သခြားေမႊးသီးႏွံ  စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား အပိုင္း (၂)

အပင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

အရည္အေသြးေကာင္း သခြားေမႊးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္ နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သခြားေမႊးသီးႏွံအား နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ သင့္ပါသည္။

ေျမျပဳျပင္ျခင္း

 • စိုက္ကြင္းအား ထယ္ (၁)စပ္၊ ထြန္ (၂)စပ္ ညက္ညက္ထြန္ေပးၿပီး ေပါင္းျမက္မ်ား ကင္းစင္ေအာင္ ေကာက္ေပးသင့္သည္။
 • စိုက္ေဘာင္ျပင္ခ်ိန္တြင္ ေျမခံအျဖစ္ တစ္ဧကလွ်င္ ႏြားေခ်းေဆြး (၇၂၀) တင္း (၈.၅) တန္၊ ကြန္ေပါင္းေျမၾသဇာ (၅၀) ကီလိုဂရမ္ (၄) အိတ္၊ ဖ်ဴရာဒန္ (၅) ကီလိုဂရမ္ ထည့္သြင္းေပးသင့္ သည္။
 • သင့္ေတာ္ေသာ ေျမခ်ဥ္ငံဓါတ္ရရွိရန္အတြက္ ေျမဆီလႊာဓါတ္ရရွိရန္အတြက္ ေျမဆီလႊာဓါတ္ခြဲ၍ လိုအပ္သလို ထံုး (သို႔မဟုတ္) ဂ်စ္ပဆန္ကို ထည့္ေပးသင့္သည္။
 • ေပါင္းျမက္၊ ေျမေအာင္းပိုးေရာဂါမ်ား၊ ေျမဆီလႊာျပဳန္းတီးျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္၊ ေျမဆီလႊာအပူခ်ိန္ႏွင့္ အစိုဓါတ္ကို ထိန္းေပးႏိုင္ရန္ ပိုးမႊားမ်ားကို ကာကြယ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ စိုက္ေဘာင္မ်ား ျပင္ဆင္ၿပီးပါက ပလတ္စတစ္ေရာင္ ျပန္အမဲ အုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

–  တန္းၾကား x ပင္ၾကား အကြာအေ၀းကို (၃ ေပ x ၂ ေပ)သို႔မဟုတ္ (၄ ေပ x ၂ ေပ) စသည္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

– (၃ ေပ x ၂ေပ) အကြာအေ၀းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးပါက တစ္ဧကလွ်င္ အပင္ (၇၂၆၀) ပင္ႏွင့္ (၄ေပ x ၂ေပ) စိုက္ပ်ိဳးပါက အပင္ (၅၄၄၀) ပင္ ၀င္ဆန္႔ပါသည္။

ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း

 • ေျမၾသဇာမေကၽြးခင္ အပင္ေျခရွိ ေပါင္းျမက္မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 • ကၽြဲ၊ ႏြား၊ တိရိစာၦန္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ၃ ေပ မွ ၄ေပ ထိ ေကာင္းစြာ ေဆြးေျမ႔ၿပီးမွ သာလွ်င္ သဘာ၀ေျမၾသဇာအျဖစ္ ေျမျပင္စဥ္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
 • ေျပာင္းေရႊ ႔ စိုက္ၿပီး (၁၀ – ၁၅) ရက္မွစ၍ ပဲဖတ္၊ ႏွမ္းဖတ္ပုပ္ရည္မ်ားကို အပုပ္ရည္တစ္၀က္ႏွင့္ ေရဆတူေရာ၍ (၅)ရက္ျခားတစ္ၾကိမ္ အပင္တစ္ပင္လွ်င္ (၃၀၀)စီစီ (ႏို႔ဆီဘူးတစ္ဘူး)ႏႈန္းျဖင့္ ပင္ေျခတစ္၀ိုက္တြင္ ေလာင္းေပးသင့္ပါသည္။
 • အမပြင့္ ပန္းမပြင့္မီ တစ္ပင္လွ်င္ ပုလဲေျမၾသဇာကို (၅) ဂရမ္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။
 • အမပြင့္ ပန္းပြင့္ၿပီးသည္မွစ၍ ကြန္ေပါင္းေျမၾသဇာကို တစ္ပင္လွ်င္ (၁၀)ဂရမ္ ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ မရိတ္သိမ္းမီ ႏွစ္ပတ္အလိုထိ ထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။

ေရသြင္းျခင္း

 • သခြားေမႊးပ်ိဳးပင္မ်ား မစိုက္ပ်ိဳးမီ စိုက္ေဘာင္မ်ားကို ႀကိဳတင္၍ ေရသြင္း / ေရႏုတ္ ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါသည္။ (Drip Irrigation ျဖင့္ စိုက္လွ်င္ မလိုအပ္ပါ)
 • ပ်ိဳးပင္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ စိုက္ၿပီး (၇) ရက္အၾကာတြင္ ေရသြင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 • အသီးမဆြတ္ခူးမီ (၂) ပတ္ အလိုထိ ေရေပးသြင္းျခင္းကို (၅) ရက္ျခား တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ေရသြင္းေပးသင့္ပါသည္။

သီးကိုင္းေမြးျမဴျခင္း

 • အပင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ပင္စည္ရွိအဆစ္ (၁၀) ဆစ္ ေအာက္ရွိအဆစ္မ်ားမွ ထြက္လာေသာ ေဘးတက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါ။
 • အဆစ္အမွတ္ (၁၀) ဆစ္မွ စတင္ ကာထြက္ရွိသည့္ ေဘးတက္မ်ားကို (၂ -၃) ရြက္ခန္႔ခ်န္၍ ျဖတ္ထားေပးၿပီး ၄င္းေဘးတက္၏ အဆစ္တိုင္းတြင္ အသီးတင္ႏိုင္မည့္ အမပြင့္ / လိင္စံုပြင့္မ်ား ပါႏိုင္သည္။
 • အဆစ္အမွတ္ (၁၀ -၁၁) တြင္ အသီးတင္မႈမရွိပါက အစာေရစာႏွင့္ ရာသီဥတု သင့္တင့္မွ်တျခင္းမရွိေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။

၀တ္မႈန္ကူးျခင္း

 • အဆစ္အမွတ္ (၁၁ – ၁၆) အတြင္းရွိ အမပြင့္အား အသီးတင္ေစရန္ ၀တ္မႈံကူးေပးၿပီး အသီးတင္းနစ္ေဘာလံုး အရြယ္ခန္႔ရွိခ်ိန္တြင္ တစ္ပင္တြင္ ယူမည့့္အသီးအေရအတြက္ ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။
 • အသီးအႀကီးအေသးမ်ိဳးေပၚမူတည္၍ တစ္ပင္ (၁) လံုး (သို႔မဟုတ္) (၂) လံုးယူပါ။ မိမိယူမည့္ အသီး၏ အေရွ႔ဆစ္မွထြက္ေသာ အရြက္တစ္ရြက္သာ ခ်န္၍ ကိုင္းျဖတ္ပါ။
 • တစ္ပင္လံုးက်န္ရွိေသာ အသီးမ်ားကိုေခၽြေပးပါ။ သီးထုိးယင္က်ေရာက္မႈ ကာကြယ္ရန္ အသီးတင္းနစ္ေဘာလံုးအရြယ္ခန္႔ ရွိခ်ိန္မွ စ၍ အိတ္စြတ္ေပးပါ။

အေထြေထြေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

 • စိုက္ခင္းအတြင္းေရ၀ပ္ျခင္းမရွိေစရ။
 • စိုက္ခင္းသန္႔ရွင္းေရးကို တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
 • စိုက္ပ်ိဳးၿပီး အပင္ (၃) ပတ္သားခန္႔တြင္ သခြားေမႊးပင္မ်ားကို ေျဖာင့္တန္းတြယ္ကပ္ေစရန္ တုိင္ေထာင္ႀကိဳး ခ်ည္ေပးရမည္။ သီးလံုးကိုင္းမ်ားကိုလည္း တိုင္/ တန္း/ ပိုက္ကြက္မ်ားတြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ေပးသင့္ပါသည္။

ပိုးသတ္ေဆးအသံုးျပဳျခင္း

 • စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င္းေကာင္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳမွတ္ပံုတင္ သြင္းထားသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရပါမည္။

ပိုးသတ္ေဆးဘူးမ်ား သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း

 • ပိုးသတ္ေဆးဘူးမ်ား ထားသိုသည့္ေနရာတြင္ မွတ္တမ္းမ်ားထားရွိရပါမည္။
 • အေျပာင္းအလဲရွိပါက မွတ္တမ္းမ်ားထားရွိရပါမည္။
 • ပိုးသတ္ေဆး ဘူးခြံမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ ေဘးပတ္၀န္းက်င္တို႔တြင္ ေဆးေၾကာျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ဘူးခြံမ်ားကို အျခားေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။

စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

 • သခြားေမႊးသီးႏွံအတြက္ အသံုးျပဳေနေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ သိုေလွာင္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းၿပီး သခြားေမႊးသီးႏွံကို ညစ္ညမ္းမႈ မရွိေစရ။
 • စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဓါတုပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အျခားအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အရာမ်ား၊ အသံုးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားကို တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားရမည္။ ၄င္းပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သခြားေမႊးသီးမ်ား ထည့္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း မျပဳရ။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

သခွားမွှေးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ အပိုင်း (၂) အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း

အရည်အသွေးကောင်း သခွားမွှေးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရန် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည်။ သခွားမွှေးသီးနှံအား နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ ပြုစုစောင့်ရှောက် သင့်ပါသည်။
မြေပြုပြင်ခြင်း
– စိုက်ကွင်းအား ထယ် (၁)စပ်၊ ထွန် (၂)စပ် ညက်ညက်ထွန်ပေးပြီး ပေါင်းမြက်များ ကင်းစင်အောင် ကောက်ပေးသင့်သည်။
– စိုက်ဘောင်ပြင်ချိန်တွင် မြေခံအဖြစ် တစ်ဧကလျှင် နွားချေးဆွေး (၇၂၀) တင်း (၈.၅) တန်၊ ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (၅၀) ကီလိုဂရမ် (၄) အိတ်၊ ဖျူရာဒန် (၅) ကီလိုဂရမ် ထည့်သွင်းပေးသင့် သည်။
– သင့်တော်သော မြေချဉ်ငံဓါတ်ရရှိရန်အတွက် မြေဆီလွှာဓါတ်ရရှိရန်အတွက် မြေဆီလွှာဓါတ်ခွဲ၍ လိုအပ်သလို ထုံး (သို့မဟုတ်) ဂျစ်ပဆန်ကို ထည့်ပေးသင့်သည်။
– ပေါင်းမြက်၊ မြေအောင်းပိုးရောဂါများ၊ မြေဆီလွှာပြုန်းတီးခြင်းများမှ ကာကွယ်ရန်၊ မြေဆီလွှာအပူချိန်နှင့် အစိုဓါတ်ကို ထိန်းပေးနိုင်ရန် ပိုးမွှားများကို ကာကွယ် နိုင်ရန်အတွက် စိုက်ဘောင်များ ပြင်ဆင်ပြီးပါက ပလတ်စတစ်ရောင် ပြန်အမဲ အုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးခြင်း
– တန်းကြား x ပင်ကြား အကွာအဝေးကို (၃ ပေ x ၂ ပေ)သို့မဟုတ် (၄ ပေ x ၂ ပေ) စသည်ဖြင့် စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
– (၃ ပေ x ၂ပေ) အကွာအဝေးဖြင့် စိုက်ပျိုးပါက တစ်ဧကလျှင် အပင် (၇၂၆၀) ပင်နှင့် (၄ပေ x ၂ပေ) စိုက်ပျိုးပါက အပင် (၅၄၄၀) ပင် ဝင်ဆန့်ပါသည်။
မြေသြဇာကျွေးခြင်း
– မြေသြဇာမကျွေးခင် အပင်ခြေရှိ ပေါင်းမြက်များကို ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
– ကျွဲ၊ နွား၊ တိရိစ္ဆာန် အညစ်အကြေးများကို ၃ ပေ မှ ၄ပေ ထိ ကောင်းစွာ ဆွေးမြေ့ပြီးမှ သာလျှင် သဘာဝမြေသြဇာအဖြစ် မြေပြင်စဉ်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
– ပြောင်းရွှေ့ စိုက်ပြီး (၁၀ – ၁၅) ရက်မှစ၍ ပဲဖတ်၊ နှမ်းဖတ်ပုပ်ရည်များကို အပုပ်ရည်တစ်ဝက်နှင့် ရေဆတူရော၍ (၅)ရက်ခြားတစ်ကြိမ် အပင်တစ်ပင်လျှင် (၃၀၀)စီစီ (နို့ဆီဘူးတစ်ဘူး)နှုန်းဖြင့် ပင်ခြေတစ်ဝိုက်တွင် လောင်းပေးသင့်ပါသည်။
– အမပွင့် ပန်းမပွင့်မီ တစ်ပင်လျှင် ပုလဲမြေသြဇာကို (၅) ဂရမ်နှုန်းဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် ထည့်သွင်းပေးသင့်ပါသည်။
– အမပွင့် ပန်းပွင့်ပြီးသည်မှစ၍ ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာကို တစ်ပင်လျှင် (၁၀)ဂရမ် နှုန်းဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် မရိတ်သိမ်းမီ နှစ်ပတ်အလိုထိ ထည့်သွင်းပေးသင့်ပါသည်။
ရေသွင်းခြင်း
– သခွားမွှေးပျိုးပင်များ မစိုက်ပျိုးမီ စိုက်ဘောင်များကို ကြိုတင်၍ ရေသွင်း / ရေနုတ် ပြုလုပ်ထားသင့်ပါသည်။ (Drip Irrigation ဖြင့် စိုက်လျှင် မလိုအပ်ပါ)
– ပျိုးပင်များ ပြောင်းရွှေ့ စိုက်ပြီး (၇) ရက်အကြာတွင် ရေသွင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
– အသီးမဆွတ်ခူးမီ (၂) ပတ် အလိုထိ ရေပေးသွင်းခြင်းကို (၅) ရက်ခြား တစ်ကြိမ် ပုံမှန်ရေသွင်းပေးသင့်ပါသည်။
သီးကိုင်းမွေးမြူခြင်း
– အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရာတွင် ပင်စည်ရှိအဆစ် (၁၀) ဆစ် အောက်ရှိအဆစ်များမှ ထွက်လာသော ဘေးတက်များကို ဖယ်ရှားပေးပါ။
– အဆစ်အမှတ် (၁၀) ဆစ်မှ စတင် ကာထွက်ရှိသည့် ဘေးတက်များကို (၂ -၃) ရွက်ခန့်ချန်၍ ဖြတ်ထားပေးပြီး ၎င်းဘေးတက်၏ အဆစ်တိုင်းတွင် အသီးတင်နိုင်မည့် အမပွင့် / လိင်စုံပွင့်များ ပါနိုင်သည်။
– အဆစ်အမှတ် (၁၀ -၁၁) တွင် အသီးတင်မှုမရှိပါက အစာရေစာနှင့် ရာသီဥတု သင့်တင့်မျှတခြင်းမရှိကြောင်း သိနိုင်သည်။
ဝတ်မှုန်ကူးခြင်း
– အဆစ်အမှတ် (၁၁ – ၁၆) အတွင်းရှိ အမပွင့်အား အသီးတင်စေရန် ဝတ်မှုံကူးပေးပြီး အသီးတင်းနစ်ဘောလုံး အရွယ်ခန့်ရှိချိန်တွင် တစ်ပင်တွင် ယူမည့်အသီးအရေအတွက် ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
– အသီးအကြီးအသေးမျိုးပေါ်မူတည်၍ တစ်ပင် (၁) လုံး (သို့မဟုတ်) (၂) လုံးယူပါ။ မိမိယူမည့် အသီး၏ အရှေ့ဆစ်မှထွက်သော အရွက်တစ်ရွက်သာ ချန်၍ ကိုင်းဖြတ်ပါ။
– တစ်ပင်လုံးကျန်ရှိသော အသီးများကိုချွေပေးပါ။ သီးထိုးယင်ကျရောက်မှု ကာကွယ်ရန် အသီးတင်းနစ်ဘောလုံးအရွယ်ခန့် ရှိချိန်မှ စ၍ အိတ်စွတ်ပေးပါ။
အထွေထွေဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
– စိုက်ခင်းအတွင်းရေဝပ်ခြင်းမရှိစေရ။
– စိုက်ခင်းသန့်ရှင်းရေးကို တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
– စိုက်ပျိုးပြီး အပင် (၃) ပတ်သားခန့်တွင် သခွားမွှေးပင်များကို ဖြောင့်တန်းတွယ်ကပ်စေရန် တိုင်ထောင်ကြိုး ချည်ပေးရမည်။ သီးလုံးကိုင်းများကိုလည်း တိုင်/ တန်း/ ပိုက်ကွက်များတွင် ချည်နှောင်ပေးသင့်ပါသည်။

ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုခြင်း
– စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင်းကောင်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင် သွင်းထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးများကိုသာ အသုံးပြုရပါမည်။
ပိုးသတ်ဆေးဘူးများ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်း
– ပိုးသတ်ဆေးဘူးများ ထားသိုသည့်နေရာတွင် မှတ်တမ်းများထားရှိရပါမည်။
– အပြောင်းအလဲရှိပါက မှတ်တမ်းများထားရှိရပါမည်။
– ပိုးသတ်ဆေး ဘူးခွံများ (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်းကိရိယာများကို ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ မြစ်ချောင်း၊ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တို့တွင် ဆေးကြောခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ဘူးခွံများကို အခြားနေရာများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
စိုက်ပျိုးရေး နှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ
– သခွားမွှေးသီးနှံအတွက် အသုံးပြုနေသော ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ သိုလှောင်ပစ္စည်းများ နှင့် အခြားပစ္စည်းများသည် သန့်ရှင်းပြီး သခွားမွှေးသီးနှံကို ညစ်ညမ်းမှု မရှိစေရ။
– စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ ဓါတုပစ္စည်းများ နှင့် အခြားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် အရာများ၊ အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားရမည်။ ၎င်းပစ္စည်းများဖြင့် သခွားမွှေးသီးများ ထည့်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း မပြုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *