BREAKING NEWS

သခြားေမႊးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား အပိုင္း (၁)

ျမန္မာအမည္               – သခြါးေမႊးသီး

အဂၤလိပ္အမည္            – Muskmelon

သိပၸံအမည္                   – Cucumis  melo

မ်ိဳးရင္း                          – Cucurbitaceae

နိဒါန္း

သခြါးေမႊးသီးႏွံ  (Cucumis melo) သည္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔မႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုး သီးႏွံျဖစ္သည္။ အသီး ပံုသ႑ာန္မွာ အလံုးပံု၊ ဘဲဥပံု၊ လံုးရွည္ပံု ဟူ၍ လည္းေကာင္း အသီးခြံ အေရာင္မွာ အစိမ္းရင့္ ေရာင္ ၊ အျဖဴေရာင္၊ အ၀ါေရာင္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ရသည္။ အသီးခြံေပၚတြင္ ပိုက္ကြက္ ေပၚလြင္ ထင္ရွားေသာမ်ိဳး၊ ပိုက္ကြက္မ်ား မထင္မရွားပါ၀င္ေသာ မ်ိဳးႏွင့္ ပိုက္ကြက္မ်ား မပါသည့္ ေျပာေခ်ာမ်ိဳး ဟူ၍ ေတြ႔ရသည္။ အသီးအတြင္းသား အေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္၊ ျဖဴစိမ္းေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ ရွိပါသည္။ သခြါးေမႊးသီးသည္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔မႈ ရွိၿပီး ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ျမင့္မားေသာ သီးႏွံ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္၍  အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ႏွင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစရန္ အထူး လိုအပ္ပါသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတို႔တြင္ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါသည္.

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င္းေကာင္းမ်ားဆိုသည္မွာ  ေျမျပဳျပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည္မွ စားသံုးလက္၀ယ္ေရာက္သည္အထိ ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္တုိင္းတြင္  စားသံုးသူအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ကူးစက္ ညစ္ညမ္းမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ လိုက္နာရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စုစည္းထားသည့္ စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္း လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ေရေျမေဒသရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ သခြားသီး မ်ိဳးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ မ်ားအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးမည့္ သခြားေမႊးမ်ိဳးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ားသည္ ပိုးသတ္ေဆးအသံုးျပဳမႈ တတ္ႏိုင္သမွ် အနည္းဆံုး ျဖစ္သင့္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္မည့္ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ သခြါးေမႊးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မည္ဆိုပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

စိုက္ပ်ိဳးမည့္ေျမေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္း

 • စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္တြင္ ဓါတုႏွင့္ ဇီ၀ဆိုင္ရာ အႏၱရယ္ရွိသည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ိဳး မျဖစ္ေစရ။
 • စိုက္ကြင္းေျမပံုႏွင့္ မွတ္တမ္းထားရွိရမည္။
 • သင့္ေတာ္သည့္ ဆားမေပါက္သဲႏုန္းေျမ (သို႔မဟုတ္) ႏုန္းေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။
 • (၂၆ – ၃၀) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္သည္။
 • ေန႔ႏွင့္ ည အပူခ်ိန္ (၁၀) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထက္ ပို၍ ကြာျခားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အခ်ိဳဓါတ္ျမင့္မားပါသည္။
 • ေျမခ်ဥ္ငံဓါတ္ (၆ – ၆.၅) ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၊ ေရစီးေရလာေကာင္း၍ ေရသြင္းေရထုတ္ လြယ္ကူေသာ သဲႏႈန္းေျမမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းသည္။
 • ေျမဆီလႊာတစ္ခုတည္းတြင္ သခြားေမႊးၿပီး သခြားေမႊး ထပ္၍ မစိုက္ပ်ိဳးရပါ။

ေရ

 • စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ေရ အရည္အေသြးကို ဓါတ္ခြဲ စစ္ေဆးရမည္။
 • ေရသြင္းျခင္းႏွင့္ မရိတ္သိမ္းမီ ေရျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိရမည္။
 • ေမြးျမဴေရးဇံု၊ ေဆးရံု၊ စက္ရံုမ်ားမွ ျဖတ္သန္းလာေသာေရ၊ ျမဴနီစပယ္ စြန္႔ပစ္ေရ ႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ေရမ်ားကို အသံုးမျပဳရ။ (ေရဆိုးေရညစ္မ်ားကို ျပန္လည္စီရင္၍ အသံုးျပဳလွ်င္ WHO Guideline အရ လိုက္နာ အသံုးျပဳရန္)

မ်ိဳးေစ့/ ပ်ိဳးပင္

 • ေရေျမေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ပိုးမႊားေရာဂါကင္းစင္သည့္ အရည္အေသြးေကာင္း မ်ိဳးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသ ည္။
 • စိုက္ပ်ိဳးမည့္ မ်ိဳးေစ့/ ပ်ိဳးပင္ႏွင့္ မ်ိဳးပြားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ရရွိသည့္ေနရာ၊ ရရွိသည့္ အရည္အတြက္ ႏွင့္ ရရွိသည့္ ေန႔စြဲတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရမည္။
 • တစ္ဧကလွ်င္ အေညွာင့္မေဖာက္မွီ ေနေရာင္ျခည္ေကာင္းစြာ ရရွိေသာ ေနရာတြင္ (၃) နာရီခန္႔ ေနလွန္းထားေပးရမည္။
 • ထို႔ေနာက္ေနရိပ္ေအာက္တင္ အေအးခံထားၿပီး (၅) နာရီၾကာ ေရစိမ္ရပါမည္။
 • (၅) နာရီျပည့္သည့္အခါ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ေရစိမ္၍ (၁) နာရီခန္႔ေလသလပ္ထားၿပီး အေပါက္ကေလးမ်ားေဖာက္ထားသည့္ ပလတ္စတစ္အျဖဴတြင္ ထည့္ၿပီး (၂) ေပခန္႔ အျမင့္ရွိေသာ စကၠဴကတ္ပံုးထဲတြင္ ထားၿပီး မ်ိဳးေစ့ထုတ္ေပၚမွာ (၁) ေပခြဲခန္႔ အကြာတြင္ (၄၀) ၀ပ္ (သို႔မဟုတ္) (၆၀) ၀ပ္မီးသီးျဖင့္ (၂၄) နာရီ ၾကာေအာင္ အပူေပးထားရမည္။
 • လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ ေလလံုေသာပံုး/ ေျမအိုးတြင္ ထည့္ၿပီး (၁ -၂) ရက္ခန္႔ အပူေပးကာ မ်ိဳးေညွာင့္ေဖာက္ ေပးသင့္ပါသည္။
 • မ်ိဳးေညွာင့္ေဖာက္ၿပီး မ်ိဳးေစ့မ်ားကို (၄ x ၅) လကၼ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) (၂) လက္မပက္လည္ ပလတ္စတစ္ ပ်ိဳးခြက္မ်ားတြင္ ထည့္၍ ပ်ိဳးေထာင္သင့္ပါသည္။

ေျမၾသဇာႏွင့္ ေျမဆီလႊာျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ား

 • သခြားေမႊးသီးႏွံအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ေျမၾသဇာ (သို႔မဟုတ္) ေျမဆီလႊာ ျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ား တြင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓါတုႏွင့္ ဇီ၀ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေစရ။
 • သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ားအား ေကာင္းစြာေဆြးေျမ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ အသံုးျပဳရမည္။
 • ေျမၾသဇာ သို႔မဟုတ္ ေျမဆီလႊာ ျဖည့္စြက္ပစၥည္း ေရာေႏွာျခင္း ၊ သိုေလွာင္ျခင္း ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေဆြးေျမ႔ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုေျမႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ သန္႔ရွင္းမႈကို ထိခိုက္ေစေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မျပဳလုပ္ရ။
 • ေျမၾသဇာ (သို႔မဟုတ္) ေျမဆီလႊာ ျဖည့္စြက္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူသံုးစြဲရာတြင္တရား၀င္မွတ္ပံု တင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ရမည့္အျပင္ မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိရမည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးဓါတုေဆးမ်ား ႏွင့္ အျခားဓါတုပစၥည္းမ်ား

 • ဓာတုေဆးမ်ားအသံုးျပဳမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ဘက္စံုပိုးမႊားကာကြယ္ေရး နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရပါမည္။
 • ပိုးသတ္ေဆး ဥပေဒ၊ ေျမၾသဇာဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈမ်ားမျဖစ္ေစေရး အထူးဂရုျပဳရပါမည္။
 • ဓါတုေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ဓါတုေဆးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရပါမည္။
 • ေဆးဖ်န္းၿပီးေနာက္ မရိတ္မီ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ ရက္ကာလအပိုင္းအျခားကို အတိအက် လိုက္နာရမည္။
 • ပိုးသတ္ေဆး စနစ္တက် ကိုင္တြယ္သံုးစြဲနည္းကို အတိအက် သိရွိနားလည္ထား၇မည္။
 • ဓါတုေဆးမ်ား ၀ယ္ယူ၊ သိုေလွာင္၊ သံုးစြဲမႈ၊ အသံုးခ်မႈ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈတုိိ႔ကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္၍ မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိရမည္။
 • ေလာင္စာဆီ၊ေခ်ာဆီႏွင့္ အျခားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးမဟုတ္သည့္ ဓာတုေဆးမ်ားကို သီးႏွံမ်ား ညစ္ညမ္းမႈ အႏၱရာယ္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

သခွားမွှေးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ အပိုင်း (၁)

=============================================

မြန်မာအမည် – သခွါးမွှေးသီး
အင်္ဂလိပ်အမည် – Muskmelon
သိပ္ပံအမည် – Cucumis melo
မျိုးရင်း – Cucurbitaceae
နိဒါန်း
သခွါးမွှေးသီးနှံ (Cucumis melo) သည် နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့မှု ဒုတိယအများဆုံး သီးနှံဖြစ်သည်။ အသီး ပုံသဏ္ဍာန်မှာ အလုံးပုံ၊ ဘဲဥပုံ၊ လုံးရှည်ပုံ ဟူ၍ လည်းကောင်း အသီးခွံ အရောင်မှာ အစိမ်းရင့် ရောင် ၊ အဖြူရောင်၊ အဝါရောင် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးတွေ့ရသည်။ အသီးခွံပေါ်တွင် ပိုက်ကွက် ပေါ်လွင် ထင်ရှားသောမျိုး၊ ပိုက်ကွက်များ မထင်မရှားပါဝင်သော မျိုးနှင့် ပိုက်ကွက်များ မပါသည့် ပြောချောမျိုး ဟူ၍ တွေ့ရသည်။ အသီးအတွင်းသား အရောင်မှာ အဖြူရောင်၊ ဖြူစိမ်းရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးကွဲပြားလျက် ရှိပါသည်။ သခွါးမွှေးသီးသည် နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့မှု ရှိပြီး ပြည်တွင်းစားသုံးမှု မြင့်မားသော သီးနှံ တစ်မျိုး ဖြစ်၍ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်နှင့် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်စေရန် အထူး လိုအပ်ပါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း နှင့် မန္တလေးတိုင်းတို့တွင် အများဆုံး စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါသည်.
စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင်းကောင်းများဆိုသည်မှာ မြေပြုပြင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်မှ စားသုံးလက်ဝယ်ရောက်သည်အထိ ထုတ်လုပ်မှု ကွင်းဆက်တိုင်းတွင် စားသုံးသူအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ကူးစက် ညစ်ညမ်းမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် လိုက်နာရမည့် နည်းလမ်းများကို စုစည်းထားသည့် စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်း လမ်းညွှန်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။
ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီ၍ ရေမြေဒေသရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီသည့် သခွားသီး မျိုးကောင်းမျိုးသန့် များအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးမည့် သခွားမွှေးမျိုးနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များသည် ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုမှု တတ်နိုင်သမျှ အနည်းဆုံး ဖြစ်သင့်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု လျော့နည်းစေနိုင်မည့် နည်းစနစ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင်းကောင်းများနှင့် သခွါးမွှေးသီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မည်ဆိုပါက အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမည်။
စိုက်ပျိုးမည့်မြေနေရာရွေးချယ်ခြင်း
– စိုက်ပျိုးမြေနှင့် အနီးဝန်းကျင်တွင် ဓါတုနှင့် ဇီဝဆိုင်ရာ အန္တရယ်ရှိသည့် မြေအမျိုးအစားမျိုး မဖြစ်စေရ။
– စိုက်ကွင်းမြေပုံနှင့် မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။
– သင့်တော်သည့် ဆားမပေါက်သဲနုန်းမြေ (သို့မဟုတ်) နုန်းမြေများတွင် စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။
– (၂၆ – ၃၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်တွင် စိုက်ပျိုးရန် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်သည်။
– နေ့နှင့် ည အပူချိန် (၁၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ပို၍ ကွာခြားသော ဒေသများတွင် အချိုဓါတ်မြင့်မားပါသည်။
– မြေချဉ်ငံဓါတ် (၆ – ၆.၅) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ရေစီးရေလာကောင်း၍ ရေသွင်းရေထုတ် လွယ်ကူသော သဲနှုန်းမြေများတွင် ကောင်းမွန်စွာ ဖြစ်ထွန်းသည်။
– မြေဆီလွှာတစ်ခုတည်းတွင် သခွားမွှေးပြီး သခွားမွှေး ထပ်၍ မစိုက်ပျိုးရပါ။
ရေ
– စိုက်ပျိုးရာတွင် အသုံးပြုမည့် ရေ အရည်အသွေးကို ဓါတ်ခွဲ စစ်ဆေးရမည်။
– ရေသွင်းခြင်းနှင့် မရိတ်သိမ်းမီ ရေဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် မှတ်တမ်းများ ထားရှိရမည်။
– မွေးမြူရေးဇုံ၊ ဆေးရုံ၊ စက်ရုံများမှ ဖြတ်သန်းလာသောရေ၊ မြူနီစပယ် စွန့်ပစ်ရေ နှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ရေများကို အသုံးမပြုရ။ (ရေဆိုးရေညစ်များကို ပြန်လည်စီရင်၍ အသုံးပြုလျှင် WHO Guideline အရ လိုက်နာ အသုံးပြုရန်)
မျိုးစေ့/ ပျိုးပင်
– ရေမြေဒေသနှင့် ကိုက်ညီပြီး ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်သည့် အရည်အသွေးကောင်း မျိုးများကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးသင့်ပါသ ည်။
– စိုက်ပျိုးမည့် မျိုးစေ့/ ပျိုးပင်နှင့် မျိုးပွားအစိတ်အပိုင်းများကို ရရှိသည့်နေရာ၊ ရရှိသည့် အရည်အတွက် နှင့် ရရှိသည့် နေ့စွဲတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရမည်။
– တစ်ဧကလျှင် အညှောင့်မဖောက်မှီ နေရောင်ခြည်ကောင်းစွာ ရရှိသော နေရာတွင် (၃) နာရီခန့် နေလှန်းထားပေးရမည်။
– ထို့နောက်နေရိပ်အောက်တင် အအေးခံထားပြီး (၅) နာရီကြာ ရေစိမ်ရပါမည်။
– (၅) နာရီပြည့်သည့်အခါ မျိုးစေ့များကို ရေစိမ်၍ (၁) နာရီခန့်လေသလပ်ထားပြီး အပေါက်ကလေးများဖောက်ထားသည့် ပလတ်စတစ်အဖြူတွင် ထည့်ပြီး (၂) ပေခန့် အမြင့်ရှိသော စက္ကူကတ်ပုံးထဲတွင် ထားပြီး မျိုးစေ့ထုတ်ပေါ်မှာ (၁) ပေခွဲခန့် အကွာတွင် (၄၀) ဝပ် (သို့မဟုတ်) (၆၀) ဝပ်မီးသီးဖြင့် (၂၄) နာရီ ကြာအောင် အပူပေးထားရမည်။
– လျှပ်စစ်မီးမရရှိသောဒေသများတွင် လေလုံသောပုံး/ မြေအိုးတွင် ထည့်ပြီး (၁ -၂) ရက်ခန့် အပူပေးကာ မျိုးညှောင့်ဖောက် ပေးသင့်ပါသည်။
– မျိုးညှောင့်ဖောက်ပြီး မျိုးစေ့များကို (၄ x ၅) လက္မ ပလတ်စတစ်အိတ်များ (သို့မဟုတ်) (၂) လက်မပက်လည် ပလတ်စတစ် ပျိုးခွက်များတွင် ထည့်၍ ပျိုးထောင်သင့်ပါသည်။
မြေသြဇာနှင့် မြေဆီလွှာဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ
– သခွားမွှေးသီးနှံအတွက် အသုံးပြုမည့်မြေသြဇာ (သို့မဟုတ်) မြေဆီလွှာ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ တွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဓါတုနှင့် ဇီဝဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရ။
– သဘာဝမြေသြဇာများအား ကောင်းစွာဆွေးမြေ့အောင် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ အသုံးပြုရမည်။
– မြေသြဇာ သို့မဟုတ် မြေဆီလွှာ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်း ရောနှောခြင်း ၊ သိုလှောင်ခြင်း အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို ဆွေးမြေ့စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုမြေနှင့် ရေအရင်းအမြစ် သန့်ရှင်းမှုကို ထိခိုက်စေသော နေရာများတွင် မပြုလုပ်ရ။
– မြေသြဇာ (သို့မဟုတ်) မြေဆီလွှာ ဖြည့်စွက် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသုံးစွဲရာတွင်တရားဝင်မှတ်ပုံ တင်ထားသော ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် မှတ်တမ်းများ ထားရှိရမည်။
စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓါတုဆေးများ နှင့် အခြားဓါတုပစ္စည်းများ
– ဓာတုဆေးများအသုံးပြုမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဘက်စုံပိုးမွှားကာကွယ်ရေး နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုရပါမည်။
– ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေ၊ မြေသြဇာဥပဒေ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုများမဖြစ်စေရေး အထူးဂရုပြုရပါမည်။
– ဓါတုဆေးများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါက တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဓါတုဆေးများကိုသာ အသုံးပြုရပါမည်။
– ဆေးဖျန်းပြီးနောက် မရိတ်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့် ရက်ကာလအပိုင်းအခြားကို အတိအကျ လိုက်နာရမည်။
– ပိုးသတ်ဆေး စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနည်းကို အတိအကျ သိရှိနားလည်ထား၇မည်။
– ဓါတုဆေးများ ဝယ်ယူ၊ သိုလှောင်၊ သုံးစွဲမှု၊ အသုံးချမှု နှင့် စွန့်ပစ်မှုတို့ကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်၍ မှတ်တမ်းများ ထားရှိရမည်။
– လောင်စာဆီ၊ချောဆီနှင့် အခြားသော စိုက်ပျိုးရေးသုံးမဟုတ်သည့် ဓာတုဆေးများကို သီးနှံများ ညစ်ညမ်းမှု အန္တရာယ် အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရပါမည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *