လီလီပန္း စိုက္ပ်ိဳးနည္း

အဂၤလိပ္အမည္            – Lily or Tuberose

ရုကၡေဗဒအမည္           – Polianthus tuberosa

မ်ိဳးရင္း                          – Amary I idaceae

မူရင္းေဒသ                   – ဥေရာပ

လီလီပန္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

အဓိကအားျဖင့္ အေရွ ႔တိုင္းလီလီပန္း (အျဖဴေရာင္)၊ က်ားလီလီပန္း (အနီေရာင္)၊ ေရလီလီပန္း ဟူ၍ ပန္းအေရာင္၊ အရြယ္၊ ပံုသ႑ာန္အေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။

လီလီပန္းစိုက္ပ်ိဳးရာမွာ ပ်ိဳးေထာင္ရန္မလိုဘဲ စိုက္ကြက္၊ စိုက္ေဘာင္မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ခ်၍ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ မိုးနည္းေသာ အရပ္၊ ေရ၀ပ္ေသာ ေျမမ်ိဳး၊ မိုးရာသီ မဟုတ္ခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးပါက စိုက္ကြက္မ်ားေဖာ္၍လည္းေကာင္း၊ မိုးမ်ားေသာအရပ္၊ ေရ၀ပ္တတ္ေသာ ေျမမ်ိဳး၊ မိုးရာသီတြင္ စိုက္ပ်ိဳးပါက စိုက္ေဘာင္မ်ားတြင္ စိုက္ရသည္။ ေရသြင္း၍ စိုက္လိုပါကလည္း စိုက္ေဘာင္မ်ား ျပဳလုပ္၍ စိုက္သင့္သည္။

စိုက္ခင္းေျမကို ထယ္ႏွစ္စပ္၊ ထြန္တစ္စပ္ ၀င္ၿပီးေနာက္ က်မ္းတံုးရိုက္ကာ စိုက္ကြက္ သို႔မဟုတ္ စိုက္ေဘာင္မ်ား ေဖာ္ရသည္။ ထယ္ေရး ထြန္ေရးမ၀င္မီ တစ္ဧကလွ်င္ ႏြားေခ်း လွည္းဆယ္စီး မွ ဆယ္ငါးစီး ခ်ေပးသင့္သည္။ စိုက္ကြက္၊ စိုက္ေဘာင္အတြင္း တစ္ပင္ႏွင့္ တစ္ပင္ သံုးေလးလက္မ ေလးကြက္ၾကားခ်၍ စိုက္နိုင္ရာ ဥအတက္မ်ားကို ေျမအနက္ ႏွစ္လက္မတြင္ျမွဳပ္၍ စိုက္ပ်ိဳးရသည္။

အပင္ေပါက္လာေသာ အခါ ေပါင္းႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ လို္က္ေပးၿပီး ေရႏိုင္ႏိုင္ေလာင္းေပးရသည္။ သို႔ေသာ္ ေရမ၀ပ္ေစရေပ။ မိုးရာသီတြင္ ေရေလာင္းရန္ မလို၊ ေရသြင္းစိုက္ကေလး၊ ငါးႀကိမ္ခန္႔သြင္းေပးရသည္။

စိုက္ၿပီး သံုးလခန္႔အၾကာတြင္ ပန္းပြင့္မ်ားရရွိႏိုင္သည္။

မ်ိဳးယူျခင္း

လီလီပန္းမ်ား ျဖတ္ယူၿပီးေသာ အပင္မ်ားကို ေရျဖတ္ထားလိုက္ေသာအခါ ေျမေျခာက္လာသည္။ ထိုအခါ အပင္ေရာ၊ ဥပါေဖာ္ယူႏိုင္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *