သီးႏွံအာမခံစမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုမည္

သီးႏွံအာမခံစမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုမည္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သီးႏွံအာမခံစနစ္ကိုစမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆို သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း Global World Insurance ကုမၸဏီမွသိရပါတယ္။

ဒုတိယႏွစ္စမ္းသပ္ကာလအတြင္း သီးႏွံအာမခံစနစ္စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ ေပးရန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကို ေတာင္းဆိုသြားမွာျဖစ္ၿပီး ရရွိပါက ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေရးထိုးသြားမွာျဖစ္ တယ္လို႕  Global World Insurance ကုမၸဏီမွ ဒါရိုက္တာဦးစိုးဝင္းသန္႕ကေျပာပါတယ္။

“ဒုတိယႏွစ္စမ္းသပ္ကာလအတြက္ပဲခူးတိုင္းမွာလုပ္သြားဖို႕စီစဥ္ထားတယ္။သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႕ပဲခူးတိုင္းအတြင္းသီးႏွံအာမခံစမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေတာင္းဆိုၿပီးေတာ့ရရွိခဲ့ရင္ MoU ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ေရးထိုးမယ္”

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕နဲ႕ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း လည္းအဆိုပါကုမၸဏီမွသိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီ္း ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႕မွာ စပါးဧက(၃၀၀) ခန္႕ကို အာမခံထားရွိထားေၾကာင္း Global World Insurance ကုမၸဏီမွသိရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *