BREAKING NEWS

ငရုတ္ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ငရုတ္မ်ိဳးမ်ား

ငရုတ္ကို သာမာန္အားျဖင့္ (၂) မ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ငရုတ္အစပ္မ်ိဳးႏွင့္ ငရုတ္အခ်ိဳမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ငရုတ္သီးစပ္ရျခင္းမွာ Capsicum ဓါတ္ ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးအလိုက္ အခ်ိဳ႕ငရုတ္သီးသည္ မိုးေပၚသို႔ ေထာင္သီးၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္သို႔ ငိုက္၍ သီးပါသည္။ ငရုတ္သီးပံုသ႑န္မွာလည္း အရွည္၊ အပု၊ လံုး၀ိုင္းပံု အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကသည္။

ေျမအမ်ိဳးအစား

ေျမမေရြး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၿပီး သဲႏုန္းေျမသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အသင့္ေတာ္ဆံုး ေျမအခ်ဥ္အငံဓာတ္သည္ (၅.၅-၇.၀) အတြင္း   ျဖစ္သည္။

ရာသီဥတု

ပူေႏြးေသာရာသီဥတုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ မိုးေရခ်ိန္ (၂၅-၅၀) လက္မအထိ ရြာသြန္းေသာ ေဒသတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ သင့္ေတာ္သည္။ ငရုတ္ သည္ ပူျပင္းေသာဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေသာ္လည္း အသီးျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းေဒသတြင္ ရာသီမေရြး စိုက္ပ်ိဳူးၾက သည္။ အပူခ်ိန္ (၂၀ံ-၃၀ံ) စင္တီဂရိတ္တြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ထြန္းၿပီး (၁၅ံ) စင္တီဂရိတ္ ထက္နိမ့္ၿပီး (၃၂ံ) စင္တီဂရိတ္ထက္ ျမင့္ပါက အပင္ႀကီးထြားမႈ ေႏွးေကြးၿပီး သီးထြက္ေလ်ာ့ႏိုင္ပါသည္။

မ်ိဳးေစ့ႏႈန္း

စိုက္ပ်ိဳးသည့္ စနစ္ေပၚမူတည္၍ တစ္ဧကလွ်င္ မ်ိဳးေစ့ (၁၀၀-၂၀၀) ဂရမ္ လိုအပ္ပါသည္။

ေျမၾသဇာႏႈန္း

တစ္ဧကႏႈန္း ႏြားေခ်း                                 (၁၅) တန္

ယူရီးယား (၅၀) ကီလို၀င္                            (၂) အိတ္

တီစူပါ (၅၀) ကီလို၀င္                                (၁) အိတ္

ပိုတက္ (၅၀) ကီလို၀င္                               (၁) အိတ္

စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္

အမ်ိဳးအမည္              ပ်ိဳးေထာင္ခ်ိန္             စိုက္ခ်ိန္          ခူးဆြတ္ခ်ိန္

မိုးႀကိဳငရုတ္               ေဖ – မတ္                 ဧၿပီ – ေမ         ဇူလိုင္ – ၾသဂုတ္

မိုးငရုတ္                   ဧၿပီ – ေမ                      ဇြန္                စက္တင္ဘာ

ေဆာင္းငရုတ္             ေအာက္တိုဘာ         ႏို၀င္ဘာ         ေဖ – မတ္

ပ်ိုဳးေထာင္ျခင္း

ပ်ိဳးေဘာင္ကို ေသခ်ာစြာ ျပဳျပင္ၿပီး (၆) လက္မကြာ အတန္းလိုက္ အေစ့ခ်ပ်ိဳးေထာင္ပါ။ ပူျပင္းေသာ ရာသီတြင္ ပ်ိဳးေဘာင္ကို အမိုးျပဳလုပ္ေပး ရန္ လိုပါသည္။ ပုရြတ္ဆိတ္ရန္မွကင္းရန္ ပ်ိဳးေဘာင္ကို ဖ်ဳရာဒန္ေဆး ျဖဴးေပးျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့ကို စီဗင္ေဆးမႈန္႔ လူစးနယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုပါသည္။ အစိုဓာတ္မျပတ္ေစရန္ ေရမွန္မွန္ေလာင္းေပးပါ။

ေျမျပဳျပင္ျခင္း

စိုက္ခင္းေျမကို ႏြားေခ်းထယ္ထိုးၿပီး ထြန္ေရးေကာင္းရသည့္တိုင္ ထြန္ေမႊပါ။ အစိုဓာတ္ထိန္းထားရန္ ၾကမ္းရိုက္ပါ။ ေျမခံအျဖစ္ ယူရီးယား (၁) အိတ္၊ တီစူပါ (၁) အိတ္ ႏွင့္ ပိုတက္ (၁) အိတ္ ထည့္ေပးပါ။

စိုက္ပ်ိုဳးျခင္း

ပ်ိဳးသက္ (၃၀-၄၅) ရက္သားအရြယ္တြင္ စိုက္ပါ။ မိုးကာလတြင္ ပ်ိဳးသက္ကို (၂) လအထိ ထားႏို္င္ပါသည္။ မ်ိဳးအလိုက္ အပင္အကြာအေ၀း ကြားျခားပါသည္။ တန္းၾကား × ပင္ၾကား (၂) ေပျဖင့္ တစ္ဧကအပင္ဦးေရ (၁၀၀၀၀) စိုက္ပ်ိဳးပါ။ ညေနခ်ိန္တြင္ ေရြ႕ေျပာင္းစိုက္ပါ။ အပင္ စိုက္စဥ္တြင္ အျမစ္ကို ေျမထဲသို႔ ေျဖာင့္တန္းစြာ ရွိေနေစရမည္။

အပင္ျပဳစုျခင္း

ေရြ႕စိုက္ၿပီး (၂၀) ရက္သားတြင္ ေပါင္းလိုက္ပါ။ စိုက္ၿပီး တစ္လသားတြင္ ယူရီးယားအိတ္၀က္ထည့္၍ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးပါ။ ရက္ (၆၀) သားတြင္ ယူရီးယားအိတ္၀က္ထပ္မံထည့္၍ ေပါင္းလိုက္ေျမေတာင္ ေျမွာက္ပါ။ အသီးတင္အားေကာင္းေစရန္ ပထမဆံုးပြင့္သည့္ ပန္းပြင့္အား ေျခြေပးသင့္ပါသည္။

ေရသြင္းျခင္း

ေျမတြင္းအစိုဓါတ္နည္းသြားပါက အပြင့္အသီးမ်ား ေၾကြက်တတ္၍ ေရသြင္းေပးပါ။

ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ျခင္း

ပ်ိဳးခင္းတြင္ မ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခါးရိေရာဂါ ကာကြယ္ရန္ ပ်ိဳးေဘာင္မ်ားအား မစိုက္မီ ပိုးသတ္ေပးရန္ လိုပါသည္။ ပ်ိဳးခင္းေျမအား  ေရေႏြး   ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ဟိုမိုင္ေဆးျဖင့္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စိုက္ခင္းတြင္ အဓိက်ေသာ အင္းဆက္ပိုးမႊားျဖစ္ေသာ သီးထိုးက်ိဳင္း ( Pepper Weevil) ႏွင့္ သီးထိုးယင္ ( Pepper Maggot) တစ္မ်ိဳး က်ေရာက္ၿပီး ယင္မမ်ားသည္ အသီးနုေပၚတြင္ ဥအုခ်ၿပီး၊ ဥမွ ေပါက္လာသည့္ အေကာင္ငယ္မ်ားသည္ သီးေတာင့္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပါသည္။ ကာကြယ္ရန္မွာ ပါရာသီယြန္ေဆးမ်ားကို တစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္ (သို႔) (၁၀) ရက္တစ္ႀကိမ္ ေဆး ၃၀ စီစီ ကို ေရ (၄) ဂါလန္ေဖ်ာ္၍   ျဖစ္ေပၚ ခ်ိန္မွ စ၍ ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ခူးဆြတ္ျခင္း

အစိမ္းအျဖစ္ ခူးမည္ဆိုပါက အသီးအရြယ္ေရာက္ၿပီး အစိမ့္ရင့္ခ်ိန္ (သို႔)  အေရာင္းေျပာင္းစ အခ်ိန္တြင္ ခူးပါ။ အေျခာက္အျဖစ္ ခူးမည္ ဆိုပါက အနီေရာင္ေကာင္းမြန္စြာေျပာင္းၿပီးမွ ဆြတ္ခူးပါ။ အသီးမ်ားကို (၅) ရက္ တစ္ႀကိမ္ ခူးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အထြက္ႏႈန္း

မိုးေနွာင္းစိုက္တစ္ဧက ငရုတ္ေျခာက္ (၁၅၀ မွ ၂၀၀) ပိႆာ၊ ငရုတ္အစိုသည္ အေျခာက္ထက္ (၃-၄) ဆခန္႔ အထြက္ပိုပါသည္။

ငရုတ္သီးအစိုမ်ားကို အပူခ်ိန္ (၅၀ံ) စင္တီဂရိတ္ရွိ ေရေႏြးတြင္ (၃) မိနစ္ မွ (၅) မိနစ္ခန္႔ထိ စိမ္ေပးၿပီး ေနလွမ္း အေျခာက္ခံျခင္းျဖင့္ ငရုတ္သီးအေရာင္ေတာက္ပေစၿပီး ထားသိုရာတြင္ ၾကာရွည္ခံပါသည္။ ငရုတ္သီးကို အေျခာက္ျပဳလုပ္ၿျပီးမွ သိုေလွာင္ရသည္။ အခြံပါး၍ အေတာင့္ေသးမ်ိဳးကို အမ်ားအားျဖင့္ ေနေရာင္ျဖင့္ အေျခာက္ခံၿပီး ၊ အခြံပြ၍ အေတာင့္ႀကီးေသာ မ်ိဳးကို ေရေႏြးေဖ်ာၿပီးမွ အေျခာက္ခံၾက သည္။ အထူးသျဖင့္ ပုလိပ္ငရုတ္ခ်ိဳကို ေရေႏြးေဖ်ာၿပီးမွသာ အေျခာက္ခံၾကသည္။

မ်ိဳးေစ့ထုတ္ယူနည္း

မ်ိဳးေစ့ခံမည့္ အပင္အားေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ အသီးမ်ားေကာင္းစြာ ရင့္မွည့္ခ်ိန္တြင္ ခူးဆြတ္ၿပီး အစိုအတိုင္း မ်ိဳးေစ့ထုတ္ယူပါ။ အခန္းတြင္ အရိပ္ေအာင္တြင္ အေျခာက္ခံပါ။ တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ထိေတြ႔ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ငရုတ္အထြက္ႏႈန္း တိုးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

၁။ ေရေျမေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ မ်ိဳးမ်ားမွ ဖလံျဖဴကင္းၿပီး အေရာင္လွပသည့္ အသီးမွ မ်ိဳးေစ့ကို ေရြးခ်ယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၂။ ေျမကို ထယ္ေရးနက္နက္၊ ညက္ညက္ထြန္ၿပီး ေရသြင္းေရထုတ္ေျမာင္းမ်ား စနစ္တက်ေဖာ္၍ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၃။ တစ္ဧကလွ်င္ အပင္ေပါက္ႏႈန္းေကာင္းမြန္သည့္ မ်ိဳးေစ့ (၁၀၀-၂၀၀) ဂရမ္ႏႈန္း အသံုးျပဳ၍ ပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၄။ ပင္ၾကား၊ တန္းၾကား (၂×၂) ေပ (သို႔) (၂×၂.၅) ေပ အကြာအေ၀းျဖင့္ အပင္ (၈၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀)  ၀င္ဆံ့ေအာင္ ေလးကြက္ၾကား စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၅။ တစ္ဧကလွ်င္ ႏြားေခ်း (၁၀) တန္၊ ယူရီးယား (၂) အိတ္၊ တီစူပါ (၁) အိတ္၊ ပိုတက္ (၁) အိတ္ႏႈန္း ထည့္သြင္းေပးပါ။ ယူရီးယားကို   ေျမခံတြင္ တစ္၀က္ႏွင့္ က်န္တစ္၀က္ကို ေဘာင္တင္ခ်ိန္ႏွင့္ ပန္းပြင့္ခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲထည့္ပါ။

၆။ ပ်ိဳးသက္ (၃၀-၄၅) ရက္သားတြင္ စိုက္ခင္းသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးပါ။ ေရြ႕ေျပာင္းစိုက္ၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ ၾကားေပါင္းလိုက္ျခင္း၊   ေဘာင္တင္ျခင္းႏွင့္ အပင္ျပဳျပင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ပါ။

၇။ ေရြ႕ေျပာင္းစိုက္ခ်ိန္တြင္ စိုက္ခင္းတြင္ အစိုဓာတ္လံုေလာက္မႈ ရွိေစရန္ အထူးဂရုျပဳရပါမည္။ အပင္လွန္ခ်ိန္အထိ အစိုဓာတ္မျပတ္ေစ ရန္ ပန္းစတင္ပြင့္ခ်ိန္တြင္ ေရသြင္းေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို အထူးေဆာင္ရြက္ပါ။

၈။ ပိုးသတ္ေဆးႏွင္ မိႈသတ္ေဆးမ်ာကို ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ေပးပါ။

၉။ ငရုတ္ေျခာက္ အရည္အေသြးေကာင္း ရရွိေစရန္အတြက္ ပန္းပြင့္ၿပီး (၆-၈) ရက္အၾကာတြင္ ေကာင္းစြာ ရင့္မွည့္၍ အနီေရာင္သန္း   ေသာ ငရုတ္သီးမ်ားကိုသာ ဆြတ္ခူးပါ။

၁၀။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ငရုတ္ေျခာက္မ်ား ရရွိေစရန္ (၆၀ံ) စင္တီဂရိတ္ရွိေသာ ေရေႏြးတြင္ ဘီႏိုမိုင္း မႈိသတ္ေဆး (၁း၁၀၀)   ႏႈန္းေဖ်ာ္ကာ (၅) မိနစ္စိမ္၍ (၃-၄) ရက္ ေနလွန္းပါ။

Source by – လယ္/ဆည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *