ေတာရွိန္းခို စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ျမန္မာအမည္   –  ေတာရွိန္းခို

အဂၤလိပ္အမည္            –   –

ရုကၡေဗဒအမည္           – GARDENIA LUCIDA

မ်ိဳးရင္း                          – RUBIACEAE

ပံုသ႑ာန္

ရင္ကပ္ကေလးပင္ႏွင့္တူသည္။ အရြက္သည္ အလွည့္က် ရြက္ဆိုင္ထြက္သည္။ ရြက္ရင္းသြယ္၍ ရြက္ထိပ္ခၽြန္သည္။ ရြက္ေၾကာမ်ား တခုႏွင့္ တခု နီးကပ္ၿပီး ထင္ရွားသည္။ ရြက္ညွာတိုသည္။ အပြင့္သည္ ရင္ကပ္ပြင့္ ႏွင့္ တူၿပီး အျဖဴေရာင္ရွိသည္။ အသီးမွာ လံုး၀ိုင္းသည္။ အတြင္းတြင္ အေစ့မ်ားစြာပါရွိ၏။ အပင္၏ အခက္မ်ားႏွင့္ အဖူးမ်ားမွာ အစိမ္းေရာင္သန္း၍ ၀ါေသာအေစး မ်ားထြက္၏။ ၄င္းအေစးကို ရွိန္းခိုဟုေခၚၿပီး ၄င္းမွ လူ၏ က်င္ငယ္နံ႔ႏွင့္တူေသာ စူးရွေသာ အနံ႔ရွိသည္။

စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသ

ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။

ေရေျမရာသီဥတု

ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေသာ္လည္း သမပိုင္း ရာသီဥတုကို ပို၍ ႏွစ္သက္သည္။

 ေျမျပဳျပင္နည္း

စိုက္ခင္းေျမကို က်င္းစနစ္အရ ျပဳျပင္၍ တပင္ႏွင့္ တပင္ (၁၀ – ေပ) ပတ္လည္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။

ပ်ိဳးေထာင္နည္း

ေတာရွိန္းခိုပင္ကို အေစ့မွ ပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ အကိုင္းကို ေျမထုပ္စည္း၍ မ်ိဳးပြားရာ၌လည္း လြန္စြာျဖစ္ေျမာက္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးနည္း

အက်ယ္ (၂’) ပတ္လည္အနက္ (၂’) ရွိေသာ စိုက္က်င္းမ်ား တူး၍ သဘာ၀ေျမၾသဇာႏွင့္ ေျမေဆြးတို႔ကို ႏံုးေျမ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ေရစပ္၍ စိုက္က်င္းတြင္ ျဖည့္ေပးရမည္။ ထို႔ေနာက္ ေျမသားေသရန္ ႏွင့္ ေျမအေအးခံရန္ (၃) ရက္ခန္႔ ေရေလာင္းေပးထားရသည္။ ထို႔ေနာက္ ရွင္သန္ေနေသာ ပ်ိဳးပင္ကို ေျမထုပ္မပ်က္ယူ၍ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး  (၁)ပတ္၊ (၂) ပတ္ခန္႔ အရိပ္ျပဳလုပ္ေပးထားရသည္။

ေျမၾသဇာေကၽြးနည္း

တႏွစ္တႀကိမ္၊ သဘာ၀ေျမၾသဇာႏွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာကို သင့္ေလ်ာသည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ ေရာစပ္၍  မိုးမက်မွီထည့္ေပးသင့္သည္။

မ်ိဳးပြားနည္း

အေစ့မွလည္းေကာင္း၊ အကိုင္းကို ေျမထုတ္စည္း၍လည္းေကာင္း မ်ိဳးပြားႏိုင္သည္။

တဧကအပင္ႏႈန္း

တဧကလ်င္အပင္ေပါင္း (၄၀၀) ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

ေရသြင္းနည္း

မိုးေရျဖင့္  ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေရသြင္းေပးပါက ပိုမိုေကာင္းသည္။

အပင္ျပဳစုနည္း

အပင္ငယ္စဥ္၊ မပ်က္စီးေစရန္အထူးဂရုစိုက္သင့္သည္။ အပင္ငယ္စဥ္ ေပါင္းသင္ျခင္း၊ ေျမဆြျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။

က်ေရာက္တတ္ေသာ ပိုးမႊားႏွင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္း

ထိခိုက္ ပ်က္စီးသည္အထိ က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္း မရွိေသးပါ။

က်ေရာက္တတ္ေသာ ေရာဂါႏွင့္ ကာကြယ္နည္း

ထိခိုက္ ပ်က္စီးသည္အထိ က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္း မရွိေသးပါ။

အေစးထုတ္နည္း

(၁) ေတာရွိန္းခိုပင္၏ အခက္မ်ား၊ အဖူးမ်ားမွ စိမ္းေရာင္သန္း၍ ၀ါေသာ အေစးမ်ားထြက္၏။ ၄င္းအေစးမွာ ရွိန္းခိုျဖစ္၍ ၄င္းအေစးကို စုေဆာင္းရယူႏိုင္သည္။

(၂) အေခါက္မွလည္း (ရာဘာေစးထုတ္သည့္ နည္းအတိုင္း) ရွိန္းခိုေစး ထုတ္ယူႏိုင္သည္။

(၃) ျမစ္တက္ကိုျဖတ္၍ ၄င္းျမစ္တက္ျဖစ္သည့္ ေနရာတြင္  အေစးခံယူျခင္းျဖင့္ ရွိန္းခိုေစးကို ထုတ္ယူႏိုင္သည္။

အထြက္ႏႈန္း

ယခုခ်ိန္ထိ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိေသးပါ။

သိုေလွာင္နည္း

ရွိန္းခိုးေဆးအရိုင္းကို ခ်က္လုပ္ၿပီးမွ ေဆးဘက္၀င္၊ စားေဆးအျဖစ္အသံုးျပဳၾကသည္။ ရွိန္းခိုေဆးအရိုင္းကို ေဆးဘက္၀င္စားေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳလိုပါက ၄င္းရွိန္းခိုရိုင္းကို ၀ါဂြမ္းအနည္းငယ္ပတ္၍ မီးရႈိ႕ၿပီးမွ အသံုးျပဳရသည္။ ဤသို႔ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အဆင့္ထိ ျပဳျပင္ၿပီးေသာ ရွိန္းခိုကို (စင္ၾကယ္စြာ သတ္ၿပီးေသာ ရွိန္းခို) ဟု ေခၚသည္။ ၄င္းကို ေလလံုေသာဘူး၊ ေသတၱာတို႔၌ ထည့္သြင္း သိုေလွာင္ထားရသည္။

အသံုးျပဳနည္း

(၁) ေလပုတ္ထုတ္ေဆး၊ ေလငယ္နာ လိမ္းေဆး၊ အေညွာ္ခံေဆး၊ ၀မ္းေဖာ၊ ၀မ္းေရာင္၊ ၀မ္းပ်က္ ေရာဂါကုေဆးႏွင့္ အပူအပုတ္မ်ား ပြင့္ကန္၍ အခိုးအေနႏွင့္ ထြက္ရန္ သံုးေသာမန္းေဆးမ်ား၌

ရွိန္းခိုကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ၏။

(၂) အစာမေၾက ၀မ္းပိုက္ကယ္ေသာ္၊ ရွိန္းခိုကို ႏွင္းဆီ ႏွင့္ေဖ်ာ္၍ လိမ္းေပးရ၏။

(၃) ရွိန္းခိုကို ေရြးႀကီးခန္႔ တေန႔အနည္းဆံုး (၁) လံုးမ်ိဳေပးျခင္းျဖင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွကင္းေ၀းေစနိုင္၏။

(၄) ထို႔ျပင္ ေခၽြးတစိုစိုႏွင့္ေနၿပီး အဖ်ားေရာဂါ၊ ၀မ္းေရာဂါ၊ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ ေလေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔မွလည္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။       ။ ေဆးညႊန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာသမားေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုယူၿပီးမွ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *