သစ္သီးပင္အခ်ိဳ႕၏ အ⁠ေစ့မွ စိုက္ပ်ိဳးလွ်င္ ပြင့္သီးရန္လိုအပ္သည့္ကာလ

သီးႏွံအမည္                                         ပြင့္သီးရန္ၾကာသည့္အခ်ိန္

သရက္                                                         ၃-၆ ႏွစ္

လိေမၼာ္                                                        ၅-၈ ႏွစ္

မာလကာ                                                    ၁-၃ ႏွစ္

ၾကက္ေမာက္၊ ဒူးရင္း                                   ၈-၁၀ ႏွစ္

မင္းကြက္                                                   ၁၀-၁၂ ႏွစ္

မက္မြန္၊ မက္မန္း                                        ၂-၈ ႏွစ္

ပန္းသီး                                                      ၄-၈ ႏွစ္

သစ္ေတာ့                                                 ၆-၈ ႏွစ္

သစ္ေစ့မဲ့ (လိင္မဲ့) (သို႔) ပင္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ိဳးပြားျခင္း

ပင္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ိဳးပြားျခင္းဆိုသည္မွာ သစ္ေစ့မွ မဟုတ္ဘဲ အပင္အစိတ္အပိုင္း (အကိုင္း၊ ပင္စည္၊ အျမစ္၊ အရြက္) တစ္ခုခုကို ရယူ၍ မ်ိဳးပြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပင္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ိဳးပြားနည္းကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား-

၁။ ပင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ိဳးပြားနည္းျဖင့္ ရရွိသည့္အပင္မ်ားသည္အေစ့မွစိုက္ပ်ိဳးသည့္အပင္ထက္ေစာ၍ပြင့္သီးႏိုင္သျဖင့္အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း ပြင့္သီးေစရန္ ပင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ိဳးပြားနည္းကို အသံုးျပဳပါသည္။

အေစ့မွ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ သစ္သီးပင္မ်ားသည္ (Juvenile phase) ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရသျဖင့္ အသီးသီးရန္ကာလၾကာျမင့္ပါသည္။ (Juvenile phase) ျဖတ္သန္းၿပီးေသာ အကိုင္း၊ အဖူးကို သံုး၍အကိုင္းဆက္၊ အဖူးျမွဳပ္ပါက ႏွစ္ခ်င္းပြင့္သီးႏိုင္ပါသည္။ ပြင့္သီးရန္အတြက္လိုအပ္ေ သာ မ်ိဳးပြားကိုင္းရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ အခ်ိန္ကာလသာ ၾကာျမင့္ပါသည္။

၂။ မ်ိဳးေစ့မွ အပင္ေပါက္ရန္ခဲယဥ္းသည့္မ်ိဳးမ်ား၊ အပင္ေပါက္ရန္ ၾကာသည့္မ်ိဳးမ်ား၊ အပင္ေပါက္သည့္တိုင္ ႀကီးထြားမႈ ေႏွးေကြးသည့္မ်ိဳးမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့မရႏိုင္ေသာ မ်ိဳးမ်ားကို အပင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ိဳးပြားနည္းျဖင့္ မ်ိဳးပြားပါသည္။ (ဥပမာ- အေစ့မဲ့ စပ်စ္၊ အေစ့မဲ့ လိေမၼာ္ႏွင့္ ေရွာက္ခ်ိဳ၊ ငွက္ေပ်ာ၊ နာနတ္)

၃။ မိခင္အပင္ႏွင့္တူေသာ အပင္မ်ားကိုရရွိေစပါသည္။

၄။ မိခင္အပင္တစ္ပင္တည္းမွ အပင္အေရအတြက္မ်ားမ်ား ပြားႏိုင္ပါသည္။

၅။ အပင္အေရအတြက္မ်ားမ်ားကို ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းတြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္းရေစႏိုင္ပါသည္။

၆။ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ စပ္မ်ိဳးမ်ား၏ ေကာင္းေသာအရည္အခ်င္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္သိမ္းရန္ တူညီေသာအပင္ကို ရေစႏိုင္ပါသည္။

၇။ အပင္ႀကီးထြားမႈ၊ ေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ၊ အသီးထြက္ေစာေစာေပၚထြက္မႈ စေသာ ေအာင္ခံပင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရရွိေစရန္၊ အကိုင္းဆက္၊ အဖူးျမွဳပ္နည္းျဖင့္ မ်ိဳးပြားပါသည္။

ဥပမာ – တစ္ဧက၀င္ဆန္႔ အပင္ဦးေရမ်ားရန္အတြက္ အပင္ပုေစသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေအာက္ခံပင္ကို အသံုးျပဳသည္။

၈။ အပင္တစ္ပင္တြင္ ဗီဇမတူေသာ အပင္မ်ား စုစည္းထားရွိရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။

၉။ သီးထြက္ညံ့လာေသာ အပင္အိုမ်ား အရည္အေသြးညံ့ေသာ အပင္မ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းမ်ိဳးကိုင္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးကိုင္းဆက္ျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးေျပာင္းလဲရယူရန္ အသံုးျပဳပါသည္။

Source by_ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *