BREAKING NEWS

ကိုကိုး စိုက္ပ်ိဳးနည္း

၁။ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္။

၂။ရာသီဥတု

ပူအိုက္စြတ္စိုလ်က္ ေန႔စဥ္အပူခ်ိန္ ၆၀ႏွင့္ ၈၀ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အတြင္းရွိ တနွစ္လွ်င္ မိုးေရခ်ိန္၆၀လက္မႏွင့္ လစဥ္ ၃လက္မမွ ၄လက္မ အတြင္း မိုးရြာသြန္းေသာေဒသမ်ိဳးကို အႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လစဥ္မိုးရြာသြန္းမႈမရွိပါက လိုအပ္ေသာအစိုဓာတ္ ရရွိေစ   ေရးအတြက္ေရသြင္းေပးရန္လိုသည္။

၃။ ေျမအမ်ိဳးအစား

ေျမၾသဇာထက္သန္ျပီး ေရစိမ့္ဆင္းေကာင္းေသာေျမအမ်ိဳးအစားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ သဲႏုန္းေျမပြေျမမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။ေျမၾကီး၏ အခ်ဥ္အငန္ဓာတ္မွာ ပီအိပ္ခ်္ ၆မွ ၇အတြင္း ရွိမည္။

၄။ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

ကိုကိုးမွာ ပိန္နဲသီးကဲ့သို႔ပင္စည္ႏွင့္ ကိုင္းရင္းမ်ားမွာအညွာထြက္၍ အသီးသီးသည္။မ်ိဳးယူရာတြင္ ပင္စည္မွအညွာထြက္ေသာ သီးခံု အညွာရင္း မနာေစရန္ႏွင့္ ေရာဂါကူးစက္ျခင္းမရွိေစရန္ ေဆးရည္စိမ္ထာေသာ ကတ္ေၾကးျဖင့္ျဖတ္၍ခူးရသည္။

အသီးမ်ားခူးျပီးၾကာၾကာထားပါက အခ်ဥ္ေပါက္၍ အစို႕ထြက္ညံ့တတ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ခူးျပီး (၂၄)နာရီတြင္း ပ်ိဳးေထာင္ရသည္။ ရင့္မွည့္   ေသာ ကိုကိုးသီးတလံုးကို ခြဲပါကအေစ့ေပါင္း ၃၀မွ ၄၀ခန္႔အထိရွိရာ ယင္းအေစ့မ်ားထဲမွ စိတ္ၾကိဳက္အေစ့မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ခ်က္ခ်င္း မီးဖိုျပာလူးျပီး အစိုဓါတ္အသင့္အတင့္ရွိရံုမွ်ေနလွန္းေပးရသည္။

ပ်ိဳးခင္း (သို႔မဟုတ္) ပ်ိဳးအိတ္တြင္ ထည့္ရန္ႏြားေခ်းေဆြးကို ဆတူေရာစပ္္ရသည္။ ပ်ိဳးသက္အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး ၆လမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ထားေလ့ရွိ၍ ပ်ိဳးအိတ္ (သို႔မဟုတ္) ပ်ိဳးျခင္းမွာ အရြယ္အစားၾကီးရန္ လိုအပ္သည္။ပ်ိဳးေထာင္စမွစ၍ ေရကို လိုအပ္သလို   ေလာင္းေပးရ သည္။ အမိုးအကာထားရန္လိုသည္။ အပင္ၾကီးလာ၍ ေႏြရာသီေရာက္ပါက ပ်ိဳးပင္မ်ားကို ခ်ဲေပးရန္ႏွင့္ ေနပူဒဏ္ခံႏိုင္ေစရန္ အမိုးကိုခြာ၍ အက်င့္ျပဳလုပ္ေပးရမည္။

၅။ ေျမျပဳျပင္ျခင္း

ကိုကိုးပင္မွာ စြတ္စိုထိုင္းမႈိင္းျပီး သစ္ပင္ၾကီး မ်ားေပါက္ေရာက္၍ ေလကာေနကာရွိကာ၇ွိေသာေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္။ သို႔ျဖစ္၍အရိပ္ပင္ၾကီးမ်ားကို  မခုတ္လွဲပဲ ခ်န္လွပ္ျပီး ေတာခုတ္ျခင္း၊ အေျခာက္လွမ္း၍မီးရွိဳ႕ကၽြန္းေခြ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ရသည္။ သို႔မဟုတ္ ေတာထဲမွာပင္ အက်ယ္ (၉ေပ၊ ၁၀ေပ) ခန္႔ရွိေသာ စိုက္ေျမာင္းကို ရွင္းလုပ္ျပဳလုပ္ရသည္။ေျမျပန္႔ေတာပါးေသာ ေနရာတြင္ တနွစ္ခန္႔ႀကိဳတင္၍ ေျမရွင္းျခင္း၊ အရိပ္ပင္စိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။ ကိုကိုးစိုက္ေသာ စိုက္က်င္းကို အက်ယ္(၂ေပ)ပတ္လည္ အနက္ (၃)ေပ တူး၍ စိုက္စတြင္ အေပၚယံေျမလႊာကို ႏြားေခ်းေဆြး၊ သစ္ရြက္ေဆြး (သို႔မဟုတ္) ေျမေဆြးဆတူေရာထည့္၍ က်င္းကိုေျမျပန္႔ဖို ႔ထားရန္လိုသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ရာသီဥတုအေျခအေနအရ (၉×၉)ေပမွ (၉×၂)ေပ အကြာအေ၀းထား၍ စိုက္သင့္သည္။ အကယ္၍ အုန္းျခံတြင္ေရာေႏွာ၍ စိုက္ပါက အုန္းပင္ (၃၀×၃၀)ေပတြင္ ကိုကိုး(၁၀×၁၀)ေပ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္  (၂၅×၂၅)ေပ အကြာအေ၀းရွိေသာ အုန္းျခံတြင္ (၈×၁၂)ေပစိုက္လွ်င္ သင့္တင့္သည္။

၆။ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္နည္း

စိုက္ရာသီ၌ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အကြာအေ၀းအရ တူးထားေသာ က်င္းမ်ား၏ အလယ္တည့္ တည့္တြင္ ပ်ိဳးပင္ကို တည့္မတ္စြာထား၍ စိုက္ရသည္။ အပင္ရွည့္ႏြဲ႔ေသာပ်ိဳးပင္မ်ားကို ငုတ္မ်ားစိုက္ထူ၍ ခ်ည္ေႏွာင္ေပးရန္လိုသည္။ အရိပ္ႏွင့္ေနကာပင္မ်ား မရွိလွ်င္ မျဖစ္ေသာသီးႏွံပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုကိုးပင္မ်ား မစိုက္ခင္ အျမဲတမ္းအရိပ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားရန္ လိုသည္။ ယာယီအရိပ္ပင္အျဖစ္ ငွက္ေပ်ာပင္သည္ အေကာင္းဆံုျဖစ္သည္။ ပိုဇာပင္၊ ေပါက္ပန္းျဖဴ၊မဲဇလီ၊ ေဘာစကိုင္း၊ တညင္းပင္ကို စိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အပင္ၾကီးထြားမႈေႏွးေကြးေသာေၾကာင့္ ၾကိဳတင္စိုက္ထားရန္ လိုသည္။ အုန္းပင္ၾကား၌ စိုက္ပ်ိဳးမႈသည့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

၇။ ေျမၾသဇာ

စိုက္ျပီး ၄-လမွ ၁၀လသားအထိ အပင္တပင္အတြက္ ယူရီးယား ၆-က်ပ္သား၊ တီဆူပါ ၆-က်ပ္သား၊ ပိုတက္-၂က်ပ္သားကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၈လသားေက်ာ္ေသာအပင္အတြက္ ယူရီးယား ၁၆-က်ပ္သား၊တီဆူပါ-၁၆က်ပ္သား၊ ပိုတက္ ၅-က်ပ္သားကိုလည္းေကာင္း၊ တနွစ္လွ်င္ မိုးဦးတစ္ႀကိမ္ မိုးေႏွာင္းတစ္ႀကိမ္ထည့္ေပးရမည္။

၈။ အပင္ျပဳစုနည္း

အပင္ျပဳစုျခင္းကို (၂)ဆင့္ထား၍ ျပဳလုပ္ရသည္။ အပင္ပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သီးကိုင္းေမြးျခင္းဟူ၍ လုပ္ငန္း ၂ဆင့္ရွိသည္။

(က) အပင္ပံုေဖာ္ျခင္း

အပင္၏သက္တမ္း(၁ႏွစ္မွ ၃ႏွစ္)အတြင္း အပင္အဖ်ားတြင္ အကိုင္း၃ကိုင္းမွ ၅ကိုင္းအထိ စံုျဖာ၍ထြက္လာသည္။ ထိုကိုင္းစံုျဖာထြက္မႈ သည္ အပင္ေျခမွ ၅ေပခန္႔အျမင့္၍သာ ရွိေစရမည္။ အကယ္၍ ၅ေပထက္နိမ့္၍ျဖာထြက္ပါက ယင္းကိုင္းစံုအား ျဖတ္၍   ေနာက္ကိုင္း တစ္ခုအသစ္ ထပ္မံေမြးယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) သီးကိုင္းေမြးျခင္း

ကိုကိုးပင္သည္ပင္စည္ႏွင့္ ကိုင္းမ်ားမွသာ အသီးသီးေသာေၾကာင့္ ပင္စည္နွင့္ကိုင္းမ်ား ေျဖာင့္တန္းေစရန္ ကိုင္းပို ကိုင္းညွပ္မ်ားကို   ျဖတ္ေတာက္ေပးရန္ လိုသည္။ အသီးသီးမည့္ ပင္စည္ႏွင့္ သီးဆံုမ်ားတြင္ေ၇ာဂါ၀င္ျခင္း၊ နာျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ဂရုစိုက္၍ ျပဳစုေပးရမည္။ ပင္စည္မွ ေရစို႔တက္မ်ားထြက္လာပါက ျဖတ္ေတာက္ေပးရမည္။

၉။ ပိုးမႊား-ေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္းမ်ား

ပင္စည္ထိုးပိုး၊ရြက္စားပိုးနွင့္ သီးပုပ္ေရာဂါမ်ား က်ေရာက္ဖ်က္စီးမႈ ရွိတတ္သည္။ အသီးသီးခ်ိန္တြင္ ၾကြက္၊ပူး၊ ရွဥ့္ႏွင့္ ရွဴးပ်ံတို႔လည္း ဖ်တ္ဆီးတတ္သည္။ မိုးဦးႏွင့္ မိုးျပတ္စရြက္ႏုထြက္ခ်ိန္တြင္ရြက္စားပုရစ္ ပိတုန္းမ်ားက်ေရာက္တတ္ပါသည္။ ယင္းအႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရမည္။ သီးပုပ္ေရာဂါမွ အပ်က္အစီးမ်ားတတ္သျဖင့္ ထံုး၊ဒုတၳာေဖ်ာ္ရည္ကို (၅း၅း၅၀)အခ်ိဳးအစားေဖာ္စပ္၍ ပက္ဖ်န္းကာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေပးရသည္။ ပိုးမႊားမ်ားအတြက္ မလာသီယြန္ပိုးသတ္ေဆးရည္ျဖင့္ နွိမ္နင္းႏိုင္သည္။

၁၀။ ဆြတ္ခူးျခင္း

စိုက္ခင္းသို႔ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ျပီး ၄နွစ္ ၾကာလွ်င္ ပန္းစပြင့္၍ အသီးသီးသည္။ ၅ႏွစ္ မွ ၂၀ႏွစ္အထိ ျဖိဳက္ၿဖိဳက္သီးျပီး ပင္သက္ (၄၅)ႏွစ္   ေက်ာ္သည္အထိ ဆက္လက္သီးသည္။ တစ္ပင္လွ်င္ အနည္းဆံုးအလံုး ၂၀သီးမွသာလွ်င္ စီးပြားေရးတြင္ ထြက္ေျခကိုက္သည္။

၁၁။ အထြက္ႏႈန္း

တဧကလွ်င္ ကိုကိုးအေစ့ ေျခာက္ပိသာ၊ (၅၀မွ ၈၀)ခန္႔အထိထြက္ရွိႏိုင္ပါသည္။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

ကိုကိုး စိုက်ပျိုးနည်း

===============

၁။ စိုက်ပျိုးသည့်ဒေသ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းတို့တွင် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။

၂။ရာသီဥတု

ပူအိုက်စွတ်စိုလျက် နေ့စဉ်အပူချိန် ၆၀နှင့် ၈၀ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းရှိ တနှစ်လျှင် မိုးရေချိန်၆၀လက်မနှင့် လစဉ် ၃လက်မမှ ၄လက်မ အတွင်း မိုးရွာသွန်းသောဒေသမျိုးကို အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လစဉ်မိုးရွာသွန်းမှုမရှိပါက လိုအပ်သောအစိုဓာတ် ရရှိစေ ရေးအတွက်ရေသွင်းပေးရန်လိုသည်။

၃။ မြေအမျိုးအစား

မြေသြဇာထက်သန်ပြီး ရေစိမ့်ဆင်းကောင်းသောမြေအမျိုးအစားတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ သဲနုန်းမြေပွမြေမျိုးကို ရွေးချယ်ရမည်။မြေကြီး၏ အချဉ်အငန်ဓာတ်မှာ ပီအိပ်ချ် ၆မှ ၇အတွင်း ရှိမည်။

၄။ ပျိုးထောင်ခြင်း

ကိုကိုးမှာ ပိန်နဲသီးကဲ့သို့ပင်စည်နှင့် ကိုင်းရင်းများမှာအညှာထွက်၍ အသီးသီးသည်။မျိုးယူရာတွင် ပင်စည်မှအညှာထွက်သော သီးခုံ အညှာရင်း မနာစေရန်နှင့် ရောဂါကူးစက်ခြင်းမရှိစေရန် ဆေးရည်စိမ်ထာသော ကတ်ကြေးဖြင့်ဖြတ်၍ခူးရသည်။

အသီးများခူးပြီးကြာကြာထားပါက အချဉ်ပေါက်၍ အစို့ထွက်ညံ့တတ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ခူးပြီး (၂၄)နာရီတွင်း ပျိုးထောင်ရသည်။ ရင့်မှည့် သော ကိုကိုးသီးတလုံးကို ခွဲပါကအစေ့ပေါင်း ၃၀မှ ၄၀ခန့်အထိရှိရာ ယင်းအစေ့များထဲမှ စိတ်ကြိုက်အစေ့များကို ရွေးချယ်၍ ချက်ချင်း မီးဖိုပြာလူးပြီး အစိုဓါတ်အသင့်အတင့်ရှိရုံမျှနေလှန်းပေးရသည်။

ပျိုးခင်း (သို့မဟုတ်) ပျိုးအိတ်တွင် ထည့်ရန်နွားချေးဆွေးကို ဆတူရောစပ်ရသည်။ ပျိုးသက်အနေဖြင့် အနည်းဆုံး ၆လမှ တစ်နှစ်အတွင်း ထားလေ့ရှိ၍ ပျိုးအိတ် (သို့မဟုတ်) ပျိုးခြင်းမှာ အရွယ်အစားကြီးရန် လိုအပ်သည်။ပျိုးထောင်စမှစ၍ ရေကို လိုအပ်သလို လောင်းပေးရ သည်။ အမိုးအကာထားရန်လိုသည်။ အပင်ကြီးလာ၍ နွေရာသီရောက်ပါက ပျိုးပင်များကို ချဲပေးရန်နှင့် နေပူဒဏ်ခံနိုင်စေရန် အမိုးကိုခွာ၍ အကျင့်ပြုလုပ်ပေးရမည်။

၅။ မြေပြုပြင်ခြင်း

ကိုကိုးပင်မှာ စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းပြီး သစ်ပင်ကြီး များပေါက်ရောက်၍ လေကာနေကာရှိကာ၇ှိသောနေရာများတွင် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ သို့ဖြစ်၍အရိပ်ပင်ကြီးများကို မခုတ်လှဲပဲ ချန်လှပ်ပြီး တောခုတ်ခြင်း၊ အခြောက်လှမ်း၍မီးရှို့ကျွန်းခွေ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရသည်။ သို့မဟုတ် တောထဲမှာပင် အကျယ် (၉ပေ၊ ၁၀ပေ) ခန့်ရှိသော စိုက်မြောင်းကို ရှင်းလုပ်ပြုလုပ်ရသည်။မြေပြန့်တောပါးသော နေရာတွင် တနှစ်ခန့်ကြိုတင်၍ မြေရှင်းခြင်း၊ အရိပ်ပင်စိုက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရသည်။ ကိုကိုးစိုက်သော စိုက်ကျင်းကို အကျယ်(၂ပေ)ပတ်လည် အနက် (၃)ပေ တူး၍ စိုက်စတွင် အပေါ်ယံမြေလွှာကို နွားချေးဆွေး၊ သစ်ရွက်ဆွေး (သို့မဟုတ်) မြေဆွေးဆတူရောထည့်၍ ကျင်းကိုမြေပြန့်ဖို့ထားရန်လိုသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ရာသီဥတုအခြေအနေအရ (၉×၉)ပေမှ (၉×၂)ပေ အကွာအဝေးထား၍ စိုက်သင့်သည်။ အကယ်၍ အုန်းခြံတွင်ရောနှော၍ စိုက်ပါက အုန်းပင် (၃၀×၃၀)ပေတွင် ကိုကိုး(၁၀×၁၀)ပေ စိုက်ပျိုးလျက် (၂၅×၂၅)ပေ အကွာအဝေးရှိသော အုန်းခြံတွင် (၈×၁၂)ပေစိုက်လျှင် သင့်တင့်သည်။

၆။ ပြောင်းရွှေ့စိုက်နည်း

စိုက်ရာသီ၌ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင့်လျှော်သော အကွာအဝေးအရ တူးထားသော ကျင်းများ၏ အလယ်တည့် တည့်တွင် ပျိုးပင်ကို တည့်မတ်စွာထား၍ စိုက်ရသည်။ အပင်ရှည့်နွဲ့သောပျိုးပင်များကို ငုတ်များစိုက်ထူ၍ ချည်နှောင်ပေးရန်လိုသည်။ အရိပ်နှင့်နေကာပင်များ မရှိလျှင် မဖြစ်သောသီးနှံပင်ဖြစ်သောကြောင့် ကိုကိုးပင်များ မစိုက်ခင် အမြဲတမ်းအရိပ်ပင်များ စိုက်ပျိုးထားရန် လိုသည်။ ယာယီအရိပ်ပင်အဖြစ် ငှက်ပျောပင်သည် အကောင်းဆုံဖြစ်သည်။ ပိုဇာပင်၊ ပေါက်ပန်းဖြူ၊မဲဇလီ၊ ဘောစကိုင်း၊ တညင်းပင်ကို စိုက်နိုင်သော်လည်း အပင်ကြီးထွားမှုနှေးကွေးသောကြောင့် ကြိုတင်စိုက်ထားရန် လိုသည်။ အုန်းပင်ကြား၌ စိုက်ပျိုးမှုသည့် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

၇။ မြေသြဇာ

စိုက်ပြီး ၄-လမှ ၁၀လသားအထိ အပင်တပင်အတွက် ယူရီးယား ၆-ကျပ်သား၊ တီဆူပါ ၆-ကျပ်သား၊ ပိုတက်-၂ကျပ်သားကိုလည်းကောင်း၊ ၁၈လသားကျော်သောအပင်အတွက် ယူရီးယား ၁၆-ကျပ်သား၊တီဆူပါ-၁၆ကျပ်သား၊ ပိုတက် ၅-ကျပ်သားကိုလည်းကောင်း၊ တနှစ်လျှင် မိုးဦးတစ်ကြိမ် မိုးနှောင်းတစ်ကြိမ်ထည့်ပေးရမည်။

၈။ အပင်ပြုစုနည်း

အပင်ပြုစုခြင်းကို (၂)ဆင့်ထား၍ ပြုလုပ်ရသည်။ အပင်ပုံဖော်ခြင်းနှင့် သီးကိုင်းမွေးခြင်းဟူ၍ လုပ်ငန်း ၂ဆင့်ရှိသည်။

(က) အပင်ပုံဖော်ခြင်း

အပင်၏သက်တမ်း(၁နှစ်မှ ၃နှစ်)အတွင်း အပင်အဖျားတွင် အကိုင်း၃ကိုင်းမှ ၅ကိုင်းအထိ စုံဖြာ၍ထွက်လာသည်။ ထိုကိုင်းစုံဖြာထွက်မှု သည် အပင်ခြေမှ ၅ပေခန့်အမြင့်၍သာ ရှိစေရမည်။ အကယ်၍ ၅ပေထက်နိမ့်၍ဖြာထွက်ပါက ယင်းကိုင်းစုံအား ဖြတ်၍ နောက်ကိုင်း တစ်ခုအသစ် ထပ်မံမွေးယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) သီးကိုင်းမွေးခြင်း

ကိုကိုးပင်သည်ပင်စည်နှင့် ကိုင်းများမှသာ အသီးသီးသောကြောင့် ပင်စည်နှင့်ကိုင်းများ ဖြောင့်တန်းစေရန် ကိုင်းပို ကိုင်းညှပ်များကို ဖြတ်တောက်ပေးရန် လိုသည်။ အသီးသီးမည့် ပင်စည်နှင့် သီးဆုံများတွင်ရောဂါဝင်ခြင်း၊ နာခြင်းများမရှိစေရန်ဂရုစိုက်၍ ပြုစုပေးရမည်။ ပင်စည်မှ ရေစို့တ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *