စပါး စိုက္ပ်ိဳး⁠ျခင္းဆိုင္ရာ အ⁠ေလ့အက်င့္⁠ေကာင္းမ်ား

၁။ ပ်ိဳးေဘာင္စနစ္ျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

မ်ိဳးေစ့အေလအလြင့္နည္းေစရန္ႏွင့္ ပ်ိဳးပင္ဘဝ ႀကီးထြားမႈအားေကာင္းေစရန္ ေဘာင္စနစ္ျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ဧက အတြက္ ပ်ိဳးေဘာင္ (အက်ယ္ ၃ ေပ၊ အရွည္ ၁၂၀ ေပ ႏွင့္ အျမင့္ ၄ ေပ) ၇ ေဘာင္ လိုအပ္ပါသည္။

၂။ မ်ိဳးေစ့မ်ား ပူးကပ္မႈမရွိေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန႔္ မ်ိဳးေညႇာင့္ေဖာက္ၿပီး (စာပါးစပ္အ႐ြယ္)မ်ိဳးစပါးေစ့ (၆) ျပည္ အသုံးျပဳရမည္။ မ်ိဳးေစ့မ်ား ပူးကပ္မႈမရွိေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ရပါမည္။

၃။ မ်ိဳးေစ့မ်ားမပ်က္ဆီးေစရန္၊ မိုးေရတြင္ေမ်ာပါမသြားေစရန္ ေျမေဆြးဖုံးအုပ္ျခင္း

မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ေရတြင္ေမ်ာပါမသြားေစရန္ႏွင့္ ငွက္မ်ားမဖ်က္ဆီးႏိုင္ေစရန္ ပ်ိဳးေဘာင္မ်ားကို ဖြဲျပာ/ႏြားေခ်းမႈန႔္/ လႊစာမႈန႔္/ ေျမေဆြးျဖင့္ ပါးပါးဖုံးအုပ္ထားေပးရမည္။

၄။ ပ်ိဳးေဘာင္တြင္ ေရအၿမဲရွိေနေစျခင္း

စပါးပ်ိဳးပင္မ်ား ညီညာစြာ ႀကီးထြားသန္မာေစရန္ႏွင့္ ပင္ပြားအားေကာင္းေစရန္အတြက္ ေရမျပတ္ပါးပါးသြင္းေပးရမည္။ ပ်ိဳးေဘာင္ကို ေရဖုံးလႊမ္းျခင္းမရွိေစရ။

၅။ ခ်က္ခ်င္းႏႈတ္/ ခ်က္ခ်င္းစိုက္ျခင္း

ပင္ပြား ၃- ၅ ပင္ရရွိခ်ိန္ ပ်ိဳးသက္ ၂၀ ရက္သားတြင္ ပ်ိဳးပင္ကို ညင္သာစြာႏႈတ္ယူၿပီး ပ်ိဳးေခ်းမခါ ပ်ိဳးမစည္းပဲ ခ်က္ခ်င္းႏႈတ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းစိုက္ခင္းသို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕စိုက္ပ်ိဳးရမည္။

၆။ ပ်ိဳးပင္အတိမ္အနက္ တစ္လကၼခြဲထက္ မပိုေစရန္

ဆက္တိုက္ပင္ပြားမ်ားမ်ားထြက္ေစရန္ ပ်ိဳးပင္ကို တစ္လကၼခြဲ အနက္ထက္ လုံးဝ မပိုေစရန္ သတိျပဳရပါမည္။

၇။ လက္ဆကို ေကာက္ၿမဳံ တစ္ၿမဳံမွ ႏွစ္ၿမဳံ စိုက္ရန္

ေကာက္ကြက္တစ္ကြက္တြင္ မ်ိဳးေစ့တစ္ေစ့မွ ထြက္ရွိလာေသာ ပင္ပြား ၄ ပင္မွ ၅ ပင္ပါ ပ်ိဳးပင္ ၁ ၿမဳံ သို႔မဟုတ္ ပင္ပြား ၂-၃ ပင္ပါ ပ်ိဳးပင္ ၂ ၿမဳံအားစိုက္ပ်ိဳးရမည္။

၈။ ပင္ပြားရရွိေစရန္ ေရသြင္း/ေရခန္း စနစ္အသုံးျပဳရန္

ေ႐ြ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေန႔မွ ၃ ရက္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ထြက္ရွိမည့္ပင္ပြားမ်ားရွင္သန္ေအာင္ျမင္ေ စရန္ ေရသြင္း/ ေရခန္းစနစ္ က်င့္သုံးေပးရမည္။

၉။ ေကာက္ကြက္ ၁.၂- ၁.၅ သိန္း ဝင္ဆံ့ေအာင္စိုက္ပ်ိဳးရန္

ေကာက္ကြက္ ၁.၂-၁.၅ သိန္း ဝင္ဆံ့ေစရန္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ၈ လကၼ× ၆ လကၼ သို႔မဟုတ္ ၆ လကၼ × ၆ လကၼ စနစ္ျဖင့္ ၁၀ တန္းလွ်င္ တစ္တန္းလွပ္ စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးရပါမည္။

၁၀။ စိုက္ခင္းအတြင္း ေရ၊ အာဟာရ မျပတ္ေစရန္

စိုက္ခင္းအတြင္းေရလုံးဝ မခန္းေျခာက္ေစပဲ အစိုဓါတ္အၿမဲရွိေနေစရမည္။ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ သတိျပဳရမည္။ (ပိုးမႊားေရာဂါက်ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္)

၁၁။ သြင္းအားစုကို အခ်ိဳးက်အသုံးျပဳရန္

သြင္းအားစုအေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား လက္ရွိတစ္ဧကအတြက္ အသုံးျပဳေနေသာ ကြန္ေပါင္းေျမၾသဇာ ဝ.၅ အိတ္ႏွင့္ ယူရီးယား အိတ္ဝက္၊ သဘာဝေျမၾသဇာ ၉ အိတ္ အသုံးျပဳပါ။
ေျမခံ- ကြန္ေပါင္း ႏွစ္ပုံတစ္ပုံႏွင့္ည ႏြားေခ်း ၃ အိတ္
ပင္ပြားစည္းခ်ိန္- ယူရီးယား (ေလးပုံတစ္ပုံ)ႏွင့္ ႏြားေခ်း ၃အိတ္ ေရာ၍ အသုံးျပဳပါ
ဖုံးတုံးလုံးတုံးအခ်ိန္- ယူရီးယား (ေလးပုံတစ္ပုံ) ႏွင့္ ႏြားေခ်း ၃အိတ္ ေရာ၍အသုံးျပဳပါ။

၁၂။ ေပါင္းျ္မက္ကို ေရျဖင့္ကာကြယ္ပါ

ေပါင္းျမက္ အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လုံေလာက္သည့္ပင္ပြား ၁၀ ပင္မွ ၁၂ ပင္ ရရွိၿပီးခ်ိန္တြင္ ေပါင္းျမက္မ်ားလုံးဝမထြက္ႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ အပိုပင္ပြားမ်ားထပ္မံမထြက္ႏိုင္ေစရန္ ေရလႊမ္းသတ္သည့္နည္းစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

၁၃။ ရင့္မွည့္ခ်ိန္ လူ၊ စက္ ဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေရထုတ္ရန္

စပါးမ်ားရင့္မွည့္မႈ ညီညာေစရန္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ လူႏွင့္ ေကာက္ရိတ္စက္မ်ား လြယ္ကူစြာဝင္ထြက္ႏိုင္ေစရန္ ေအာက္ခံေျမမာလာေအာင္ စပါးႏွံမ်ားရင့္မွည့္စျပဳခ်ိန္ ေရထုတ္ေပးရပါမည္။

၁၄။ ရင့္မွည့္ခ်ိန္ အေလအလြင့္မရွိေစရန္ သတိျပဳ

အေလအလြင့္နည္းေစရန္ ေမာင္းညိဳခ်ိန္ ၈၀% ရင့္မွည့္ခ်ိန္တြင္ ရိတ္သိမ္းရမည္။ သို႔္မွသာ အေလအလြင့္နည္းပါးၿပီး ဆန္အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္မည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

စပါး စိုက်ပျိုးခြင်းဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ

===================================

၁။ ပျိုးဘောင်စနစ်ဖြင့် ပျိုးထောင်ခြင်း

မျိုးစေ့အလေအလွင့်နည်းစေရန်နှင့် ပျိုးပင်ဘဝ ကြီးထွားမှုအားကောင်းစေရန် ဘောင်စနစ်ဖြင့် ပျိုးထောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဧက အတွက် ပျိုးဘောင် (အကျယ် ၃ ပေ၊ အရှည် ၁၂၀ ပေ နှင့် အမြင့် ၄ ပေ) ၇ ဘောင် လိုအပ်ပါသည်။

၂။ မျိုးစေ့များ ပူးကပ်မှုမရှိအောင် ပျိုးထောင်ခြင်း

မျိုးကောင်း မျိုးသန့် မျိုးညှောင့်ဖောက်ပြီး (စာပါးစပ်အရွယ်)မျိုးစပါးစေ့ (၆) ပြည် အသုံးပြုရမည်။ မျိုးစေ့များ ပူးကပ်မှုမရှိစေရန် ဂရုစိုက်ရပါမည်။

၃။ မျိုးစေ့များမပျက်ဆီးစေရန်၊ မိုးရေတွင်မျောပါမသွားစေရန် မြေဆွေးဖုံးအုပ်ခြင်း

မျိုးစေ့များကို ရေတွင်မျောပါမသွားစေရန်နှင့် ငှက်များမဖျက်ဆီးနိုင်စေရန် ပျိုးဘောင်များကို ဖွဲပြာ/နွားချေးမှုန့်/ လွှစာမှုန့်/ မြေဆွေးဖြင့် ပါးပါးဖုံးအုပ်ထားပေးရမည်။

၄။ ပျိုးဘောင်တွင် ရေအမြဲရှိနေစေခြင်း

စပါးပျိုးပင်များ ညီညာစွာ ကြီးထွားသန်မာစေရန်နှင့် ပင်ပွားအားကောင်းစေရန်အတွက် ရေမပြတ်ပါးပါးသွင်းပေးရမည်။ ပျိုးဘောင်ကို ရေဖုံးလွှမ်းခြင်းမရှိစေရ။

၅။ ချက်ချင်းနှုတ်/ ချက်ချင်းစိုက်ခြင်း

ပင်ပွား ၃- ၅ ပင်ရရှိချိန် ပျိုးသက် ၂၀ ရက်သားတွင် ပျိုးပင်ကို ညင်သာစွာနှုတ်ယူပြီး ပျိုးချေးမခါ ပျိုးမစည်းပဲ ချက်ချင်းနှုတ်ပြီး ချက်ချင်းစိုက်ခင်းသို့ ပြောင်းရွေ့စိုက်ပျိုးရမည်။

၆။ ပျိုးပင်အတိမ်အနက် တစ်လက္မခွဲထက် မပိုစေရန်

ဆက်တိုက်ပင်ပွားများများထွက်စေရန် ပျိုးပင်ကို တစ်လက္မခွဲ အနက်ထက် လုံးဝ မပိုစေရန် သတိပြုရပါမည်။

၇။ လက်ဆကို ကောက်မြုံ တစ်မြုံမှ နှစ်မြုံ စိုက်ရန်

ကောက်ကွက်တစ်ကွက်တွင် မျိုးစေ့တစ်စေ့မှ ထွက်ရှိလာသော ပင်ပွား ၄ ပင်မှ ၅ ပင်ပါ ပျိုးပင် ၁ မြုံ သို့မဟုတ် ပင်ပွား ၂-၃ ပင်ပါ ပျိုးပင် ၂ မြုံအားစိုက်ပျိုးရမည်။

၈။ ပင်ပွားရရှိစေရန် ရေသွင်း/ရေခန်း စနစ်အသုံးပြုရန်

ရွေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးသည့်နေ့မှ ၃ ရက်လျှင်တစ်ကြိမ် ထွက်ရှိမည့်ပင်ပွားများရှင်သန်အောင်မြင်ေ စရန် ရေသွင်း/ ရေခန်းစနစ် ကျင့်သုံးပေးရမည်။

၉။ ကောက်ကွက် ၁.၂- ၁.၅ သိန်း ဝင်ဆံ့အောင်စိုက်ပျိုးရန်

ကောက်ကွက် ၁.၂-၁.၅ သိန်း ဝင်ဆံ့စေရန်နှင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ၈ လက္မ× ၆ လက္မ သို့မဟုတ် ၆ လက္မ × ၆ လက္မ စနစ်ဖြင့် ၁၀ တန်းလျှင် တစ်တန်းလှပ် စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရပါမည်။

၁၀။ စိုက်ခင်းအတွင်း ရေ၊ အာဟာရ မပြတ်စေရန်

စိုက်ခင်းအတွင်းရေလုံးဝ မခန်းခြောက်စေပဲ အစိုဓါတ်အမြဲရှိနေစေရမည်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန် သတိပြုရမည်။ (ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်မှု လျော့နည်းစေရန်)

၁၁။ သွင်းအားစုကို အချိုးကျအသုံးပြုရန်

သွင်းအားစုအနေဖြင့် တောင်သူများ လက်ရှိတစ်ဧကအတွက် အသုံးပြုနေသော ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ဝ.၅ အိတ်နှင့် ယူရီးယား အိတ်ဝက်၊ သဘာဝမြေသြဇာ ၉ အိတ် အသုံးပြုပါ။
မြေခံ- ကွန်ပေါင်း နှစ်ပုံတစ်ပုံနှင့်ည နွားချေး ၃ အိတ်
ပင်ပွားစည်းချိန်- ယူရီးယား (လေးပုံတစ်ပုံ)နှင့် နွားချေး ၃အိတ် ရော၍ အသုံးပြုပါ
ဖုံးတုံးလုံးတုံးအချိန်- ယူရီးယား (လေးပုံတစ်ပုံ) နှင့် နွားချေး ၃အိတ် ရော၍အသုံးပြုပါ။

၁၂။ ပေါင်းြ်မက်ကို ရေဖြင့်ကာကွယ်ပါ

ပေါင်းမြက် အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးအတွက် လုံလောက်သည့်ပင်ပွား ၁၀ ပင်မှ ၁၂ ပင် ရရှိပြီးချိန်တွင် ပေါင်းမြက်များလုံးဝမထွက်နိုင်အောင်နှင့် အပိုပင်ပွားများထပ်မံမထွက်နိုင်စေရန် ရေလွှမ်းသတ်သည့်နည်းစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၃။ ရင့်မှည့်ချိန် လူ၊ စက် ဝင်နိုင်အောင် ရေထုတ်ရန်

စပါးများရင့်မှည့်မှု ညီညာစေရန် ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် လူနှင့် ကောက်ရိတ်စက်များ လွယ်ကူစွာဝင်ထွက်နိုင်စေရန် အောက်ခံမြေမာလာအောင် စပါးနှံများရင့်မှည့်စပြုချိန် ရေထုတ်ပေးရပါမည်။

၁၄။ ရင့်မှည့်ချိန် အလေအလွင့်မရှိစေရန် သတိပြု

အလေအလွင့်နည်းစေရန် မောင်းညိုချိန် ၈၀% ရင့်မှည့်ချိန်တွင် ရိတ်သိမ်းရမည်။ သို့်မှသာ အလေအလွင့်နည်းပါးပြီး ဆန်အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်မည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *