⁠ေရာ္ဘာစိုက္ခင္း အပင္ရွင္သန္⁠ျဖစ္ထြန္းမႈ⁠ေကာင္းရန္အတြက္ ဂရု⁠ျပဳသင့္⁠ေသာ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ား

(၁)စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္း

စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေရာ္ဘာပင္မ်ားအေနႏွင့္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ၿပီး ေျမအစိုဓာတ္ ခန္းေျခာက္ခ်ိန္ မေရာက္မီ ၄လ-၅လ ခန္႔ ႀကီးထြားခ်ိန္ ရရန္ အတြက္ ဇြန္လဆန္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရပါမည္။

ေႏြရာသီတြင္ အပင္ေပါက္ေရာက္ႀကီးထြားမႈေႏွးေကြးသြားၿပီး အျမစ္အေနနွင့္ အစိုဓာတ္ရွိေသာ ေျမႀကီးအနက္အထိ မေရာက္ေသးပါက အပင္မ်ား ျပန္ေသသြားႏိုင္ပါသည္။ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ဇူလိုင္လထက္ ေနာက္က်စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို လံုး၀မေဆာင္ရြက္သင့္ပါ။

ေရာ္ဘာပင္မ်ားအား သတ္မွတ္ရာသီခ်ိန္အမီ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေတာခုတ္ျခင္း၊ မီးရႈိ႕ျခင္း၊ ကၽြန္းေကာက္ျခင္း အစရွိေသာ ေျမယာ ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို  ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ ဇန္န၀ါရီလမွ မတ္လမ်ား တြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး မတ္လထက္ ေနာက္မက်သင့္ပါ။ ပႏၷရိုက္ျခင္း၊ က်င္းတူးျခင္း၊ က်င္းဖံုးျခင္း စသည္မ်ားကို ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ သြားရၿပီး မိုးဦးက် ေမ-ဇြန္လမ်ားေရာက္သည္ႏွင့္ အသင့္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။

(၂) ပ်ိဳးပင္မ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕မစိုက္မီပ်ိဳးခင္းတြင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

ပ်ိဳးခင္းတြင္ သန္စြမ္းေအာက္ ျပဳစုထိန္းသိမ္းကာ ေမြးျမဴထားေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ားအား စိုက္ခင္းသို႔ေျပာင္ေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ ၂-၃ ပတ္ခန္႔တြင္ အရိပ္စင္မ်ားထားရွိပါက လံုး၀ဖယ္ရွားလိုက္ရမည္။ သက္တမ္းႏုေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ားအေနႏွင့္ အျမစ္မ်ား အလတ္စတစ္အိတ္အတြင္းမွ အျပင္ သို႔ တိုးထြက္လာျခင္း မရွိေသာ္လည္း သက္တမ္းၾကာေသာ ရြက္ဖံု ၆-၇ ဖံုရွိသည့္ ပ်ိဳးပင္မ်ားမွ အျမစ္မ်ား အိတ္အျပင္သို႔ ထိုးထြက္လာ တတ္သည္။ ဤပ်ိဳးပင္မ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕မစိုက္မီ ၂ပတ္ခန္႔အလိုတြင္ အိတ္အျပင္သို႔ထိုးထြက္ေနေသာ အျမစ္မ်ားအား အိတ္ေအာက္မွ တူရြင္းျပားျဖင့္ ထိုး၍ ျဖတ္ရသည္။ အပင္ကိုလည္း မူရင္းေနရာတြင္ ပင္တစ္ပတ္ခန္႔ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္ ေရႊ႕လွည့္ထားရသည္။ ပ်ိဳးပင္ မ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕မစိုက္မီ တစ္ရက္အလို ညေနပိုင္းတြင္ လိုအပ္ပါက ေရ၀ေနေအာင္ ေလာင္ေပးထားရသည္။

(၃) စံခ်ိန္မီ ပ်ိဳးပင္မ်ားေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

စိုက္ခင္းသို႔ စိုက္ပ်ိဳးရန္အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ ပ်ိဳးပင္အရြယ္အစားမွာ အနည္းဆံုးရြက္ဖံု ၂-၃ ဖံုရွိၿပီး ထိပ္ဆံုး ရြက္ဖံုမွာ ရင့္ၿပီးအဆင့္ ရွိရပါ မည္။ ပ်ိဳးပင္သက္တမ္းႏွင့္ အဖူးကူးနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအလိုက္ ပ်ိဳးပင္အေနႏွင့္ ရြက္ဖံု ၂-၃ ဖံုမွ ၅-၆ ဖံုအထိ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဖူးကူးခ်ိန္   ေနာက္က်လြန္းျခင္း၊ ပလတ္စတစ္အိတ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ ေနာက္က်ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျပဳစုမႈ ညံ့ျခင္းစသည္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ ပ်ိဳးပင္မ်ား အေနႏွင့္ ရြက္ဖံု ၂ ဖံုထက္ နည္းေနတတ္ပါသည္။ ယင္းပ်ိဳးပင္မ်ားကိူ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း မျပဳဘဲ ပ်ိဳးခင္းတြင္ပင္ ခ်န္ထားကာ ဆက္လက္   ေမြးျမဴရပါမည္။ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္သည့္ ပ်ိဳးပင္အေနႏွင့္ ထိပ္ဆံုးရွိရြက္ဖံုမွာ လံုး၀ရင့္ၿပီး အဆင့္ျဖစ္ရပါမည္။ ထိပ္ဆံုးရြက္ဖံု မရင့္ေသးေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ားအား မစိုက္ေသးဘဲ ပ်ိဳးခင္းတြင္ပင္ရက္အနည္းငယ္ ဆက္လက္ထားၿပီး ယင္းအဖံု ရင့္လာသည့္အခါတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ရပါ မည္။

ပ်ိဳးပင္မ်ားအား ပ်ိဳးခင္းမွ အရြယ္အစားႏွင့္ ႀကီးထြားမႈအရ ညီညာသည့္ပ်ိဳးပင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာစိုက္ခင္းတြင္ အကြက္လိုက္ ခြဲျခားကာစိုက္ ရပါမည္။

(၄) ပ်ိဳးပင္မ်ားသယ္ပို႔ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ပ်ိဳးပင္မ်ားအား ပ်ိဳးခင္းမွ စိုက္ခင္းသို႔သယ္ပို႔ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ခင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ လည္းေကာင္း အပင္မ်ားမနာေစရန္ႏွင့္ ပ်ိဳးအိတ္ေျမလးံုမပ်က္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ပ်ိဳးပင္မ်ား နာသြားျခင္း၊ ပ်ိဳးအိတ္ေျမလံုး ပ်က္သြားကာ အျမစ္မ်ားနာသြား   ျခင္းမ်ားရွိပါက စိုက္ခင္းတြင္ အပင္မ်ား ထရွိန္ထိုးဆက္လက္မႀကီးထြားဘဲ တန္႔သြားတတ္ပါသည္။ အခန္႔မသင့္ပါက စိုက္ပ်ိဳးသည့္ အပင္ မ်ားျပန္လည္ ေသဆံုးသြားႏိုင္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးသည့္အခါ ပ်ိဳးအိတ္ေျမလံုး မပ်က္ေစရန္အတြက္ ပလတ္စတစ္ပ်ိဳးအိတ္ေအာက္ေျခအား ဓားျဖင့္ ဖြင့္ျဖတ္ကာ အိတ္ေဘးအား   ေအာက္ေျခမွ အေပၚသို႔ ၁/၃ – ၁/၂ အထိ ဓားျဖင့္ခြဲၿပီးေနာက္ အသင့္ေျမျပန္ဖံုးထားေသာ စိုက္က်င္းတြင္ ပ်ိဳးအိတ္၀င္ေအာင္ ေျမႀကီး အားဖယ္ထုတ္ကာ ထည့္ခ်လိုက္ရသည္။ က်င္းမွေျမႀကီးအားပ်ိဳးအိတ္ အနိမ့္အျမင့္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ အနက္အတိုင္းရေအာင္ ဖယ္ထုတ္ရသည့္။ ပ်ိဳးပင္အိတ္ပတ္လည္တြင္ ေျမႀကီးမ်ား ျဖည့္ကာဖို႔ရင္း ပလတ္စတစ္အိတ္ေဘးအား အေပၚအထိ ဆက္လွီးခြဲကာ မခၽြတ္လိုက္ရသည္။ ဖို႔ထားေသာ ေျမႀကီးအား နင္းသိပ္ေပးရသည္။ ပ်ိဳးပင္၏ မူလေျမလံုးအားမနင္းမိေစေအာင္ ဂရုျပဳရသည္။

စိုက္က်င္အား ေရမ၀ပ္ေစရန္ အတြက္ ေျမႀကီးအားအနည္းငယ္မို႔ေနေအာင္ ဖို႔ထားရၿပီး လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေပးရသည္။ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး တစ္ပတ္ခန္႔အတြင္း အပင္မ်ားအား ျပန္လည္စစ္ေဆးကာ လိုအပ္ပါက ေျမထပ္ဖို႔ကာ နင္းသိပ္ေပးရသည္။

မိုးရာသီမကုန္မီ ေပါင္းျမက္ေျခာက္မ်ား၊ ေကာက္ရိုး စသည္မ်ားအား အပင္ေျခတြင္အုပ္ကာ အစိုဓာတ္ထိန္းေပးရသည္။

Source by – စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

⁠ရော်ဘာစိုက်ခင်း အပင်ရှင်သန်⁠ဖြစ်ထွန်းမှု⁠ကောင်းရန်အတွက် ဂရု⁠ပြုသင့်⁠သော အချို့အချက်များ

==========================================================

(၁)စိုက်ပျိုးချိန်နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးသည့်ရော်ဘာပင်များအနေနှင့် ပူပြင်းခြောက်သွေ့ပြီး မြေအစိုဓာတ် ခန်းခြောက်ချိန် မရောက်မီ ၄လ-၅လ ခန့် ကြီးထွားချိန် ရရန် အတွက် ဇွန်လဆန်းတွင် စိုက်ပျိုးရပါမည်။

နွေရာသီတွင် အပင်ပေါက်ရောက်ကြီးထွားမှုနှေးကွေးသွားပြီး အမြစ်အနေနှင့် အစိုဓာတ်ရှိသော မြေကြီးအနက်အထိ မရောက်သေးပါက အပင်များ ပြန်သေသွားနိုင်ပါသည်။ အဖြစ်နိုင်ဆုံး ဇူလိုင်လထက် နောက်ကျစိုက်ပျိုးခြင်းကို လုံးဝမဆောင်ရွက်သင့်ပါ။

ရော်ဘာပင်များအား သတ်မှတ်ရာသီချိန်အမီ စိုက်ပျိုးရန်အတွက် တောခုတ်ခြင်း၊ မီးရှို့ခြင်း၊ ကျွန်းကောက်ခြင်း အစရှိသော မြေယာ ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများကို ခြောက်သွေ့ရာသီ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လများ တွင် ဆောင်ရွက်သင့်ပြီး မတ်လထက် နောက်မကျသင့်ပါ။ ပန္နရိုက်ခြင်း၊ ကျင်းတူးခြင်း၊ ကျင်းဖုံးခြင်း စသည်များကို ဆက်တိုက်ဆောင်ရွက် သွားရပြီး မိုးဦးကျ မေ-ဇွန်လများရောက်သည်နှင့် အသင့်စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြရပါမည်။

(၂) ပျိုးပင်များအား ပြောင်းရွှေ့မစိုက်မီပျိုးခင်းတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

ပျိုးခင်းတွင် သန်စွမ်းအောက် ပြုစုထိန်းသိမ်းကာ မွေးမြူထားသော ပျိုးပင်များအား စိုက်ခင်းသို့ပြောင်ရွှေ့စိုက်ပျိုးရန် ၂-၃ ပတ်ခန့်တွင် အရိပ်စင်များထားရှိပါက လုံးဝဖယ်ရှားလိုက်ရမည်။ သက်တမ်းနုသော ပျိုးပင်များအနေနှင့် အမြစ်များ အလတ်စတစ်အိတ်အတွင်းမှ အပြင် သို့ တိုးထွက်လာခြင်း မရှိသော်လည်း သက်တမ်းကြာသော ရွက်ဖုံ ၆-၇ ဖုံရှိသည့် ပျိုးပင်များမှ အမြစ်များ အိတ်အပြင်သို့ ထိုးထွက်လာ တတ်သည်။ ဤပျိုးပင်များအား ပြောင်းရွှေ့မစိုက်မီ ၂ပတ်ခန့်အလိုတွင် အိတ်အပြင်သို့ထိုးထွက်နေသော အမြစ်များအား အိတ်အောက်မှ တူရွင်းပြားဖြင့် ထိုး၍ ဖြတ်ရသည်။ အပင်ကိုလည်း မူရင်းနေရာတွင် ပင်တစ်ပတ်ခန့် သို့မဟုတ် အနည်းငယ် ရွှေ့လှည့်ထားရသည်။ ပျိုးပင် များအား ပြောင်းရွှေ့မစိုက်မီ တစ်ရက်အလို ညနေပိုင်းတွင် လိုအပ်ပါက ရေဝနေအောင် လောင်ပေးထားရသည်။

(၃) စံချိန်မီ ပျိုးပင်များရွေးချယ်စိုက်ပျိုးခြင်း

စိုက်ခင်းသို့ စိုက်ပျိုးရန်အသင့်တော်ဆုံးသော ပျိုးပင်အရွယ်အစားမှာ အနည်းဆုံးရွက်ဖုံ ၂-၃ ဖုံရှိပြီး ထိပ်ဆုံး ရွက်ဖုံမှာ ရင့်ပြီးအဆင့် ရှိရပါ မည်။ ပျိုးပင်သက်တမ်းနှင့် အဖူးကူးနည်း အမျိုးမျိုးအလိုက် ပျိုးပင်အနေနှင့် ရွက်ဖုံ ၂-၃ ဖုံမှ ၅-၆ ဖုံအထိ ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဖူးကူးချိန် နောက်ကျလွန်းခြင်း၊ ပလတ်စတစ်အိတ်သို့ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးချိန် နောက်ကျခြင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းပြုစုမှု ညံ့ခြင်းစသည်များကြောင့် အချို့ ပျိုးပင်များ အနေနှင့် ရွက်ဖုံ ၂ ဖုံထက် နည်းနေတတ်ပါသည်။ ယင်းပျိုးပင်များကိူ စိုက်ပျိုးခြင်း မပြုဘဲ ပျိုးခင်းတွင်ပင် ချန်ထားကာ ဆက်လက် မွေးမြူရပါမည်။ ပြောင်းရွှေ့စိုက်သည့် ပျိုးပင်အနေနှင့် ထိပ်ဆုံးရှိရွက်ဖုံမှာ လုံးဝရင့်ပြီး အဆင့်ဖြစ်ရပါမည်။ ထိပ်ဆုံးရွက်ဖုံ မရင့်သေးသော ပျိုးပင်များအား မစိုက်သေးဘဲ ပျိုးခင်းတွင်ပင်ရက်အနည်းငယ် ဆက်လက်ထားပြီး ယင်းအဖုံ ရင့်လာသည့်အခါတွင် ပြောင်းရွှေ့စိုက်ရပါ မည်။

ပျိုးပင်များအား ပျိုးခင်းမှ အရွယ်အစားနှင့် ကြီးထွားမှုအရ ညီညာသည့်ပျိုးပင်များကို ရွေးချယ်ကာစိုက်ခင်းတွင် အကွက်လိုက် ခွဲခြားကာစိုက် ရပါမည်။

(၄) ပျိုးပင်များသယ်ပို့ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးခြင်း

ပျိုးပင်များအား ပျိုးခင်းမှ စိုက်ခင်းသို့သယ်ပို့ရာတွင်လည်းကောင်း၊ စိုက်ခင်းတွင် စိုက်ပျိုးရာတွင် လည်းကောင်း အပင်များမနာစေရန်နှင့် ပျိုးအိတ်မြေလးုံမပျက်အောင် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ပျိုးပင်များ နာသွားခြင်း၊ ပျိုးအိတ်မြေလုံး ပျက်သွားကာ အမြစ်များနာသွား ခြင်းများရှိပါက စိုက်ခင်းတွင် အပင်များ ထရှိန်ထိုးဆက်လက်မကြီးထွားဘဲ တန့်သွားတတ်ပါသည်။ အခန့်မသင့်ပါက စိုက်ပျိုးသည့် အပင် များပြန်လည် သေဆုံးသွားနိုင်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးသည့်အခါ ပျိုးအိတ်မြေလုံး မပျက်စေရန်အတွက် ပလတ်စတစ်ပျိုးအိတ်အောက်ခြေအား ဓားဖြင့် ဖွင့်ဖြတ်ကာ အိတ်ဘေးအား အောက်ခြေမှ အပေါ်သို့ ၁/၃ – ၁/၂ အထိ ဓားဖြင့်ခွဲပြီးနောက် အသင့်မြေပြန်ဖုံးထားသော စိုက်ကျင်းတွင် ပျိုးအိတ်ဝင်အောင် မြေကြီး အားဖယ်ထုတ်ကာ ထည့်ချလိုက်ရသည်။ ကျင်းမှမြေကြီးအားပျိုးအိတ် အနိမ့်အမြင့်နှင့် လိုက်လျောညီထွေသည့် အနက်အတိုင်းရအောင် ဖယ်ထုတ်ရသည့်။ ပျိုးပင်အိတ်ပတ်လည်တွင် မြေကြီးများ ဖြည့်ကာဖို့ရင်း ပလတ်စတစ်အိတ်ဘေးအား အပေါ်အထိ ဆက်လှီးခွဲကာ မချွတ်လိုက်ရသည်။ ဖို့ထားသော မြေကြီးအား နင်းသိပ်ပေးရသည်။ ပျိုးပင်၏ မူလမြေလုံးအားမနင်းမိစေအောင် ဂရုပြုရသည်။

စိုက်ကျင်အား ရေမဝပ်စေရန် အတွက် မြေကြီးအားအနည်းငယ်မို့နေအောင် ဖို့ထားရပြီး လိုအပ်သလို ပြုပြင်ပေးရသည်။ စိုက်ပျိုးပြီး တစ်ပတ်ခန့်အတွင်း အပင်များအား ပြန်လည်စစ်ဆေးကာ လိုအပ်ပါက မြေထပ်ဖို့ကာ နင်းသိပ်ပေးရသည်။

မိုးရာသီမကုန်မီ ပေါင်းမြက်ခြောက်များ၊ ကောက်ရိုး စသည်များအား အပင်ခြေတွင်အုပ်ကာ အစိုဓာတ်ထိန်းပေးရသည်။

Source by – စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *