BREAKING NEWS

ပတဲေကာေလး အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ျမန္မာအမည္ – ပတဲေကာေလး
အဂၤလိပ္အမည္ – LESSER GALANGAL
ရုကၡေဗဒအမည္ – ALPINIA OFFICINARUM HANCE
မ်ိဳးရင္း – ZINGIBERACEAE
ပံုသ႑ာန္
ပင္ေပ်ာ့ပင္ငယ္မ်ိဳး ျဖစ္၏။ ရြက္ေယာင္ပင္စည္ ျဖစ္သည္။ အျမင့္ (၃)ေပမွ (၄) ေပ အထိျမင့္သည္။ အရြက္မွာ ပင္စည္ရိုးတန္အား ပက္၍ ရြက္လႊဲထြက္သည္။ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ လွံစြပ္ပံုျဖစ္၍ အဖ်ားခၽြန္သည္။ အရင္း အနည္းငယ္၀ိုင္းသည္။ ရြက္ျပားသည္ သားေရကဲ့သို႔ ပ်ဥ္းတြဲေနသည္။ ရြက္လည္ေၾကာ ထင္ရွားသည္။ ပတဲေကာႀကီး ရြက္ႏွင့္ တူသည္။ သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္ ေသးသည္။ အပြင့္မွာ ထိပ္ထြက္ ပန္းခိုင္ ျဖစ္သည္။ စိမ္း၀ါေရာင္ရွိသည္။ ပြင့္ခံရြက္ ထင္ရွားၿပီး အညိဳေရာင္ရွိသည္။ အသီးမွာ အစိမ္းေရာင္ရွိသည္။ အနည္းငယ္ လံုး၀ိုင္းသည္။ အခြံပါးၿပီး တြန္႔ေနသည္။ ရင့္မွည့္သည့္အခါ အညိဳေရာင္ရွိသည္။ အျမစ္မွာ ဥသ႑ာန္ျဖစ္ၿပီး နႏြမ္းတက္ႏွင့္ တူသည္။ အေမွးဖတ္မ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေနသည္။
စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသ
ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။
ေရေျမရာသီဥတု
မိုးေရခ်ိန္လက္မ (၄၀)မွ (၈၀) ႏွင့္ (၈၀) လက္မအထက္ ရြာသြန္းေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။ ေရရရန္ လြယ္ကူေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေျမျပဳျပင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ႏံုးေျမကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။
ေျမျပဳျပင္နည္း
ထယ္္ (၁) စပ္၊ ထြန္ (၄)စပ္ မွ (၈) စပ္ အထိ ေမႊရမည္။ ၄င္းေနာက္ ေဘာင္အျမင့္ (၆) လက္မမွ (၁၀) လက္မ ေဘာင္အက်ယ္(၃)ေပ ႏွင့္ အလ်ား လိုအပ္သလို ထားရွိႏိုင္သည္။ ေဘာင္တခုႏွင့္ တခု (၁) ေပျခားရမည္။
ပ်ိဳးေထာင္နည္း
ပတဲေကာႀကီး ဥတက္ ကို တိုက္ရိုက္ စိုက္ပ်ိဳးရမည္။
စိုက္ပ်ိဳးနည္း
ျပဳလုပ္ၿပီး ေဘာင္ေပၚတြင္ ပတဲေကာ ႀကီးဥတက္ကို တတန္း ႏွင့္ တတန္း (၁) ေပ ႏွင့္ တဥ ႏွင့္တဥ (၁) ေပကြာ ထား၍ စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။
ေျမၾသဇာ ေကၽြးနည္း
ေျမသစ္ျဖစ္ပါက ေျမၾသဇာထည္ရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးပါက သစ္ေဆြး ႏွင့္ သဘာ၀ေျမၾသဇာ ထည့္ေပးသင့္သည္။
မ်ိဳးပြားနည္း
ဥတက္မ်ားကို သံုးစြဲစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။
တဧက မ်ိဳးေစ့ / အပင္ႏႈန္း
တဧကလွ်င္ အပင္ (၄၄၀၀၀) ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရသြင္းနည္း
ဥတက္မ်ားစိုက္ၿပီး ေဘာင္ၾကားတြင္ ေရ၀ေအာင္ ေပးသြင္းရမည္။ (၁၅) ရက္ၾကာေသာအခါ တႀကိမ္ ထပ္မံ ေပးသြင္းသင့္သည္။ အပင္ထြက္လာေသာအခါ အပင္အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ လိုအပ္သည့္အတိုင္း ျပဳျပင္ ေရေပးသြင္းသင့္သည္။
အပင္ျပဳစုနည္း
အပင္ငယ္မ်ား ေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ေပါင္းရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းကို ဂရုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ အပင္ငယ္စဥ္ အပင္ခါးမၾကပ္ေအာင္ေျမဆြေပးရမည္။ အပင္ႀကီးထြားမႈ မရပ္တန္႔ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အစိုဓာတ္အလ်င္မျပတ္ ရရွိေစေရးအတြက္ ေရေပးသြင္းျခင္းကို ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
က်ေရာက္တတ္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္နည္း
အပင္ငယ္စဥ္ ေျမေအာင္းပိုး မကိုက္ေစရန္ ပိုးသတ္ေဆး သံုးစြဲသင့္သည္။
က်ေရာက္တတ္ေသာ ေရာဂါႏွင့္ ကာကြယ္နည္း
အထြက္ထိခိုက္သည္အထိ ဖ်က္ဆီးမည့္ ေရာဂါ မက်ေရာက္ပါ။
အသီးဆြတ္ခူးျခင္း
ႏွစ္တို စိုက္ပ်ိဳးထားရွိႏိုင္ေသာ္လည္း (၂) ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ (၃) ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ေရေပးသြင္း ျခင္း၊ ရပ္တန္႔၍ ေရျဖတ္ၿပီး အပင္က်ပါက ထယ္ျဖင့္ ထိုး၍ ဥတက္မ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းႏိုင္သည္။
အထြက္ႏႈန္း
တဧကလွ်င္ ပတဲေကာႀကီး ဥတက္ အစို ပိႆာ (၃၀၀၀) ခန္႔ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။
မ်ိဳးခံယူနည္း
ဥအတက္ တူးေဖာ္ၿပီး ေနာက္ ဥေကာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ထပ္မံ မစိုက္ပ်ိဳးမီ ကာလအတြင္း အစိုဓာတ္ရွိေသာ သဲေအာက္ခံေျမေပၚတြင္ ေရ၀င္ထြက္ႏိုင္ေအာင္ ပါးပါးျဖန္႔၍ ေလသလပ္ခံထားရမည္။ ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ျပင္ဆင္ၿပီး လွ်င္ သယ္ယူစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။
သိုေလွာင္နည္း
ေရာင္းခ်ရမည့္ ပတဲေကာေလးဥတက္မ်ားကို လံုေလာက္စြာေျခာက္ေသြ႕ေစၿပီး မိုးလံု၍ ေကာင္းစြာ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေနရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပစၥည္း ဥပမာ – ပုတ္ႀကီး၊ ေတာင္းတို႔တြင္ ထည့္သြင္း သိုေလွာင္ႏိုင္သည္။
အသံုးျပဳနည္း
အျမစ္
ပတဲေကာေလး ျမစ္ဥကို ျပဳတ္ေသာက္ေသာ္ ဆီးလြန္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။
ကေလးမ်ား စကားေျပာခ်ိန္တန္လ်က္ မေျပာျခင္း၊ မပီသျဖင္းအတြက္ အျမစ္ကို ေသြး၍ လွ်ာတြင္ ပြတ္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ပါက လွ်င္ျမန္စြာ စကားေျပာ၏။
ယင္းကို ဆီႏွင့္ခ်က္၍ လိမ္းနယ္ေပးေသာ္ အေၾကာတက္ျခင္း၊ ေလးလံျခင္း ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏။
၀မ္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး၊ ေသြး၀မ္းက် ေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆးမ်ားတြင္ ပတဲေကာေျမဥကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳ၏။
တိုင္းရင္းေဆးသံုး ေဆးနံပါတ္ (၃၉) ႏွင့္ (၄၀) မီးယပ္ေဆးပူတြင္ ပတဲေကာပါသည္။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေဆးညႊန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ပါၿပီးမွ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

Unicode

ပတဲကောလေး အကြောင်းသိကောင်းစရာ

==============================

ျမန္မာအမည္   – ပတဲေကာေလး

အဂၤလိပ္အမည္   – LESSER GALANGAL

ရုကၡေဗဒအမည္    – ALPINIA OFFICINARUM HANCE

မ်ိဳးရင္း           – ZINGIBERACEAE

ပံုသ႑ာန္

ပင္ေပ်ာ့ပင္ငယ္မ်ိဳး ျဖစ္၏။ ရြက္ေယာင္ပင္စည္ ျဖစ္သည္။ အျမင့္ (၃)ေပမွ (၄) ေပ အထိျမင့္သည္။ အရြက္မွာ ပင္စည္ရိုးတန္အား ပက္၍ ရြက္လႊဲထြက္သည္။ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ လွံစြပ္ပံုျဖစ္၍ အဖ်ားခၽြန္သည္။ အရင္း အနည္းငယ္၀ိုင္းသည္။ ရြက္ျပားသည္ သားေရကဲ့သို႔ ပ်ဥ္းတြဲေနသည္။ ရြက္လည္ေၾကာ ထင္ရွားသည္။ ပတဲေကာႀကီး ရြက္ႏွင့္ တူသည္။  သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္ ေသးသည္။ အပြင့္မွာ ထိပ္ထြက္ ပန္းခိုင္ ျဖစ္သည္။ စိမ္း၀ါေရာင္ရွိသည္။ ပြင့္ခံရြက္ ထင္ရွားၿပီး အညိဳေရာင္ရွိသည္။ အသီးမွာ အစိမ္းေရာင္ရွိသည္။ အနည္းငယ္ လံုး၀ိုင္းသည္။ အခြံပါးၿပီး တြန္႔ေနသည္။ ရင့္မွည့္သည့္အခါ အညိဳေရာင္ရွိသည္။ အျမစ္မွာ ဥသ႑ာန္ျဖစ္ၿပီး နႏြမ္းတက္ႏွင့္ တူသည္။ အေမွးဖတ္မ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေနသည္။

စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသ

ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

ေရေျမရာသီဥတု

မိုးေရခ်ိန္လက္မ (၄၀)မွ (၈၀) ႏွင့္ (၈၀) လက္မအထက္ ရြာသြန္းေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။ ေရရရန္ လြယ္ကူေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေျမျပဳျပင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ႏံုးေျမကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။

ေျမျပဳျပင္နည္း

ထယ္္ (၁) စပ္၊ ထြန္ (၄)စပ္ မွ (၈) စပ္ အထိ ေမႊရမည္။ ၄င္းေနာက္ ေဘာင္အျမင့္ (၆) လက္မမွ (၁၀) လက္မ ေဘာင္အက်ယ္(၃)ေပ ႏွင့္ အလ်ား လိုအပ္သလို ထားရွိႏိုင္သည္။ ေဘာင္တခုႏွင့္ တခု (၁) ေပျခားရမည္။

ပ်ိဳးေထာင္နည္း

ပတဲေကာႀကီး ဥတက္ ကို တိုက္ရိုက္ စိုက္ပ်ိဳးရမည္။

စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ျပဳလုပ္ၿပီး ေဘာင္ေပၚတြင္ ပတဲေကာ ႀကီးဥတက္ကို တတန္း ႏွင့္ တတန္း (၁) ေပ ႏွင့္ တဥ ႏွင့္တဥ (၁) ေပကြာ ထား၍ စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။

ေျမၾသဇာ ေကၽြးနည္း

ေျမသစ္ျဖစ္ပါက ေျမၾသဇာထည္ရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးပါက သစ္ေဆြး ႏွင့္ သဘာ၀ေျမၾသဇာ ထည့္ေပးသင့္သည္။

မ်ိဳးပြားနည္း

ဥတက္မ်ားကို သံုးစြဲစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

တဧက မ်ိဳးေစ့ / အပင္ႏႈန္း

တဧကလွ်င္ အပင္ (၄၄၀၀၀) ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရသြင္းနည္း

ဥတက္မ်ားစိုက္ၿပီး ေဘာင္ၾကားတြင္ ေရ၀ေအာင္ ေပးသြင္းရမည္။ (၁၅) ရက္ၾကာေသာအခါ တႀကိမ္ ထပ္မံ ေပးသြင္းသင့္သည္။ အပင္ထြက္လာေသာအခါ အပင္အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ လိုအပ္သည့္အတိုင္း ျပဳျပင္ ေရေပးသြင္းသင့္သည္။

အပင္ျပဳစုနည္း

အပင္ငယ္မ်ား ေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ေပါင္းရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းကို ဂရုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ အပင္ငယ္စဥ္ အပင္ခါးမၾကပ္ေအာင္ေျမဆြေပးရမည္။ အပင္ႀကီးထြားမႈ မရပ္တန္႔ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အစိုဓာတ္အလ်င္မျပတ္ ရရွိေစေရးအတြက္ ေရေပးသြင္းျခင္းကို ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

က်ေရာက္တတ္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္နည္း

အပင္ငယ္စဥ္ ေျမေအာင္းပိုး မကိုက္ေစရန္ ပိုးသတ္ေဆး သံုးစြဲသင့္သည္။

က်ေရာက္တတ္ေသာ ေရာဂါႏွင့္ ကာကြယ္နည္း

အထြက္ထိခိုက္သည္အထိ ဖ်က္ဆီးမည့္ ေရာဂါ မက်ေရာက္ပါ။

အသီးဆြတ္ခူးျခင္း

ႏွစ္တို စိုက္ပ်ိဳးထားရွိႏိုင္ေသာ္လည္း (၂) ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ (၃) ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ေရေပးသြင္း ျခင္း၊  ရပ္တန္႔၍ ေရျဖတ္ၿပီး အပင္က်ပါက ထယ္ျဖင့္ ထိုး၍ ဥတက္မ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းႏိုင္သည္။

အထြက္ႏႈန္း

တဧကလွ်င္ ပတဲေကာႀကီး ဥတက္ အစို ပိႆာ (၃၀၀၀) ခန္႔ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။

မ်ိဳးခံယူနည္း

ဥအတက္ တူးေဖာ္ၿပီး ေနာက္ ဥေကာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ထပ္မံ မစိုက္ပ်ိဳးမီ ကာလအတြင္း အစိုဓာတ္ရွိေသာ သဲေအာက္ခံေျမေပၚတြင္ ေရ၀င္ထြက္ႏိုင္ေအာင္ ပါးပါးျဖန္႔၍ ေလသလပ္ခံထားရမည္။ ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ျပင္ဆင္ၿပီး လွ်င္ သယ္ယူစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

သိုေလွာင္နည္း

ေရာင္းခ်ရမည့္ ပတဲေကာေလးဥတက္မ်ားကို လံုေလာက္စြာေျခာက္ေသြ႕ေစၿပီး မိုးလံု၍ ေကာင္းစြာ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေနရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပစၥည္း ဥပမာ – ပုတ္ႀကီး၊ ေတာင္းတို႔တြင္ ထည့္သြင္း သိုေလွာင္ႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳနည္း

အျမစ္

ပတဲေကာေလး ျမစ္ဥကို ျပဳတ္ေသာက္ေသာ္ ဆီးလြန္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

ကေလးမ်ား စကားေျပာခ်ိန္တန္လ်က္ မေျပာျခင္း၊ မပီသျဖင္းအတြက္ အျမစ္ကို ေသြး၍ လွ်ာတြင္ ပြတ္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ပါက လွ်င္ျမန္စြာ စကားေျပာ၏။

ယင္းကို ဆီႏွင့္ခ်က္၍ လိမ္းနယ္ေပးေသာ္ အေၾကာတက္ျခင္း၊ ေလးလံျခင္း ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏။

၀မ္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး၊ ေသြး၀မ္းက် ေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆးမ်ားတြင္ ပတဲေကာေျမဥကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳ၏။

တိုင္းရင္းေဆးသံုး ေဆးနံပါတ္ (၃၉) ႏွင့္ (၄၀) မီးယပ္ေဆးပူတြင္ ပတဲေကာပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။   ။ ေဆးညႊန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ပါၿပီးမွ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *