သ⁠ေဘၤာသီးပင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

အမည္ – သေဘၤာသီး( papaya)

စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည့္ေဒသမ်ား သေဘၤာပင္သည္ အပူပိုင္းစာသံုးသီးပင္ျဖစ္၍ အပူပိုင္းႏွင့္ အပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသရွိ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႀကပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္းေနရာ အႏွံ႕အျပားတြင္စိုက္ပ်ိဳးႀကပါသည္။

 သေဘၤာမ်ိဳးမ်ား

သေဘၤာတြင္ အဖိုပင္အမပင္ႏွင့္ လိင္စံုပင္အဓိကသံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။ အဖိုပင္မွ အသီးသီးသည္ ကိုေတြ႔ရခဲယင္းလွပါသည္။ အမနွင့္လိင္စံုပင္မ်ားမွ သာအသီးသီးေလ့ရွိပါသည္။

အဖိုပင္ = အဖိုပင္မွာမ်ားေသာအားျဖင့္ ပန္းပြင့္ေစာထြက္ေလ့ရွိျပီး အခိုင္လိုက္ပြင့္ပါသည္။ အဖိုပင္မွ ပံုမွန္အားျဖင့္ အသီးသီးေလ့မရွိေသာ္လည္း အပင္ကိုထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း ထိပ္ပိုင္းျဖတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အဖိုပြင့္မ်ားႀကားတြင္ အမပြင့္မ်ားေျပာင္းလာကာအသီးငယ္မ်ား သီးလာတတ္သည္။ ဤအပင္ကိုသေဘၤာပေဒသာဟုေခၚသည္။

အမပင္ = အမပင္သီးပြင့္၍ ပြင့္သီးေလ့ရွိသည္။ ထိုေႀကာင့္ မ်ိဳးေအာင္ရန္ အတြက္အျခား အပင္းမွဝတ္မႈန္ကူးေပးရသည္။ ရာသီဥတုေျမေျပာင္းလဲျခင္းေႀကာင့္ အပြင့္သဘာဝ ပံုသ႑န္ေျပာင္းလဲမႈမရွိေပ။

လိင္စံုပင္ = အပြင့္ပြင့္ရာတြင္ပြင့္္တံတစ္ခုမွ အပြင့္ႏွစ္ပြင့္သံုးပြင့္ပြင့္တတ္သည္။ အပြင့္မ်ား တြင္အဖိူပြင့္ႏွင့္ အမပြင့္မ်ားေရာပါတတ္သည္။

သေဘၤာပင္ပ်ိဳးေထာင္နည္း

သေဘၤာပင္ပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္ ပ်ိဳးေဘာင္ ပ်ိဳးျဖင္း ပလတ္စတစ္အိတ္ ပံုး ခြက္ စသည္ တို႔ကိုအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ပ်ိဳးေထာင္မည့္ေျမသည္ ႏြားေခ်းေဆြး သဲ ေျမႀကီးတို႔ကို ဆတူေရာေမႊထားေသာေျမမ်ိဳးျဖစ္ရပါမယ္။ သေဘၤာေစ့ကို ပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ေျမနက္ နက္ဖံုးမိလ်ွင္ အေစ့ပုတ္သြားျပီး အပင္ေပါက္ညံ့ဖ်င္းတတ္သည္။ အေစ့ကိုေျမပါး ပါးေလာက္ပဲဖံုးပါ အေပၚမွေကာက္ရိုးပါပါဖံုးအုပ္ထားပါ ေရေလာင္းေပးပါ ေကာက္ရိုးပါးပါး အုပ္မွေလာင္းသည့္အခါအေစ့မ်ားေပၚမလာေအာင္ပါထိန္းရင္ အပူဒဏ္လည္း ကာကြယ္ျပီး သားေပါ့ သေဘၤာပ်ိဳးေထာင္သူတခ်ိဳ႕က ပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ သြပ္ျပားကိုေအာက္ခံျပီးမွ ယင္း အေပၚေျမသားေလး လက္မခန္႔အထူထည့္၍ ပ်ိဳးေထာင္ေလ့ရွိသည္။ အဖိုသည္အမပင္ ထက္ပိုမိုသန္စြမ္းေသာေႀကာင့္ အျမစ္သည္ ေအာက္တြင္ခံထားေသာ သြပ္ျပားနွင့္ျမန္ုျမန္ ထိလြယ္ေပရာေျပာင္းေရႊ႕ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္အဖိုပင္မ်ားသည္ ညွိဳးႏြမ္းေလာ့ရွိသည္။ အဖိုပင္နွင့္အမပင္ခြဲျခားရာတြင္ ဤနည္းကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳႀကသည္။ ပ်ိဳးသက္ တစ္လ ခြဲမွႏွစ္လသားခန္႔ရွိလွ်င္ စိုကိခင္းသို ႕ေျပာင္းေရြ႕စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။ ပ်ိဳးအိပ္ျဖငိ့လည္း တစ္ပင္ခ်င္းစီပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။

ေျမျပဳျပင္နည္း

စိုက္က်င္းတူးမယ့္ေနရာတြင္ ေရမဝပ္နိုင္ေသာေနရာျဖစ္ရမည္။ စိုက္က်င္းတစ္က်င္းႏွင့္ တစ္က်င္းအကြာအေဝးမွာ မ်ိဳးကိုလိုက္၍ 8-12ေပအထိထားသင့္သည္။ မိုးမ်ားေသာေဒသ မ်ားတြင္တစ္ေပပတ္လည္ က်င္းတူးသင့္သည္။ စိုက္က်င္းတစ္က်င္းတြ င္ႏြားေခ်းေဆြး သို႔ သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာ စသည္သဘာဝေျမၾသဇာမ်ားကို ခြဲေတာင္းတစ္လံုးခန္႔ ထည့္ေပးသည္။ သေဘၤာပင္ ကိုစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ေလးကြက္က်ားစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပါကအပင္အေရအတြက္ 15 ရာခိုင္ႏႈန္းပိုဝင္သည္။ ေလးကြက္က်ားစနစ္ျဖင့္ ရွစ္ေပ×ရွစ္ေပ အကြာစိုက္ပါက တစ္ဧကတြင္ သေဘၤာပင္ 680ခန္႔ဝင္၍ 12ေပ×12ေပအကြာစိုက္လွ်င္တစ္ဧက တြင္301ပင္ဝင္ဆမည္။

ေရြ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးနည္း

အသင္ျပင္ဖားေသာ စိုက္က်င္းမ်ား၌ လိင္စံုပင္မ်ားကိုတစ္က်င္းလွ်င္ တစ္ပင္က်စိုက္၍ အဖို အမမေသခ်ာသည့္ ရိုးရိုးပင္ျဖစ္ပါက တစ္က်င္းလွ်င္ႏွစ္ပင္က်စိုက္ရမည္။ သတိျပဳရန္ စည္ပိုင္း ကိုေျမထဲျမဳတ္ေအာင္ မစိုက္မိရန္ျဖစ္သည္။ စိုက္ျပီးလ်ွင္ေရ ကိုဝေအာင္ေလာင္းေပး ရသည္။ ပ်ိဳးမေထာင္ပဲ အပင္ကိုတိုက္ရိုက္စိုက္မည္ဆိုလွ်င္ စိုက္က်င္းထဲသို႕အေစ့မ်ားထည့္၍ စိုက္ပ်ိဳး ရသည္။ စီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္းအေနျဖင့္ စိုက္ပါက ဝတ္မႈန္ကူးရန္အတြက္ အမပင္20လွ်င္ အဖုိတစ္ပင္ႏႈန္းထားေပးရသည္။ ေရမဝပ္ေစရန္သတိထားရမည္။

 ေျမၾသဇာေကြ်းနည္း

ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ျပီးအျမစ္စြဲသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 6လတစ္ႀကိမ္ စိုက္က်င္းတစ္က်င္းလွ်င္ႏြားေခ်းေဆြး တစ္ေတာင္ခန့္ေကြ်းရပါသည္ ႏြားေခ်းေဆြးေျမၾသဇာေကြ်းခိ်န္တြင္ တစ္ဧကလွ်င္ ယူရီးယား 12ေပါင္ တီစူပါ240ေပါင္ႏွင့္ ပိုတ္ 240ေပါင္ႏႈန္းေကြ်းေပးရသည္။ ဓာက္ေျမၾသဇာမ်ားေကြ်းရာ တြင္အျမစ္မ်ား သြားသည့္အကြာအေဝး ထိအႏွံ႕ပတ္က်ဲေပးရသည္။ အျမစ္မ်ားသည္ အပင္အျမင့္ထက္ပို၍ ရွည္ေအာင္သြားနိုင္က်သည္။ ဓာက္ေျပၾသဇာေကြ်းျပီးခ်ိန္တြင္ ေရ ဝေအာင္ဆလာင္းေပးရသည္။ မက္ဂနီဆီယမ္ခ်ိဳ႕တည့္ေသာ ေျမမ်ားတြင္သေဘၤာပင္ေအာက္ ရြက္မ်ားဝါက်င္ျခင္း အသီးတြင္သႀကားဓာက္နည္းသြားျခင္း နွင့္အနံအရသာသိသိ သာသာ ညံ့ဖ်င္းသြားျခငး္တို႔ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုသို႔မက္ဂနီစီယမ္ဓာက္ခ်ိဳ႕တည့္ မႈျဖစ္ပါက မက္ဂနီစီယမ္ ဆာလဖိတ္(ဓာက္ဆား)ကို ေရေဖ်ာ္၍ အရြက္မ်ားေပၚနွံ႕ေအာင္ဖ်န္းေပးရပါသည္။

ဆြတ္ခူးျခင္းႏွင့္အထြက္

စိုက္ခင္းသိုေျပာင္းေရြ႕စိုက္ပ်ိဳးျပီးေလး ငါးလႀကာလွ်င္ ပန္းစပြင့္၍ေျခာက္လႀကာလွ်င္ အသီး စတင္သီးသည္ သံုးႏွစ္သားအရြယ္ထိ အသီးအထြက္ေကာင္းသည္။ မ်ိဳးကိုလိုက္၍ တစ္ပင္ လွ်င္အသီး 50မွ100 အထိသီးနိုင္သည္။ သေဘၤာပင္္မ်ားကိုေလးကြက္ က်ားစနစ္ျဖင့္စိုက္ပါက သေဘၤာတစ္ပင္သည္ ပ်မ္းမွ်70ခန္႔သီးလွ်င္ တစ္ဧမွအသီးေပါင္း47600 ရနိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ေရလံုးဝမဝပ္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။

ယခုေျပာျပခ်က္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရးသားျခင္းျဖစ္၍ တကယ့္လက္ေတြ႕စိုက္ပ်ိဳး ရာတြင္ေနရာေဒသ အလိုက္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားမွ နည္းလမ္းမ်ားကြဲလြဲနိုင္ပါသည္။ နည္းလမ္း ေကာင္းေလးမ်ားလည္းအႀကံျပဳနိုင္ပါသည္။ အားလံုးအဆင္ေျပႀကပါေစ။ .

သစ္သီးဝလံစိုက္ပ်ိဳးနည္းသေဘၤာသီးပင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *