BREAKING NEWS

FAW င⁠ေ⁠ျမွာင္⁠ေတာင္ ကာကြယ္⁠ႏွိမ္နင္းနည္းလမ္းမ်ား

မိမိေဒသတြင္းက်ေရာက္ေနၿပီဆိုပါက သီးႏွံမစိုက္ခင္ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

၁။ စိုက္ခ်ိန္တၿပိဳင္နက္တည္းစိုက္ပါ (တနည္းအားျဖင့္ အပင္သက္တမ္းစံုလွ်င္ ပိုမို၍ က်ေ ရာက္ႏိုင္ ေျခမ်ားပါသည္။ ) ေနာက္က် စိုက္ျခင္းကုိ ေရွာင္ပါ။

၂။ တကြင္းတစပ္တည္း ေျပာင္းတစ္မ်ိဳးတည္း စိုက္ျခင္းကို ေရွာင္ပါ။ ပန္းႏွမ္း၊ ပီေလာပီနံ ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးပါ။ သီးႏွံအစံု စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၃။ အပတ္စဥ္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါ။ ဥၿမံဳမ်ား၊ ေလာက္ေကာင္ငယ္မ်ား (အရြက္ေအာက္ မ်က္ႏွာျပင္)ျခစ္ စားထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ လက္ျဖင့္ေကာက္ယူဖ်က္ဆီးျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။

၄။ ေလာက္ေကာင္ႀကီးမ်ားကို ပင္စည္ကို၀ိုင္း၍ ထြက္သည့္အရြက္မ်ား (Whor 1) အတြင္းတြင္ ရွာေဖြပါ။

၅။ အပင္ငယ္စဥ္ ဥမွေပါက္ခါစ အေကာင္ငယ္မ်ားမျပန္႔ႏွံ႔ခင္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းမႈကို လက္ဦးေအာင္ရယူပါ။

၆။ ဇီ၀ပိုးသတ္ေဆး Bacillius thuringiensis (Bt) ကိုလည္း အေကာင္ငယ္မ်ားအဆင့္တြင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ (ညေနခင္းအခ်ိန္တြင္ ဖ်န္းပါ။)

၇။ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး တမာ ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးမ်ားေလာက္ေကာင္ငယ္အဆင့္တြင္ ပတ္ဖ်န္းေပးပါ။

(ညေနခင္းအခ်ိန္တြင္ ဖ်န္းပါ။)

၈။ ေလာက္ေကာင္မ်ားျပန္႔ႏွံ႔သြားပါက ပင္စည္၀ိုင္း၍ ထြက္သည့္ အရြက္မ်ား (Whor 1) အတြင္းေလာက္ေကာင္ငယ္မ်ား ေျခာက္၍ေသေစရန္အတြက္ ျပာမႈန္႔၊ သဲမႈန္႔၊ မီးေသြးမႈန္႔ ႏွင့္ လႊစာမႈန္႔မ်ား ထည့္ေပးပါ။ ထံုး၊ ဆား၊ ရြံ႕  ရည္ ႏွင့္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာမ်ားလည္း ထည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။

၉။ တစ္ပင္တြင္ တစ္ေကာင္သာေနၿပီး အတြင္းပိုင္းႀကီးထြားဆဲအညြန္႔၊ အႏွံမ်ား ႏွင့္ အဖူးမ်ားအတြင္း  ေနထိုင္စားေသာက္ၾကသျဖင့္ ျပန္႔ႏွံ႔သြားပါက ေဆးဖ်န္းျခင္းအတြက္ ေဆးပိုမို သံုးစြဲရမည္။

၁၀။ စိုက္ခင္းအတြင္း မိတ္ေဆြပိုးမ်ား ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါ။ ပုရြက္ဆိတ္နီ၊  လိပ္ခံုးက်ိဳင္း၊ အေတာင္မာက်ိဳင္း၊ နဖာေခ်းပိုး၊ ပုဇဥ္း၊ ပင့္ကူ၊ ငွက္ ႏွင့္ နဂ်ီအုပ္စု၀င္ ကပ္ပါးမ်ားႏွင့္ ကပ္ပါးယင္မ်ား အားထိန္းသိမ္းေပးပါ။

၁၁။ မီးေထာင္ေခ်ာက္ထြန္းျခင္းကို တကြင္းတစပ္တည္း လူထုလုပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၁၂။ ပိုတက္ေျမၾသဇာကို သံုးစြဲေပးပါ။

မွတ္ခ်က္။         ။ ယခင္က်ေ၇ာက္ေလ့၇ွိေသာ ငေျမွာင္ေတာင္ပိုးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအားႏွိမ္နင္း သကဲ့သို႔ စိုက္ခင္းပတ္လည္ ေျမာင္းတူးျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္နိုင္ျခင္း မရွိပါ။

အသံုးျပဳသင့္ေသာ  ပုိးသတ္ေဆးမ်ား

စဥ္                   ပိုးသတ္ေဆး                            တစ္ဧကႏႈန္းထား                    ေဆးအာနိသင္

၁။        ဖလူဘန္ဒိုက္ရာမိုက္ ၂၄% ဒဗလ်ဴဒီဂ်ီ   ၂၀၀-၃၀၀စီစီ/ဧက                  ထိေသ၊စားေသ

၂၄% ဒဗလ်ဴဒီဂ်ီ

၂။        ကလိုရန္ထရန္နီလီပရိုး ၅၁.၅%            ၂၄၀ ဂရမ္/ဧက                   ထိေသ၊စားေသ

အက္စ္စီ

၃။        ကလိုပိုင္ရီေဖာ့စ္ ၅၀% +                      ၂၀၀-၄၀၀စီစီ/ဧက              ထိေသ၊စားေသ

ဆုိက္ပါမီသရင္ ၅% အီးစီ

၄။        အင္ဒိုဇာကပ္ ၁၅ အက္စ္စီ                    ၈၀-၁၂၀ စီစီ/ဧက               ထိေသ၊စားေသ

၅။        အင္ဒိုဇာကပ္ ၁၇+                                ၂၀/၂၂ စီစီ/ဧက                ထိေသ၊စားေသ

လန္ဒါဆိုင္ေဟလိုသရင္

၃% အက္စ္စီ

မွတ္ခ်က္။         ။ ပိုသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ အညႊန္းစာတြင္ပါေသာ ညႊန္ၾကားခ် က္မ်ားအား အတိအက်လိုက္နာပါရန္ ႏွင့္ မတူညီေသာ ေဆးအုပ္စုမ်ားအား အလွည့္က် သံုးစြဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *