွင္ ဆိုက္ပါမီသရင္၁၀အီးစီ(၅)ဇြန္းထည့္၍ သီးႏွံဖ်က္ပိုးမ်ားကိုျဖန္းေသာအခါ အဆိပ္ရွိပစၥည္းငါးဇြန္း(၅၀)စီစီျဖန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ (၅)စီစီ၊ဇြန္းဝက္ပမာဏခန္႔သာျဖန္းသည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ထပ္မံသိရွိရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ‬ သ/န ၅၀ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ‪#‎သ‬/န ၅၀=ေသႏႈန္း၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း (LD50=50%Lethal Dose)သည္ ယူနစ္ေဖာျ္ပခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး သ/န၅၀(LD 50)မတူညီၾကပါ။ သ/န၅၀(LD 50)ကို မီလီဂရမ္အခ်ဳိးကီလိုဂရမ္(mg/kg) သန္းခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ အစမ္းသပ္ခံတိရိစၧာန္မ်ား၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသရန္ လိုအပ္ေသာအဆိပ္ပမာဏကိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာႂကြက္အေကာင္၁၀၀စမ္းလ်ွင္ ၅၀ကိုေသေစႏိုင္ေသာအဆိပ္ပမာဏ၊ ႂကြက္အေကာင္၅၀ကိုစမ္းလ်ွင္ ၂၅ေကာင္ေသေစႏိုင္ေသာအဆိပ္ပမာဏျဖစ္သည္။ အေကာင္၏အေလးခ်ိန္ကိုကီလိုဂရမ္၊ အဆိပ္ပမာဏကိုမီလီဂရမ္ျဖင့္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည္။ ‪#‎စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္‬ အဆိပ္ရွိပစၥည္း(a.i)ႏွင့္ ပါဝင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းကိုအလြယ္တကူသိႏိုင္ေသာ္လည္း သ/န၅၀(LD 50)ကိုသိရွိရန္အခက္အခဲရွိပါသည္။

သ/န ၅၀(LD 50)ႏွင့္ပက္သက္၍ စဥ္းစားေမးျမန္းခ်င္ေသာစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ စကားတစ္ခြန္းရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္၁၀၀%ေသေအာင္မစမ္းသပ္တာလဲ ဘာေၾကာင့္၁၀၀%လုံးေသမယ့္အဆိပ္ပမာဏကို မေဖာ္ျပတာလဲဟူေသာေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္၍ရွင္းျပခ်င္ပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ဖ်က္ပိုးမ်ားသာမက မိတ္ေဆြပိုးမ်ား၊လူ၊တိရိစာၧန္၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အစရွိသည္ကိုလည္းထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူအမ်ားစုသည္ ပိုးသတ္ေဆးအသုံးျပဳရျခင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ထားျခင္းမရွိၾကပါ။ ပိုးသတ္ေဆးအသုံးျပဳရျခင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ပိုးအားလုံးေသေအာင္သတ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျဖစ္လည္းမျဖစ္သင့္ပါ။ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မထိခိုက္ေအာင္ကာကြယ္ တားဆီးႏွိမ္နင္းျခင္းသာျဖစ္သင့္ပါသည္။ (LD 50)ကို (LD 100)ျဖစ္စရာမလိုပါ။ လိုအပ္ပါကႏႈန္းထားျမႇင့္ဖ်န္းရံုျဖင့္ရႏိုင္ပါသည္။ အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားတြင္ ျဖန္းရမည့္ႏႈန္းထားမ်ား ပါရွိပါသည္။ စနစ္တက်သုံးစြဲရပါမည္။ ေဆးျဖန္းကိရိယာမ်ား ေကာင္းမြန္ပါမည္။ ဖ်က္ပိုးက်ေရာက္မႈ ဆိုး႐ြားျခင္းမ်ား၏ အေၿခခံ အေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေဆးသုံးစြဲမႈ စနစ္မက်ျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ပိုးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္ျခင္း အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း ေဂဟစနစ္ကို ထိခိုက္ျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ မ်ွေျခသေဘာမ်ဳိးျဖစ္ရန္ လူသားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ကုသမႈ အခြင့္အလမ္းရရန္(LD 50)ကို (LD 100)မျဖစ္ခ်င္ၾကပါနဲ႔ဟုသာ ေျပာလိုပါသည္။

အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို‬ အရည္၊အခဲ၊အမႈန္႔ထုပ္ပိုးမႈပုံစံမ်ားအရ အဆိပ္ရွိပစၥည္း(a.i %)ကို w/w=weight by weight (အေလးခ်ိန္အခ်ဳိးအေလးခ်ိန္) w/v=weight by volume (အေလးခ်ိန္အခ်ဳိးထုထည္) g/l=gram per liter (ဂရမ္အခ်ဳိးလီတာ) g/kg=gram per kilogram (ဂရမ္အခ်ဳိးကီလိုဂရမ္) အစရွိသျဖင့္ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ‪#‎ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံမ်ားမွာ‬ DP=Dustable Powder WP=Wettable Powder EC=Emulsifiable Concentrate SL=Soluble Concentrate GR=Granular Formulation Aerosols Formulation Baits Formulation WG=Water Dispersible Granules SC=Suspension Concentrate CE=Concentrated Emulsion ME=Microemulsion CR=Controlled Release Formulation SE=Suspo-emulsion Formulation WT=Tablet Formulation Multiple Emulsion Formulation Gel Bait အစရွိသျဖင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဧကျဖန္းရမည့္ႏႈန္းထား ေဆးတစ္ပုံုး၊ေရတစ္ဂါလံႏႈန္းထား အဆိပ္သင့္မႈအာနိသင္ပုံစံစသည္တို႔သည္လည္း ေဆးအမ်ဳိးအစားလိုက္ကြဲျပားပါသည္။ စနစ္တက်ေလ့လာအသုံးျပဳရပါမည္။ #ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ျပန္သုံးသပ္လ်ွင္ ဖ်က္ပိုးအလိုက္ဖ်က္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားရွိပါသည္။

ကနဦးတင္ျပထားေသာအခ်က္(၂၀)ထဲမွ အင္းဆက္ႏွင့္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအေၾကာင္းတစ္ခုတည္းကို နမူနာေလ့လာေဆြးေႏြးၾကည့္ေသာအခါ နယ္က်ယ္ၿပီးအေသးစိတ္သိရွိရန္ ခက္ခဲအားနည္းႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ တဖန္ ေပါင္းျမက္မ်ားတြင္လည္း ေပါင္းအုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိး ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား၊ အသုံးျပဳပုံနည္းစနစ္မ်ား စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာေလ့လာသိရွိရန္လိုအပ္ေနၾကပါသည္။ မႈိေရာဂါ၊ ဘက္တီးရီးယားေရာဂါ၊ နီမတုတ္မ်ားအေၾကာင္းဆက္လက္မ်ွေဝေဆြးေႏြးေလ့လာ ၾကရပါမည္။ အပင္ေဟာ္မုန္းမ်ား၊ႂကြက္အႏၲရာယ္ ေနာက္ဖြံ႕ၿဖိိုးလာသည္ႏွင့္အမ်ွ အသုံးျပဳသင့္ေသာIGRမ်ား၊ အျခားPheromoneမ်ားစသျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ေသာစနစ္၊နည္းပညာမ်ားကိုႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ လုပ္ကိုင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

အညမညသေဘာေဆာင္၍ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူက်င့္ႀကံရင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ လူမႈစီးပြားေရးကို ထူေထာင္ရပါမည္။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးအျပစ္ျမင္၊ ေခတ္စနစ္၏ အက်ပ္အတည္း အားနည္းမႈမ်ားၾကား စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ားသည္လည္း ထိေရာက္စြာအသုံးမဝင္ အက်ဳိးမျပဳႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ နည္းပညာအားနည္းမႈ၊ ေစ်းကြက္အခက္အခဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မရွိျခင္း၊ ရာသီဥတု၊ေႂကြးၿမီအခက္အခဲမ်ား စသည့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ားမွာလည္း အေျခမလွ ျဖစ္ေနရသည္။ ထိုအခက္အခဲအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊား ျဖတ္သန္းၿပီးတိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈရေစရန္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ား အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကုမၸဏီမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလပံ့ပိုးမႈမ်ားစသည့္ ဘက္ေပါင္းစုံ၏ ကူညီဝိုင္းဝန္းမ်ွေဝေပးမႈ လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ရင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း အပင္ဖ်က္ပိုးမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေတြးဆအက်ဳိးျဖစ္ေစရန္ု တိုက္တြန္းအႀကံျပဳပါသည္ခင္ဗ်ာ။

Source: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=756586407730747&id=713012312088157

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *