BREAKING NEWS

စပါးအထြက္တိုးရန္အတြက္ ဆစ္ပိုး၊ျဖဳတ္ပိုးကို ကာကြယ္ပါ

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ပိုမိုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာ့ေတာင္သူ လယ္သမား သီးႀကီးေဒၚႀကီးမ်ားသည္လည္း ျပည္တြင္းစားသုံးမွုဖူလုံရန္ႏွင့္ ပိုလၽွံရန္အတြက္ ေႏြစပါး၊ မိုးစပါး စဥ္ဆက္မျပတ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေပးလၽွက္ ရွိေနပါသည္။

ဆန္စပါးသည္ ကမာၻ့လူသားအမ်ားစု ေန႔စဥ္စားသုံးသည့္မရွိမျဖစ္ အဓိကသီးႏွံျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိကမာၻ့လူဦးေရ ခုႏွစ္ဘီလီယံ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ ဆန္ကို အဓိကထားစားသုံးလၽွက္ရွိေၾကာင္း ကို သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္သိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္နိုင္ငံတိုင္းကလည္း ဆန္စပါးပိုမိုထြက္ရွိေရးကို ႀကိဳးပမ္းလၽွက္ ရွိနေၾကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ဆန္စပါးပိုမိုတိုးတက္ေရး ထုတ္လုပ္နိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေခတ္ႏွင့္ အညီ စက္မွုလယ္ယာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရး၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ားအစားထိုးသုံးစြဲေရး၊ တစ္ႏွစ္ပတ္ လုံး စိုက္ပ်ိဳးေရ စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိေရး၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလၽွက္ ရွိသည္။

ေက်းလက္ေဒသေန ျမန္မာ့ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားသည္လည္း ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္မွု တိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ ေဒသဝမ္းစာဖူလုံေရး၊ တစ္ဧကအထြက္ႏွုန္းေကာင္းရရွိေရးမ်ားကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ ပိုးမႊားေရာဂါမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္သြားၾကရန္ စိုက္ခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းဇယားမ်ားျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ကာ အျမဲအဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကရာတြင္ စပါးပ်ိဳးခင္းႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ား အတြင္းသို႔ စပါးဆစ္ပိုးႏွင့္ ျဖဳတ္ပိုးမ်ား က်ေရာက္ျခင္းရွိ၊ မရွိ အျမဲကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။ ျဖဳတ္ပိုးဆိုရာတြင္ စပါးသီးႏွံမ်ား၏ သစ္ရည္အာဟာရဓာတ္မ်ားကို စုပ္ယူစားသုံးသည့္ ျဖဳတ္ညိဳ၊ ျဖဳတ္စိမ္း၊ ျဖဳတ္ျဖဴျဖစ္သည့္စုပ္ပိုးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သီးႏွံမ်ား၏ အရြက္မ်ားကိုပင္ စုပ္ယူစားသုံးမွုေၾကာင့္ အပင္ျဖစ္ထြန္းမွုမ်ားကို ေႏွးေကြးစေၿပီး ေအာက္ရြက္မ်ား ဝါလာသည္အထိ ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။

စပါးပ်ိဳးခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးခင္းအတြင္းတြင္ ျဖဳတ္ပိုးႏွင့္ ဆစ္ပိုးက်ေရာက္မွု ရွိ၊မရွိကို ပိုးမႊားကင္း ေထာင္သည့္ နည္းမ်ားျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ပါသည္။ျဖဳတ္ပိုးအေနႏွင့္ ေကာက္ကြက္ တစ္ကြက္လၽွင္ ငါးေကာင္မွ ၁၀ ေကာင္အထိေတြ႕ရွိခဲ့လၽွင္ စီးပြားေရးထထိခိုက္သည့္အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိလာနိုင္ပါသည္။ ဆစ္ပိုးအနေျဖင့္လည္း စပါးအူပုပ္မွု ၁၅ ရာခိုင္ႏွုန္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိပါက ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ပက္ဖ်န္းကာကြယ္သြားၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျဖဳတ္ပိုးႏွင့္ ဆစ္ပိုးမ်ား စိုက္ခင္းမ်ားအတြင္းတြင္ စီးပြားေရးထိခိုက္သည့္အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ပါက ဖ်ဴရာဒါန္နဂ်ီ တစ္ဧကလၽွင္ တစ္ကီလိုဂရမ္အထုပ္ ႏွစ္ထုပ္မွ သုံးထုပ္ႏွုန္းထည့္ေပးပါ။ ပိုးသတ္ေဆးအေနႏွင့္ ဒိုင္ယာဇီႏွုန္း(သို႔) ဆိုက္ပါ ပိုးသတ္ေဆး တစ္ဧက ၅၀၀-၈၀၀ စိီစိီအထိ ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ေပးပါ။

မေနာသုခစပါးမ်ိဳးမ်ားသည္ စုပ္ပိုးမ်ားႏွင့္ ေရာဂါက်ေရာက္မွုဒဏ္မ်ား ခံနိုင္ရည္မရွိသျဖင့္ မေနသုခ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားကို ဦးစားေပး၍ ပိုးႏွင့္ေရာဂါ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။စပါးစိုက္ခင္းမ်ားအတြင္း ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ေစရန္ ပိုတက္ဓာတ္ျမေၾသဇာ (သို႔) ပိုတက္ဓာတ္မ်ားပါဝင္ေသာ စက္ဖြဲျပာ၊ စပါးခြံဖြဲျပာ၊ ဂ်စ္ပဆန္၊ လေခ်းေက်ာက္မွုန္႔မ်ား ေျမခံထည့္သြင္း သုံးစြဲၾကရန္လည္း လိုအပ္လွပါသည္။

ျဖဳတ္ပိုးမ်ားသည္ စပါးပင္မ်ား၏အပင္ေအာက္ေျခပိုင္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္စုပ္စားတတ္သျဖင့္ အပင္မ်ား၏ေအာက္ေျခအပိုင္းမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ့ေအာင္ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ စပါးဆစ္ပိုင္းဥျမဳံမ်ားႏွင့္ စပါးအူပုပ္မ်ား ေတြ႕ရွိပါကႏွုတ္ယူ မီးရွို႔သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိသားစုဝင္ေငြးတိုးေစေရးႏွင့္ လူမွုစီးပြားဘဝ မ်ားတိုးတက္ေရး၊ သီးႏွံမ်ားစိုက္မ်ိဳးထုတ္လုပ္မွု တိုးတက္ျမင့္မားေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္နေၾက ခ်ိန္တြင္ သီးႏွံမ်ား၏အထြက္ႏွုန္းက်ဆင္းမွု မထိခိုက္ေစေရးအတြက္ စပါးသီးႏွံ၏ ဆစ္ပိုးႏွင့္ စုပ္ပိုးက်ေရာက္မွုမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့လာကာ ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾက ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ေရႊမင္းေအာင္( ေက်ာက္ပန္းေတာင္)
အတြဲ (၁၃) အမွတ္(၁၈၇) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅-၂၁၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *