SRI စပါးစိုက္ပ်ိဳးနည္း ႏွင့္ ယင္း၏ အကိ်ဳးဆက္မ်ား

SRI ဟူသည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေနရာမွာ လိုအပ္ေသာ အပင္၊ ေျမၾသဇာ၊ ေရ ႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အယူအဆမ်ား ႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးတို႔ကို တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

SRI သည္ စပါးမ်ိဳးသစ္မဟုတ္သလို စပ္မ်ိဳးစပါးလည္းမဟုတ္ပါ။ စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္စပါးမ်ိဳးမဆို SRI နည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။သို႔ျဖစ္၍ မိမိေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စပါးမ်ိဳးမ်ားကို SRI နည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းသည္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာအပင္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ စပါးအထြက္ႏႈန္းကို ေကာင္းမြန္ေစသည္။ ဤနည္းသည္ ေျမ၊ အရင္း အႏွီး၊ လုပ္အား ႏွင့္ ေရ တို႔ အကန္႔ အသက္ရွိသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားဆံုးရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

SRI နည္း၏ အထြက္တိုးေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

၁။ ႀကဲႀကဲစိုက္ျခင္း

၂။ အပင္ငယ္စဥ္တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း

၃။ ေပါင္းမ်ားကို ေျမႀကီးအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းျခင္း

၄။ အေစ့နည္းနည္းသံုးျခင္း

၅။ ေရလိုအပ္ခ်က္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း

၆။ ေအာ္ဂဲနစ္ေျမေဆြးမ်ား အသံုးျပဳျခင္း

စိုက္ပ်ိဳးရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေျမ

ဆားမေပါက္ေသာေျမ၊ ေျမျပင္ညီျဖစ္ၿပီး ေရသြင္းေရထုတ္ လြယ္ကူေသာ ေျမ ႏွင့္ ေျမၾသဇာ ျပည့္၀ေသာ ေျမကိုဆိုလိုသည္။ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအတြက္ မိမိေျမ၏ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္အားလံုးကို သိထားရန္ လိုအပ္သည္။

လယ္ယာေျမကို ေျမၾသဇာျပည့္၀ေသာ ေျမျဖစ္ရန္

(က) ႏံုးေျမထည့္သြင္းျခင္း

(ခ) ေျမေဆြးထည့္သြင္းျခင္း

(ဂ) သစ္စိမ္းေျမေဆြး ေပးေသာ သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

(ဃ) အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား လႊတ္ေက်ာင္းျခင္း

အထက္ပါနည္းမ်ားအနက္ အနည္းဆံုး (၂) နည္းကို ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ဖ်ာပံုသ႑ာန္ ပ်ိဳးေထာင္းနည္း

 • ပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္ စပါးေစ့မ်ားကို (၁၂) နာရီၾကာ ေရစိမ္ပါ။
 • ေရေပၚေပၚေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ဖယ္ရွားပါ။
 • ယင္းေနာက္ ၂၄ နာရီၾကာဖံုးအုပ္ပါ။
 • (စပါးမ်ိဳးအလိုက္ အခ်ိန္အေျပာင္းအလဲ ရွိပါသည္)
 • ပ်ိဳးခင္းေျမျပင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

(က) ေျမ

ႏံုးေျမ (သို႔) လယ္ေျမ ႏွင့္ ႏြားေခ်း တို႔ကို (၇ း ၂) အတိုင္း ေရာစပ္ၿပီး သမေအာင္နယ္ထားေသာ ေျမ

(ခ) ေအာက္ခံအခင္း

ေအာက္ခံအခင္းအျဖစ္ ပလတ္စတစ္အခင္း (သို႔) ဘိလပ္ေျမအိတ္ႏွင့္ ေျမၾသဇာအိတ္စသည့္အိတ္ခြံမ်ား (သို႔) ငွက္ေပ်ာရြက္စသည့္ သစ္ရြက္မ်ား

(ဂ) သစ္သားေပါင္

(၂)ေပ x (၁) ေပ အကြက္ငယ္မ်ားပါသည့္ သစ္သားေပါင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသစ္သားေပါင္ကို (၂ – ၁) (၂) လက္မ x (၁) လက္မ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္။ ေျမႀကီးအား (၂) ေပ x (၁) ေပ ပံုစံ အတံုးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။

အကြက္ငယ္ (၂) ကြက္မွ အကြက္ငယ္ (၁၆) ကြက္အထိ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ပလတ္စတစ္အခင္းေပၚရွိ သစ္သားေပါင္အတြင္းသို႔ ေရာစပ္ ထားေသာေျမကို ထည့္ပါ။

 • အကြက္ငယ္ (၁၆) ကြက္အတြင္း ႏုိ႔ဆီဗူး (၂) လံုးကို အသံုးျပဳထားသည္။ ယင္းႏို႔ဆီဗူး (၂) လံုးကို ဗူးတစ္၀က္စီ အညီအမွ် (၄) ပံုပံုၿပီး ဗူး၀က္တစ္ခုစီအား အကြက္ (၄) ခု အတြက္ ႀကဲပက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 • အေပၚမ်က္ႏွာျပင္ကို ညီညာေစၿပီး အေညွာင့္ေဖာက္ထားေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ႀကဲပက္ပါ။
 • ႀကဲပက္ၿပီး ေျမႀကီးျဖင့္ ခပ္ပါးပါး ဖံုးအုပ္ေပးၿပီး သင့္ေလ်ာေသာ အစိုဓါတ္ရရွိေစရန္ ေရပန္းကရားျဖင့္ ေ၇ေလာင္းေပးပါ။
 • ယင္းေနာက္ သစ္သားေပါင္ကိုဖယ္လိုက္လွ်င္ ပ်ိဳးခင္းတစ္ခုကိုရၿပီ ျဖစ္သည္။
 • ထပ္မံ၍ ေကာက္ရိုးပါးပါး ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေပးပါ။
 • ပထမ (၅) ရက္တြင္ အစိုဓါတ္လိုအပ္ပါက ေန႔စဥ္နံနက္ ႏွင့္ ညေနတို႔တြင္ ေရေလာင္းေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
 • (၃) ရက္အၾကာ အပင္ငယ္မ်ား အညြန္႔ထြက္ခ်ိန္တြင္ ေကာက္ရိုးကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ျဖစ္သည္။
 • အရြက္ (၂) ရြက္ ထြက္ခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အသင့္ျဖစ္ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
 • တစ္ဧကအတြက္ ႏို႔ဆီဗူး (၁၀) လံုးခန္႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္၍ ယင္း (၁၆)ကြက္ပါ ဖ်ာ (၅) ခ်ပ္လိုမည္ ျဖစ္သည္။ အပိုအလိုအျဖစ္ ဖ်ာတစ္ခ်ပ္ပိုမို၍ ပ်ိဳးေထာင္ပါ။

ဖိုင္လိုခရြန္ ႏွင့္ စပါးအထြက္ႏႈန္း

 • ဖိုင္လိုခရြန္ဟူသည္ အရြက္တစ္ရြက္ႏွင့္ ပင္ပြားအသစ္တစ္ခုထြက္ရန္ ၾကာခ်ိန္ ကိုဆိုသည္။
 • အေျခအေနေကာင္းအတြက္ ဖိုင္လိုခရြန္ တစ္ခုသည္ (၅)ရက္ ၾကာသည္။
 • ပင္ပိုင္းႀကီးထြားမႈ ကာလအတြင္း ဖိုင္လိုခရြန္ (၁၂)ခု ရွိသည္။ ပင္ပြားတစ္ပင္သည္ ဖိုင္လိုခရြန္ (၂)ၾကာၿပီးေနာက္ထပ္မံ၍ ပင္ပြားတစ္ပင္ထြက္ရွိသည္။
 • ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယဖိုင္လိုခရြန္မ်ားတြင္ ပ်ိဳးပင္အားေရြ႔ေျပာင္းစိုက္သင့္သည္။

စိုက္ခင္းအားျပဳျပင္ျခင္း

ထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္း ျပဳျပင္ရန္ ျဖစ္သည္ အေျခာက္ထယ္ထိုးျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ လယ္ကြက္သည္ ေရျပင္ညီ ျဖစ္ရန္ ႏွင့္ ပ်ိဳးပင္ေရြ႕ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ေရမရွိရန္ လိုအပ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္

 • တန္းၾကား ပင္ၾကား (၁၀ x ၁၀)လက္မ အနည္းဆံုး ထားသင့္သည္။
 • သင့္ေတာ္ေသာနည္းကို အသံုးျပဳ၍ အမွတ္အသား ျပဳလုပ္သည္။
 • (၁၂)တန္း (၁) တန္းလွပ္လမ္းမ်ားခ်န္ေပး၍ လိုအပ္သည္

ယင္းလမ္းမ်ားသည္ လယ္ကြင္းအတြက္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။

ရလဒ္အျဖစ္ ပိုးမႊားေရာဂါက် ေရာက္မႈနႈန္းကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။

ေရြ ႔ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

-(၈ – ၁၂) ရက္ၾကား အပင္ ေရႊ ႔ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ ျဖစ္သည္။ ပ်ိဳးပင္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေရႊ ႔ေျပာင္းႏိုင္သည္။ (ပ်ိဳးႏႈတ္မလို)

အပင္ငယ္အား ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္၇န္ ျဖစ္သည္။

ပ်ိဳးပင္ကို လက္မ ႏွင့္ လက္ညွိဳးၾကားထားၿပီး ေျမႀကီးႏွင့္အတူယူပါ။ ၿပီးေနာက္ ေျမျပင္အထက္ (၁) လက္မအကြာမွ လက္ညွိဳးကို အသံုးျပဳၿပီး ေအာက္ဖက္ကို ညင္သာစြာဆြဲၿပီး စိုက္ပ်ိဳးရန္ ျဖစ္သည္။

ေပါင္းႏွိမ္နင္းျခင္း

 • SRI နည္းတြင္ ေရအၿမဲမရွိသည့္အတြက္ ေပါင္းမ်ား ပိုမိုေပါက္သည္။
 • ေပါင္းမ်ားကို လက္ႏွင့္ ႏႈတ္ၿပီး လယ္ကြက္၏ အျပင္ဘက္သို႔ ပစ္မည့္အစား ေပါင္းတြန္းကိရိယာကို အသံုးျပဳၿပီး ေျမဆီလႊာအတြင္း ထည့္သြင္းလွ်င္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိမည္။
 • ေပါင္းတြန္းကိရိယာကို ေျပာင္းေရႊ ႔စိုက္ၿပီး (၁၀)ရက္ ႏွင့္ (၂၀) ရက္ေျမာက္ေသာ ရက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္လွ်င္ (၃၀)ရက္ႏွင့္ (၄၀) ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္သည္။

ေရအသံုးခ်မႈ

 • ေျမျပင္တြင္ ေရအၿမဲလႊမ္းေနခဲ့လွ်င္ အျမစ္မ်ားသည္ ေအာက္စီဂ်င္ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈေၾကာင့္ ေသေၾကမႈ ုျဖစ္ပြားသည္။
 • SRI နည္းတြင္ ေရကို အၿမဲ ဖံုးလႊမ္းမေနရန္ စီစဥ္သည္။
 • ေရသြင္းေရထုတ္တစ္လွည့္စီျပဳလုပ္ေပးရသည္။
 • ေရထုတ္အၿပီး ေျမဆီလႊာ၏ အေပၚယံအေၾကာ အက္ကြဲသည့္အခ်ိန္တြင္ေရကို ျပန္လည္သြင္းေပးရမည္။
 • ေပါင္းတြန္းကိရိယာမသံုးမီ (၁)ရက္အလိုတြင္ လယ္ကြင္းအားေရးသြင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။
 • မႈိ႔ကပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ရင့္မွည့္ခ်ိန္အၾကားေရကို (၁) လက္မခန္႔ သြင္းထားရန္ လိုအပ္သည္။
 • စပါးေစ့မ်ား၏ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ မာလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရထုတ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။

ပိုးမႊားေရာဂါ ထိန္းသိမ္းမႈ

 • SRI နည္းတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာကို အသံုးျပဳရသည့္ရလဒ္အျဖစ္ အပင္မ်ားက်န္းမာၾကံ့ခိုင္ၿပီး ပိုးမႊားေရာဂါက်ေရာက္မႈႏႈန္း ေလ်ာ့ေစသည္။
 • ပိုးမႊားမ်ားကို Amrit jalam နည္းျဖင့္ ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။

(က) ႏြားက်င္ငယ္ေရ (၁) လီတာ ၊ (ခ) ႏြားေခ်း(၁) ကီလိုဂရမ္(သို႔) (၆၀) က်ပ္သားခန္႔(ဂ) ထန္းလ်က္ (၂၅၀) ဂရမ္ (သို႔) (၁၅ – ၂၅) က်ပ္သား (ဃ) ေရ (၁၀) လီတာ

ျပင္ဆင္အသံုးျပဳပံု

အထက္ပါ ပစၥည္းမ်ားကို ပလပ္စတစ္ပံုး (သို႔) ေျမအိုးတစ္လံုးတြင္ ထည့္သြင္းေရာစပ္ၿပီ (၂၄) နာရီ အခ်ဥ္ေဖာက္ပါ။ ရရွိေသာ ေဖ်ာ္ေရႏွင့္ ေရကို (၁ း ၁၀)အတိုင္းေရာၿပီး ေဆးဖ်န္းပံုးအတြင္း အ၀တ္သန္႔သန္႔တစ္ခုျဖင့္စစ္ထည့္ကာ အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ ေဖ်ာ္ေရကိုရက္ေပါင္း (၃၀)ထိ ထားႏိုင္သည္။ ေန႔စဥ္ေမႊရန္ လိုအပ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

SRI စပါးစိုက်ပျိုးနည်း နှင့် ယင်း၏ အကျိုးဆက်များ

==============================

SRI ဟူသည် စပါးစိုက်ပျိုးသည့်နေရာမှာ လိုအပ်သော အပင်၊ မြေသြဇာ၊ ရေ နှင့် အာဟာရဆိုင် ရာ ကိစ္စရပ်များကို စီမံရန်အတွက် လိုအပ်သော အယူအဆများ နှင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးတို့ကို တိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားသည့် စိုက်ပျိုးနည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။

SRI သည် စပါးမျိုးသစ်မဟုတ်သလို စပ်မျိုးစပါးလည်းမဟုတ်ပါ။ စပါးစိုက်ပျိုးသည့် နည်းလမ်း တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်စပါးမျိုးမဆို SRI နည်းဖြင့် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။သို့ဖြစ်၍ မိမိဒေသနှင့် ကိုက်ညီသော စပါးမျိုးများကို SRI နည်းဖြင့် စိုက်ပျိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းသည် ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအပင်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အတွက် စပါးအထွက်နှုန်းကို ကောင်းမွန်စေသည်။ ဤနည်းသည် မြေ၊ အရင်း အနှီး၊ လုပ်အား နှင့် ရေ တို့ အကန့် အသက်ရှိသူများအတွက် အကျိုးအမြတ် အများဆုံးရရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။

SRI နည်း၏ အထွက်တိုးစေသည့် အကြောင်းအရင်းများ

၁။ ကြဲကြဲစိုက်ခြင်း

၂။ အပင်ငယ်စဉ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း

၃။ ပေါင်းများကို မြေကြီးအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းခြင်း

၄။ အစေ့နည်းနည်းသုံးခြင်း

၅။ ရေလိုအပ်ချက်လျော့ချခြင်း

၆။ အော်ဂဲနစ်မြေဆွေးများ အသုံးပြုခြင်း

စိုက်ပျိုးရန် သင့်တော်သော မြေ

ဆားမပေါက်သောမြေ၊ မြေပြင်ညီဖြစ်ပြီး ရေသွင်းရေထုတ် လွယ်ကူသော မြေ နှင့် မြေသြဇာ ပြည့်ဝသော မြေကိုဆိုလိုသည်။ စိုက်ပျိုးသူများအတွက် မိမိမြေ၏ အသေးစိတ်အချက် အလက်အားလုံးကို သိထားရန် လိုအပ်သည်။

လယ်ယာမြေကို မြေသြဇာပြည့်ဝသော မြေဖြစ်ရန်

(က) နုံးမြေထည့်သွင်းခြင်း

(ခ) မြေဆွေးထည့်သွင်းခြင်း

(ဂ) သစ်စိမ်းမြေဆွေး ပေးသော သီးနှံ စိုက်ပျိုးခြင်း

(ဃ) အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ လွှတ်ကျောင်းခြင်း

အထက်ပါနည်းများအနက် အနည်းဆုံး (၂) နည်းကို နှစ်စဉ် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။

ဖျာပုံသဏ္ဍာန် ပျိုးထောင်းနည်း

ပျိုးထောင်ရန်အတွက် စပါးစေ့များကို (၁၂) နာရီကြာ ရေစိမ်ပါ။
ရေပေါ်ပေါ်သော မျိုးစေ့များကို ဖယ်ရှားပါ။
ယင်းနောက် ၂၄ နာရီကြာဖုံးအုပ်ပါ။
(စပါးမျိုးအလိုက် အချိန်အပြောင်းအလဲ ရှိပါသည်)
ပျိုးခင်းမြေပြင်ရန်အတွက် အောက်ပါပစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသည်။

(က) မြေ

နုံးမြေ (သို့) လယ်မြေ နှင့် နွားချေး တို့ကို (၇ း ၂) အတိုင်း ရောစပ်ပြီး သမအောင်နယ်ထားသော မြေ

(ခ) အောက်ခံအခင်း

အောက်ခံအခင်းအဖြစ် ပလတ်စတစ်အခင်း (သို့) ဘိလပ်မြေအိတ်နှင့် မြေသြဇာအိတ်စသည့်အိတ်ခွံများ (သို့) ငှက်ပျောရွက်စသည့် သစ်ရွက်များ

(ဂ) သစ်သားပေါင်

(၂)ပေ x (၁) ပေ အကွက်ငယ်များပါသည့် သစ်သားပေါင်ဖြစ်သည်။ ယင်းသစ်သားပေါင်ကို (၂ – ၁) (၂) လက်မ x (၁) လက်မ သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ မြေကြီးအား (၂) ပေ x (၁) ပေ ပုံစံ အတုံးများ ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်သည်။

အကွက်ငယ် (၂) ကွက်မှ အကွက်ငယ် (၁၆) ကွက်အထိ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပလတ်စတစ်အခင်းပေါ်ရှိ သစ်သားပေါင်အတွင်းသို့ ရောစပ် ထားသောမြေကို ထည့်ပါ။

အကွက်ငယ် (၁၆) ကွက်အတွင်း နို့ဆီဗူး (၂) လုံးကို အသုံးပြုထားသည်။ ယင်းနို့ဆီဗူး (၂) လုံးကို ဗူးတစ်ဝက်စီ အညီအမျှ (၄) ပုံပုံပြီး ဗူးဝက်တစ်ခုစီအား အကွက် (၄) ခု အတွက် ကြဲပက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အပေါ်မျက်နှာပြင်ကို ညီညာစေပြီး အညှောင့်ဖောက်ထားသော မျိုးစေ့များကို ကြဲပက်ပါ။
ကြဲပက်ပြီး မြေကြီးဖြင့် ခပ်ပါးပါး ဖုံးအုပ်ပေးပြီး သင့်လျောသော အစိုဓါတ်ရရှိစေရန် ရေပန်းကရားဖြင့် ရေလောင်းပေးပါ။
ယင်းနောက် သစ်သားပေါင်ကိုဖယ်လိုက်လျှင် ပျိုးခင်းတစ်ခုကိုရပြီ ဖြစ်သည်။
ထပ်မံ၍ ကောက်ရိုးပါးပါး ဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးပါ။
ပထမ (၅) ရက်တွင် အစိုဓါတ်လိုအပ်ပါက နေ့စဉ်နံနက် နှင့် ညနေတို့တွင် ရေလောင်းပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
(၃) ရက်အကြာ အပင်ငယ်များ အညွန့်ထွက်ချိန်တွင် ကောက်ရိုးကို ဖယ်ရှားပေးရန် ဖြစ်သည်။
အရွက် (၂) ရွက် ထွက်ချိန်တွင် စိုက်ပျိုးရန် အသင့်ဖြစ်သောအချိန် ဖြစ်သည်။
တစ်ဧကအတွက် နို့ဆီဗူး (၁၀) လုံးခန့် လိုအပ်မည်ဖြစ်၍ ယင်း (၁၆)ကွက်ပါ ဖျာ (၅) ချပ်လိုမည် ဖြစ်သည်။ အပိုအလိုအဖြစ် ဖျာတစ်ချပ်ပိုမို၍ ပျိုးထောင်ပါ။

ဖိုင်လိုခရွန် နှင့် စပါးအထွက်နှုန်း

ဖိုင်လိုခရွန်ဟူသည် အရွက်တစ်ရွက်နှင့် ပင်ပွားအသစ်တစ်ခုထွက်ရန် ကြာချိန် ကိုဆိုသည်။
အခြေအနေကောင်းအတွက် ဖိုင်လိုခရွန် တစ်ခုသည် (၅)ရက် ကြာသည်။
ပင်ပိုင်းကြီးထွားမှု ကာလအတွင်း ဖိုင်လိုခရွန် (၁၂)ခု ရှိသည်။ ပင်ပွားတစ်ပင်သည် ဖိုင်လိုခရွန် (၂)ကြာပြီးနောက်ထပ်မံ၍ ပင်ပွားတစ်ပင်ထွက်ရှိသည်။
ဒုတိယ နှင့် တတိယဖိုင်လိုခရွန်များတွင် ပျိုးပင်အားရွေ့ပြောင်းစိုက်သင့်သည်။

စိုက်ခင်းအားပြုပြင်ခြင်း

ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း ပြုပြင်ရန် ဖြစ်သည် အခြောက်ထယ်ထိုးခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ လယ်ကွက်သည် ရေပြင်ညီ ဖြစ်ရန် နှင့် ပျိုးပင်ရွေ့ပြောင်း စိုက်ပျိုးရာတွင် ရေမရှိရန် လိုအပ်သည်။ စိုက်ပျိုးရာတွင်

တန်းကြား ပင်ကြား (၁၀ x ၁၀)လက်မ အနည်းဆုံး ထားသင့်သည်။
သင့်တော်သောနည်းကို အသုံးပြု၍ အမှတ်အသား ပြုလုပ်သည်။
(၁၂)တန်း (၁) တန်းလှပ်လမ်းများချန်ပေး၍ လိုအပ်သည်

ယင်းလမ်းများသည် လယ်ကွင်းအတွက် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေသည်။

ရလဒ်အဖြစ် ပိုးမွှားရောဂါကျ ရောက်မှုနှုန်းကို လျော့ကျစေသည်။

ရွေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်း

-(၈ – ၁၂) ရက်ကြား အပင် ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးရန် ဖြစ်သည်။ ပျိုးပင်များကို လွယ်ကူစွာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။ (ပျိုးနှုတ်မလို)

အပင်ငယ်အား ထိခိုက်မှု မရှိစေရေး ဆောင်ရွက်၇န် ဖြစ်သည်။

ပျိုးပင်ကို လက်မ နှင့် လက်ညှိုးကြားထားပြီး မြေကြီးနှင့်အတူယူပါ။ ပြီးနောက် မြေပြင်အထက် (၁) လက်မအကွာမှ လက်ညှိုးကို အသုံးပြုပြီး အောက်ဖက်ကို ညင်သာစွာဆွဲပြီး စိုက်ပျိုးရန် ဖြစ်သည်။

ပေါင်းနှိမ်နင်းခြင်း

SRI နည်းတွင် ရေအမြဲမရှိသည့်အတွက် ပေါင်းများ ပိုမိုပေါက်သည်။
ပေါင်းများကို လက်နှင့် နှုတ်ပြီး လယ်ကွက်၏ အပြင်ဘက်သို့ ပစ်မည့်အစား ပေါင်းတွန်းကိရိယာကို အသုံးပြုပြီး မြေဆီလွှာအတွင်း ထည့်သွင်းလျှင် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိမည်။
ပေါင်းတွန်းကိရိယာကို ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပြီး (၁၀)ရက် နှင့် (၂၀) ရက်မြောက်သော ရက်များတွင် အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။ လိုအပ်လျှင် (၃၀)ရက်နှင့် (၄၀) ရက်များတွင် ဆက်လက်အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။

ရေအသုံးချမှု

မြေပြင်တွင် ရေအမြဲလွှမ်းနေခဲ့လျှင် အမြစ်များသည် အောက်စီဂျင်ချို့တဲ့မှုကြောင့် သေကြေမှု ုဖြစ်ပွားသည်။
SRI နည်းတွင် ရေကို အမြဲ ဖုံးလွှမ်းမနေရန် စီစဉ်သည်။
ရေသွင်းရေထုတ်တစ်လှည့်စီပြုလုပ်ပေးရသည်။
ရေထုတ်အပြီး မြေဆီလွှာ၏ အပေါ်ယံအကြော အက်ကွဲသည့်အချိန်တွင်ရေကို ပြန်လည်သွင်းပေးရမည်။
ပေါင်းတွန်းကိရိယာမသုံးမီ (၁)ရက်အလိုတွင် လယ်ကွင်းအားရေးသွင်းပေးရန် လိုအပ်သည်။
မှို့ကပ်ချိန်နှင့် ရင့်မှည့်ချိန်အကြားရေကို (၁) လက်မခန့် သွင်းထားရန် လိုအပ်သည်။
စပါးစေ့များ၏ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့် မာလာသည့်အချိန်တွင် ရေထုတ်ပေးရန် လိုအပ်သည်။

ပိုးမွှားရောဂါ ထိန်းသိမ်းမှု

SRI နည်းတွင် အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာကို အသုံးပြုရသည့်ရလဒ်အဖြစ် အပင်များကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်မှုနှုန်း လျော့စေသည်။
ပိုးမွှားများကို Amrit jalam နည်းဖြင့် နှိမ်နင်းနိုင်သည်။

(က) နွားကျင်ငယ်ရေ (၁) လီတာ ၊ (ခ) နွားချေး(၁) ကီလိုဂရမ်(သို့) (၆၀) ကျပ်သားခန့်(ဂ) ထန်းလျက် (၂၅၀) ဂရမ် (သို့) (၁၅ – ၂၅) ကျပ်သား (ဃ) ရေ (၁၀) လီတာ

ပြင်ဆင်အသုံးပြုပုံ

အထက်ပါ ပစ္စည်းများကို ပလပ်စတစ်ပုံး (သို့) မြေအိုးတစ်လုံးတွင် ထည့်သွင်းရောစပ်ပြီ (၂၄) နာရီ အချဉ်ဖောက်ပါ။ ရရှိသော ဖျော်ရေနှင့် ရေကို (၁ း ၁၀)အတိုင်းရောပြီး ဆေးဖျန်းပုံးအတွင်း အဝတ်သန့်သန့်တစ်ခုဖြင့်စစ်ထည့်ကာ အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။ ဖျော်ရေကိုရက်ပေါင်း (၃၀)ထိ ထားနိုင်သည်။ နေ့စဉ်မွှေရန် လိုအပ်သည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *