⁠ေန႔စဥ္⁠ျမစ္⁠ေရခန္႔မွန္းခ်က္

(၄.၁၀.၂၀၁၆)ရက္ေန႔အတြက္ ေန႔စဥ္ျမစ္ေရခန္႔မွန္းခ်က္ကိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္တြင္ Downloadရယူႏိုင္ပါသည္။

4-10-2016-river-conditions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *