သီး⁠ႏွံပင္မ်ားအတြက္ အ⁠ႏၱရာယ္ (သို႔မဟုတ္)⁠ႏွင္းခါး( Frost )

“ႏွင္းခါး” ဟု ေခၚဆိုေသာ စကားလံုးအား စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားအမ်ားစု ၾကားဖူးနားဝ႐ွိၾကသည္။
ႏွင္းခါးဒဏ္ေၾကာင့္ သီးႏွံပင္ေတြ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးၾကတာကိုလဲ ေတြ႕ၾကံဳဖူးၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ႏွင္းခါးဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဘယ္လိုအရာလဲ ဂဃနဏသိ႐ွိသူေတာ့ နည္းလွသည္။

“ႏွင္းခါး” ဆိုတာ ဘာလဲ ?

ႏွင္းခါးဆိုသည္မွာ ႏွင္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္၍ အပင္မ်ားကို ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ေယဘုယ် ေျပာလို႔ရသည္။ အပင္မ်ားကို ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ၊ အက်ိဳးမျပဳေသာ ႏွင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔ကခါး ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ သံုးႏွံဳးထားျခင္းျဖစ္သည္။
သာဓကအေနျဖင့္ ဆိုရပါက ေသာက္သံုးမိရင္႐ူးသြပ္ေစတက္ေသာ မိုးေရကို မိုးခါးေရ အျဖစ္
သံုးႏွံဳးသကဲ့သို႔ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုပညာ႐ွင္တို႔က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္
” Frost ” ဟု ေခၚေဝၚ သံုးႏႈံးေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔က ႏွင္းခါးဆိုသည္မွာ အက္ဆစ္(Acid) ပါဝင္ေနတဲ့ ႏွင္းရည္ဟူ၍
ေျပာဆိုမႈမ်ား႐ွိေနသကဲ့သို႔ ျပဒါး(Mercury) ပါဝင္ေနသည္ဟူ၍လည္း ေျပာဆိုသူမ်ား႐ွိေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တခ်ိဳ႕ေသာ ေတာင္သူတို႔က ႏွင္းခါး ဒဏ္ခံရပါက ျပဒါး႐ိုက္ျခင္းဟု
သံုးႏွံဳးတက္ၾကသည္။

ႏွင္းခါးတြင္ အမ်ားသူငါ ေျပာဆိုေနၾကသလို အက္ဆစ္ ပါဝင္ျခင္း/မပါဝင္ျခင္း၊
ျပဒါး ပါဝင္ျခင္း/မပါဝင္ျခင္းအား ေသေသခ်ာခ်ာ သိ႐ွိထားျခင္းမ႐ွိေသာေၾကာင့္ ျငင္းခ်က္မထုတ္လိုပါ။

သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္ ေလ့လာသိ႐ွိထားမိသေလာက္ ႏွင္းခါးျဖစ္ေပၚရန္ ေလထုအတြင္းအပူခ်ိန္ႏွိမ့္က်ျခင္းကအဓိကျဖစ္ေစသည္ဟု ယူဆသည္။အေၾကာင္းမွာ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္
အပူ႐ွိန္ေၾကာင့္ အပင္မ်ားမွ စြန္႔ထုတ္ေသာ ေရခိုးေရေငြ႔မ်ားႏွင့္ အင္း၊ အိုင္၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားမွ
အေငြ႔ပ်ံသြားေသာ ေရခိုးေရေငြ႔မ်ားသည္ အထက္သို႔ ပ်ံ့လြင့္သြားၾကသည္။
အဆိုပါ ေရခိုးေရေငြ႔မ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္က ေလထုက လက္ခံထိ္န္းထားသည္။
သို႔ရာတြင္ ညအခါ၌ အပူခ်ိန္ေလ်ာ့က်သြားေသာအခါ ေလထုထဲတြင္ ထိန္းထားသမွ်ေသာ ေရခိုးေရေငြ႔မ်ားကို ျပန္လည္ စြန္႔ထုတ္ေတာ့သည္။

အပူခ်ိန္သည္ အလြန္နိမ့္က်ေသာ အေျခအေနတြင္ေရခိုးေရေငြ႔မ်ားကို ႏွင္းခဲငယ္ေလးမ်ားအျဖစ္ေတြ႔ရသည္။ ၎ကို ႏွင္းခါး(Frost)ဟု ေခၚဆိုၿပီး အရြယ္အားျဖင့္၀.၅ မီလီမီတာ ၃ မီလီမီတာ အရြယ္ခန္႔ ႐ွိႏိုင္သည္ဟုသိ႐ွိရသည္။

ေလထုအပူခ်ိန္နိမ့္က်ျပီး အလြန္ေအးေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ေသာ ႏွင္းခါးသည္
ျမဴခိုး(Smog)၊ ျမဴႏွင္း(Snow-fog)၊ ႏွင္း(Snow)၊မိုးႏွင္း(Sleet) တို႔ႏွင့္ အရြယ္အစား၊ ပံုသ႑ာန္၊ က်ေရာက္သည့္ အေျခအေနတို႔မွာ ျခားနားေၾကာင္းသိရသည္။

ေဆာင္းရာသီကာလ(ႏိုဝင္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလ)တြင္ ႏွင္းခါးက်ေလ့႐ွိၿပီးကခ်င္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ အမ်ားဆံုး က်ေရာက္သည္ကို ေလ့လာေတြ႔႐ွိရသည္။
ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းမိုးနည္းေဒသမွ အပအျခားေသာ ျပည္နယ္တိုင္းတို႔တြင္လည္း တခါတရံ
က်ေရာက္ေလ့႐ွိသည္။

အပင္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

အပင္မ်ား၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေရမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ေရသည္ အပင္မ်ားအတြက္
မ႐ွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ ႏွင္းခါး႐ိုက္ခံရေသာ အေျခအေနတြင္ အပင္အတြင္းမွ ေရမ်ားသည္ အလြန္ေအးခဲေသာ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အပင္၏ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ား
တံု႔ဆိုင္းသြားသည္။

အစာအာဟာရ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား အားနည္းလာၿပီး အစာခ်က္လုပ္သည့္ျဖစ္စဥ္ပါ
ထိခိုက္လာေတာ့သည္။ အစာအာဟာရ ခ်က္လုပ္မႈအားနည္းသြားသည့္အခါ အဖူးအပြင့္မ်ား ေႂကြက်ေစသည္။

ယင္းထက္ပို၍ ပတ္ဝန္းက်င္အပူခ်ိန္ ႏွိမ့္က်သြားပါက အပင္တစ္သွ်ဴးမ်ားတြင္ ေရစိုနာမ်ားျဖစ္ေပ ၚေစသည္။ ႏွစ္႐ွည္သီးႏွံပင္မ်ားတြင္ အဖူးအပြင့္မ်ား ေႂကြက်ျခင္း၊ အသီးကင္းမ်ား ေႂကြက်ျခင္း၊ပန္းပြင့္ရန္ တံု႔ဆိုင္းျခင္း၊ အသီးမ်ားတြင္ ေရစိုနာမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း စသည့္လကၡဏာမ်ား ေတြ႔ရသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ်ား၌ အပင္တစ္သွ်ဴးမ်ားတြင္ ေရစိုနာမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ေရစိုနာမ်ားမွ
မိႈေရာဂါမ်ား စြဲကပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ အေစ့အေညွာက္ေပါက္ဖို႔ရန္လည္း ခက္ခဲေစသည္။

ႏွင္းခါး႐ိုက္ျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္း

ႏွင္းခါး႐ိုက္ခံရေသာ အပင္မ်ားကို ကုသရန္ လြယ္ကူမႈမ႐ွိေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္
အထိေရာက္ဆံုး ဟန္႔တားထားႏိုင္သည္။

၁။ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံအခင္းပတ္လည္တြင္ ေလကာပင္မ်ား (Windbreak) စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

၂။ စိုက္ခင္းထဲ႐ွိ အပင္မ်ားကို ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဖန္တီးေပးျခင္း

၃။ ပင္ၾကားတန္းၾကား(Plant Spacing) မွန္ကန္စြာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

၄။ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ လွ်ိဳေျမာင္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း ေနရာမ်ားထက္ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္
ဦးစားေပး စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

၅။ စိုက္ခ်ိန္ကို တြက္ခ်က္ခ်ိန္ညႇိ၍ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (ပန္းျပခ်ိန္တြင္ ႏွင္းခါးဒဏ္ ခံႏိုင္မ႐ွိသျဖင့္
ပန္းျပခ်ိန္ႏွင့္ အလြန္ေအးေသာ အခ်ိန္ရာသီ တိုက္ဆိုင္မႈမ႐ွိရန္ ေနာက္က်ေသာ္လည္ေကာင္း
ေစာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးရမည္)

၆။ အပင္ေျခပတ္လည္ ေျမဖံုးျခင္း(Mulching) အပင္ေျခတြင္ ေပါင္းျမက္မ်ား၊ သစ္ရြက္ေျခာက္မ်ား၊
အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို ဖံုးအုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္က်င္ အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညႇိေပးႏိုင္သျဖင့္
ႏွင္းခါးဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးသည္။

၇။ ဓာတုေဆးမ်ား အသံုးျပဳျခင္း
ဓာတုေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ရင့္မွည့္ေဟာ္မုန္း (Ethylene) အသံုးျပဳ ပတ္ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္
ႏွင္းခါးဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အဖူးအပြင့္ႏွင့္ အသီးကင္းမ်ား ေႂကြက်မႈကို
သက္သာေစသည္။ အပင္တစ္သွ်ဴးမ်ား ေရစိုနာျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။
သို႔ေသာ္ အရြက္မ်ား ေႂကြက်တက္၍ ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာ႐ွင္တို႔၏ အကူအညီမပါဘဲ
အသံုးမျပဳသင့္ေခ်။

၈။ မီးခိုးမိႈင္းတိုက္ျခင္း(Smudging)

မီးခိုးမိႈင္းတိုက္ျခင္းသည္ ႏွင္းခါးဒဏ္ကို ကာကြယ္ရာတြင္ အလြန္ထိေရာက္မႈ႐ွိၿပီး ျပဳလုပ္ရ
အလြန္လြယ္ကူေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ မီးခိုးမိႈင္းတိုက္ရန္အတြက္ မီးေလာင္လြယ္သည့္
သစ္ရြက္ေျခာက္၊ သစ္ကိုင္းေျခာက္မ်ား၊ ေကာက္႐ိုးႏွင့္ ျမက္ေျခာက္မ်ားကို ဦးစြာပံုထားၿပီး
မီး႐ွိဳ႕ေပးရသည္။

ထို႔ေနာက္မွ ေပါင္းျမက္အစိုမ်ား၊ အုန္းဆံမႈန္႔၊ စပါးခြံႏွင့္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို အေပၚမွ
ဖံုးအုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မီးခိုးမ်ား အူထြက္လာသည္။ မီးခိုးမိႈင္းတိုက္ျခင္းသည္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို
စုျပံဳမီး႐ွိဳ႕ျခင္းႏွင့္ မတူညီေၾကာင္း ခြဲျခားသိျမင္ဖို႔လိုသည္။ မီးခိုးမိႈင္းတိုက္ရာ၌ စိုက္ခင္းေနရာအႏွံ႔တြင္
မီးပံုမ်ားကို ျဖန္႔ခြဲ၍ မီးခိုးထြက္ေအာင္မီးပုံ႐ွိဳ႕ရၿပီး အပင္မ်ားႏွင့္ မနီးလြန္း မေဝးလြန္းေသာ ေနရာတြင္ျပဳလုပ္ရသည္။

စိုက္ခင္းအတြင္း မီးခိုးမိႈင္းတိုက္ျခင္းျဖင့္ ေလထုအပူခ်ိန္ကို ျမင့္မားေစၿပီး ႏွင္းခါးဒဏ္ကို
ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ အပင္၏ အစာခ်က္ျခင္းျဖစ္စဥ္(Photosynthesis)
ျဖစ္စဥ္ကို အားေပးကူညီသည္။ ေလထုအတြင္း ကာဗြန္(Carbon) ပါဝင္မႈ ျမင့္မားလာေသာေၾကာင့္ ပန္းပြင့္ျခင္းကို လံႈ႕ေဆာ္အားေပးသည္။ မီးခိုးမိႈင္းတိုက္ျခင္းမွ ထြက္႐ွိလာေသာ Ethylene( ရင့္မွည့္ေဟာ္မုန္း ) သည္ ပန္းပြင့္ျခင္းကို အားေပးၿပီး အပြင့္မ်ားေစသည္။ အသီးအႏွံမ်ား ကို ေစာစီးစြာရင့္မွည့္ေစသည္။ မီးခိုးမိႈင္းတိုက္ျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ခင္းအတြင္း
ခိုေအာင္းေနေသာ ပိုးမႊားမ်ားထြက္ေျပးေစသည္။

ႏွင္းခါးဒဏ္ေၾကာင့္ သရက္၊ မရမ္း၊ သီဟိုဠ္သရက္ အပင္မ်ားတြင္ အပြင့္ေၾကြက်သည့္ ျပႆနာကိုအထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္သည္။

မီးခိုးမိႈင္းတိုက္ျခင္းကို နံနက္ေစာေစာအခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ေပးရသည္။

ာဟာရ ထိန္းညႇိျခင္း

ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ားကို အသားေပး အသံုးျပဳျခင္းသည္ အပင္၏ ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအားကိုက်ဆင္းေစေသာေၾကာင့္ လိုအပ္မွသာ အသံုးျပဳသင့္သည္။ လိုအပ္ပါက ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ေျမဩဇာႏွင့္ အတူ ပိုတက္စီယမ္ႏွင့္ ေဖာ့စဖရက္ေျမၾသဇာမ်ားကို အေလးထား အသံုးျပဳသင့္သည္။
စိုက္ခင္းအတြင္း ထံုးျဖဴးေပးျခင္းသည္လည္း ႏွင္းခါးဒဏ္ေၾကာင့္ အဖူးအပြင့္ႏွင့္ အသီးကင္းမ်ား
ေႂကြက်သည့္ ျပႆနာကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

Credit – Nyan Myint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *