စပါးတြင္ င⁠ေ⁠ျမွာင္⁠ေတာင္ပိုး က်⁠ေရာက္ပံု⁠ႏွင့္ ကာကြယ္⁠ႏွိမ္နင္းနည္းမ်ား

ပိုးမႊားအမည္    –           ငေျမွာင္ေတာင္

ေရာဂါပိုးျဖစ္ေစသည့္ သက္ရွိ    –           Spodopetra manritia

လကၡဏာရပ္

ငယ္စဥ္တြင္ အရြက္၏အစိမ္းေရာင္အသားကို ျခစ္စားသျဖင့္ အစိမ္းေရာင္ေပ်ာက္ေနေသာ စပါးရြက္မ်ားကို ေတြ႔ရၿပီး အေကာင္ႀကီး အရြယ္တြင္ အရြက္မ်ားကို ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္သျ ဖင့္ အရြက္မ်ား ျပတ္ေနသည္။ ပ်ိဳးခင္းတြင္ ပိုမိုေတြ႔ႏိုင္သည္။

က်ေရာက္ခ်ိန္

ပ်ိဳးခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႔စိုက္ၿပီးခါစ အခင္းမ်ားတြင္ ဆိုး၀ါးစြာ က်ေရာက္ႏိုင္သည္။ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံ၍ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေသာ အခင္းမ်ားတြင္ အထူးဂရုစိုက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေႏြ/ မိုးစပါးတြင္ က်ေရာက္ၿပီး မိုးစပါးတြင္ ပိုမိုဆိုး၀ါးႏိုင္သည္။ မိုးဦးေကာင္းၿပီး မိုးလည္ေခါင္ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ က်ေရာက္မႈ ပိုမ်ားသည္။ မိုးစပါး ႏွင့္ တိုက္ရိုက္စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေပါင္းျမက္ထူထပ္ေနပါက က်ေရာက္မႈ ပိုမ်ားႏိုင္ပါသည္။ စပါးသီးထပ္ စိုက္ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ က်ေရာက္မႈ ပိုမ်ားႏိုင္သည္။

ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္း

၁။ စပါးခင္း ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေပါင္းျမက္မ်ားသုတ္သင္ရွင္းလင္းပါ။

၂။ စပါးခင္း ကန္သင္းေဘာင္မ်ားကို ခိုင္ခံ့ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

၃။ သီးလွည့္စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၄။ ထယ္ေရးနက္နက္ထိုးၿပီးရိုးျပတ္မ်ားကို မီးရွဳ႕ပါ။

၅။ ပိုးေကာင္က်ေနေသာ စိုက္ခင္းမ်ားထဲသို႔ ေရသြင္းပါ။

၆။ ငေျမွာင္ေတာင္ဥ အစုလိုက္ေတြ႔ၿပီး တစ္ပတ္ဆယ္ရက္ၾကာလွ်င္ အညႊန္းေဆးကို စပါးရြက္ေအာက္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေရာက္ေအာင္ဖ်န္းပါ။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *