ဇီဇ၀ါပင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

အဂၤလိပ္အမည္            – Gardenia

ရုကၡေဗဒအမည္           – Gardenia spp

မ်ိဳးရင္း                          – Rubiaceae

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ဇီဇ၀ါပင္သည္ အၿမဲစိမ္းလန္းသည္။ အပြင့္သည္ အျဖဴေရာင္ရွိၿပီး အထပ္မ်ားကာေမႊးသည္။

ဇီဇ၀ါကိုလည္း ကိုင္းျပတ္မ်ားျဖင့္  စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ဇီဇ၀ါပင္မ်ားကို တစ္ပင္ ႏွင့္ တစ္ပင္ ငါးေပခြာ၍ စိုက္သင့္သည္။ စိုက္က်င္းမ်ား တူးၿပီး ေျမေဆြး၊ သဲႏုန္းတို႔ထည့္၍ စိုက္သင့္သည္။ ဇီဇ၀ါသည္လည္း ေရ၀ပ္ဒဏ္ကို အေတာ္အတန္ ခံႏိုင္သည္။ ဇီဇ၀ါပင္ကို လူသြားလမ္း ေဘးတစ္ဘတ္တစ္ခ်က္တြင္ စိုက္နိုင္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *