BREAKING NEWS

ပတဲေကာႀကီး အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ျမန္မာအမည္ – ပတဲေကာႀကီး
အဂၤလိပ္အမည္ – GREATER GALANGAL
ရုကၡေဗဒအမည္ – ALPINIA GALANGA WILLD
မ်ိဳးရင္း – ZINGIBERACEAE

ပံုသ႑ာန္

အျမဲစိမ္းအပင္ငယ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အျမင့္ (၅)ေပ မွ (၈) ေပအထိ ျမင့္သည္။ ရြက္မာ၍ ေခ်ာေမြ႔သည္။ အရြက္မွာ ပင္စည္လံုးအားပတ္၍ ရြက္လႊဲထြက္သည္။ ရြက္ညွာတိုသည္။ ရြက္လည္ေၾကာ ထင္ရွား၍ ေျမာင္းပါသည္။ အရြက္မ်က္ႏွာျပင္ (၂) ဘက္လံုး ေခ်ာေမႊ႕ၿပီး ရြက္နားညီသည္။ အပြင့္မွာ ေသးငယ္ၿပီး အျဖဴေရာင္တြင္ နီညိဳစင္းကေလးမ်ား ရွိသည္။ အျမစ္ဥမွာ နႏြမ္းတက္ႏွင့္တူသည္။ အေမွးဖက္မ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။ ျမစ္ျမြာနည္းသည္။

စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသ

ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည္။

ေရေျမရာသီဥတု

မိုးေရခ်ိန္လက္မ (၄၀)မွ (၈၀) ႏွင့္ (၈၀) လက္မထက္ရြာသြန္းေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳး ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။ ေရရရန္ လြယ္ကူေသာ အရပ္ေဒသျဖစ္လွ်င္ ျပဳျပင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ႏံုးေျမကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။

ေျမျပဳျပင္နည္း

ထယ္ (၁)စပ္၊ ထြန္ (၄) စပ္မွ (၈)စပ္ အထိ ေမႊရမည္။ ၄င္းေနာက္ ေဘာင္အျမင့္ (၆) လက္မမွ (၁၀) လက္မ ၊ ေဘာင္အက်ယ္ (၃) ေပ ႏွင့္ အလ်ားမွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာအရွည္ ထားရွိရမည္။ ေဘာင္တခု ႏွင့္တခု (၁) ေပျခားရမည္။

ပ်ိဳးေထာင္နည္း

ပတဲေကာႀကီး ဥတက္ကို တိုက္ရိုက္စိုက္ပ်ိဳးရမည္။

စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ျပဳလုပ္ၿပီး ေဘာင္ေပၚတြင္ ပတဲေကာႀကီး ဥတက္ကို တတန္း ႏွင့္ တတန္း (၁ ၁/၂) ေပ ၊ တဥ ႏွင့္ တဥ (၁ ၁/၂) ေပျခား၍ စိုက္သင့္သည္။
ေျမၾသဇာေကၽြးနည္း
ေျမသစ္ ျဖစ္ပါက ေျမၾသဇာထည့္ရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးပါက သစ္ေဆြး ႏွင့္ သဘာ၀ေျမၾသဇာ ထည့္ေပးသင့္သည္။

မ်ိဳးပြားနည္း
ဥတက္မ်ားကို သံုးစြဲစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

တဧကမ်ိဳးေစ့ / အပင္ႏႈန္း

တစ္ဧကလွ်င္ အပင္ (၁၉၅၀၀) ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရသြင္းနည္း

ဥတက္မ်ား စိုက္ၿပီး ေဘာင္ၾကားတြင္ ေရ၀ေအာင္ ေပးသြင္းရမည္။ (၁၅) ရက္ ၾကာေသာအခါ တႀကိမ္ တပ္မံေပးသြင္းသင့္သည္။
အပင္ထြက္လာေသာ အခါ အပင္အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ လိုအပ္သည့္အတိုင္း ျပဳျပင္ ေရေပး သြင္းသင့္သည္။

အပင္ျပဳစုနည္း

အပင္ငယ္မ်ား ေပါက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေပါင္းရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းကို ဂရုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ အပင္ငယ္စဥ္ အပင္ခါး မၾကပ္ေအာင္ ေျမဆြေပးရမည္။ အပင္ႀကီးထြားမႈ မရပ္တန္႔ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အစိုဓာတ္ အလွ်င္ မျပတ္ ရရွိေစေရးအတြက္ ေရေပးသြင္းျခင္းကို ဂရုျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
က်ေရာက္တတ္ေသာ ပိုးမႊားမ်ား ႏွင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္း
အပင္ငယ္စဥ္ ေျမေအာင္းပိုး မကိုက္ျဖတ္ေစရန္ ေျမေအာင္း ပိုးသတ္ေဆး သံုးစြဲသင့္သည္။

က်ေရာက္တတ္ေသာ ေရာဂါ ႏွင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္းမ်ား

အထြက္ထိခိုင္သည္အထိဖ်က္ဆီးမည့္ ေရာဂါမက်ေရာက္ပါ။

အသီးဆြတ္ခူးျခင္း

ႏွစ္တို စိုက္ပ်ိဳးထားရွိႏိုင္ေသာ္လည္း (၂) ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ (၃) ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ေရေပးသြင္းျခင္း ရပ္တန္႔၍ ေရျဖတ္ၿပီး အပင္က်ပါက တယ္ျဖင့္ထိုး၍ ဥတက္မ်ားကို ေကာက္ယူ စုေဆာင္းႏိုင္သည္။

အထြက္ႏႈန္း

တဧကလွ်င္ ပတဲေကာႀကီး ဥတက္ အစို ပိႆာ (၃၀၀၀) ခန္႔ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။

မ်ိဳးခံယူနည္း

ဥအတက္တူးေဖာ္ၿပီးေနာက္ ဥေကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ထပ္မံ မစိုက္ပ်ိဳးမီ ကာလအတြင္း အစိုဓာတ္ရွိေသာ သဲေအာက္ခံ ေျမေပၚတြင္ ေရ၀င္ထြက္ႏိုင္ေအာင္ ပါးပါးျဖန္႔၍ ေလသလပ္ခံထားရမည္။ ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ျပင္ဆင္ျပီးလွ်င္ သယ္ယူစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳနည္း

ဥတက္
ပတဲေကာႀကီးကို ၀မ္းကိုက္ ေရာဂါ၊ ေသြး၀မ္းက်ေရာဂါ၊ ပန္းနာေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆးမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္စပ္အသံုးျပဳ၏။
ဆီးခဲလွ်င္ ပတဲေကာ ကို ဆန္ေဆးရည္ ႏွင့္ ေသြးေသာက္က ဆီးရႊင္ေစ၏။
ပတဲေကာႀကီးျမစ္ကို ေသြး၍ ခ်င္းစိမ္အရည္၊ ပ်ားရည္ ႏွင့္ လ်က္ေပးက ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ ေပ်ာက္၏။
ပတဲေကာႀကီးႏွင့္ စမုန္ျဖဴ၊ ဆားမီးဖုတ္ တို႔ကို အမႈန္႔ျပဳ၍ အနည္းငယ္မွ်လ်က္ေပးေသာ္ ရင္နာ၊ ၀မ္းနာ ေပ်ာက္၏။
ဆီးအိမ္တြင္ ဆီးရွိလ်က္ ဆီးေအာင့္၊ ဆီးခ်ဳပ္ ေနလွ်င္ ပတဲေကာႀကီးျမစ္ကို ေရ ႏွင့္ ေသြးေသာက္ေသာ္ ေပ်ာက္၏။
အဖ်ားေရာဂါမ်ား အတြက္ အဖ်ားကို ႏိုင္ေစေသာ ငန္းေဆးႏွင့္ ပတဲေကာႀကီး ျပဳတ္ရည္တိုက္ပါက လွ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ကင္း၏။
ပတဲေကာႀကီး ၊ ခ်င္းေျခာက္၊ သိေႏၶာ တို႔ကို ဆတူေရာစပ္၍ အမႈန္႔ျပဳလုပ္ၿပီး ေသာက္ေသာ္ အစာမေၾကေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏။

မွတ္ခ်က္။ ။ ေဆးညႊန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ယူၿပီးမွ အသံုးျပဳပါရန္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

(Unicode)

ပတဲကောကြီး အကြောင်းသိကောင်းစရာ

ပတဲကောကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် စိုက်ပျိုးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပတဲကောကြီးဟာ ပရဆေးပင် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဝမ်းကိုက် ရောဂါ၊ သွေးဝမ်းကျရောဂါ၊ ပန်းနာရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ ပျောက်ဆေးများဖော်စပ်ရာမှာ သမားတော်ကြီးများ အသုံးပြုကြပါတယ်။

ပတဲကောကြီး အကြောင်းသိကောင်းစရာ များကို Pissaya _Info ပရိသတ်ကြီးအတွက် စုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။

မြန်မာအမည်  – ပတဲကောကြီး
အင်္ဂလိပ်အမည် – GREATER GALANGAL
ရုက္ခဗေဒအမည်  – ALPINIA GALANGA WILLD
မျိုးရင်း      – ZINGIBERACEAE
ပုံသဏ္ဍာန်
အမြဲစိမ်းအပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အမြင့် (၅)ပေ မှ (၈) ပေအထိ မြင့်သည်။ ရွက်မာ၍ ချောမွေ့သည်။ အရွက်မှာ ပင်စည်လုံးအားပတ်၍ ရွက်လွှဲထွက်သည်။ ရွက်ညှာတိုသည်။ ရွက်လည်ကြော ထင်ရှား၍ မြောင်းပါသည်။ အရွက်မျက်နှာပြင် (၂) ဘက်လုံး ချောမွှေ့ပြီး ရွက်နားညီသည်။ အပွင့်မှာ သေးငယ်ပြီး အဖြူရောင်တွင် နီညိုစင်းကလေးများ ရှိသည်။ အမြစ်ဥမှာ နနွမ်းတက်နှင့်တူသည်။ အမှေးဖက်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ မြစ်မြွာနည်းသည်။
စိုက်ပျိုးသည့်ဒေသ
မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် စိုက်ပျိုးသည်။
ရေမြေရာသီဥတု
မိုးရေချိန်လက်မ (၄၀)မှ (၈၀) နှင့် (၈၀) လက်မထက်ရွာသွန်းသော အရပ်ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုး ဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်။ ရေရရန် လွယ်ကူသော အရပ်ဒေသဖြစ်လျှင် ပြုပြင် စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ နုံးမြေကို ကြိုက်နှစ်သက်သည်။
မြေပြုပြင်နည်း
ထယ် (၁)စပ်၊ ထွန် (၄) စပ်မှ (၈)စပ် အထိ မွှေရမည်။ ၎င်းနောက် ဘောင်အမြင့်  (၆) လက်မမှ (၁၀) လက်မ ၊ ဘောင်အကျယ် (၃) ပေ နှင့် အလျားမှာ သင့်လျော်သောအရှည် ထားရှိရမည်။ ဘောင်တခု နှင့်တခု (၁) ပေခြားရမည်။
ပျိုးထောင်နည်း
ပတဲကောကြီး ဥတက်ကို တိုက်ရိုက်စိုက်ပျိုးရမည်။
စိုက်ပျိုးနည်း
ပြုလုပ်ပြီး ဘောင်ပေါ်တွင် ပတဲကောကြီး ဥတက်ကို တတန်း နှင့် တတန်း (၁ ၁/၂) ပေ ၊ တဥ နှင့် တဥ (၁ ၁/၂) ပေခြား၍ စိုက်သင့်သည်။
မြေသြဇာကျွေးနည်း
မြေသစ် ဖြစ်ပါက မြေသြဇာထည့်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း နှစ်စဉ် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသော မြေပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးပါက သစ်ဆွေး နှင့် သဘာဝမြေသြဇာ ထည့်ပေးသင့်သည်။
မျိုးပွားနည်း
ဥတက်များကို သုံးစွဲစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
တဧကမျိုးစေ့ / အပင်နှုန်း
တစ်ဧကလျှင် အပင် (၁၉၅၀၀) ခန့် စိုက်ပျိုးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ရေသွင်းနည်း
ဥတက်များ စိုက်ပြီး ဘောင်ကြားတွင် ရေဝအောင် ပေးသွင်းရမည်။ (၁၅) ရက် ကြာသောအခါ တကြိမ် တပ်မံပေးသွင်းသင့်သည်။
အပင်ထွက်လာသော အခါ အပင်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ လိုအပ်သည့်အတိုင်း ပြုပြင် ရေပေး သွင်းသင့်သည်။
အပင်ပြုစုနည်း
အပင်ငယ်များ ပေါက်ရောက်ချိန်တွင် ပေါင်းရှင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို ဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်ပေးသင့်သည်။ အပင်ငယ်စဉ် အပင်ခါး မကြပ်အောင် မြေဆွပေးရမည်။ အပင်ကြီးထွားမှု မရပ်တန့်စေရန် လိုအပ်သော အစိုဓာတ် အလျှင် မပြတ် ရရှိစေရေးအတွက် ရေပေးသွင်းခြင်းကို ဂရုပြု၍ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
ကျရောက်တတ်သော ပိုးမွှားများ နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း
အပင်ငယ်စဉ် မြေအောင်းပိုး မကိုက်ဖြတ်စေရန် မြေအောင်း ပိုးသတ်ဆေး သုံးစွဲသင့်သည်။
ကျရောက်တတ်သော ရောဂါ နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
အထွက်ထိခိုင်သည်အထိဖျက်ဆီးမည့် ရောဂါမကျရောက်ပါ။
အသီးဆွတ်ခူးခြင်း
နှစ်တို စိုက်ပျိုးထားရှိနိုင်သော်လည်း (၂) နှစ်ကြာလျှင် ဖြစ်စေ၊ (၃) နှစ်ကြာလျှင် ဖြစ်စေ၊ ရေပေးသွင်းခြင်း ရပ်တန့်၍ ရေဖြတ်ပြီး အပင်ကျပါက တယ်ဖြင့်ထိုး၍ ဥတက်များကို ကောက်ယူ စုဆောင်းနိုင်သည်။
အထွက်နှုန်း
တဧကလျှင် ပတဲကောကြီး ဥတက် အစို ပိဿာ (၃၀၀၀) ခန့် ထွက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်။
မျိုးခံယူနည်း
ဥအတက်တူးဖော်ပြီးနောက် ဥကောင်းများကို ရွေးချယ်၍ ထပ်မံ မစိုက်ပျိုးမီ ကာလအတွင်း အစိုဓာတ်ရှိသော သဲအောက်ခံ မြေပေါ်တွင် ရေဝင်ထွက်နိုင်အောင် ပါးပါးဖြန့်၍ လေသလပ်ခံထားရမည်။ ဆက်လက်စိုက်ပျိုးရန် ပြင်ဆင်ပြီးလျှင် သယ်ယူစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
အသုံးပြုနည်း
ဥတက်
ပတဲကောကြီးကို ဝမ်းကိုက် ရောဂါ၊ သွေးဝမ်းကျရောဂါ၊ ပန်းနာရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ ပျောက်ဆေးများအဖြစ် ဖော်စပ်အသုံးပြု၏။
ဆီးခဲလျှင် ပတဲကော ကို ဆန်ဆေးရည် နှင့် သွေးသောက်က ဆီးရွှင်စေ၏။
ပတဲကောကြီးမြစ်ကို သွေး၍ ချင်းစိမ်အရည်၊ ပျားရည် နှင့် လျက်ပေးက ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်၏။
ပတဲကောကြီးနှင့် စမုန်ဖြူ၊ ဆားမီးဖုတ် တို့ကို အမှုန့်ပြု၍ အနည်းငယ်မျှလျက်ပေးသော် ရင်နာ၊ ဝမ်းနာ ပျောက်၏။
ဆီးအိမ်တွင် ဆီးရှိလျက် ဆီးအောင့်၊ ဆီးချုပ် နေလျှင် ပတဲကောကြီးမြစ်ကို ရေ နှင့် သွေးသောက်သော် ပျောက်၏။
အဖျားရောဂါများ အတွက် အဖျားကို နိုင်စေသော ငန်းဆေးနှင့် ပတဲကောကြီး ပြုတ်ရည်တိုက်ပါက လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။
ပတဲကောကြီး ၊ ချင်းခြောက်၊ သိန္ဓော တို့ကို ဆတူရောစပ်၍ အမှုန့်ပြုလုပ်ပြီး  သောက်သော် အစာမကြေရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။
မှတ်ချက်။ ။ ဆေးညွှန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ သမားတော်ကြီးများ၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ယူပြီးမှ အသုံးပြုပါရန်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *