ကုလားပဲ၏ ဘက္စံုသီး⁠ႏွံကာကြယ္နည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုလားပဲသီးႏွံအတြက္ အဓိက ျပႆနာ (၂) ရပ္ရွိပါသည္။ သီးလံုးေဖာက္ပိုးသည္ ကုလားပဲစိုက္ပ်ိဳးရာ ေဒသတိုင္းတြင္ ဆိုး၀ါးစြာ က်ေရာက္ေသာ အဓိက ဖ်က္ပိုးျဖစ္ပါသည္။ ကုလားပဲပင္ညွိဳးေရာဂါသည္ အထက္ျမန္မာျပည္ အထူးသျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။

ဖ်က္ပိုးႏွင့္ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အက်ိဳးျပဳမိတ္ေဆြပိုးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ကုလားပဲသီးႏွံတြင္ ဘက္စံုသီးႏွံကာကြယ္ နည္းစနစ္ ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

 • ပင္ညွိဳးေရာဂါသည္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ေျမေဆာင္ေရာဂါျဖစ္သည္။ ယင္းေရာဂါက်ေရာက္ေသာ ေဒသသည္ မ်ိဳးေစ့ကို Bavistin (သို႔) Captan (သို႔) Benomyl (၂) က်ပ္သားကို မ်ိဳးေစ့ (၁) တင္းႏႈန္းျဖင့္ ေရာနယ္စိုက္ပါ။
 • ပင္ညွိဳးေရာဂါဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္၇ွိေသာ မ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးပါ။ မစိုက္မီ လံုးပိန္ လံုးညွပ္နွင့္ အေရာင္စြန္းထင္းေနေသာ အေစ့မ်ားကို ဖယ္ရွားပါ။ ေရာဂါကင္းေသာ စိုက္ခင္းမွသာ မ်ိဳးယူပါ။
 • ကုလားပဲကို စပါး၊ ႏွမ္စားေျပာင္း၊ ေျပာင္း၊ ဂ်ံဳ စေသာ သီးႏွံမ်ားႏွင့္ အလွည့္က် စိုက္ပ်ိဳးပါ။
 • အထက္ျမန္မာျပည္ ကုလားပဲ တစ္သီးစိုက္ေဒသမ်ားတြင္ မိုးရာသီ ေျမလွပ္ထားခ်ိန္တြင္ ထယ္ထိုးထြန္ေမႊျခင္း မၾကာခဏ ျပဳလုပ္   ေပးပါ။ ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အစိုဓါတ္ သိုေလွာ္ႏိုင္သည္သာမက ေျမေဆာင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ထိုျပင္   ေျမေအာင္း ဖ်က္ပိုးမ်ားသည္ ေနပူ၍လည္းေကာင္း၊ ေက်းငွက္မ်ားစားေသာက္၍လည္းေကာင္း ေသေစပါသည္။
 • မံုညင္း (သို႔) နံနံႏွင့္ သီးညွပ္စိုက္ျခင္းသည္ သီးလံုးေဖာက္ပိုး က်ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။
 • ဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးသည္ ရည္ရြယ္သည့္ ဖ်က္ပိုးမ်ားကို ေသေစၿပီး အက်ိဳးျပဳမိတ္ေဆြ ပိုးမ်ားကို မေသေစပါ။ NPV ကဲ့သို႔သီးလံုးေဖာက္ ပိုးကို ထိေရာက္ေသာ ဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေအာင္ အားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
 • အက်ိဳးျပဳမိတ္ေဆြပိုးတစ္မ်ိဳးသည္၊ ကုလားပဲ၏ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ေလာက္ေကာင္ငယ္မ်ားကို အထူးေသေစပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးကို လိုအပ္မွသာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးျပဳမိတ္ေဆြပိုးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းပါ။
 • ေဆးကို ေနာက္ဆံုးဦးစားေပးျဖန္းပါ။ ေဆးမျဖန္းမီ သီးလံုးေဖာက္ပိုးကို ကင္းေထာက္ပါ။ တစ္ဧကခန္႔ရွိေသာကြင္း၌ က်ဘန္းနမူနာ (X) ၾကက္ေျခခတ္ပံုယူပါ။ ပ်မ္းမွ်ျခင္း တစ္ပင္လွ်င္ (၁) ေကာင္ေတြ႕ပါက ေဆးျဖန္းပါ။ ပထမအႀကိမ္တြင္ အင္ဒိုဆာလ္ဖာ ေဆးကိုျဖန္းပါ။ ျဖန္းၿပီး (၁၀)ရက္ ၾကာေသာ္ ကင္းေထာက္ပါ။ လိုအပ္ပါက ဆူမီစီဒင္ (သို႔) ဒီစစ္ကိုျဖန္းပါ။

မွတ္ခ်က္ – ပိုးသတ္ေဆး၀ယ္ေသာအခါ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အညႊန္းစာပါေသာ ေဆးမ်ားသာ၀ယ္ယူပါ။ ေထာက္ခံႏႈန္းထားနွင့္ အညႊန္းမ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာပါ။

 • ပဲေစ့ထိုးပိုးက်ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ မသိုေလွာင္မီ ေနေကာင္းေကာင္းလွမ္းပါ။ အစိုဓါတ္ (၁၀%) ခန္႔ရွိမွ ပံုးျဖင့္ သိုေလွာင္ပါ။
 • သိုေလွာင္ေသာအခါ စားသံုးဆီလူးနယ္ျခင္းျဖင့္ သိုေလွာင္ပိုးမွ ကာကြယ္ပါ။
 • စိုက္ပ်ိဳးရန္ မ်ိဳးေစ့မ်ားအတြက္ ပရုပ္လံုးထည့္ေပးပါ။ သိုေလွာင္ဖ်က္ပိုးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ပဲမ်ိဳးစံုစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *