BREAKING NEWS

ငရုတ္ေကာင္းသီးႏွံ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ငရုတ္ေကာင္း

အဂၤလိပ္အမည္ – BLACK PEPPER

ရူပေဗဒအမည္ – Piper nigrum

မ်ိဳးရင္း – Piperaceae

မူရင္းေဒသ

အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနာက္ဖက္ကမ္းေျခေဒသျဖစ္သည္။

မ်ိဳးကြဲမ်ား

၁။ ကူခ်င္း

၂။ ဂ်မ္ဘီ

၃။ ဘယ္လင္တန္

၄။ ကယ္လူဘာလီ

၅။ ဘလန္ကိုတာ

၆။ အူသရင္းကိုတာ

၇။ ခရီယကာနီယာကာဒန္

၈။ ဖႏြမ္ပံု

ရာသီဥတုႏွင့္ေျမအမ်ိဳးအစား

ပူအိုက္စြတ္စိုေသာရာသီကိုႀကိဳက္ျပီး အပူခ်ိန္ (၄၉ ံ-၁၀၄ ံ F) ႏွင့္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ေပ (၄၀၀၀)အတြင္း မိုးမ်ားသည့္ေဒသ တြင္ ျဖစ္ထြန္းသည္။ pH (၅.၅) ရွိေသာ ႏႈန္းေျမႏွင့္ ေျမေဆြးေျမကို ႀကိဳက္သည္။ စိမ့္ကိုင္ေျမ၊ ေရ၀ပ္ေျမကုိ မႀကိဳက္ပါ။

မ်ိဳးပြားျခင္း

မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ရာတြင္

၁။ အရြယ္အဆစ္သန္မာျပီး အဆစ္တိုင္းမွ ပန္းခိုင္ထြက္ရမည္။ ၂။ ပန္းခိုင္ (၅”)အထက္ရွိၿပီး အသီးအျပည့္ရွိရမည္။ ၃။ သီးလံုးေခ်ာေမြ႕ ၿပီး ေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ရမည္။ ၄။ အျမစ္ထြက္ေကာင္းၿပီး သီးထြက္ႏႈန္း မွန္ကန္ရမည္။ ၅။ ေရာဂါပိုးမႊားဒဏ္ ခံႏုိင္ရည္ရွိရမည္။ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ပ်ိဳးကိုင္းတို႔ကို ဒီဇင္ဘာလမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း အသီးမွည့္ ခူးခ်ိန္ႏွင့္ အသီးခူးျပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ပ်ိဳးကိုင္းရယူပ်ိဳးေထာင္ပါ။

ပ်ိဳးခင္းျပဳလုပ္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

(၁)ေပ အက်ယ္၊ (၁)ေပအျမင့္ ေဘာင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (၇” x ၉”) ပလပ္စတစ္ပ်ိဳးအိတ္တြင္လည္းေကာင္း ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ပ်ိဳးေဘာင္ ႏွင့္ ပ်ိဳးအိတ္မ်ားတြင္ သဲႏွင့္ဖြဲျပာတို႔ကိုေရာစပ္၍ ထည့္ပါ။ ပ်ိဳးေဘာင္ႏွင့္ ပ်ိဳးအိတ္တို႔ကို (၅၀%) ေနေရာင္ရအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ေရမွန္မွန္ေလာင္း ပါ။ ပ်ိဳးပင္တစ္ႏွစ္သားထိ ျပဳစုေပးပါ။ စိုက္ခင္း၌ ေျမခ်မစိုက္မီ တစ္လႀကိဳတင္၍ ပ်ိဳးပင္သန္မာျပီး ပတ္၀န္းက်င္ရာသီဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ အလင္းေရာင္ရေစျခင္းႏွင့္ ေရျဖတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

မ်ိဳးပြားနည္းစနစ္

ထိပ္ကိုင္းမ်ားႏွင့္ ေျမေလွ်ာက္ပင္စည္မ်ားကို ျဖတ္ယူမ်ိဳးပြားပါက ႏြယ္တက္မည့္အပင္မ်ားကိုရ၍ စလင္းကိုင္း (ေဘးကိုင္း) မ်ားကို အသံုး    ျပဳပါက ႏြယ္မရွိေသာ အိုးစိုက္ပင္အျဖစ္ရႏိုင္သည္။

ပ်ိဳးပင္ရယူနည္းမ်ား

 ႏွစ္ဆစ္ကိုင္းျဖတ္မ်ိဳးပြားနည္း

မ်ိဳးကိုင္းကို အဆစ္(၂)ဆစ္ပါေအာင္ျဖတ္ယူပါ။ ျဖတ္ယူရာတြင္ အရင္းပိုင္းကို အဆစ္ေအာက္ကပ္၍ ေစာင္းလွ်က္ျဖတ္ပါ။ အျဖားပိုင္းကို အဆစ္အထက္ လက္မ၀က္ခ်န္၍ အတည့္ျဖတ္ပါ။အရင္းပိုင္းကို အျမစ္ထြက္ေဟာ္မုန္း အရည္စိမ္၍လည္းေကာင္း၊အျမစ္ထြက္ေဟာ္မုန္း   အမႈန္ျဖင့္တို႔႔၍လည္းေကာင္း ျပဳျပင္စိုက္ပ်ိဳးပါ။ အရင္းပိုင္း အဆစ္မွ အရြက္ကို ရြက္ညွာရင္းမွ ျဖတ္ေပးျပီး က်န္အဆစ္မွအရြက္ကို အရြက္ႀကီးမားပါက ထက္၀က္ခန္႔အရြက္ကန္႔လန္႔ေစာင္းျဖတ္ကာ ေရေငြ႕ျပန္မႈ သက္သာေစရန္ျပဳလုပ္ပါ။ မ်ိဳးကိုင္းကို (၄၅ ံ) ဒီဂရီေစာင္း ၍ တစ္ကိုင္းႏွင့္ တစ္ကိုင္း (၆”) ခန္႔ျခားကာ အဖ်ားပိုင္းအဆစ္ရြက္ရင္းထိ ေျမျမွဳပ္ပ်ိဳးေထာင္ပါ။

အေစ့မွ ပ်ိဳးေထာင္နည္း

ငရုပ္ေကာင္းအသီးမ်ား အနီေရာင္ေျပာင္း၍ ရင့္မွည့္ခ်ိန္တြင္ ဆြတ္ခူးပါ။ အမွည့္ညီညာေစရန္ (၂၄) နာရီခန္႔ ဂံုနီအိတ္ျဖင့္အုပ္ပါ။ အေစ့မ်ားကိုေခၽြယူျပီး တစ္ရက္ ေရစိမ္၍ အေပၚယံအခြံမ်ားကို ပြတ္ေခ်ခၽြတ္ပါ။ ထို႔ေနာက္အေစ့မ်ားကို သဲေဘာင္တြင္ တန္းၾကား (၃”) တစ္ေစ့ႏွင့္ တစ္ေစ့ လက္မ၀က္ခန္႔ျခား၍ခ်ပါ။ မ်ိဳးေစ့ခ်ျပီးသဲ (၁/၄) လက္မဖံုးေပးပါ။ (သို႔) စင္းထားေသာေကာက္ရိုးျဖင့္လည္း ဖံုးအုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ပ်ိဳးေဘာင္ကိုေရအစိုဓါတ္မျပတ္ေအာင္ ျပဳစုေပးျခင္းျဖင့္ (၂၅-၃၀) ရက္ၾကာလွ်င္ အေစ့မွ အေညွာင့္ေပါက္လာမည္။ (၄၅) ရက္တြင္ အပင္ေပါက္စံုလင္မည္။ ပ်ိဳးသက္ (၂)လသားအရြယ္ (၂-၃) ရြက္ထြက္ခ်ိန္တြင္(၅-၇) လက္မအရြယ္ ပလပ္စတစ္ပ်ိဳး အိတ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ပ်ိဳးေထာင္ျပဳစုပါ။

စိုက္စနစ္မ်ား

 (၁) သီၤးသန္႔စိုက္ျခင္း (တြယ္တိုင္စနစ္)

(၆’ x၈’)ေပ (သို႔) (၇’ x ၇’) ေပ စနစ္ျဖင့္ ပႏၷက္ရိုက္၍ စိုက္က်င္းကို (၁’ x ၁’ x ၁’) ေပ စနစ္ျဖင့္တူးပါ။ က်င္းတြင္ေျမက်က္ဖုတ္ထားျပီး အသင့္စပ္ထားေသာ ေျမသားကို (၁’) ေပ အျမင့္ထိဖို႔ပါ။ က်င္းအလယ္တြင္ တြယ္တိုင္ကို ေျမေပၚအျမင့္ (၈’) ေပ ထား၍စိုက္ပါ။

တစ္တိုင္လွ်င္ ပ်ိဳးပင္ (၁-၂) ပင္ အသံုးျပဳႏို္င္ပါသည္။တြယ္တိုင္အျဖင့္ သစ္မာတိုင္၊ ဂ၀ံတိုင္၊ အုတ္တိုင္၊ ေက်ာက္တိုင္ ႏွင့္ ၀ါးျခင္းေျမပံုမ်ား ကိုလည္း သံုးစြဲႏိုင္သည္။

 (၂) သီးညွပ္စို္က္ျခင္း

(က) ႏွစ္ရွည္ပင္ကို တြယ္ပင္အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း

ႏွစ္ရွည္ပင္အေျခတြင္ ပင္ေျခမွ (၂-၃)ေပခြာ၍ (၁’) အျမင့္ေဘာင္ကိုေက်ာက္ (သို႔) အုတ္ျဖင့္ ၀ိုင္းပတ္ျပဳလုပ္ပါ။ အ၀ိုင္းအတြင္း အသင့္စပ္ထားေသာ ေျမက်က္ေျမျဖင့္ျဖည့္ပါ။ ပ်ိဳးပင္ကို ပင္ေျခမွ ၁ ေပ၊ ၁ေပခြဲခြာ၍ တစ္ပင္ႏွင့္ တစ္ပင္ တစ္ေပျခား၍ ၀ိုင္းပတ္စိုက္ပါ။   ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ခင္း ႏွင့္ အျခားႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္ခင္းမ်ားရွိ အရိပ္ရအပင္မ်ားတြင္လည္း ဤနည္းျဖင့္စိုက္ႏိုင္သည္။

(ခ) ႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္တန္းၾကား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ႏွစ္ရွည္ပင္ စိုက္ခင္းၾကားေျမလြတ္ေနရာမ်ားတြင္လည္း သီးသန္႔စိုက္စနစ္ အကြာအေ၀းအတိုင္း တြယ္တိုင္ ႏွင့္ ေျမပံုစိုက္စနစ္မ်ားကို ပနၷက္ရိုက္၍စိုက္နိုင္သည္။

စပ္ေျမျပဳလုပ္နည္း

ေျမသားအေပၚယံလႊာ (သို႔) ႏႈန္းေျမ၊ သဲေျမ၊ ႏြားေခ်းေဆြး၊ သစ္ရြက္ေဆြးတို႔ကို ဆတူႀကိဳတင္စပ္၍ ေျမက်က္ဖုတ္အေအးခံျပီးမွ သံုးပါ။

ေျမက်က္ျပဳလုပ္နည္း

ေပါင္းျမက္မ်ားကို ရွပ္ေပါက္၍ ေနလွန္းအေျခာက္ခံထားပါ။ အျခားေလာင္ကၽြမ္းလြယ္ေသာ သစ္ရြက္ေျခာက္ စသည္တို႔ကိုစုပံုကာ ယင္းအေပၚတြင္ေျမက်က္ဖုတ္မည့္ စပ္ေျမကိုျဖန္႔တင္ပါ။ ေပါင္းျမက္ေျခာက္မ်ားကို တစ္ထပ္အုပ္ပါ။ ကိုင္ျမက္ေျခာက္ တစ္ထပ္၊ စပ္ေျမ တစ္ထပ္ျဖင့္ (၃-၄) ထပ္စုပံု၍ အပံုအစမွစျပီးေလာင္စာအားလံုး မီးေလာင္သည္အထိ မီးရႈိ႕၍ ေျမက်က္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။   ေျမက်က္သည္ ေရာဂါႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ားလံုး၀ကင္းစင္သည္။

 ျပဳစုျခင္း

ေျမခ်စို္က္ျပီး အပင္မ်ားကို ပင္ေျခေျမက်က္ေျမဖု႔ိျခင္း၊ အစိုဓါတ္ထိန္းေပးျခင္း၊ အလင္းႏွင့္ အရိပ္ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ ေခါင္ႏွိမ္ျခင္း၊     ႏြယ္ျဖတ္ေပးျခင္း၊   ေပါင္းရွင္းေပးျခင္း၊ ပိုးမႊားေရာဂါ စစ္ေဆးကာကြယ္ေပးျခင္းတို႔ကို အခ်ိ္န္အခါအေလ်ာက္ျပဳစုေပးရသည္။

ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း

သဘာ၀ေျမၾသဇာ တစ္ပင္/တစ္အံုလွ်င္

ပုဇြန္ဖြဲ (သို႔) လင္းႏို႔ေခ်း – ၁၅ က်ပ္သား ထံုး – ၃၀ က်ပ္သား သစ္စိမ္းေျမၾသဇာ – ၆ ပိသာ

ဓါတ္ေျမၾသဇာ တစ္ပင္/တစ္အံုလွ်င္

ယူရီးယား – ၅ က်ပ္သား တီစူပါ – ၂ ၁/၂ က်ပ္သား ပိုတက္ – ၂ ၁/၂ က်ပ္သား

ပိုးမႊား / ေရာဂါ

က်ိဳင္းရြက္လိပ္ပိုးႏွင့္ အသီးစုပ္စားေသာ ၾကမ္းပိုးမ်ားက်တတ္သည္။ – မိုးမ်ားျပီး ေရ၀ပ္လွ်င္ ပင္ေျခပုပ္ေရာဂါက်၍ စိုက္ခင္းတစ္ခင္းလံုး ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ – ၾကက္ေတာင္စည္းေရာဂါသည္ စိုက္ခင္း၏ (၅၀%) က်တတ္သည္။

သီးထြက္ရရွိမည့္ အပင္သက္တမ္း

ငရုပ္ေကာင္းပင္၏ စီးပြားျဖစ္စတင္သီးပြင့္ခ်ိန္မွာ အပင္သက္တမ္း(၃-၅)ႏွစ္အတြင္းျဖစ္၍ (၁၅)ႏွစ္ၾကာသည္အထိ အထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ ရရွိသည္။ အပင္သက္တမ္း (၁၀)ႏွစ္ ေက်ာ္လွ်င္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္သည္။ အပင္သက္တမ္း နွစ္ (၂၀)ေက်ာ္ပါက သီးထြက္က် ဆင္းသည္။

ဆြတ္ခူးျခင္း

ဒီဇင္ဘာလမွ မတ္လအတြင္းအသီးမ်ားအစိမ္းေရာင္ မွ အနီေရာင္သို႔ေျပာင္းခါစတြင္ အသီးေျခာက္အတြက္ဆြတ္ခူးသည္။ မ်ိဳးေစ့အတြက္ ဆြတ္ခူးပါက သီးခိုင္မွအသီးမ်ား အားလံုးနီးပါး အနီေရာင္ေျပာင္းမွ ဆြတ္ခူးရသည္။

 ျပဳျပင္ထုပ္ပိုးျခင္း

(က) ငရုတ္ေကာင္း (အျဖဴ) ထုတ္လုပ္ျခင္း။ ငရုပ္ေကာင္းသီးမွည့္အေလးခ်ိန္ (၁၀၀)မွ အျဖဴ (၂၅%) ရႏိုင္သည္။ (ခ) ငရုပ္ေကာင္း (အနက္)ထုတ္လုပ္ျခင္း။ ငရုပ္ေကာင္းအစိမ္းေရာင္သီးရင့္အေလးခ်ိန္ (၁၀၀) မွ အနက္ (၃၀-၃၃%) ရနိုင္သည္။

အထြက္ႏႈန္း

ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ငရုပ္ေကာင္းတစ္ပင္မွ အေစ့ေျခာက္ (၆၀-၈၅) က်ပ္သားရႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဧက အပင္ (၉၀၀)မွ ငရုတ္ေကာင္း အေစ့ေျခာက္ (၅၀၀-၇၅၀)ပိသာ ထြက္သည္။

အသံုးျပဳသည့္ အစိတ္အပိုင္း ။  ။ ငရုပ္ေကာင္းအေစ့ ။

အာနိသင္ ။   ။ ျမန္မာေဆးက်မ္းအလိုအရ စပ္၏ ၊ ပူ၏ ၊ ၀မ္းမီးကုိ ေတာက္ေစ၏ ။  သည္းေျခကုိ ေကာင္းေစ၏ ။ ခံတြင္းေကာင္း ေစ၏ ။ ေလသလိပ္ကို ေၾကေစ၏ ။ ေသြးကုိ ၾကြေစ၏ ။ ႏို႔ရည္ကုိ ထြက္ေစ၏ ။

 အသံုုးျပဳပံု

ငရုပ္ေကာင္းအေစ့

၁  ။ ငရုတ္ေကာင္းေစ့အမႈန္႔ျပဳၿပီး ပ်ားရည္ႏွင့္ေရာ၍ လ်က္ပါက ေခ်ာင္းဆိုေရာဂါ၊ ပန္းနာ ရင္က်ပ္ေရာဂါမ်ားကုိ ေပ်ာက္ကင္း၏ ။ မိခင္မ်ားႏို႔ ထြက္၏ ။

၂။ ငရုတ္ေကာင္းေစ့ကုိ ရွိန္းခို၊ ဘိန္းတို႔ႏွင့္ ေရာ၍အမႈန္႔ျပဳၿပီး စားပါက အဆက္မျပတ္သြားေသာ ၀မ္းပ်က္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း၏ ။

၃။ ငရုတ္ေကာင္းကုိ ဒိန္ခ်ဥ္ရည္ႏွင့္ေသြး၍ အနည္းငယ္မွ် မ်က္စဥ္း ခတ္ေပးေသာ္  ၾကက္မ်က္သင့္နာ ေပ်ာက္ကင္း၏ ။ အမႈန္႔ျပဳ၍ ဒိန္ခ်ဥ္ရည္၊ ၾကံသကာႏွင့္ေရာ၍စားပါက ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံျခင္း ေသြးယိုစီးျခင္းႏွင့္ ႏွာေစးျခင္းေပ်ာက္၏ ။

၄။ ငရုတ္ေကာင္းကုိ မီးကင္ၿပီး အခိုးအေငြမ်ား ရႈေပးျခင္းျဖင့္ ႀကိဳ႕ထိုးေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏ ။

၅။ ငရုတ္ေကာင္းေစ့ႏွင့္ အညာခရာေစ့ ၂ မ်ိဳးကုိ အသင့္အတင့္ေရာ၍ အမႈန္႔ျပဳၿပီး စားသံုးပါက ေခြးရႈးဆိပ္ေျပေစ၏ ။

၆။ ငရုတ္ေကာင္းစားျခင္းျဖင့္ အစာေၾကျခင္း၊ ေလေၾကျခင္း၊ ဆီးေကာင္းျခင္း၊ ၀မ္းေဖာ၀မ္းေရာင္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါတို႔ကုိ   ေပ်ာက္ကင္းေစ၏ ။

၇။ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႔ကုိ ႏြယ္ခ်ိဳႏွင့္ ေရာလ်က္ေပးပါက ေလထိုး ေလေအာင့္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးတုန္ ရင္ခုန္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

ငရုတ်ကောင်းသီးနှံ အကြောင်း သိကောင်းစရာ

==================================

ငရုတ်ကောင်း

အင်္ဂလိပ်အမည် – BLACK PEPPER

ရူပဗေဒအမည် – Piper nigrum

မျိုးရင်း – Piperaceae

မူရင်းဒေသ

အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဖက်ကမ်းခြေဒေသဖြစ်သည်။

မျိုးကွဲများ

၁။ ကူချင်း

၂။ ဂျမ်ဘီ

၃။ ဘယ်လင်တန်

၄။ ကယ်လူဘာလီ

၅။ ဘလန်ကိုတာ

၆။ အူသရင်းကိုတာ

၇။ ခရီယကာနီယာကာဒန်

၈။ ဖနွမ်ပုံ

ရာသီဥတုနှင့်မြေအမျိုးအစား

ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီကိုကြိုက်ပြီး အပူချိန် (၄၉ ံ-၁၀၄ ံ F) နှင့် ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အထက်ပေ (၄၀၀၀)အတွင်း မိုးများသည့်ဒေသ တွင် ဖြစ်ထွန်းသည်။ pH (၅.၅) ရှိသော နှုန်းမြေနှင့် မြေဆွေးမြေကို ကြိုက်သည်။ စိမ့်ကိုင်မြေ၊ ရေဝပ်မြေကို မကြိုက်ပါ။

မျိုးပွားခြင်း

မျိုးရွေးချယ်ရာတွင်

၁။ အရွယ်အဆစ်သန်မာပြီး အဆစ်တိုင်းမှ ပန်းခိုင်ထွက်ရမည်။ ၂။ ပန်းခိုင် (၅”)အထက်ရှိပြီး အသီးအပြည့်ရှိရမည်။ ၃။ သီးလုံးချောမွေ့ ပြီး ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရမည်။ ၄။ အမြစ်ထွက်ကောင်းပြီး သီးထွက်နှုန်း မှန်ကန်ရမည်။ ၅။ ရောဂါပိုးမွှားဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ မျိုးစေ့နှင့် ပျိုးကိုင်းတို့ကို ဒီဇင်ဘာလမှ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း အသီးမှည့် ခူးချိန်နှင့် အသီးခူးပြီးချိန်များတွင် မျိုးစေ့နှင့် ပျိုးကိုင်းရယူပျိုးထောင်ပါ။

ပျိုးခင်းပြုလုပ်ပျိုးထောင်ခြင်း

(၁)ပေ အကျယ်၊ (၁)ပေအမြင့် ဘောင်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ (၇” x ၉”) ပလပ်စတစ်ပျိုးအိတ်တွင်လည်းကောင်း ပျိုးနိုင်သည်။ ပျိုးဘောင် နှင့် ပျိုးအိတ်များတွင် သဲနှင့်ဖွဲပြာတို့ကိုရောစပ်၍ ထည့်ပါ။ ပျိုးဘောင်နှင့် ပျိုးအိတ်တို့ကို (၅၀%) နေရောင်ရအာင် ပြုလုပ်ပါ။ ရေမှန်မှန်လောင်း ပါ။ ပျိုးပင်တစ်နှစ်သားထိ ပြုစုပေးပါ။ စိုက်ခင်း၌ မြေချမစိုက်မီ တစ်လကြိုတင်၍ ပျိုးပင်သန်မာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရာသီဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် အလင်းရောင်ရစေခြင်းနှင့် ရေဖြတ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါ။

မျိုးပွားနည်းစနစ်

ထိပ်ကိုင်းများနှင့် မြေလျှောက်ပင်စည်များကို ဖြတ်ယူမျိုးပွားပါက နွယ်တက်မည့်အပင်များကိုရ၍ စလင်းကိုင်း (ဘေးကိုင်း) များကို အသုံး ပြုပါက နွယ်မရှိသော အိုးစိုက်ပင်အဖြစ်ရနိုင်သည်။

ပျိုးပင်ရယူနည်းများ

နှစ်ဆစ်ကိုင်းဖြတ်မျိုးပွားနည်း

မျိုးကိုင်းကို အဆစ်(၂)ဆစ်ပါအောင်ဖြတ်ယူပါ။ ဖြတ်ယူရာတွင် အရင်းပိုင်းကို အဆစ်အောက်ကပ်၍ စောင်းလျှက်ဖြတ်ပါ။ အဖြားပိုင်းကို အဆစ်အထက် လက်မဝက်ချန်၍ အတည့်ဖြတ်ပါ။အရင်းပိုင်းကို အမြစ်ထွက်ဟော်မုန်း အရည်စိမ်၍လည်းကောင်း၊အမြစ်ထွက်ဟော်မုန်း အမှုန်ဖြင့်တို့၍လည်းကောင်း ပြုပြင်စိုက်ပျိုးပါ။ အရင်းပိုင်း အဆစ်မှ အရွက်ကို ရွက်ညှာရင်းမှ ဖြတ်ပေးပြီး ကျန်အဆစ်မှအရွက်ကို အရွက်ကြီးမားပါက ထက်ဝက်ခန့်အရွက်ကန့်လန့်စောင်းဖြတ်ကာ ရေငွေ့ပြန်မှု သက်သာစေရန်ပြုလုပ်ပါ။ မျိုးကိုင်းကို (၄၅ ံ) ဒီဂရီစောင်း ၍ တစ်ကိုင်းနှင့် တစ်ကိုင်း (၆”) ခန့်ခြားကာ အဖျားပိုင်းအဆစ်ရွက်ရင်းထိ မြေမြှုပ်ပျိုးထောင်ပါ။

အစေ့မှ ပျိုးထောင်နည်း

ငရုပ်ကောင်းအသီးများ အနီရောင်ပြောင်း၍ ရင့်မှည့်ချိန်တွင် ဆွတ်ခူးပါ။ အမှည့်ညီညာစေရန် (၂၄) နာရီခန့် ဂုံနီအိတ်ဖြင့်အုပ်ပါ။ အစေ့များကိုချွေယူပြီး တစ်ရက် ရေစိမ်၍ အပေါ်ယံအခွံများကို ပွတ်ချေချွတ်ပါ။ ထို့နောက်အစေ့များကို သဲဘောင်တွင် တန်းကြား (၃”) တစ်စေ့နှင့် တစ်စေ့ လက်မဝက်ခန့်ခြား၍ချပါ။ မျိုးစေ့ချပြီးသဲ (၁/၄) လက်မဖုံးပေးပါ။ (သို့) စင်းထားသောကောက်ရိုးဖြင့်လည်း ဖုံးအုပ်နိုင်ပါသည်။ ပျိုးဘောင်ကိုရေအစိုဓါတ်မပြတ်အောင် ပြုစုပေးခြင်းဖြင့် (၂၅-၃၀) ရက်ကြာလျှင် အစေ့မှ အညှောင့်ပေါက်လာမည်။ (၄၅) ရက်တွင် အပင်ပေါက်စုံလင်မည်။ ပျိုးသက် (၂)လသားအရွယ် (၂-၃) ရွက်ထွက်ချိန်တွင်(၅-၇) လက်မအရွယ် ပလပ်စတစ်ပျိုး အိတ်သို့ ပြောင်းရွေ့ပျိုးထောင်ပြုစုပါ။

စိုက်စနစ်များ

(၁) သီၤးသန့်စိုက်ခြင်း (တွယ်တိုင်စနစ်)

(၆’ x၈’)ပေ (သို့) (၇’ x ၇’) ပေ စနစ်ဖြင့် ပန္နက်ရိုက်၍ စိုက်ကျင်းကို (၁’ x ၁’ x ၁’) ပေ စနစ်ဖြင့်တူးပါ။ ကျင်းတွင်မြေကျက်ဖုတ်ထားပြီး အသင့်စပ်ထားသော မြေသားကို (၁’) ပေ အမြင့်ထိဖို့ပါ။ ကျင်းအလယ်တွင် တွယ်တိုင်ကို မြေပေါ်အမြင့် (၈’) ပေ ထား၍စိုက်ပါ။

တစ်တိုင်လျှင် ပျိုးပင် (၁-၂) ပင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။တွယ်တိုင်အဖြင့် သစ်မာတိုင်၊ ဂဝံတိုင်၊ အုတ်တိုင်၊ ကျောက်တိုင် နှင့် ဝါးခြင်းမြေပုံများ ကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်သည်။

(၂) သီးညှပ်စိုက်ခြင်း

(က) နှစ်ရှည်ပင်ကို တွယ်ပင်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်း

နှစ်ရှည်ပင်အခြေတွင် ပင်ခြေမှ (၂-၃)ပေခွာ၍ (၁’) အမြင့်ဘောင်ကိုကျောက် (သို့) အုတ်ဖြင့် ဝိုင်းပတ်ပြုလုပ်ပါ။ အဝိုင်းအတွင်း အသင့်စပ်ထားသော မြေကျက်မြေဖြင့်ဖြည့်ပါ။ ပျိုးပင်ကို ပင်ခြေမှ ၁ ပေ၊ ၁ပေခွဲခွာ၍ တစ်ပင်နှင့် တစ်ပင် တစ်ပေခြား၍ ဝိုင်းပတ်စိုက်ပါ။ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ခင်း နှင့် အခြားနှစ်ရှည်ပင်စိုက်ခင်းများရှိ အရိပ်ရအပင်များတွင်လည်း ဤနည်းဖြင့်စိုက်နိုင်သည်။

(ခ) နှစ်ရှည်ပင်စိုက်တန်းကြား စိုက်ပျိုးခြင်း

နှစ်ရှည်ပင် စိုက်ခင်းကြားမြေလွတ်နေရာများတွင်လည်း သီးသန့်စိုက်စနစ် အကွာအဝေးအတိုင်း တွယ်တိုင် နှင့် မြေပုံစိုက်စနစ်များကို ပန္နက်ရိုက်၍စိုက်နိုင်သည်။

စပ်မြေပြုလုပ်နည်း

မြေသားအပေါ်ယံလွှာ (သို့) နှုန်းမြေ၊ သဲမြေ၊ နွားချေးဆွေး၊ သစ်ရွက်ဆွေးတို့ကို ဆတူကြိုတင်စပ်၍ မြေကျက်ဖုတ်အအေးခံပြီးမှ သုံးပါ။

မြေကျက်ပြုလုပ်နည်း

ပေါင်းမြက်များကို ရှပ်ပေါက်၍ နေလှန်းအခြောက်ခံထားပါ။ အခြားလောင်ကျွမ်းလွယ်သော သစ်ရွက်ခြောက် စသည်တို့ကိုစုပုံကာ ယင်းအပေါ်တွင်မြေကျက်ဖုတ်မည့် စပ်မြေကိုဖြန့်တင်ပါ။ ပေါင်းမြက်ခြောက်များကို တစ်ထပ်အုပ်ပါ။ ကိုင်မြက်ခြောက် တစ်ထပ်၊ စပ်မြေ တစ်ထပ်ဖြင့် (၃-၄) ထပ်စုပုံ၍ အပုံအစမှစပြီးလောင်စာအားလုံး မီးလောင်သည်အထိ မီးရှို့၍ မြေကျက်ရအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မြေကျက်သည် ရောဂါနှင့် ပိုးမွှားများလုံးဝကင်းစင်သည်။

ပြုစုခြင်း

မြေချစိုက်ပြီး အပင်များကို ပင်ခြေမြေကျက်မြေဖု့ိခြင်း၊ အစိုဓါတ်ထိန်းပေးခြင်း၊ အလင်းနှင့် အရိပ်ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ ခေါင်နှိမ်ခြင်း၊ နွယ်ဖြတ်ပေးခြင်း၊ ပေါင်းရှင်းပေးခြင်း၊ ပိုးမွှားရောဂါ စစ်ဆေးကာကွယ်ပေးခြင်းတို့ကို အချိန်အခါအလျောက်ပြုစုပေးရသည်။

မြေသြဇာကျွေးခြင်း

သဘာဝမြေသြဇာ တစ်ပင်/တစ်အုံလျှင်

ပုဇွန်ဖွဲ (သို့) လင်းနို့ချေး – ၁၅ ကျပ်သား ထုံး – ၃၀ ကျပ်သား သစ်စိမ်းမြေသြဇာ – ၆ ပိသာ

ဓါတ်မြေသြဇာ တစ်ပင်/တစ်အုံလျှင်

ယူရီးယား – ၅ ကျပ်သား တီစူပါ – ၂ ၁/၂ ကျပ်သား ပိုတက် – ၂ ၁/၂ ကျပ်သား

ပိုးမွှား / ရောဂါ

ကျိုင်းရွက်လိပ်ပိုးနှင့် အသီးစုပ်စားသော ကြမ်းပိုးများကျတတ်သည်။ – မိုးများပြီး ရေဝပ်လျှင် ပင်ခြေပုပ်ရောဂါကျ၍ စိုက်ခင်းတစ်ခင်းလုံး ပျက်စီးနိုင်သည်။ – ကြက်တောင်စည်းရောဂါသည် စိုက်ခင်း၏ (၅၀%) ကျတတ်သည်။

သီးထွက်ရရှိမည့် အပင်သက်တမ်း

ငရုပ်ကောင်းပင်၏ စီးပွားဖြစ်စတင်သီးပွင့်ချိန်မှာ အပင်သက်တမ်း(၃-၅)နှစ်အတွင်းဖြစ်၍ (၁၅)နှစ်ကြာသည်အထိ အထွက်နှုန်းတိုးတက် ရရှိသည်။ အပင်သက်တမ်း (၁၀)နှစ် ကျော်လျှင် စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်သည်။ အပင်သက်တမ်း နှစ် (၂၀)ကျော်ပါက သီးထွက်ကျ ဆင်းသည်။

ဆွတ်ခူးခြင်း

ဒီဇင်ဘာလမှ မတ်လအတွင်းအသီးများအစိမ်းရောင် မှ အနီရောင်သို့ပြောင်းခါစတွင် အသီးခြောက်အတွက်ဆွတ်ခူးသည်။ မျိုးစေ့အတွက် ဆွတ်ခူးပါက သီးခိုင်မှအသီးများ အားလုံးနီးပါး အနီရောင်ပြောင်းမှ ဆွတ်ခူးရသည်။

ပြုပြင်ထုပ်ပိုးခြင်း

(က) ငရုတ်ကောင်း (အဖြူ) ထုတ်လုပ်ခြင်း။ ငရုပ်ကောင်းသီးမှည့်အလေးချိန် (၁၀၀)မှ အဖြူ (၂၅%) ရနိုင်သည်။ (ခ) ငရုပ်ကောင်း (အနက်)ထုတ်လုပ်ခြင်း။ ငရုပ်ကောင်းအစိမ်းရောင်သီးရင့်အလေးချိန် (၁၀၀) မှ အနက် (၃၀-၃၃%) ရနိုင်သည်။

အထွက်နှုန်း

ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ငရုပ်ကောင်းတစ်ပင်မှ အစေ့ခြောက် (၆၀-၈၅) ကျပ်သားရနိုင်ပါသည်။ တစ်ဧက အပင် (၉၀၀)မှ ငရုတ်ကောင်း အစေ့ခြောက် (၅၀၀-၇၅၀)ပိသာ ထွက်သည်။

အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း ။ ။ ငရုပ်ကောင်းအစေ့ ။

အာနိသင် ။ ။ မြန်မာဆေးကျမ်းအလိုအရ စပ်၏ ၊ ပူ၏ ၊ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏ ။ သည်းခြေကို ကောင်းစေ၏ ။ ခံတွင်းကောင်း စေ၏ ။ လေသလိပ်ကို ကြေစေ၏ ။ သွေးကို ကြွစေ၏ ။ နို့ရည်ကို ထွက်စေ၏ ။

အသုံးပြုပုံ

ငရုပ်ကောင်းအစေ့

၁ ။ ငရုတ်ကောင်းစေ့အမှုန့်ပြုပြီး ပျားရည်နှင့်ရော၍ လျက်ပါက ချောင်းဆိုရောဂါ၊ ပန်းနာ ရင်ကျပ်ရောဂါများကို ပျောက်ကင်း၏ ။ မိခင်များနို့ ထွက်၏ ။

၂။ ငရုတ်ကောင်းစေ့ကို ရှိန်းခို၊ ဘိန်းတို့နှင့် ရော၍အမှုန့်ပြုပြီး စားပါက အဆက်မပြတ်သွားသော ဝမ်းပျက်ရောဂါပျောက်ကင်း၏ ။

၃။ ငရုတ်ကောင်းကို ဒိန်ချဉ်ရည်နှင့်သွေး၍ အနည်းငယ်မျှ မျက်စဉ်း ခတ်ပေးသော် ကြက်မျက်သင့်နာ ပျောက်ကင်း၏ ။ အမှုန့်ပြု၍ ဒိန်ချဉ်ရည်၊ ကြံသကာနှင့်ရော၍စားပါက နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း သွေးယိုစီးခြင်းနှင့် နှာစေးခြင်းပျောက်၏ ။

၄။ ငရုတ်ကောင်းကို မီးကင်ပြီး အခိုးအငွေများ ရှုပေးခြင်းဖြင့် ကြို့ထိုးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏ ။

၅။ ငရုတ်ကောင်းစေ့နှင့် အညာခရာစေ့ ၂ မျိုးကို အသင့်အတင့်ရော၍ အမှုန့်ပြုပြီး စားသုံးပါက ခွေးရှုးဆိပ်ပြေစေ၏ ။

၆။ ငရုတ်ကောင်းစားခြင်းဖြင့် အစာကြေခြင်း၊ လေကြေခြင်း၊ ဆီးကောင်းခြင်း၊ ဝမ်းဖောဝမ်းရောင် ဖြစ်ခြင်းနှင့် လိပ်ခေါင်းရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏ ။

၇။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကို နွယ်ချိုနှင့် ရောလျက်ပေးပါက လေထိုး လေအောင့်ရောဂါ၊ နှလုံးတုန် ရင်ခုန်ရောဂါ ပျောက်၏ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *