လယ္ယာသံုးစက္ မိတ္ဆက္

ယခုအခ်ိန္ဟာ လက္မႈလယ္ယာစနစ္ကေန စက္မႈလယ္ယာသို႔ ကူးေျပာင္းလာသည္ႏွင့္ အညီ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား စက္ပစၥည္း၀ယ္ ယူရာ အေရြးမမွားေစဖို႔က အေရးႀကီးလာပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္း မိတ္ဆက္ အစီအစဥ္ ကေနေတာင္ သူဦးႀကီးမ်ား အတြက္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာ မ်ားကုိ ၀ယ္ယူတဲ့ အခါမွာ အေရြးမမွားေစဖို႔  Farmers Choice Tractors ကုမၸဏီမွတင္သြင္းျဖန္႔ခ်ီေနတဲ့ လယ္ယာသံုးထြန္စက္မွာ ပါတဲ့ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားနဲ႔ စက္ရဲ႕ အသံုးျပဳပံုကို Pissaya Info ကေန ရိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

#Web_Tv
#Pissaya_Info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *