ပ်ိဳးသက္⁠ႏု⁠ေကာက္ကြက္⁠ႀကဲ (SRI) စိုက္နည္းစနစ္

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား

တစ္ဧကမ်ိဳးစပါးႏို႔ဆီဗူး(၁၀)ဗူးသာ အသံုးျပဳပါ။

ပင္ၾကားတန္းၾကား(၁၀” x ၁၀”) ပတ္လည္စိုက္ပါ။

၈ – ၁၂ ရက္သား ပ်ိဳးပင္ကို တစ္ပင္ခ်င္း စိုက္ပါ။

သဘာ၀ေျမၾသဇာကို လွည္း (၁၀ – ၁၅)စီး/ ဧကထည့္ပါ။

ေရသြင္းေရခမ္းစနစ္ ကို အသံုးျပဳပါ။

သမန္းႏႈိးကိရိယာျဖင့္ (၁၀) ရက္ျခားတစ္ႀကိမ္၊ (၃) ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။

သဘာ၀နည္းျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

ေမာင္းညိဳခ်ိန္ရိတ္သိမ္းေခၽြေလွ႔စက္ အသံုးျပဳ ရိတ္သိမ္းပါ။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ပ်ိဳးသက္ႏုေကာက္ကြက္ႀကဲ (SRI) စိုက္နည္းစနစ္စိုက္ျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ (၁၀)ဗူးသာ သံုးရျခင္း၊ ေရလိုအပ္မႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးဖိုးသက္သာၿပီး တစ္ဧက အထြက္တင္း (၂၀ မွ ၃၀) တင္းထိပိုထြက္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးကို ရရွိျခင္း

စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *