BREAKING NEWS

ပန္း⁠ေဂၚဖီစိမ္း စုိက္ပ်ဳိးနည္း

ျမန္မာအမည္ – ပန္းေဂၚဖီစိမ္း

အဂၤလိပ္အမည္္ – BROCCOLI

႐ုကၡေဗဒအမည္ – Brassica oleracea
(type itaica)

မ်ဳိးရင္းအမည္ – CRUCIFERAE

ပန္းေဂၚဖီစိမ္းသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ျမန္မာျပည္တြင္ စုိက္ပ်ဳိးလာေသာ မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ပန္းေဂၚ ဖီအစိမ္းသည္ ပိုမိုႏူးညံ့ၿပီး ဗီတာမင္ ေက ပါ၀င္မႈ အထူးမ်ားျပား၍ ႏွလံုေသြးေၾကာ က်ဥ္းေရာဂါ၊ အစာအိမ္ကင္ ဆာႏွင့္ ရင္သားကင္ဆာတုိ႔ကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္ပါသည္။

၁။ မူရင္းေဒသ

ပန္းေဂၚဖီစိမ္းသည္ ပန္းေဂၚဖီအျဖဴ စတင္ျဖစ္ထြန္းရာ ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ အီတလီႏိုင္ငံ၊ အေမ ရိကန္ ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ထုတ္လုပ္ရာမွ ကမၻာတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိုက္ပ်ဳိးလာျခင္း ျဖစ္သည္။

၂။ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း အမ်ဳိးအစား

ပန္းေဂၚဖီစိမ္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အစိမ္းေရာင္ပန္းပြင့္ႏွင့္ ခရမ္းနီေရာင္ပန္းပြင့္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး ရွိပါသည္။ ပန္းပြင့္၏ အခ်င္းသည္ (၈-၁၀) လက္မခန္႔ရွိၿပီး သက္တမ္း (၇၅-၉၀) ရက္ခန္႔တြင္ ဆြတ္ခူးႏိုင္သည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ပန္းေဂၚဖီ အျဖဴကဲ့သို႔ ထိပ္ပန္းပြင့္တစ္ခုတည္းကုိသာ စားသံုးရျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဘးတက္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပန္းပြင့္မ်ားကိုပါ စားသံုးရျခင္းျ ဖစ္သည္။ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းသည္ ထိပ္ပန္းပြင့္ကုိ ျဖတ္ယူစားသံုးၿပီး ေနာက္ ထြက္လာေသာ ေဘးတက္မ်ားမွာ ပန္းပြင့္မ်ားႏွင့္ အဆံုးသတ္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေအးျမေျခာက္ ေသြ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းပင္မ်ားကုိ အပင္သက္တမ္း (၁၁) လခန္႔အထိ ၾကာရွည္စြာ ခူးဆြတ္ရရွိ ႏုိင္ပါသည္။

၃။ ေျမအမ်ဳိးအစား

ေရစီးေရလာေကာင္းေသာ ေျမဆီၾသဇာထက္သန္သည့္ ေျမမ်ဳိးတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ သည္။ အေကာင္းဆံုးေျမမွာ သဲဆန္ေသာ ႏုန္းႏုေျမျဖစ္သည္။ ေျမအခ်ဥ္အငံဓာတ္ (၆-၆.၅) ရွိေသာေျမမ်ဳိးကို ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္သည္။


၄။ ရာသီဥတု

ပန္းေဂၚဖီစိမ္းသည္ ပန္းေဂၚဖီအျဖဴကဲ့သို႔ပင္ အေအးႀကိဳက္သည္။ ေအးၿပီး အစိုဓာတ္ အၿမဲရလွ်င္ စိုက္ ႏိုင္သည္။ ပ်မ္းမွ် အပူခိ်န္ (၆၀-၇၀) ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက္ ရွိရမည္။

၅။ မ်ဳိးေစ့ႏႈန္း

တစ္ဧကလွ်င္ မ်ဳိးေစ့ ေပါင္၀က္ခန္႔ လုိသည္။

၆။ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္

ေျမျပန္႔ေဒသတြင္ စက္တင္ဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလထိ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္၍ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သည္။

၇။ ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း

(၁၀ x ၂.၅) ေပ၊ ေဘာင္ကို ေပါက္ျပားျဖင့္ ေျမဆိုင္ခဲကေလးမ်ားရေစရန္ ျပဳျပင္ေပးရ၏။ ေျမ မ်ားစြာ ညက္လွ်င္ ေရေလာင္းေသာအခါ ၾကပ္သိပ္သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ မေကာင္းဘဲ အေညွာက္ေပါက္မႈ ညံ့လာ၏။ ပ်ဳိးတစ္ေဘာင္လွ်င္ မ်ဳိးေစ့ ေအာင္စ၀က္ခန္႔ လိုပါသည္။ ပ်ဳိးေဘာင္ေပၚတြင္ မ်ဳိး ေစ့ႀကဲရန္ (၂) လက္မျခား ေျမာင္းမ်ားဆြဲၿပီး မ်ဳိးေစ့ကုိ ညီညာစြာခ်၍ အေပၚမွ ႏြားေခ်း ေဆြးမႈန္႔ပါးပါး ဖံုးအုပ္ေပး ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ စင္းၿပီး ေကာက္႐ုိးေျခာက္မ်ား ပါးလႊာစြာ ထပ္မံဖံုးအုပ္ေပးကာ ေရရႊဲရႊဲ ေလာင္းေပးရမည္။ ေဘာင္ ေပၚတြင္ တစ္ေတာင္အျမင့္ သက္ကယ္မုိးေပးရသည္။ (၃-၄) ရက္ၾကာလွ်င္ အေညွာင့္ေပါက္လာမည္။ (၁၂) ရက္ခန္႔ၾကာလွ်င္ တန္းၾကား၊ ေျမဆြေပါင္းရွင္းျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရသည္။ ပ်ဳိးသက္ (၂၀) ရက္ရလွ်င္ ေျမၾသဇာကုိ တစ္ေဘာင္လွ်င္ ယူရီးယား (၅) ေအာင္စႏႈန္းျဖင့္ ေရေဖ်ာ္ၿပီး ဖ်န္းေပးပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရ၀သည့္တုိင္ ေလာင္းေပးရသည္။

၈။ ပ်ဳိးႏုတ္ျခင္း

စိုက္ခင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပါက ညေန (၃) နာရီခန္႔တြင္ ပ်ဳိးပင္မ်ားကုိ အျမစ္မနာေအာင္ ႏုတ္ ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕စုိက္သင့္သည္။ အကယ္၍ ပ်ဳိးႏုတ္ေနစဥ္ မိုးရြာပါက အျမစ္မ်ားကုိ ငွက္ေပ်ာ ရြက္ျဖင့္ထုပ္ၿပီး အျမစ္ေျခာက္မသြားေစရန္ အေမွာင္ခန္းထဲတြင္ ေရစိမ္ထားရသည္။ မုိးတိတ္မွ စိုက္ရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပ်ဳိးႏုတ္မေလာရန္ သတိထားရသည္။

၉။ စုိက္ခင္း ေျမျပဳျပင္ျခင္း

ပ်ဳိးေဘာင္ျပဳလုပ္ခ်ိန္ကတည္းက စိုက္ခင္းကို ထယ္ (၂) စပ္၊ ထြန္ (၃) စပ္၀င္၍ ေျမျပဳျပင္ထား ရမည္။ ေပါင္းျမက္မ်ား ေျပာင္သည့္တုိင္ ေကာက္ယူၿပီး ၾကမ္းတံုး႐ုိက္ထားရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိအလိုရွိေသာ အကြာအေ၀းအတုိင္း ေၾကာင္းဆြဲျခင္း၊ ေပါက္ျပားျဖင့္ ေျမျပန္ဆြျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရပါသည္။

၁၀။ ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း

ပန္းေဂၚဖီစိမ္းပင္၏ အျမစ္သည္ ေျမေအာက္သုိ႔ မ်ားစြာမဆင္းေသာ အပင္မ်ဳိးျဖစ္၍ အာဟာရ ဓာတ္မ်ားစြာ စားသံုးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမၾသဇာကုိ ေအာက္ပါတုိင္း တစ္ဧက စံႏႈန္းထား၍ အသံုးျပဳသင့္ပါ သည္။

ပထမအႀကိမ္ – ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးၿပီး (၇-၁၀) ရက္ခန္႔အၾကာ။

ဒုတိယအႀကိမ္ – ပထမအႀကိမ္ထည့္ၿပီး (၁၀) ရက္ခန္႔အၾကာ။

တတိယအႀကိမ္- ေရႊ႕စိုက္ၿပီး (၁) လခန္႔အၾကာ။

၁၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္း
ပ်ဳိးသက္ (၂၅-၃၀) ရက္ရလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) အရြက္ (၄-၅) ရြက္ထြက္လွ်င္ ေျပာင္းေရႊ႕စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါ သည္။ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွာ ညေန (၃) နာရီေနာက္ပိုင္း ျဖစ္သင့္ပါသည္။ တူရြင္းျဖင့္ က်င္းတူးၿပီး က်င္းထဲ ေရေလာင္း ေပးရပါမည္။ ၄င္းကို ေရခံသည္ဟု ေခၚပါသည္။ ပ်ဳိးပင္ကို ႏုတ္ၿပီး ၄င္းက်င္းထဲသုိ႔ တည့္မတ္စြာခ်၍ အျမစ္ကို ေျမတြင္ဖိကပ္ၿပီး အေပၚမွ ေျမဖံုးေပးရသည္။ ေသေသာအပင္မ်ားကုိ (၄-၅) ရက္အတြင္း ျပန္ျဖည့္ေပးရမည္။ ထုိထက္ေနာက္က်လွ်င္ မူလအပင္ကို မမီေတာ့ေပ။ ေရႊ႕စိုက္ၿပီး တစ္လသားအထိ ပုရစ္ဖ်က္ဆီးမႈကုိ ဂ႐ုစိုက္ရ မည္။

၁၂။ အပင္ႏွင့္ အတန္းအကြာအေ၀း

တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ (၁၁/၂) ေပျခား၊ တစ္တန္းႏွင့္တစ္တန္း (၂ – ၂၁/၂) ေပခြဲျခားထားၿပီး စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါ သည္။ ေရႊ႕စိုက္ၿပီး (၁၀-၁၅) ရက္ရလွ်င္ ခါးရစ္ျခင္း၊ ခါးဆြျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပး ရသည္။

၁၃။ အပင္ျပဳစုျခင္း

ေဂၚဖီစိမ္းပင္သည္ အျမစ္ေျမေအာက္သုိ႔ မ်ားစြာမသြားဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ (၁၁/၂ -၂) ေပမွ အျမစ္မ်ား က အစာေရစာ စားသံုးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကားေပါင္းနက္နက္လုိက္ရန္ မလုိေပ။ ေျမၾသဇာမ်ားထည့္ေပးၿပီး တုိင္း ၾကားေပါင္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ေျမသား သမသြားေစပါသည္။ ေရကုိ (၁) ပတ္ (သို႔မဟုတ္) (၂) ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္က် သြင္းေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ေရႊ႕စိုက္ၿပီး (၃၀) ရက္အၾကာတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ (၄၅) ရက္အၾကာတြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဘးတက္ဖဲ့ျခင္းျ ဖင့္ ထိပ္ပိုင္းရွိ အပြင့္ႀကီးထြားမႈကုိ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစပါ။ ထိပ္ဖူးစတင္ခ်ိန္တြင္မူ ထြက္ရွိေနေသာ ေဘးတက္ မ်ားကုိ မဖဲ့ရပါ။ ၄င္းတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ထိပ္ပိုင္းရွိ ပန္းပြင့္ဆြတ္ခူးၿပီး (၂) ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေဘးတက္မ်ားမွ ပန္းပြင့္မ်ားကုိ ဆြတ္ခူးႏိုင္သည္။ ရာသီဥတုေအးျမ၍ ေျမဆီထက္သန္ေသာ ေျမမ်ားတြင္ ေဘး တက္မွ ထြက္ေသာပန္းပြင့္သည္ ထိပ္ပိုင္းမွ ပြင့္ေသာ ပန္းပြင့္နီးပါးႀကီးႏိုင္၍ တစ္ပင္လွ်င္ ေဘးတက္ (၂၀) ခန္႔ ထြက္ရွိႏုိင္သည္။ ေဘးတက္မ်ားသည္ အပင္အသက္ရွင္ေနစဥ္ကာလ၌ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထြက္ေပၚႏုိင္သည္။

၁၄။ ဆြတ္ခူးျခင္း

အဖူးတင္းမာေနေသာအခ်ိန္ မပြင့္မီအခ်ိန္တြင္ ရိတ္သိမ္းႏုိင္သည္။ သက္တမ္းလုိက္၍ ရိတ္သိမ္းႏိုင္ သည္။ သက္တမ္းလုိက္၍ ေရႊ႕စိုက္ၿပီး (၂-၂၁/၂) လခြဲခန္႔ၾကာလွ်င္ ပန္းပြင့္ကုိ စတင္ခုတ္ႏုိင္ပါသည္။ အေ၀းသို႔ တင္ပို႔လုိပါက အရြက္ (၂-၃) ရြက္ခ်န္ထား၍ ခုတ္ရပါသည္။ အခ်ိန္မီ မခုတ္ပါက ပန္းပြင့္အေရာင္ေျပာင္းသြားၿပီး ပန္းပြင့္႐ုိးတံမ်ား ထြက္လာတတ္ပါသည္။ ပန္းပြင့္႐ုိးတံကုိ (၄)လက္မခန္႔အရွည္ထားၿပီး ပလပ္စတစ္ျဖင့္ တစ္ပြင့္ လံုး အုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ၾကာရွည္ခံႏိုင္သည္။ တစ္ဧကလွ်င္ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းမ်ဳိးလုိက္၍ တန္ခ်ိန္ (၅-၈) တန္ ထြက္ ႏိုင္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း စိုက်ပျိုးနည်း

==================

မြန်မာအမည် – ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း

အင်္ဂလိပ်အမည် – BROCCOLI

ရုက္ခဗေဒအမည် – Brassica oleracea
(type itaica)

မျိုးရင်းအမည် – CRUCIFERAE

ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းသည် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်ခန့်မှစ၍ မြန်မာပြည်တွင် စိုက်ပျိုးလာသော မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ပန်းဂေါ် ဖီအစိမ်းသည် ပိုမိုနူးညံ့ပြီး ဗီတာမင် ကေ ပါဝင်မှု အထူးများပြား၍ နှလုံသွေးကြော ကျဉ်းရောဂါ၊ အစာအိမ်ကင် ဆာနှင့် ရင်သားကင်ဆာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။

၁။ မူရင်းဒေသ

ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းသည် ပန်းဂေါ်ဖီအဖြူ စတင်ဖြစ်ထွန်းရာ ဒေသများဖြစ်သော အီတလီနိုင်ငံ၊ အမေ ရိကန် နိုင်ငံတို့တွင် ၁၉၄၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ထုတ်လုပ်ရာမှ ကမ္ဘာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စိုက်ပျိုးလာခြင်း ဖြစ်သည်။

၂။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း အမျိုးအစား

ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းတွင် အဓိကအားဖြင့် အစိမ်းရောင်ပန်းပွင့်နှင့် ခရမ်းနီရောင်ပန်းပွင့်ဟူ၍ နှစ်မျိုး ရှိပါသည်။ ပန်းပွင့်၏ အချင်းသည် (၈-၁၀) လက်မခန့်ရှိပြီး သက်တမ်း (၇၅-၉၀) ရက်ခန့်တွင် ဆွတ်ခူးနိုင်သည်။ ထူးခြားချက်မှာ ပန်းဂေါ်ဖီ အဖြူကဲ့သို့ ထိပ်ပန်းပွင့်တစ်ခုတည်းကိုသာ စားသုံးရခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘေးတက်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ပန်းပွင့်များကိုပါ စားသုံးရခြင်းြ ဖစ်သည်။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းသည် ထိပ်ပန်းပွင့်ကို ဖြတ်ယူစားသုံးပြီး နောက် ထွက်လာသော ဘေးတက်များမှာ ပန်းပွင့်များနှင့် အဆုံးသတ်လေ့ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အေးမြခြောက် သွေ့သောဒေသများတွင် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းပင်များကို အပင်သက်တမ်း (၁၁) လခန့်အထိ ကြာရှည်စွာ ခူးဆွတ်ရရှိ နိုင်ပါသည်။

၃။ မြေအမျိုးအစား

ရေစီးရေလာကောင်းသော မြေဆီသြဇာထက်သန်သည့် မြေမျိုးတွင် ကောင်းမွန်စွာ ဖြစ်ထွန်းနိုင် သည်။ အကောင်းဆုံးမြေမှာ သဲဆန်သော နုန်းနုမြေဖြစ်သည်။ မြေအချဉ်အငံဓာတ် (၆-၆.၅) ရှိသောမြေမျိုးကို ကြိုက် နှစ်သက်သည်။

၄။ ရာသီဥတု

ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းသည် ပန်းဂေါ်ဖီအဖြူကဲ့သို့ပင် အအေးကြိုက်သည်။ အေးပြီး အစိုဓာတ် အမြဲရလျှင် စိုက် နိုင်သည်။ ပျမ်းမျှ အပူချိန် (၆၀-၇၀) ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ရှိရမည်။

၅။ မျိုးစေ့နှုန်း

တစ်ဧကလျှင် မျိုးစေ့ ပေါင်ဝက်ခန့် လိုသည်။

၆။ စိုက်ပျိုးချိန်

မြေပြန့်ဒေသတွင် စက်တင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလထိ စိုက်ပျိုးနိုင်၍ တောင်ပေါ်ဒေသတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။

၇။ ပျိုးထောင်ခြင်း

(၁၀ x ၂.၅) ပေ၊ ဘောင်ကို ပေါက်ပြားဖြင့် မြေဆိုင်ခဲကလေးများရစေရန် ပြုပြင်ပေးရ၏။ မြေ များစွာ ညက်လျှင် ရေလောင်းသောအခါ ကြပ်သိပ်သွားနိုင်သောကြောင့် လေဝင်လေထွက် မကောင်းဘဲ အညှောက်ပေါက်မှု ညံ့လာ၏။ ပျိုးတစ်ဘောင်လျှင် မျိုးစေ့ အောင်စဝက်ခန့် လိုပါသည်။ ပျိုးဘောင်ပေါ်တွင် မျိုး စေ့ကြဲရန် (၂) လက်မခြား မြောင်းများဆွဲပြီး မျိုးစေ့ကို ညီညာစွာချ၍ အပေါ်မှ နွားချေး ဆွေးမှုန့်ပါးပါး ဖုံးအုပ်ပေး ပါ။ ထို့နောက် စင်းပြီး ကောက်ရိုးခြောက်များ ပါးလွှာစွာ ထပ်မံဖုံးအုပ်ပေးကာ ရေရွှဲရွှဲ လောင်းပေးရမည်။ ဘောင် ပေါ်တွင် တစ်တောင်အမြင့် သက်ကယ်မိုးပေးရသည်။ (၃-၄) ရက်ကြာလျှင် အညှောင့်ပေါက်လာမည်။ (၁၂) ရက်ခန့်ကြာလျှင် တန်းကြား၊ မြေဆွပေါင်းရှင်းခြင်း ပြုလုပ်ပေးရသည်။ ပျိုးသက် (၂၀) ရက်ရလျှင် မြေသြဇာကို တစ်ဘောင်လျှင် ယူရီးယား (၅) အောင်စနှုန်းဖြင့် ရေဖျော်ပြီး ဖျန်းပေးပါသည်။ ထို့နောက် ရေဝသည့်တိုင် လောင်းပေးရသည်။

၈။ ပျိုးနုတ်ခြင်း

စိုက်ခင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပါက ညနေ (၃) နာရီခန့်တွင် ပျိုးပင်များကို အမြစ်မနာအောင် နုတ် ပြီး ပြောင်းရွှေ့စိုက်သင့်သည်။ အကယ်၍ ပျိုးနုတ်နေစဉ် မိုးရွာပါက အမြစ်များကို ငှက်ပျော ရွက်ဖြင့်ထုပ်ပြီး အမြစ်ခြောက်မသွားစေရန် အမှောင်ခန်းထဲတွင် ရေစိမ်ထားရသည်။ မိုးတိတ်မှ စိုက်ရပါမည်။ ထို့ကြောင့် ပျိုးနုတ်မလောရန် သတိထားရသည်။

၉။ စိုက်ခင်း မြေပြုပြင်ခြင်း

ပျိုးဘောင်ပြုလုပ်ချိန်ကတည်းက စိုက်ခင်းကို ထယ် (၂) စပ်၊ ထွန် (၃) စပ်ဝင်၍ မြေပြုပြင်ထား ရမည်။ ပေါင်းမြက်များ ပြောင်သည့်တိုင် ကောက်ယူပြီး ကြမ်းတုံးရိုက်ထားရမည်။ ထို့နောက် မိမိအလိုရှိသော အကွာအဝေးအတိုင်း ကြောင်းဆွဲခြင်း၊ ပေါက်ပြားဖြင့် မြေပြန်ဆွခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးရပါသည်။

၁၀။ မြေသြဇာကျွေးခြင်း

ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းပင်၏ အမြစ်သည် မြေအောက်သို့ များစွာမဆင်းသော အပင်မျိုးဖြစ်၍ အာဟာရ ဓာတ်များစွာ စားသုံးပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြေသြဇာကို အောက်ပါတိုင်း တစ်ဧက စံနှုန်းထား၍ အသုံးပြုသင့်ပါ သည်။

ပထမအကြိမ် – ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးပြီး (၇-၁၀) ရက်ခန့်အကြာ။

ဒုတိယအကြိမ် – ပထမအကြိမ်ထည့်ပြီး (၁၀) ရက်ခန့်အကြာ။

တတိယအကြိမ်- ရွှေ့စိုက်ပြီး (၁) လခန့်အကြာ။

၁၁။ ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်း
ပျိုးသက် (၂၅-၃၀) ရက်ရလျှင် (သို့မဟုတ်) အရွက် (၄-၅) ရွက်ထွက်လျှင် ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးနိုင်ပါ သည်။ စိုက်ပျိုးချိန်မှာ ညနေ (၃) နာရီနောက်ပိုင်း ဖြစ်သင့်ပါသည်။ တူရွင်းဖြင့် ကျင်းတူးပြီး ကျင်းထဲ ရေလောင်း ပေးရပါမည်။ ၎င်းကို ရေခံသည်ဟု ခေါ်ပါသည်။ ပျိုးပင်ကို နုတ်ပြီး ၎င်းကျင်းထဲသို့ တည့်မတ်စွာချ၍ အမြစ်ကို မြေတွင်ဖိကပ်ပြီး အပေါ်မှ မြေဖုံးပေးရသည်။ သေသောအပင်များကို (၄-၅) ရက်အတွင်း ပြန်ဖြည့်ပေးရမည်။ ထိုထက်နောက်ကျလျှင် မူလအပင်ကို မမီတော့ပေ။ ရွှေ့စိုက်ပြီး တစ်လသားအထိ ပုရစ်ဖျက်ဆီးမှုကို ဂရုစိုက်ရ မည်။

၁၂။ အပင်နှင့် အတန်းအကွာအဝေး

တစ်ပင်နှင့်တစ်ပင် (၁၁/၂) ပေခြား၊ တစ်တန်းနှင့်တစ်တန်း (၂’ – ၂၁/၂) ပေခွဲခြားထားပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်ပါ သည်။ ရွှေ့စိုက်ပြီး (၁၀-၁၅) ရက်ရလျှင် ခါးရစ်ခြင်း၊ ခါးဆွခြင်းကို ပြုလုပ်ပေး ရသည်။

၁၃။ အပင်ပြုစုခြင်း

ဂေါ်ဖီစိမ်းပင်သည် အမြစ်မြေအောက်သို့ များစွာမသွားဘဲ အများအားဖြင့် (၁၁/၂ -၂) ပေမှ အမြစ်များ က အစာရေစာ စားသုံးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြားပေါင်းနက်နက်လိုက်ရန် မလိုပေ။ မြေသြဇာများထည့်ပေးပြီး တိုင်း ကြားပေါင်းလိုက်ခြင်းဖြင့် ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် မြေသား သမသွားစေပါသည်။ ရေကို (၁) ပတ် (သို့မဟုတ်) (၂) ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျ သွင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရွှေ့စိုက်ပြီး (၃၀) ရက်အကြာတွင် တစ်ကြိမ်၊ (၄၅) ရက်အကြာတွင် တစ်ကြိမ် ဘေးတက်ဖဲ့ခြင်းြ ဖင့် ထိပ်ပိုင်းရှိ အပွင့်ကြီးထွားမှုကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ။ ထိပ်ဖူးစတင်ချိန်တွင်မူ ထွက်ရှိနေသော ဘေးတက် များကို မဖဲ့ရပါ။ ၎င်းတို့ကို ဆက်လက်ထားရှိခြင်းဖြင့် ထိပ်ပိုင်းရှိ ပန်းပွင့်ဆွတ်ခူးပြီး (၂) ပတ်ခန့်အကြာတွင် ဘေးတက်များမှ ပန်းပွင့်များကို ဆွတ်ခူးနိုင်သည်။ ရာသီဥတုအေးမြ၍ မြေဆီထက်သန်သော မြေများတွင် ဘေး တက်မှ ထွက်သောပန်းပွင့်သည် ထိပ်ပိုင်းမှ ပွင့်သော ပန်းပွင့်နီးပါးကြီးနိုင်၍ တစ်ပင်လျှင် ဘေးတက် (၂၀) ခန့် ထွက်ရှိနိုင်သည်။ ဘေးတက်များသည် အပင်အသက်ရှင်နေစဉ်ကာလ၌ စဉ်ဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်နိုင်သည်။

၁၄။ ဆွတ်ခူးခြင်း

အဖူးတင်းမာနေသောအချိန် မပွင့်မီအချိန်တွင် ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ သက်တမ်းလိုက်၍ ရိတ်သိမ်းနိုင် သည်။ သက်တမ်းလိုက်၍ ရွှေ့စိုက်ပြီး (၂-၂၁/၂) လခွဲခန့်ကြာလျှင် ပန်းပွင့်ကို စတင်ခုတ်နိုင်ပါသည်။ အဝေးသို့ တင်ပို့လိုပါက အရွက် (၂-၃) ရွက်ချန်ထား၍ ခုတ်ရပါသည်။ အချိန်မီ မခုတ်ပါက ပန်းပွင့်အရောင်ပြောင်းသွားပြီး ပန်းပွင့်ရိုးတံများ ထွက်လာတတ်ပါသည်။ ပန်းပွင့်ရိုးတံကို (၄)လက်မခန့်အရှည်ထားပြီး ပလပ်စတစ်ဖြင့် တစ်ပွင့် လုံး အုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ကြာရှည်ခံနိုင်သည်။ တစ်ဧကလျှင် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမျိုးလိုက်၍ တန်ချိန် (၅-၈) တန် ထွက် နိုင်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *