BREAKING NEWS

ပဲပုပ္စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ျမန္မာအမည္    – ပဲပုပ္

အဂၤလိပ္အမည္ – SOY BEAN

သိပၸံအမည္      – Glycine max

ရာသီဥတု

ပူေႏြးၿပီး ေန႔တာတိုရာသီၾကိဳက္သည္။ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ (၃၀)ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ရရွိပါက၊ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ မိုးေရခ်ိန္ (၂၄) မွ (၆၀) လက္မအတြင္းရရွိသည္။

ယခုအခါမ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ေနရာေဒသအႏွံ႔၊စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည္။ ေန႔တာ (၁၂)နာရီႏွင့္ (၁၆) နာရီၾကားရရွိႏိုင္ပါက ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္မွ အျမင့္ေပ (၉၀၀၀)ထိ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

ေျမအမ်ိဳးအစား

ေရစီးေရေကာင္းေသာ အစိုဓါတ္ထိန္းႏိုင္သည့္ ေျမျဖစ္ပါက သဲႏုန္းေျမမွ ေျမေစးအထိစုိက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ေျမခ်ဥ္ငံဓာတ္ ပီအိပ္(ခ်္)၊ ၅.၆ မွ ၇ အတြင္းရွိေသာေျမသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ပီအိပ္ခ်္ ၅.၅ထက္နည္းပါက ထံုးထည့္၍ေျမျပဳျပင္ေပးရသည္။

ေျမျပဳျပင္ျခင္း

ထယ္နက္နက္တစ္စပ္၊ ထြန္(၂)စပ္မွ (၃)စပ္ေမႊျပီး ထယ္ခဲေၾကေအာင္ေဆာင္ရြက္မွ ထယ္ေရးေကာင္းရရွိသည္။ထယ္ေရးမညီပဲ ထယ္စာခဲၾကီးမ်ားရွိပါက မ်ိဳးေစ့အနက္တိမ္လြန္းမႈ၊ နက္လြန္းမႈတို႔ေၾကာင့္ အပင္ေပါက္ည့ံသည္။

စိုက္သင့္သည့္မ်ိဳး

ေဒသအထြက္ေကာင္းမ်ိဳးမ်ား တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ မ်ိဳးေစ့အပင္ေပါက္စမ္းသပ္ျပီးမွစိုက္ရသည္။ ပင္ၾကားတန္းၾကား အကြာအေ၀းေပၚ မူတည္၍ တစ္ဧကမ်ိဳးေစ့ (၁၂)ျပည္မွ တစ္တင္းခန္႔သံုးရသည္။ (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ အပင္ေပါက္ႏႈန္းရွိမွမ်ိဳးေစ့အျဖင့္သံုးရမည္။ သက္လ်င္မ်ိဳး (၇၅ မွ ၈၄)ရက္၊ သက္လက္မ်ိဳး (၈၅ မွ ၉၄)ရက္၊ သက္ၾကီးမ်ိဳး (၉၅ မွ ၁၀၀)ရက္ရွိသည္။ ပဲပုပ္သည္ေန႔တာတုန္႔ျပန္မႈမ်ား သျဖင့္ မိမိေဒသ၊ ေရေျမရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီေသာအထြက္ေကာင္းမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ရမည္။

စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည့္အခ်ိန္

        ေဒသ                  ကာလ                 စိုက္ခ်ိန္                        ရိတ္သိမ္းခ်ိန္

ရွမ္းျပည္နယ္               မိုးၾကိဳ                      ဇန္-ေဖ                     ဧျပီ-ေမ

မိုးဦး                        ေမ-ဇြန္                     ၾသ-စက္

မိုးလယ္                    ၾသ-စက္                   နို-ေဖ

ျမန္မာနိုင္ငံ                  မိုးဦး                        ေမ-ဇြန္                     ၾသ-စက္

(အလယ္ပိုင္း)             မိုးလယ္                    ၾသ-စက္                   နို-ေဖ

မိုးေႏွာင္း                   ေအာက္-နို                 ဇန္-ေဖ

ျမန္မာနိုင္ငံ                  မိုးေႏွာင္း                   စက္-ေအာက္             ဒီ-ဇန္

(ေအာက္ပိုင္း)

သဘာ၀ေျမၾသဇာ

 ေျမျပဳျပင္မထြန္ယက္မီတစ္ဧက၊ ႏြားေခ်းလွည္း (၆) စီးထည့္ပါ။ အီးအမ္ဘိုကာရွီအပါအ၀င္ သဘာ၀ေျမေဆြးမ်ားတြဲဖက္ အသံုးျပဳႏိုင္ သည္။

ဓာတ္ေျမၾသဇာ

 ေနာက္ဆံုးထယ္ေရးျပဳျပင္ခ်ိန္တြင္၊တစ္ဧက ယူရီးယား (၂၈)ေပါင္၊ တီစူပါ (၅၆)ေပါင္မွ (၈၄)ေပါင္၊ ပိုတက္ရွ္(၅၆)ေပါင္၊   ေက်ာက္မႈန္႔   ေျမၾသဇာ (၁၀၀)ေပါင္၊ ဇီဖာေျမၾသဇာ (၃)ေပါင္ထည့္ရမည္။ မ်ိဳးေစ့တစ္တင္းကို ေရအနည္းငယ္ဆြတ္၍ အမိုးနီယမ္မိုလီဘီဒိတ္ (၃၆၀) ဂရမ္ျဖင့္ လူးနယ္ျပီးစိုက္သင့္သည္။

ေရတစ္ဂါလံလွ်င္ ယူရီးယားထမင္းစားဇြန္း (၄)ဇြန္းခြဲႏငန္းေရာ၍ တစ္ဧက (၂၀ မွ ၂၅) ဂါလံအထိ ပန္းမပြင့္မီ (၂) ပတ္သားမွစ၍ တစ္ပတ္ျခားတစ္ၾကိမ္၊သီးေတာင့္စံုခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ပက္ဖ်န္းေပးရသည္။

ပဲျမစ္ဖုဇီ၀ေျမၾသဇာ

တစ္ဧက၊ လတ္ဆက္သည့္ ပဲျမစ္ဖုဇီ၀ေျမၾသဇာအနည္းဆံုး တစ္ထုပ္သံုးရသည္။ ပဲျမစ္ဖုေျမၾသဇာႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ကိုအေအးခံထားသည့္ ထမင္းေရက်ဲက်ဲ ငွက္ေပ်ာဖူး(၁)ပုလင္းခန္႔ျဖင့္ ေသခ်ာစြာလူးနယ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ရရွိေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုအရိပ္ေအာက္တြင္ အေျခာက္ခံ   ျပီးမွစိုက္ရမည္။ စိုက္ျပီးလွ်င္ျပီးျခင္း မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ၾကမ္းရိုက္ဖံုးရမည္။

ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာ

 ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဇီ၀စူပါရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာေရကို တစ္ဧက၊ တစ္ပုလင္းမျဖစ္မေနသံုးရမည္။ ပုလင္းအဖံုး တစ္ခြက္ကိုေရတစ္ဂါလံႏွင့္ ေရာ၍ပတ္ဖ်န္းႏုိင္သည္။

 ပင္ၾကား၊ တန္းၾကား အကြာအေ၀း

စိုက္ခ်ိန္ အပင္ပံုစံ ပင္ၾကား (လက္မ) တန္းၾကား (လက္မ) အပင္ဦးေရ
မိုးရာသီ ကိုင္းျဖာမ်ိဳး၊ ၃၀ ၂.၅ မွ ၃ (၇) ေသာသ္းမွ (၁) သိန္း
မိုးရာသီ တစ္ပင္တိုင္မ်ိဳး ၂၀ ၂.၅ မွ ၃ (၁) သိန္းမွ (၁.၃) သိန္း
ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ ကိုင္းျဖာမ်ိဳး၊ ၂၀ ၂.၅ မွ ၃ (၁) သိန္းမွ (၁.၃) သိန္း
ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ ကိုင္းျဖာမ်ိဳး၊ ၁၀ ၂.၅ မွ ၃ (၂) သိန္းမွ (၂.၆) သိန္း

ပဲပုပ္တြင္ မ်ိဳးေစ့ေဆာင္ မႈိေရာဂါမ်ားစြာရွိသျဖင့္၊ မစိုက္မီ မႈိသတ္ေဆး၊ ပဲျမစ္ဖုဇီ၀ေျမၾသဇာတို႔ျဖင့္ လူးနယ္စိုက္ရမည္။

သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ပဲပုပ္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း သီးထပ္သီးႏွံပံုစံမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ဆည္ေရ ေသာက္ေဒသတြင္ စပါးအေျခခံၿပီး သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ေမလအထိ ေႏြစပါး၊ ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္ မိုးစပါး၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ပဲပုပ္သီးထပ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

ေႏြစပါး မိုးစပါး ပဲပုပ္
ေဖေဖာ္၀ါရီ – ေမ ဇြန္ – စက္တင္ဘာ ႏို၀င္ဘာ – ဇန္န၀ါရီ

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ မိုးေကာင္းေသာက္ေဒသတြင္ မိုးဦး (ဇြန္ – ဇူလိုင္လ) မ်ားတြင္ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ႏွမ္းစသည့္ ယာယီသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ သက္လ်င္စပါး၊ စိုက္ပ်ိဳးကာ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ပဲပုပ္တစ္သီးထပ္မံ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

မိုးဦးမတ္ပဲ       ပဲတီစိမ္း – ႏွမ္း စပါးသက္လ်င္ ပဲပုပ္
ဇြန္ – ဇူလိုင္ ၾသဂုတ္ ႏို၀င္ဘာ

ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ျမစ္ေရက်ခ်ိန္ ကိုင္းကၽြန္းေျမမ်ားတြင္ လယ္ေျမမ်ားတြင္ လယ္သီးထပ္အျဖစ္ စိုက္ႏိုင္ သကဲ့သို႔ သီးႏွံပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပဲပုပ္ကို ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

ဇြန္ ဇူလိုင္ ၾသ စက္ ေအာက္ ႏို ဒီ ဇန္ ေဖ မတ္
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ကိုင္း/ကၽြန္း ပဲပုပ္ ေရသြင္းႏွမ္း
ေရျမွဳပ္ခ်ိန္ ပဲပုပ္ ေရသြင္းေျပာင္း
ပဲပုပ္ ေရသြင္းဟင္းသီးဟင္းရြက္
ပဲပုပ္ ေရသြင္းေႏြစပါး
ပဲပုပ္ ေျမတြင္းက်န္အစိုဓါတ္ျဖင့္မတ္ပဲ
ပဲပုပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း လယ္ေျမမ်ားတြင္ လယ္သီးထပ္အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

 ပဲပုပ္ကို ၀ါ၊ေျပာင္းဖူး၊ ႏွံစားေျပာင္း၊ ပဲစင္းငံု စသည့္သီးႏွံမ်ားျဖင့္ သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ၀ါ၊ ေျပာင္းဖူး၊ ႏွံစားေျပာင္းတို႔ကို (၃)ေပ တန္းၾကားစိုက္၍ အလယ္တြင္ပဲပုပ္တစ္တန္းစိုက္ပါ။ ပဲစင္းငံု (၂)တန္းကို (၆)ေပျခားျပီး ၾကားတြင္ ပဲပုပ္(၃)တန္းကို တစ္တန္းႏွင့္ တစ္တန္း တစ္ေပခြဲျခားစိုက္ပါ။

လယ္ေျမတြင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

(ထယ္ေရးမဲ့ စိုက္စနစ္)

ႏို၀င္ဘာလလယ္ထက္ စိုက္ခ်ိန္ေနာက္မက်ပါက ထယ္ေရးမဲ့စိုက္သည္။ ရိုးျပတ္ငုတ္အေျခတြင္၊ ေပါက္ျပား၊ လက္ထိုးတူးရြင္း (Jet type pamter) တို႔ကို သံုး၍ စိုက္က်င္းျပဳလုပ္ကာ မ်ိဳးေစ့ခ်စိုက္ရသည္။ စိုက္က်င္းကို ေျမေဆြး၊ ဖြဲျပာတို႔ဖံုးအုပ္ေပးထားသည္။

(ေရလိုက္ၾကဲစနစ္)

သက္ၾကီးစပါးစိုက္လယ္မ်ားတြင္ ေအာင္ေရထုတ္ျပီး၊ စပါးမရိတ္သိမ္းမီ ေျမအစိုဓာတ္ ဗ်ိဳင္းနင္းခံႏိုင္ခ်ိန္္တြင္ ၾကဲပတ္စိုက္ပ်ိဳးသည္။ဤသို႔ ၾကဲပတ္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္အေစ့ေသးမ်ိဳးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။

(ခုတ္ဖုန္းစိုက္စနစ္)

သက္လ်င္၊ သက္လက္စပါး စိုက္သည့္လယ္ေျမမ်ားတြင္ ေအာင္ေရထုတ္ျပီး ေျမအစိုဓါတ္ လူနင္းခံႏိုင္ခ်န္တြင္ ၾကဲပက္စိုက္ရသည္။ စပါးစိုက္ျပီးပါက ရိုးျပတ္မ်ားကို ဓါးျဖင့္ခုတ္၍ ေျမတြင္ဖံုးအုပ္ေပးရသည္။

(ထြန္ခင္းစိုက္စနစ္)

သက္လ်င္စပါး စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အစိုဓါတ္အျပည့္အ၀ရွိပါက၊ထယ္ထိုး၊ ထြန္ေမႊျပီး၊ စိုက္ထယ္ေရးေကာင္းေအာင္  ျပဳလုပ္၍ၾကဲပတ္၍   ျဖစ္ေစ စိုက္ေၾကာင္းဆြဲ၍ျဖစ္ေစ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မိုးဦးသီးႏွံ၊ မိုးဦးသီးႏွံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသီးႏွံမ်ားႏွင့္သီးထပ္အျဖင့္လည္းေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္သည္။

ေပါင္းျမက္ႏွိမ္နင္းျခင္း

စိုက္ျပီးတစ္လမွ (၄၅)ရက္ၾကား မျဖစ္မေနေပါင္းရွင္းရမည္။

ေရသြင္းျခင္း

မိုးၾကိဳႏွင့္ ေႏြစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ (၁)ၾကိမ္၊ သီးေတာင့္ျပည့္ခ်ိန္ (၁)ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ေရ(၂)ၾကိမ္သြင္းရမည္။ မိုးစိုက္ျဖစ္ပါကလည္း စိုက္ျပီးမိုးျပတ္ခ်ိန္ၾကာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေစာေစာမိုးကုန္သြားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အပင္သက္တမ္းတစ္လေလွ်ာက္ေရသြင္းရမည္။

ပိုးမႊားေရာဂါႏွင့္ ကာကြယ္ကုသနည္း

ပဲပုပ္တြင္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားေစသည္ ပိုးမႊားမွာ ပင္စည္ထိုးယင္ေကာင္ (Bean stem fly)၊ သီးစုပ္ဂ်ပိုး (Green stink bug) စက္ေျပာက္ သီးလံုးေပါက္ပိုးတို႔ျဖစ္သည္။ အဓိကအပင္ေရာဂါမွာ မ်ိဳးေစ့ေဆာင္မႈေရာဂါျဖစ္သည္။ ပိုးမႊားေရာဂါက်ေရာက္မႈ နည္းပါးရန္ အေလ့က်ပင္ မ်ားကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားပါ။ ပင္စည္ထိုးယင္ေကာင္ကာကြယ္ရန္၊ ပဲပုပ္ပ်ိဳးေစ့တစ္တင္းလွ်င္ လာဆဒ္(၂၅၀)စီစီႏႈန္းနွင့္ လူးနယ္စိုက္ပါ။

သီးစုပ္ဂ်ပိုးက်ေရာက္ပါက၊ ပင္လံုးျပန္႔ ပိုးသက္ေဆးဖ်န္းပါ။ စက္ေျပာက္သီးလံုးေပါက္ပိုးက်ပါက အင္ဒိုဆာလဖန္နွင့္ တမာပိုးသတ္ေဆး တို႔ကို ပက္ဖ်န္းပါ။ သံေခ်းမႈိေရာဂါက်လွ်င္ အထြက္အမ်ားဆံုးထိခိုက္၍ မင္ကိုေဇာ့ေဆး၊ ဒက္ကိုႏိုင္ေဆး၊ အင္ေဗးစသည့္မႈိသတ္ေဆးမ်ား ပက္ဖ်န္းပါ။ သီးႏွံအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးပါ။

ရိတ္သိမ္းနယ္ေလွ႔မ်ိဳးသိုေလွာင္ျခင္း

သီးေထာင့္မ်ား အ၀ါေရာင္ေျပာင္း၍ (၉၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ရင့္မွည့္ျပီး အေစ့တြင္ အစိုဓာတ္ (၁၃ မွ ၁၄) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိလွ်င္ စတင္ရိတ္သိမ္းပါ။ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေစာပါက လံုးပိန္၊လံုးညွပ္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္အေစ့မ်ားရရွိျပီး အထြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးက်သည္။ ရိတ္သိမ္းျပီးအပင္မ်ားကို တလင္းတြင္ (၃ မွ ၄)ရက္ခန္႔ေနလွမ္းျပီး၊ တုတ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေခၽြစက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အေစ့ေခၽြ၍ျဖစ္ေစ၊ အေစ့ေခၽြရသည္။

ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္မ်ိဳးေစ့အေပၚယံ အခြံကြဲအက္မသြားေစရန္ ဂရုျပဳရမည္။ မ်ိဳးအျဖစ္သိုေလွာင္မည္ဆိုပါက အေစ့တြင္း အစိုဓာတ္ (၉ မွ ၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ေအာင္ ဆက္လက္ေနလွမ္းျပီးမွ သိုေလွာင္ရပါမည္။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

ပဲပုပ်စိုက်ပျိုးနည်း

=============

မန်မာအမည် – ပဲပုပ်

အင်္ဂလိပ်အမည် – SOY BEAN

သိပ္ပံအမည် – Glycine max

ရာသီဥတု

ပူနွေးပြီး နေ့တာတိုရာသီကြိုက်သည်။ နေ့စဉ်ပျမ်းမျှအပူချိန် (၃၀)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရရှိပါက၊ ကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းသည်။ မိုးရေချိန် (၂၄) မှ (၆၀) လက်မအတွင်းရရှိသည်။

ယခုအခါမျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် နေရာဒေသအနှံ့၊စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည်။ နေ့တာ (၁၂)နာရီနှင့် (၁၆) နာရီကြားရရှိနိုင်ပါက ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ အမြင့်ပေ (၉၀၀၀)ထိ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။

မြေအမျိုးအစား

ရေစီးရေကောင်းသော အစိုဓါတ်ထိန်းနိုင်သည့် မြေဖြစ်ပါက သဲနုန်းမြေမှ မြေစေးအထိစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ မြေချဉ်ငံဓာတ် ပီအိပ်(ချ်)၊ ၅.၆ မှ ၇ အတွင်းရှိသောမြေသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပီအိပ်ချ် ၅.၅ထက်နည်းပါက ထုံးထည့်၍မြေပြုပြင်ပေးရသည်။

မြေပြုပြင်ခြင်း

ထယ်နက်နက်တစ်စပ်၊ ထွန်(၂)စပ်မှ (၃)စပ်မွှေပြီး ထယ်ခဲကြေအောင်ဆောင်ရွက်မှ ထယ်ရေးကောင်းရရှိသည်။ထယ်ရေးမညီပဲ ထယ်စာခဲကြီးများရှိပါက မျိုးစေ့အနက်တိမ်လွန်းမှု၊ နက်လွန်းမှုတို့ကြောင့် အပင်ပေါက်ညံ့သည်။

စိုက်သင့်သည့်မျိုး

ဒေသအထွက်ကောင်းမျိုးများ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ မျိုးစေ့အပင်ပေါက်စမ်းသပ်ပြီးမှစိုက်ရသည်။ ပင်ကြားတန်းကြား အကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ တစ်ဧကမျိုးစေ့ (၁၂)ပြည်မှ တစ်တင်းခန့်သုံးရသည်။ (၈၅) ရာခိုင်နှုန်းအထက် အပင်ပေါက်နှုန်းရှိမှမျိုးစေ့အဖြင့်သုံးရမည်။ သက်လျင်မျိုး (၇၅ မှ ၈၄)ရက်၊ သက်လက်မျိုး (၈၅ မှ ၉၄)ရက်၊ သက်ကြီးမျိုး (၉၅ မှ ၁၀၀)ရက်ရှိသည်။ ပဲပုပ်သည်နေ့တာတုန့်ပြန်မှုများ သဖြင့် မိမိဒေသ၊ ရေမြေရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီသောအထွက်ကောင်းမျိုးကို ရွေးချယ်စိုက်ရမည်။

စိုက်ပျိုးသင့်သည့်အချိန်

ဒေသ ကာလ စိုက်ချိန် ရိတ်သိမ်းချိန်

ရှမ်းပြည်နယ် မိုးကြို ဇန်-ဖေ ဧပြီ-မေ

မိုးဦး မေ-ဇွန် သြ-စက်

မိုးလယ် သြ-စက် နို-ဖေ

မြန်မာနိုင်ငံ မိုးဦး မေ-ဇွန် သြ-စက်

(အလယ်ပိုင်း) မိုးလယ် သြ-စက် နို-ဖေ

မိုးနှောင်း အောက်-နို ဇန်-ဖေ

မြန်မာနိုင်ငံ မိုးနှောင်း စက်-အောက် ဒီ-ဇန်

(အောက်ပိုင်း)

သဘာဝမြေသြဇာ

မြေပြုပြင်မထွန်ယက်မီတစ်ဧက၊ နွားချေးလှည်း (၆) စီးထည့်ပါ။ အီးအမ်ဘိုကာရှီအပါအဝင် သဘာဝမြေဆွေးများတွဲဖက် အသုံးပြုနိုင် သည်။

ဓာတ်မြေသြဇာ

နောက်ဆုံးထယ်ရေးပြုပြင်ချိန်တွင်၊တစ်ဧက ယူရီးယား (၂၈)ပေါင်၊ တီစူပါ (၅၆)ပေါင်မှ (၈၄)ပေါင်၊ ပိုတက်ရှ်(၅၆)ပေါင်၊ ကျောက်မှုန့် မြေသြဇာ (၁၀၀)ပေါင်၊ ဇီဖာမြေသြဇာ (၃)ပေါင်ထည့်ရမည်။ မျိုးစေ့တစ်တင်းကို ရေအနည်းငယ်ဆွတ်၍ အမိုးနီယမ်မိုလီဘီဒိတ် (၃၆၀) ဂရမ်ဖြင့် လူးနယ်ပြီးစိုက်သင့်သည်။

ရေတစ်ဂါလံလျှင် ယူရီးယားထမင်းစားဇွန်း (၄)ဇွန်းခွဲနငန်းရော၍ တစ်ဧက (၂၀ မှ ၂၅) ဂါလံအထိ ပန်းမပွင့်မီ (၂) ပတ်သားမှစ၍ တစ်ပတ်ခြားတစ်ကြိမ်၊သီးတောင့်စုံချိန်တိုင်အောင် ပက်ဖျန်းပေးရသည်။

ပဲမြစ်ဖုဇီဝမြေသြဇာ

တစ်ဧက၊ လတ်ဆက်သည့် ပဲမြစ်ဖုဇီဝမြေသြဇာအနည်းဆုံး တစ်ထုပ်သုံးရသည်။ ပဲမြစ်ဖုမြေသြဇာနှင့် မျိုးစေ့ကိုအအေးခံထားသည့် ထမင်းရေကျဲကျဲ ငှက်ပျောဖူး(၁)ပုလင်းခန့်ဖြင့် သေချာစွာလူးနယ်ရမည်။ ထို့နောက်ရရှိသောမျိုးစေ့များကိုအရိပ်အောက်တွင် အခြောက်ခံ ပြီးမှစိုက်ရမည်။ စိုက်ပြီးလျှင်ပြီးခြင်း မျိုးစေ့များကို ကြမ်းရိုက်ဖုံးရမည်။

ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ

မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဇီဝစူပါရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရေကို တစ်ဧက၊ တစ်ပုလင်းမဖြစ်မနေသုံးရမည်။ ပုလင်းအဖုံး တစ်ခွက်ကိုရေတစ်ဂါလံနှင့် ရော၍ပတ်ဖျန်းနိုင်သည်။

ပင်ကြား၊ တန်းကြား အကွာအဝေး
စိုက်ချိန် အပင်ပုံစံ ပင်ကြား (လက်မ) တန်းကြား (လက်မ) အပင်ဦးရေ
မိုးရာသီ ကိုင်းဖြာမျိုး၊ ၃၀ ၂.၅ မှ ၃ (၇) သောသ်းမှ (၁) သိန်း
မိုးရာသီ တစ်ပင်တိုင်မျိုး ၂၀ ၂.၅ မှ ၃ (၁) သိန်းမှ (၁.၃) သိန်း
ခြောက်သွေ့ရာသီ ကိုင်းဖြာမျိုး၊ ၂၀ ၂.၅ မှ ၃ (၁) သိန်းမှ (၁.၃) သိန်း
ခြောက်သွေ့ရာသီ ကိုင်းဖြာမျိုး၊ ၁၀ ၂.၅ မှ ၃ (၂) သိန်းမှ (၂.၆) သိန်း

ပဲပုပ်တွင် မျိုးစေ့ဆောင် မှိုရောဂါများစွာရှိသဖြင့်၊ မစိုက်မီ မှိုသတ်ဆေး၊ ပဲမြစ်ဖုဇီဝမြေသြဇာတို့ဖြင့် လူးနယ်စိုက်ရမည်။

သီးထပ်စိုက်ပျိုးခြင်း

ပဲပုပ်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း သီးထပ်သီးနှံပုံစံများဖြင့် စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဆည်ရေ သောက်ဒေသတွင် စပါးအခြေခံပြီး သီးထပ်စိုက်ပျိုးရာတွင် ဖေဖော်ဝါရီလမှ မေလအထိ နွေစပါး၊ ဇွန်လမှ စက်တင်ဘာလအတွင် မိုးစပါး၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ပဲပုပ်သီးထပ် စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
နွေစပါး မိုးစပါး ပဲပုပ်
ဖေဖော်ဝါရီ – မေ ဇွန် – စက်တင်ဘာ နိုဝင်ဘာ – ဇန်နဝါရီ

မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၊ မိုးကောင်းသောက်ဒေသတွင် မိုးဦး (ဇွန် – ဇူလိုင်လ) များတွင် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ နှမ်းစသည့် ယာယီသီးနှံများ စိုက်ပျိုးပြီး သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် သက်လျင်စပါး၊ စိုက်ပျိုးကာ နိုဝင်ဘာလတွင် ပဲပုပ်တစ်သီးထပ်မံ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
မိုးဦးမတ်ပဲ ပဲတီစိမ်း – နှမ်း စပါးသက်လျင် ပဲပုပ်
ဇွန် – ဇူလိုင် သြဂုတ် နိုဝင်ဘာ

မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် မြစ်ရေကျချိန် ကိုင်းကျွန်းမြေများတွင် လယ်မြေများတွင် လယ်သီးထပ်အဖြစ် စိုက်နိုင် သကဲ့သို့ သီးနှံပုံစံအမျိုးမျိုးတွင် ပဲပုပ်ကို ထည့်သွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
ဇွန် ဇူလိုင် သြ စက် အောက် နို ဒီ ဇန် ဖေ မတ်

ဟင်းသီးဟင်းရွက် ကိုင်း/ကျွန်း

ပဲပုပ်
ရေသွင်းနှမ်း

ရေမြှုပ်ချိန်

ပဲပုပ်
ရေသွင်းပြောင်း

ပဲပုပ် ရေသွင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်

ပဲပုပ် ရေသွင်းနွေစပါး

ပဲပုပ် မြေတွင်းကျန်အစိုဓါတ်ဖြင့်မတ်ပဲ

ပဲပုပ်

မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း လယ်မြေများတွင် လယ်သီးထပ်အဖြစ် စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။

သီးညှပ်စိုက်ပျိုးခြင်း

ပဲပုပ်ကို ဝါ၊ပြောင်းဖူး၊ နှံစားပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ စသည့်သီးနှံများဖြင့် သီးညှပ်စိုက်ပျိုးရာတွင် ဝါ၊ ပြောင်းဖူး၊ နှံစားပြောင်းတို့ကို (၃)ပေ တန်းကြားစိုက်၍ အလယ်တွင်ပဲပုပ်တစ်တန်းစိုက်ပါ။ ပဲစင်းငုံ (၂)တန်းကို (၆)ပေခြားပြီး ကြားတွင် ပဲပုပ်(၃)တန်းကို တစ်တန်းနှင့် တစ်တန်း တစ်ပေခွဲခြားစိုက်ပါ။

လယ်မြေတွင်စိုက်ပျိုးခြင်း

(ထယ်ရေးမဲ့ စိုက်စနစ်)

နိုဝင်ဘာလလယ်ထက် စိုက်ချိန်နောက်မကျပါက ထယ်ရေးမဲ့စိုက်သည်။ ရိုးပြတ်ငုတ်အခြေတွင်၊ ပေါက်ပြား၊ လက်ထိုးတူးရွင်း (Jet type pamter) တို့ကို သုံး၍ စိုက်ကျင်းပြုလုပ်ကာ မျိုးစေ့ချစိုက်ရသည်။ စိုက်ကျင်းကို မြေဆွေး၊ ဖွဲပြာတို့ဖုံးအုပ်ပေးထားသည်။

(ရေလိုက်ကြဲစနစ်)

သက်ကြီးစပါးစိုက်လယ်များတွင် အောင်ရေထုတ်ပြီး၊ စပါးမရိတ်သိမ်းမီ မြေအစိုဓာတ် ဗျိုင်းနင်းခံနိုင်ချိန်တွင် ကြဲပတ်စိုက်ပျိုးသည်။ဤသို့ ကြဲပတ်စိုက်ပျိုးရာတွင်အစေ့သေးမျိုးများကို စိုက်ပျိုးသင့်သည်။

(ခုတ်ဖုန်းစိုက်စနစ်)

သက်လျင်၊ သက်လက်စပါး စိုက်သည့်လယ်မြေများတွင် အောင်ရေထုတ်ပြီး မြေအစိုဓါတ် လူနင်းခံနိုင်ချန်တွင် ကြဲပက်စိုက်ရသည်။ စပါးစိုက်ပြီးပါက ရိုးပြတ်များကို ဓါးဖြင့်ခုတ်၍ မြေတွင်ဖုံးအုပ်ပေးရသည်။

(ထွန်ခင်းစိုက်စနစ်)

သက်လျင်စပါး စိုက်ခင်းများတွင် အစိုဓါတ်အပြည့်အဝရှိပါက၊ထယ်ထိုး၊ ထွန်မွှေပြီး၊ စိုက်ထယ်ရေးကောင်းအောင် ပြုလုပ်၍ကြဲပတ်၍ ဖြစ်စေ စိုက်ကြောင်းဆွဲ၍ဖြစ်စေ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။

ရှမ်းပြည်နယ်တွင် မိုးဦးသီးနှံ၊ မိုးဦးသီးနှံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အခြားသီးနှံများနှင့်သီးထပ်အဖြင့်လည်းကောင်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။

ပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းခြင်း

စိုက်ပြီးတစ်လမှ (၄၅)ရက်ကြား မဖြစ်မနေပေါင်းရှင်းရမည်။

ရေသွင်းခြင်း

မိုးကြိုနှင့် နွေစိုက်ခင်းများတွင် ပန်းပွင့်ချိန် (၁)ကြိမ်၊ သီးတောင့်ပြည့်ချိန် (၁)ချိန် စုစုပေါင်း ရေ(၂)ကြိမ်သွင်းရမည်။ မိုးစိုက်ဖြစ်ပါကလည်း စိုက်ပြီးမိုးပြတ်ချိန်ကြာလျှင်ဖြစ်စေ၊ စောစောမိုးကုန်သွားလျှင်ဖြစ်စေ၊ အပင်သက်တမ်းတစ်လလျှောက်ရေသွင်းရမည်။

ပိုးမွှားရောဂါနှင့် ကာကွယ်ကုသနည်း

ပဲပုပ်တွင် ဖျက်ဆီးမှုများစေသည် ပိုးမွှားမှာ ပင်စည်ထိုးယင်ကောင် (Bean stem fly)၊ သီးစုပ်ဂျပိုး (Green stink bug) စက်ပြောက် သီးလုံးပေါက်ပိုးတို့ဖြစ်သည်။ အဓိကအပင်ရောဂါမှာ မျိုးစေ့ဆောင်မှုရောဂါဖြစ်သည်။ ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်မှု နည်းပါးရန် အလေ့ကျပင် များကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပါ။ ပင်စည်ထိုးယင်ကောင်ကာကွယ်ရန်၊ ပဲပုပ်ပျိုးစေ့တစ်တင်းလျှင် လာဆဒ်(၂၅၀)စီစီနှုန်းနှင့် လူးနယ်စိုက်ပါ။

သီးစုပ်ဂျပိုးကျရောက်ပါက၊ ပင်လုံးပြန့် ပိုးသက်ဆေးဖျန်းပါ။ စက်ပြောက်သီးလုံးပေါက်ပိုးကျပါက အင်ဒိုဆာလဖန်နှင့် တမာပိုးသတ်ဆေး တို့ကို ပက်ဖျန်းပါ။ သံချေးမှိုရောဂါကျလျှင် အထွက်အများဆုံးထိခိုက်၍ မင်ကိုဇော့ဆေး၊ ဒက်ကိုနိုင်ဆေး၊ အင်ဗေးစသည့်မှိုသတ်ဆေးများ ပက်ဖျန်းပါ။ သီးနှံအကြွင်းအကျန်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။

ရိတ်သိမ်းနယ်လှေ့မျိုးသိုလှောင်ခြင်း

သီးထောင့်များ အဝါရောင်ပြောင်း၍ (၉၅)ရာခိုင်နှုန်း ရင့်မှည့်ပြီး အစေ့တွင် အစိုဓာတ် (၁၃ မှ ၁၄) ရာခိုင်နှုန်း ရှိလျှင် စတင်ရိတ်သိမ်းပါ။ ရိတ်သိမ်းချိန်စောပါက လုံးပိန်၊လုံးညှပ်နှင့် အစိမ်းရောင်အစေ့များရရှိပြီး အထွက်နှင့် အရည်အသွေးကျသည်။ ရိတ်သိမ်းပြီးအပင်များကို တလင်းတွင် (၃ မှ ၄)ရက်ခန့်နေလှမ်းပြီး၊ တုတ်နှင့်ဖြစ်စေ၊ ချွေစက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အစေ့ချွေ၍ဖြစ်စေ၊ အစေ့ချွေရသည်။

ဤသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင်မျိုးစေ့အပေါ်ယံ အခွံကွဲအက်မသွားစေရန် ဂရုပြုရမည်။ မျိုးအဖြစ်သိုလှောင်မည်ဆိုပါက အစေ့တွင်း အစိုဓာတ် (၉ မှ ၁၀) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရောက်အောင် ဆက်လက်နေလှမ်းပြီးမှ သိုလှောင်ရပါမည်။

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *