BREAKING NEWS

သစၥာပန္း စိုက္ပ်ိဳးနည္း

စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာေဒသ

သမအေအးပိုင္းတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ထြန္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားပူအိုက္ေသာ ေဒသမ်ာမွာတြင္ စပ္မ်ိဳး မ်ားကို စိုက္ႏိုင္သည္။ ေအးျမေသာရာသီဥတုကို ႀကိဳက္သည္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ပိုျဖစ္ထြန္းသည္။

ရာသီဥတု

သစၥာပန္းသည္ အပူခ်ိန္ ၂၇-၃၀ C တြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္ေကာင္းစြာ ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္ ၁၂-၁၄နာရီ ရရွိလ်င္လည္း ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ အနဲဆုံး အလင္းေရာင္ (၁၀) နာရီရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ အလင္းေရာင္မ်ားထြန္းေပးျခင္းျဖင့္ ေနေရာင္ ရရွိမွႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။

ေျမအမ်ိဳးအစား

သစၥာပန္းသည္ ေရသြန္းေရထုတ္လြယ္ကူၿပီး ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာ သဲႏုန္းေျမကို ပို၍ ႏွစ္သက္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၾသဂဲနစ္ဓာတ္ႂကြယ္ဝေသာ ေျမကို ပို၍ ႏွစ္သက္ပါသည္။ ေျမခ်ဥ္၊ ငံကိန္းPh (၆-၇) ရွိေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားကို ပို၍ ႏွစ္သက္ပါသည္။

ေျမျပင္ျခင္း

သစၥာပန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေျမကို ထယ္ေရးႏွစ္စက္ႏွင့္ ထြန္တစ္စက္ စသည္ျဖင့္ သမန္းေကာင္းေအာင္ ျပင္ေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေျမခံေျမဇာေကြၽးေပးရပါမည္။ (၅-၁၀-၁၀) အခ်ိဳးရွိေသာ ေျမၾသဇာကို ေျမခံထည့္ေပးရပါမည္။ ထိုေနာက္ ေျမေဆြး၊ ႏြားေခ်း တို႔ကို တစ္ဧကလွ်င္ လွည္း(၅-၈) စီးအထိ ထည့္ေပးရပါမည္။ ေျမေအာင္းပိုး မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေျမေအာင္းမွိူေဆး၊ ပိုးေဆးမ်ားကိုလည္း ထည့္ေပးရပါမည္။

တစ္ဧကမ်ိဳးႏႈန္း

သစၥာပန္းကို အဓိက စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳေသာအပိုင္းမွာ မ်ိဳးဥျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးဥေကာင္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးမွသာ အပြင့္ေကာင္း၊ အပင္ေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္မည္။ တစ္ဧကမ်ိဳးဥႏႈန္း (၁၀၀၀၀)းခန႔္ လိုအပ္ပါသည္။ မ်ိဳးဥကို ၃-၇ Cအေအးခန္းထဲတြင္ (၃)လခန႔္ သိုေလွာင္ထားႏိုင္ပါသည္။ Thiourea (500)ppm ႏွန္းျဖင့္သို႔မဟုတ္ ဂ်စ္ဘရဲလစ္ အက္စစ္ GA3 မ်ိဳးဥ၏ မ်ိဳးမေအာင္မႈႏႈန္း (dormancy) ကိုေခ်ဖ်က္ေပးႏိုင္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္

သစၥာပန္းကို ေျမျပန္ေဒသ၌ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္စိုက္ပ်ိဳးပါသည္။ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ မက္လႏွင့္ ဧၿပီလတို႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ ျပင္ဦးလြင္ပတ္ဝန္းက်င္၌သစၥာပန္းတို႔ကိုတစ္ႏွစ္ပတ္လုံး၌ ႏွင္းအလြန္က်သည့္ဒီဇင္ဘာမွလြဲ၍စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

စိုက္ပ်ိဳးနည္း

သစၥာပန္းကို မ်ားေသာအားျဖင့္ နည္းလမ္(၂) မ်ိဳးျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ၎တို႔မွာ ေဘာင္ေဖာ္စိုက္ ျခင္း၊ႏွင့္ ေျမာင္းေဖာ္စိုက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ သစၥာပန္းဥမ်ားကို တစ္ဥႏွင့္တစ္ဥ ၉ လက္မျခား၍ ႀတိဂံပုံ ျခား၍ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ တစ္တန္းႏွင့္ တစ္တန္း ၂ေပ x ၂ေပခြဲျခားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးပါ။ သို႔မွသာ ေရေလာင္းရန္ႏွင့္ ေျမဆြရန္လြယ္ကူမည္။ အပင္မ်ား မယိမ္းယိုင္ေစရန္ အပင္ေျခရင္းကို ေျမဖို႔ေပးပါ။

ယူရီးယား (ပုလဲ) ေျမဩဇာကို သုံးဆြဲမႈမ်ားလွ်င္ အပြင့္အထားမခံျခင္း၊ ေႂကြလြယ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး သုံးစြဲပါ။

ေရသြင္းနည္း

မိုးေခါင္ မိုးျပတ္လွ်င္ အပင္အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး ေရလိုအပ္ပါက ေရသြရးေပးႏိုင္သည္။ ေရသြင္းသည့္အခါ ႏွံ႔စပ္ေအာင္သြင္းေပးရန္လိုမည္။ သို႔မွသာ အပင္ေပါက္ညီၿပီး အပြင့္မ်ားလည္းလွပမည္။

ေဆာင္းႏွင့္ ေႏြရာသီတို႔တြင္ ေျမႀကီးအစိုဓာတ္ ထိန္းသိမ္းမႈ ေပၚမူတည္ၿပီး သုံးရက္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေရေလာင္း ေရသြင္းေပးလွ်င္ လုံေလာက္ပါသည္။ သဲေျမတြင္ (၇မွ၁၀)ရက္ျခား တစ္ခါ ေရသြန္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ခဲေျမမဟုတ္ေသာေျမနီႏွင့္ သဲႏုန္းေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ခန႔္ ေရသြင္းေပး ရမည္။

ေပါင္းႏွိမ္နင္းျခင္း

သစၥာပန္းအထြက္ႏွန္းေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ ေပါင္းျမက္ကို ႏွိမ္နင္းေပးရပါမည္။ ေပါင္းႏွိမ္နင္းရာတြင္ လက္ေပါင္းလိုက္ျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာ္လည္း အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဧကလွ်င္ လူ(၆)ေယာက္ခန႔္ လုပ္ေဆာင္လ်ွ်င္ လုံေလာက္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ေပါင္းသတ္ေဆး စတြန႔္( Stomp 30 EC)ကို တစ္ဧကလွ်င္ (၆၅၀ ml) ခန႔္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အပင္ျပဳစုနည္း

စိုက္ပ်ိဳးၿပီး တစ္လခန႔္အတြင္း အပင္စုံလွ်င္ ေျမကို ခပ္နက္နက္ဆြေပးပါ။ အ႐ြက္ေလး႐ြက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ တစ္ဖန္ ထပ္ဆြေပးပါ။ တတိယအႀကိမ္တြင္ ၅-၆ ႐ြက္ ထြက္လာသည့္အခါ ထပ္၍ဆြေပးပါ။ အ႐ြက္ ၇ ႐ြက္ ထြက္လာသည့္အခါ အဖူးတံ တပါတည္းထြက္လာမွာျဖစ္လို႔ ေျမဆြေပးရန္မလိုေတာ့ပါ။ ေရာဂါက်ေရာက္မႈ နည္းပါးသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အ႐ြက္ေျခာက္ျခင္း၊ ပင္စည္ပုပ္ျခင္းေတြ႕ရွိလွ်င္ ႏႈတ္ပစ္ၿပီး မီးရႈိ႕ေပးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

က်ေရာက္ေသာ ေရာဂါႏွင့္ ဖ်က္ပိုးမ်ား

၁။႐ြက္ေျပာက္ေရာဂါ

႐ြက္ေျပာက္ေရာဂါ ေရာဂါမ်ားကို ကာဗန္ဒါဇင္ (သို႔) မန္ကိုဇက္ တို႔ကို ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။

၂။႐ြက္ေျခာက္ေရာဂါ

႐ြက္ေျခာက္ေရာဂါ က်ေရာက္ပါက မန္ကိုဇက္ ကိုပတ္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

၃။ပင္ညႇိးေရာဂါ

ပင္ညႇိးေရာဂါ က်ေရာက္ပါက ေဘဘီစတင္း(Bavistin) ေဆးကို ႏွံစပ္ေအာင္ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္နိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရာဂါမက်ေရာက္မီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္လွ်င္ ပို၍ ထိေရာက္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပင္ညႇိးေရာဂါသည္ မ်ိဳးေစံေဆာင္ႏွင့္ ေျမေဆာင္ေရာဂါ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးဥလူးနယ္ေဆးမ်ား နင့္ေရာ၍ စိုက္ပ်ိဳးသငိ့ ပါသည္။

၄။ဥပုတ္ေရာဂါ

ဥပုတ္ေရာဂါသည္ အထူးသျဖင့္ သိုေလွာင္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ မႈိနင့္ ဘတ္တီးရီးယားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မသိုေလွာင္မီ (၄၀-၄၅ C) ေရပူႏွင့္ မွိသတ္ေဆး Captan သို႔ Thiram ေရာထားေသာ ေပ်ာ္ရည္တြင္ စိမ္၍ သိုေလွာင္သင့္ ပါသည္။

၅။ေလွးပိုး

ေလွးပိုးမ်ား က်ေရာက္လာပါက Methyl demeton (သို႔) Dimethoate ေဆးမ်ားကို ပတ္ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ပန္းမ်ားဆြတ္ခူးျခင္း

အ႐ြက္ခုႏွစ္႐ြက္ထြက္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အဖူးတံပါ တစ္ပါတည္း ထြက္လာမည္။ အဖူးတံ၏ ေအာက္ဆုံး အဖူးပြင့္ဖတ္မ်ားမွ စ၍အေရာင္သမ္းလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပန္းမ်ားကိုေျမႀကီးမွ ၄ လက္မ ခန႔္ ခြာၿပီး ျဖတ္ ခူးပါ။ သစၥာပန္းမ်ားသည္ ဥတစ္ဥမွ ပန္းခိုင္တစ္ခိုင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေျမေကာင္းလွ်င္ ဥပမာ – ျပင္ဦးလြင္ ၌ စိုက္ေသာ ခဲေျမတြင္ ပန္းခိုင္ ၃ ခိုင္ထိရရွိႏိုင္သည္။ ပန္းပြင့္ေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္ ေရမွန္မွန္ေလာင္းေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။

မ်ိဳးပြားနည္း

သစၥာပန္းဥမ်ားကို တူးယူေသာအခါ ဥအ႐ြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိပါမည္။ အႀကီးဆုံးကိုသာ မ်ိဳးအျဖစ္ထားၿပီး ေသးငယ္ေသာဥမ်ားကို သီးသန႔္ေ႐ြးထုတ္ထားရပါမည္။ တူးၿပီးသည့္အခါ ဆယ္ရက္ခန႔္ ေနလွန္းကာ အခြံခြာၿပီးျပန္စိုက္ပါ။ သို႔မွသာ အပင္ေပါက္ျမန္ၿပီး အပင္ေပါက္ေကာင္းႏိုင္မည္။ ျပန္စိုက္ပ်ိဳးသည့္မ်ိဳးဥမ်ားက ေနာက္ထပ္ ၇ လၾကာလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးရန္သင့္ေသာ မ်ိဳးဥမ်ားျပန္ျဖစ္လာမည္။ ႏွစ္လခန႔္ အနားေပးၿပီး ပန္းအျဖစ္ ျပန္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ဥေသးမ်ားကိုလည္း ထပ္မံၿပီး တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ပန္းအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးဥမ်ား ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အနည္းဆုံး ၃ ႏွစ္ ၾကာသည္။

မ်ိဳးအတြက္ မ်ိဳးပြားခ်ိန္မွာ ဩဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္ ပ်ိဳးေထာင္ပါ။ အနက္ ၃ လက္မအထိ စိုက္ပါသည္။

မ်ိဳးထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္ျခင္း

သစၥာပန္းဥေသးႏွင့္ ဥႀကီးမ်ားကို ေဖာ္ျပပါအတိုင္းတူးေဖာ္ၿပီးလွ်င္ ဥႀကီးမ်ားကို လႊစာမႈန႔္ သို႔မဟုတ္ သဲထဲတြင္ အဝတ္ပါးပါးျဖင့္ ဖုံးအုပ္၍ အရိပ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သိုေလွာင္ထားရပါမည္။ တစ္ႏွစ္အထိထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားႏွင့္ ပုံးမ်ားတြင္ မထားသင့္ပါ။ အပူရွိန္ျဖင့္ အေညႇာင့္မ်ား ပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္။

(Unicode)

သစ္စာပန်း စိုက်ပျိုးနည်း

=================
စိုက်ပျိုးနိုင်သောဒေသ
သမအအေးပိုင်းတွင် အများဆုံးဖြစ်ထွန်းပါသည်။ သို့သော် အခြားပူအိုက်သော ဒေသမျာမှာတွင် စပ်မျိုး များကို စိုက်နိုင်သည်။ အေးမြသောရာသီဥတုကို ကြိုက်သည်။ တောင်တန်းဒေသများတွင် ပိုဖြစ်ထွန်းသည်။

ရာသီဥတု
သစ္စာပန်းသည် အပူချိန် ၂၇-၃၀ C တွင် ကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းပါသည်။ နေရောင်ခြည်ကောင်းစွာ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ နေရောင်ခြည် ၁၂-၁၄နာရီ ရရှိလျင်လည်း ကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းပါသည်။ သို့သော် အနဲဆုံး အလင်းရောင် (၁၀) နာရီရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ လျှပ်စစ် အလင်းရောင်များထွန်းပေးခြင်းဖြင့် နေရောင် ရရှိမှှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

မြေအမျိုးအစား
သစ္စာပန်းသည် ရေသွန်းရေထုတ်လွယ်ကူပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော သဲနုန်းမြေကို ပို၍ နှစ်သက်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် သြဂဲနစ်ဓာတ်ကြွယ်ဝသော မြေကို ပို၍ နှစ်သက်ပါသည်။ မြေချဉ်၊ ငံကိန်းPh (၆-၇) ရှိသော မြေအမျိုးအစားကို ပို၍ နှစ်သက်ပါသည်။

မြေပြင်ခြင်း
သစ္စာပန်းစိုက်ပျိုးရန်အတွက် မြေကို ထယ်ရေးနှစ်စက်နှင့် ထွန်တစ်စက် စသည်ဖြင့် သမန်းကောင်းအောင် ပြင်ပေးရပါမည်။ ထို့နောက် မြေခံမြေဇာကျွေးပေးရပါမည်။ (၅-၁၀-၁၀) အချိုးရှိသော မြေသြဇာကို မြေခံထည့်ပေးရပါမည်။ ထိုနောက် မြေဆွေး၊ နွားချေး တို့ကို တစ်ဧကလျှင် လှည်း(၅-၈) စီးအထိ ထည့်ပေးရပါမည်။ မြေအောင်းပိုး များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မြေအောင်းမှိူဆေး၊ ပိုးဆေးများကိုလည်း ထည့်ပေးရပါမည်။

တစ်ဧကမျိုးနှုန်း
သစ္စာပန်းကို အဓိက စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုသောအပိုင်းမှာ မျိုးဥဖြစ်ပါသည်။ မျိုးဥကောင်းများကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးမှသာ အပွင့်ကောင်း၊ အပင်ကောင်းများ ရရှိနိုင်မည်။ တစ်ဧကမျိုးဥနှုန်း (၁၀၀၀၀)းခန့် လိုအပ်ပါသည်။ မျိုးဥကို ၃-၇ Cအအေးခန်းထဲတွင် (၃)လခန့် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါသည်။ Thiourea (500)ppm နှန်းဖြင့်သို့မဟုတ် ဂျစ်ဘရဲလစ် အက်စစ် GA3 မျိုးဥ၏ မျိုးမအောင်မှုနှုန်း (dormancy) ကိုချေဖျက်ပေးနိုင်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးချိန်
သစ္စာပန်းကို မြေပြန်ဒေသ၌ အောက်တိုဘာလတွင် စတင်စိုက်ပျိုးပါသည်။ တောင်တန်းဒေသတွင် မက်လနှင့် ဧပြီလတို့တွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ ပြင်ဦးလွင်ပတ်ဝန်းကျင်၌သစ္စာပန်းတို့ကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံး၌ နှင်းအလွန်ကျသည့်ဒီဇင်ဘာမှလွဲ၍စိုက်ပျိုးကြသည်။

စိုက်ပျိုးနည်း
သစ္စာပန်းကို များသောအားဖြင့် နည်းလမ်(၂) မျိုးဖြင့် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဘောင်ဖော်စိုက် ခြင်း၊နှင့် မြောင်းဖော်စိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ သစ္စာပန်းဥများကို တစ်ဥနှင့်တစ်ဥ ၉ လက်မခြား၍ တြိဂံပုံ ခြား၍ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ တစ်တန်းနှင့် တစ်တန်း ၂ပေ x ၂ပေခွဲခြားပြီး စိုက်ပျိုးပါ။ သို့မှသာ ရေလောင်းရန်နှင့် မြေဆွရန်လွယ်ကူမည်။ အပင်များ မယိမ်းယိုင်စေရန် အပင်ခြေရင်းကို မြေဖို့ပေးပါ။

ယူရီးယား (ပုလဲ) မြေဩဇာကို သုံးဆွဲမှုများလျှင် အပွင့်အထားမခံခြင်း၊ ကြွေလွယ်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ဂရုစိုက်ပြီး သုံးစွဲပါ။

ရေသွင်းနည်း
မိုးခေါင် မိုးပြတ်လျှင် အပင်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး ရေလိုအပ်ပါက ရေသွရးပေးနိုင်သည်။ ရေသွင်းသည့်အခါ နှံ့စပ်အောင်သွင်းပေးရန်လိုမည်။ သို့မှသာ အပင်ပေါက်ညီပြီး အပွင့်များလည်းလှပမည်။

ဆောင်းနှင့် နွေရာသီတို့တွင် မြေကြီးအစိုဓာတ် ထိန်းသိမ်းမှု ပေါ်မူတည်ပြီး သုံးရက်လျှင်တစ်ကြိမ် ရေလောင်း ရေသွင်းပေးလျှင် လုံလောက်ပါသည်။ သဲမြေတွင် (၇မှ၁၀)ရက်ခြား တစ်ခါ ရေသွန်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခဲမြေမဟုတ်သောမြေနီနှင့် သဲနုန်းမြေများတွင် နှစ်ကြိမ်ခန့် ရေသွင်းပေး ရမည်။

ပေါင်းနှိမ်နင်းခြင်း
သစ္စာပန်းအထွက်နှန်းကောင်းမွန်စေရန် အတွက် ပေါင်းမြက်ကို နှိမ်နင်းပေးရပါမည်။ ပေါင်းနှိမ်နင်းရာတွင် လက်ပေါင်းလိုက်ခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်များသော်လည်း အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဧကလျှင် လူ(၆)ယောက်ခန့် လုပ်ဆောင်လျျှင် လုံလောက်ပါသည်။ ထို့အပြင်ပေါင်းသတ်ဆေး စတွန့်( Stomp 30 EC)ကို တစ်ဧကလျှင် (၆၅၀ ml) ခန့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အပင်ပြုစုနည်း
စိုက်ပျိုးပြီး တစ်လခန့်အတွင်း အပင်စုံလျှင် မြေကို ခပ်နက်နက်ဆွပေးပါ။ အရွက်လေးရွက်ရှိလာချိန်တွင် တစ်ဖန် ထပ်ဆွပေးပါ။ တတိယအကြိမ်တွင် ၅-၆ ရွက် ထွက်လာသည့်အခါ ထပ်၍ဆွပေးပါ။ အရွက် ၇ ရွက် ထွက်လာသည့်အခါ အဖူးတံ တပါတည်းထွက်လာမှာဖြစ်လို့ မြေဆွပေးရန်မလိုတော့ပါ။ ရောဂါကျရောက်မှု နည်းပါးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အရွက်ခြောက်ခြင်း၊ ပင်စည်ပုပ်ခြင်းတွေ့ရှိလျှင် နှုတ်ပစ်ပြီး မီးရှို့ပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။

ကျရောက်သော ရောဂါနှင့် ဖျက်ပိုးများ

၁။ရွက်ပြောက်ရောဂါ
ရွက်ပြောက်ရောဂါ ရောဂါများကို ကာဗန်ဒါဇင် (သို့) မန်ကိုဇက် တို့ကို ဖျန်းပေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

၂။ရွက်ခြောက်ရောဂါ
ရွက်ခြောက်ရောဂါ ကျရောက်ပါက မန်ကိုဇက် ကိုပတ်ဖျန်းခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။

၃။ပင်ညှိးရောဂါ
ပင်ညှိးရောဂါ ကျရောက်ပါက ဘေဘီစတင်း(Bavistin) ဆေးကို နှံစပ်အောင်ဖျန်းပေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိင်သည်။ သို့သော် ရောဂါမကျရောက်မီ ကြိုတင်ကာကွယ်လျှင် ပို၍ ထိရောက်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပင်ညှိးရောဂါသည် မျိုးစေံဆောင်နှင့် မြေဆောင်ရောဂါ များကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မျိုးဥလူးနယ်ဆေးများ နင့်ရော၍ စိုက်ပျိုးသငိ့ ပါသည်။

၄။ဥပုတ်ရောဂါ
ဥပုတ်ရောဂါသည် အထူးသဖြင့် သိုလှောင်ချိန်တွင် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ မှိုနင့် ဘတ်တီးရီးယားများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မသိုလှောင်မီ (၄၀-၄၅ C) ရေပူနှင့် မှိသတ်ဆေး Captan သို့ Thiram ရောထားသော ပျော်ရည်တွင် စိမ်၍ သိုလှောင်သင့် ပါသည်။

၅။လှေးပိုး
လှေးပိုးများ ကျရောက်လာပါက Methyl demeton (သို့) Dimethoate ဆေးများကို ပတ်ဖျန်းပေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။

ပန်းများဆွတ်ခူးခြင်း
အရွက်ခုနှစ်ရွက်ထွက်လာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အဖူးတံပါ တစ်ပါတည်း ထွက်လာမည်။ အဖူးတံ၏ အောက်ဆုံး အဖူးပွင့်ဖတ်များမှ စ၍အရောင်သမ်းလာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ပန်းများကိုမြေကြီးမှ ၄ လက်မ ခန့် ခွာပြီး ဖြတ် ခူးပါ။ သစ္စာပန်းများသည် ဥတစ်ဥမှ ပန်းခိုင်တစ်ခိုင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ မြေကောင်းလျှင် ဥပမာ – ပြင်ဦးလွင် ၌ စိုက်သော ခဲမြေတွင် ပန်းခိုင် ၃ ခိုင်ထိရရှိနိုင်သည်။ ပန်းပွင့်ကောင်းများရရှိစေရန် ရေမှန်မှန်လောင်းပေးရန် အရေးကြီးသည်။

မျိုးပွားနည်း
သစ္စာပန်းဥများကို တူးယူသောအခါ ဥအရွယ်အစား အမျိုးမျိုးရရှိပါမည်။ အကြီးဆုံးကိုသာ မျိုးအဖြစ်ထားပြီး သေးငယ်သောဥများကို သီးသန့်ရွေးထုတ်ထားရပါမည်။ တူးပြီးသည့်အခါ ဆယ်ရက်ခန့် နေလှန်းကာ အခွံခွာပြီးပြန်စိုက်ပါ။ သို့မှသာ အပင်ပေါက်မြန်ပြီး အပင်ပေါက်ကောင်းနိုင်မည်။ ပြန်စိုက်ပျိုးသည့်မျိုးဥများက နောက်ထပ် ၇ လကြာလျှင် စိုက်ပျိုးရန်သင့်သော မျိုးဥများပြန်ဖြစ်လာမည်။ နှစ်လခန့် အနားပေးပြီး ပန်းအဖြစ် ပြန်စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ အလွန်သေးငယ်သော ဥသေးများကိုလည်း ထပ်မံပြီး တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ပန်းအတွက် စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် မျိုးဥများ ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အနည်းဆုံး ၃ နှစ် ကြာသည်။
မျိုးအတွက် မျိုးပွားချိန်မှာ ဩဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလများတွင် ပျိုးထောင်ပါ။ အနက် ၃ လက်မအထိ စိုက်ပါသည်။

မျိုးထိန်းသိမ်းသိုလှောင်ခြင်း
သစ္စာပန်းဥသေးနှင့် ဥကြီးများကို ဖော်ပြပါအတိုင်းတူးဖော်ပြီးလျှင် ဥကြီးများကို လွှစာမှုန့် သို့မဟုတ် သဲထဲတွင် အဝတ်ပါးပါးဖြင့် ဖုံးအုပ်၍ အရိပ်ရှိသော နေရာများတွင် သိုလှောင်ထားရပါမည်။ တစ်နှစ်အထိထားပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ပလတ်စတစ်အိတ်များနှင့် ပုံးများတွင် မထားသင့်ပါ။ အပူရှိန်ဖြင့် အညှောင့်များ ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *