⁠ေန႔စဥ္⁠ျမစ္⁠ေရခန္႔မွန္းခ်က္

(၁.၁၁.၂၀၁၆)ရက္ေန႔အတြက္ ေန႔စဥ္ျမစ္ေရခန္႔မွန္းခ်က္ကို သိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္တြင္ Downloadရယူႏိုင္ပါသည္။

1-11-2016-river-conditions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *