စပါးရြက္ဖံုး⁠ေ⁠ျခာက္မႈိ⁠ေရာဂါ က်⁠ေရာက္လွ်င္ ⁠ေဆာင္ရြက္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရန္

၁။ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ မ်ိဳးမ်ားမွာ – ေရႊတဆုပ္၊ ဆားငံခံ (၂)၊ ေရနက္ (၃)

အသင့္အတင့္ခံႏိုင္ေသာမ်ိဳးမ်ားမွာ – ေက်ာ္ေဇယ်၊ မေနာသုခ၊ စိန္တေလး၊ ဧရာမင္း၊ လံုးသြယ္ေမႊး၊ ဆင္းသီရိ တို႔ ျဖစ္သည္။

၂။ ရြက္ဖံုးေျခာက္ေရာဂါျဖစ္မႈိသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ ေပါင္းျမက္ပင္မ်ားတြင္ ခိုေအာင္းေနသျဖင့္ ေပါင္းျမက္မ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၃။ မစိုက္မီ စပါးမ်ိဳးေစ့ကို  မႈိသတ္ေဆး ဟိုမိုင္း (Homai 80% WP) နွင့္ လူးနယ္ စိုက္ပ်ိဳးရပါမည္။

(မႈိသတ္ေဆး ဟင္းစားဇြန္း တစ္ဇြန္း – မ်ိဳးေစ့တစ္ျပည္ႏႈန္း)။

၄။ စိုက္ခင္းတြင္ ေရာဂါက်ေရာက္ပါက ဆာလ္ဖာပါေသာ မႈိသတ္ေဆးမ်ားကို ပက္ဖ်န္းႏိုင္ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာလီဒါမိုင္ဇင္ (Validamycim) ၊ ကာဆူမင္ (Kasumin) မႈိသတ္ေဆး ၁း၁၀၀၀ အခ်ိဳးႏႈန္းႏွင့္ ေဖ်ာ္၍ ပတ္ဖ်န္းပါက ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ ပါသည္။

၅။ ပုလဲေျမၾသဇာတစ္မ်ိဳးတည္း လြန္ကဲစြာထည့္သြင္းျခင္းမျပဳရပါ။ တီစူပါ ႏွင့္ ပိုတက္ေျမ ၾသဇာကို အခ်ိဳးညီေရာ၍ ထည့္သြင္းရပါမည္။

၆။ မ်ိဳးေစ့မ်ား ဆားရည္စိမ္စိုက္ပါ။ ဆားရည္ကို စင္ေအာင္ ေသခ်ာစြာေရျဖင့္ေဆးၿပီးမွ အပင္ေ ဖာက္စိုက္ပါ။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သန္မာေသာ ပ်ိဳးပင္ရ၍ ကိုယ္ခံအားေကာင္းသည့္အျပင္ မ်ိဳးေစ့ေဆာင္ေရာဂါမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *