BREAKING NEWS

ေျမအေနအထား

စပ်စ္ပင္သည္ဆားဓာတ္ပါေသာေျမမွလြဲ၍မည္သည့္ေျမမ်ိဳးတြင္မဆိုစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ထံုးေျခာက္ေျမ၊ သဲဆန္ေသာေျမ၊ေျမပြတို႔၌ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာသီးပြင့္ႏိုင္သည္။စနယ္ေျမေစးမ်ားတြင္မူကားေပါက္ပြားမႈ မ်ားစြာေႏွးေကြးတတ္ေလသည္။

ရာသီဥတု

အပူခ်ိန္အမ်ားဆံုးဖာရင္ဟိုက္၁၁၅ဒီဂရီႏွင့္အနည္းဆံုး ၃၀ဒီဂရီထိေအာင္ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။

မိုးေရခ်ိန္

တစ္ႏွစ္လွ်င္၄–လက္မထက္မပိုေသာမိုးရြာသြန္းျခင္းကိုပိုမိုႏွစ္သက္ေလသည္။အနည္ဆံုး၂၀လက္မမွ ၂၉လက္မထိလိုအပ္သည္။ အသက္ျပင္းေသာအပင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ေရငတ္ျခင္းကိုခံႏိုင္သည္။ႀကီးထြား လာသည့္အခါေရနစ္ျခင္းကိုလည္းခံႏိုင္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးရန္ေဒသ

ျမန္မာျပည္၌စိုက္ပ်ိဳးရန္သင့္ေတာ္ေသာေဒသမ်ာ္းမွာျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းရွိအပူပိုင္းေဒသ၊ေတာင္ တန္းေဒသျဖစ္သည့္ခ်င္းေတာင္ ၊ရွမ္းျပည္နယ္ ၊မိုးနည္းေသာအရပ္ေဒသ၊ကယားျပည္နယ္တို႔ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၌မိုးအနည္းငယ္မ်ားလြန္းသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႔ေသာအမ်ိဳးသည္ေျမျပန္႔မ်ား၌ေႏြရာသီ အတြင္းသီးပြင့္ႏိုင္ရန္ျပဳျပင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ မိုးမ်ား၍ပူအိုက္ေသာအပိုင္း၌                              စိုက္ ပ်ိဳးျခင္းျပဳႏိုင္ေသာ္လည္းေရာဂါဘယမ်ားျပားတတ္ပါသည္။အသီးလည္းညံ့ဖ်င္းတတ္ပါသည္။

အမ်ိဳးအစား

စပ်စ္သည္အၾကမ္းအားျဖင့္ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္။ပထမအမ်ိဳးမွာလာဘရားစကား၀ိုင္းအမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၎အမ်ိဳးတြင္မ်ိဳးငယ္မ်ား၆၀၀-မွ၈၀၀-အထိပါ၀င္ေလသည္။၎အမ်ိဳးမ်ားသည္ပိုးမႊားေရာဂါႏွင့္ အျမစ္ေရာဂါမ်ားကိုအခံႏိုင္ဆံုး အမ်ိဳးျဖစ္သည္။အသီး၏အဆင့္အတန္းမွာ အခ်ဥ္ဓာတ္အနည္းငယ္ မ်ားတတ္ေလသည္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ၀ဲနီးဖီးယားအမ်ိဳးျဖစ္သည္။၎အမ်ိဳးတြင္လည္းမ်ိဳးငယ္ေပါင္း၃၀၀-ေက်ာ္ပါ၀င္ေလ သည္။၎အမ်ိဳးအစားသည္ စားပြဲတင္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ေရာဂါဘာမ်ားသည္။အျမစ္အင္အားနည္း သျဖင့္အထူးဂရုစိုက္၍စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုရန္လိုသည္။အဆင့္အတန္းျမင့္သည္။

သက္တမ္း

သက္တမ္းမွာလာဘရားစကားမ်ိဳးသည္အႏွစ္၁၀၀ေက်ာ္မွ်ရွင္သန္ႏိုင္သည္။၀ဲနီးဖီးယားမ်ိဳးသည္အႏွစ္ ၅၀-မွ၇၀-အထိရွင္သန္ႏိုင္သည္။

ပ်ိဳးေထာင္ကုိင္းဆက္စိုက္ပ်ိဳးနည္း

စပ်စ္ပင္မ်ားကိုအမ်ားအားျဖင့္တစ္ႏွစ္သားကိုင္းမ်ားမွပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးေလ႔ရွိသည္။အခ်ိဳ႔ေသာအမ်ိဳး သည္အျမစ္ေရာဂါဒဏ္ကိုမခံႏိုင္သည့္ အတြက္ေျမစ္ေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ္လည္းလာဘရားစကားမ်ိဳး မ်ားကိုျမစ္ခံပင္အျဖစ္အသံုးျပဳ၍ ကိုင္းဆက္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ ။ေျမအေနအထားကိုလုိက္၍တစ္ပင္ႏွင့္ တစ္ပင္၁၀x၁၀ကြာသို႔မဟုတ္၈x၈ေပကြာစိုက္ပ်ိဳးေလ႔ရွိသည္။

ျပဳစုနည္း

စပ်စ္ပင္သည္ေျမေဆြးၾသဇာအေျမာက္အမ်ားထည့္ေပးရန္လိုသည္။ႏိုင္ငံျခား၌စပ်စ္ပင္မ်ားကိုအမ်ား အားျဖင့္ သစ္ရြက္ေဆြးေျမ ၊ျမင္းေခ်းေဆြးေျမမ်ားအျပင္ဓာတ္ဆားရွစ္ဆ၊သာကူေစ့ရွစ္ဆ၊ေပၚတက္ တစ္ဆခြဲေရာစပ္၍တစ္ဧကလွ်င္ေပါင္ခ်ိန္၆၀၀-မွ၁၀၀၀-အထိအပင္၏အေျခအေနကိုလို္က္၍ ေကၽြးေမြးေလ႔ရွိသည္။

အခ်ိဳ႔ေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္အမဲေသြး၊ငါးအပုပ္၊အစပ္ေရ၊မိလႅာေရစသည္တို႔အေျမာင္အျမားအသံုးျပဳ၍စိုက္ပ်ိဳးေလ႔ရွိသည္။အိႏၵိယျပည္တြင္ပဲဖတ္၊ႏြားေခ်းေဆြး၊ဓာတ္ေျမၾသဇာစသည္တို႔ႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးအပင္ ႏွင့္အမ်ိဳးအေျခအေနကိုလိုက္၍ေကၽြးေမြးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။

စိုက္ပ်ိဳးနည္း

စိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ားမွာ(၁)ပင္ေထာင္စိုက္နည္း(၂)သံႀကိဳးတန္းစိုက္နည္း(၃)စင္ခံ၍စိုက္နည္းဟူ၍ေငြအင္အားႏွင့္ေျမအေနအထားအမ်ိဳးအမည္ကိုလိုက္၍စပါးစိုက္ပ်ိဳးေလ႔ရွိပါသည္။၀ိုင္အမ်ိဳးကိုအမ်ားအားျဖင့္ပင္ေထာင္စိုက္နည္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။စားပြဲတင္မ်ိဳးကိုႀကိဳးတန္းစိုက္နည္းျဖင့္စိုက္ေလ႔ရွိပါသည္။အမ်ားအျပားသံုးေသာႀကိဳးတန္းစနစ္မွာသံႀကိဳးႏွစ္တန္းစနစ္ျဖစ္သည္။၎စနစ္အရအနိမ့္ဆံုးႀကိဳးတန္း သည္ေျမေပၚမွ၃၀လက္မကြာ၍ဒုတိယႀကိဳးတန္းသည္ပထမႀကိဳးတန္းထက္ ၂၄လက္မကြာေလသည္။ ၎ႀကိဳးတန္းႏွစ္တန္းတြင္ အကိုင္းမ၄ကိုင္းတင္႔၍၎အကိုင္းခံမ်ားမွသီးပြင့္ရန္တက္မ်ားထားရွိရပါသည္ ၎အကိုင္းမမ်ားသည္အပင္စည္၏တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ၄ေပ၅ေပအထိတြားသြားေစပါသည္။

ကိုင္းျပဳျပင္ေပးျခင္း

စပ်စ္ပင္သည္ကိုင္းျပဳျပင္ေပးရန္အထူးလိုအပ္ေသာအပင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။အေအးပိုင္တြင္ေဆာင္းရာသီ၌ အရြက္မ်ား အနားယူ၍ေနေလ သည္။အကိုင္းျပဳျပင္ျခင္းကိုအေအးပိုင္းစပ်စ္စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ဇန္န၀ါရီလကုန္ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ျပဳလုပ္ရပါသည္။အပူပိုင္းစိုက္ခင္းမ်ာ္းတြင္စပ်စ္ပင္မ်ားသည္အနားယူျခင္းမရွိပါ။ဆက္လက္၍ႀကီးထြားတတ္ေလသည္။ေႏြရာသီအခါအနည္းငယ္မွ်သာအရြက္ခ်တတ္ေလသည္။ထို႔ေၾကာင့္အခ်ိန္ရာသီအလိုက္သီးပြင့္ႏိုင္ရန္ျပဳျပင္ကိုင္းျဖတ္ေပးရန္လိုသည္။

ကိုင္းျဖတ္ရန္အခ်ိန္မွာစက္တင္ဘာလ၁၄ရက္မွေအာက္တိုဘာလ၁၅ရက္အတြင္းကိုင္းျဖတ္ေပးျခင္း အားျဖင့္အသီးမ်ား သည္ေႏြရာသီ မတ္လႏွင့္ဧၿပီလမ်ားတြင္မွည္႔ခ်ိန္ေရာက္ေသာေၾကာင့္မိုးလံုး၀ကင္း သျဖင့္အသီးမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊အခ်ဥ္ဓာတ္မ်ားျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ သည္။

သို႔ေသာ္ကိုင္းျပဳျပင္ၿပီးေနာက္၁၅-ရက္အတြင္းအဖူး၊အပြင့္။အသီးမ်ားထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ၎အခ်ိန္မွစ၍ အသီးမ်ား ႀကီးထြားသည့္အခ်ိန္အထိအျမစ္ခင္းမ်ားကိုေရအနည္းငယ္၇-ရက္ တစ္ႀကိမ္ရာသီဥတုအေျခအေနကိုၾကည့္၍ သြန္းေလာင္းျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေသာအသီးမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။အသီးမ်ားမမွည့္မီတစ္လမွႀကိဳတင္၍ေရေလာင္းျခင္း၊ေရသြင္းျခင္းလံုး၀မျပဳလုပ္ရ။

ကိုင္းျဖတ္ေပးျခင္းဆိုသည္မွာစာႏွင့္ေရး၍မည္သည့္အကိုင္းကိုမည္သို႕ျဖတ္ရမည္ကိုတိက်စြာေဖာ္ျပ၍ မရပါ။ကိုင္း၏အေျခအေန၊ အပင္ႀကီး၏ႀကီးထြားမႈကိုၾကည့္၍လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ ပါသည္။အထူးကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ေသာအပင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

သီးပြင့္ခ်ိန္

စနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးထားေသာစပ်စ္ပင္သည္၃ႏွစ္အရြယ္မွစ၍စတင္သီးပြင့္ႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္၆ႏွစ္သား ေက်ာ္လြန္မွသာလွ်င္စံခ်ိန္မီသီးမ်ားထြက္ႏိုင္ပါသည္။အၾကမ္းအားျဖင့္ေျမေရအေနအထား၊ျပဳစုမႈ၊ေျမ ၾသဇာစနစ္တက်ေကၽြးေမြးမႈ၊ ကိုင္းျဖတ္မႈမ်ားစနစ္တက်လုပ္ကိုင္ခဲ့လွ်င္ ၅ႏွစ္ေက်ာ္၆ႏွစ္သားရွိစပ်စ္ စိုက္ခင္ဒတစ္ဧကအပင္၄၃၅ပင္မွစပ်စ္သီးတန္ခ်ိန္၂တန္ထိအနည္ဆံုးရရွိႏိုင္ပါသည္။အီတလီျပည္တြင္ တန္ခ်ိန္၅တန္အထိရရွိသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။

ပိုးမႊားေရာဂါ

အမ်ားအားျဖင့္ပင့္ကူနီရြက္စားပိုဒ၊မႈိေရာဂါမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိရပါသည္။သို႔ေသာ္၎ေရာဂါဒဏ္ မ်ားကိုခံႏိုင္ သည္။ ေသေက်ပ်က္စီးေလာက္ေအာင္ယခုထိမေတြ႔ရွိရပါ။

ကာကြယ္ရန္

ကန္႔မႈန္႔ပက္ဖ်န္းျခင္းသို႔မဟုတ္ဒုတၱႏွင့္ထံုး၅ဆစီကိုေရအဆ၅၀ေရာစပ္၍ပက္ဖ်န္းေပးျခင္းအားျဖင့္ကာ ကြယ္ႏိုင္သည္။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

စပျစ်

====

မြေအနေအထား

စပျစ်ပင်သည်ဆားဓာတ်ပါသောမြေမှလွဲ၍မည်သည့်မြေမျိုးတွင်မဆိုစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ထုံးခြောက်မြေ၊ သဲဆန်သောမြေ၊မြေပွတို့၌ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာသီးပွင့်နိုင်သည်။စနယ်မြေစေးများတွင်မူကားပေါက်ပွားမှု များစွာနှေးကွေးတတ်လေသည်။

ရာသီဥတု

အပူချိန်အများဆုံးဖာရင်ဟိုက်၁၁၅ဒီဂရီနှင့်အနည်းဆုံး ၃၀ဒီဂရီထိအောင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

မိုးရေချိန်

တစ်နှစ်လျှင်၄–လက်မထက်မပိုသောမိုးရွာသွန်းခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်လေသည်။အနည်ဆုံး၂၀လက်မမှ ၂၉လက်မထိလိုအပ်သည်။ အသက်ပြင်းသောအပင်မျိုးဖြစ်သည်။ရေငတ်ခြင်းကိုခံနိုင်သည်။ကြီးထွား လာသည့်အခါရေနစ်ခြင်းကိုလည်းခံနိုင်သည်။

စိုက်ပျိုးရန်ဒေသ

မြန်မာပြည်၌စိုက်ပျိုးရန်သင့်တော်သောဒေသမျာ်းမှာမြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းရှိအပူပိုင်းဒေသ၊တောင် တန်းဒေသဖြစ်သည့်ချင်းတောင် ၊ရှမ်းပြည်နယ် ၊မိုးနည်းသောအရပ်ဒေသ၊ကယားပြည်နယ်တို့ဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်၌မိုးအနည်းငယ်များလွန်းသည်။ သို့သော် အချို့သောအမျိုးသည်မြေပြန့်များ၌နွေရာသီ အတွင်းသီးပွင့်နိုင်ရန်ပြုပြင်စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ မိုးများ၍ပူအိုက်သောအပိုင်း၌ စိုက် ပျိုးခြင်းပြုနိုင်သော်လည်းရောဂါဘယများပြားတတ်ပါသည်။အသီးလည်းညံ့ဖျင်းတတ်ပါသည်။

အမျိုးအစား

စပျစ်သည်အကြမ်းအားဖြင့်နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိသည်။ပထမအမျိုးမှာလာဘရားစကားဝိုင်းအမျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းအမျိုးတွင်မျိုးငယ်များ၆၀၀-မှ၈၀၀-အထိပါဝင်လေသည်။၎င်းအမျိုးများသည်ပိုးမွှားရောဂါနှင့် အမြစ်ရောဂါများကိုအခံနိုင်ဆုံး အမျိုးဖြစ်သည်။အသီး၏အဆင့်အတန်းမှာ အချဉ်ဓာတ်အနည်းငယ် များတတ်လေသည်။

နောက်တစ်မျိုးမှာဝဲနီးဖီးယားအမျိုးဖြစ်သည်။၎င်းအမျိုးတွင်လည်းမျိုးငယ်ပေါင်း၃၀၀-ကျော်ပါဝင်လေ သည်။၎င်းအမျိုးအစားသည် စားပွဲတင် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ရောဂါဘာများသည်။အမြစ်အင်အားနည်း သဖြင့်အထူးဂရုစိုက်၍စိုက်ပျိုးပြုစုရန်လိုသည်။အဆင့်အတန်းမြင့်သည်။

သက်တမ်း

သက်တမ်းမှာလာဘရားစကားမျိုးသည်အနှစ်၁၀၀ကျော်မျှရှင်သန်နိုင်သည်။ဝဲနီးဖီးယားမျိုးသည်အနှစ် ၅၀-မှ၇၀-အထိရှင်သန်နိုင်သည်။

ပျိုးထောင်ကိုင်းဆက်စိုက်ပျိုးနည်း

စပျစ်ပင်များကိုအများအားဖြင့်တစ်နှစ်သားကိုင်းများမှပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးလေ့ရှိသည်။အချို့သောအမျိုး သည်အမြစ်ရောဂါဒဏ်ကိုမခံနိုင်သည့် အတွက်မြေစ်ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်သော်လည်းလာဘရားစကားမျိုး များကိုမြစ်ခံပင်အဖြစ်အသုံးပြု၍ ကိုင်းဆက်စိုက်ပျိုးကြသည် ။မြေအနေအထားကိုလိုက်၍တစ်ပင်နှင့် တစ်ပင်၁၀x၁၀ကွာသို့မဟုတ်၈x၈ပေကွာစိုက်ပျိုးလေ့ရှိသည်။

ပြုစုနည်း

စပျစ်ပင်သည်မြေဆွေးသြဇာအမြောက်အများထည့်ပေးရန်လိုသည်။နိုင်ငံခြား၌စပျစ်ပင်များကိုအများ အားဖြင့် သစ်ရွက်ဆွေးမြေ ၊မြင်းချေးဆွေးမြေများအပြင်ဓာတ်ဆားရှစ်ဆ၊သာကူစေ့ရှစ်ဆ၊ပေါ်တက် တစ်ဆခွဲရောစပ်၍တစ်ဧကလျှင်ပေါင်ချိန်၆၀၀-မှ၁၀၀၀-အထိအပင်၏အခြေအနေကိုလိုက်၍ ကျွေးမွေးလေ့ရှိသည်။

အချို့သောတိုင်းပြည်များတွင်အမဲသွေး၊ငါးအပုပ်၊အစပ်ရေ၊မိလ္လာရေစသည်တို့အမြောင်အမြားအသုံးပြု၍စိုက်ပျိုးလေ့ရှိသည်။အိန္ဒိယပြည်တွင်ပဲဖတ်၊နွားချေးဆွေး၊ဓာတ်မြေသြဇာစသည်တို့နှင့်အမျိုးမျိုးအပင် နှင့်အမျိုးအခြေအနေကိုလိုက်၍ကျွေးမွေးလုပ်ကိုင်ကြသည်။

စိုက်ပျိုးနည်း

စိုက်ပျိုးနည်းများမှာ(၁)ပင်ထောင်စိုက်နည်း(၂)သံကြိုးတန်းစိုက်နည်း(၃)စင်ခံ၍စိုက်နည်းဟူ၍ငွေအင်အားနှင့်မြေအနေအထားအမျိုးအမည်ကိုလိုက်၍စပါးစိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။ဝိုင်အမျိုးကိုအများအားဖြင့်ပင်ထောင်စိုက်နည်းဖြင့်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။စားပွဲတင်မျိုးကိုကြိုးတန်းစိုက်နည်းဖြင့်စိုက်လေ့ရှိပါသည်။အများအပြားသုံးသောကြိုးတန်းစနစ်မှာသံကြိုးနှစ်တန်းစနစ်ဖြစ်သည်။၎င်းစနစ်အရအနိမ့်ဆုံးကြိုးတန်း သည်မြေပေါ်မှ၃၀လက်မကွာ၍ဒုတိယကြိုးတန်းသည်ပထမကြိုးတန်းထက် ၂၄လက်မကွာလေသည်။ ၎င်းကြိုးတန်းနှစ်တန်းတွင် အကိုင်းမ၄ကိုင်းတင့်၍၎င်းအကိုင်းခံများမှသီးပွင့်ရန်တက်များထားရှိရပါသည် ၎င်းအကိုင်းမများသည်အပင်စည်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ၄ပေ၅ပေအထိတွားသွားစေပါသည်။

ကိုင်းပြုပြင်ပေးခြင်း

စပျစ်ပင်သည်ကိုင်းပြုပြင်ပေးရန်အထူးလိုအပ်သောအပင်မျိုးဖြစ်သည်။အအေးပိုင်တွင်ဆောင်းရာသီ၌ အရွက်များ အနားယူ၍နေလေ သည်။အကိုင်းပြုပြင်ခြင်းကိုအအေးပိုင်းစပျစ်စိုက်ခင်းများတွင်ဇန်နဝါရီလကုန်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းတွင်ပြုလုပ်ရပါသည်။အပူပိုင်းစိုက်ခင်းမျာ်းတွင်စပျစ်ပင်များသည်အနားယူခြင်းမရှိပါ။ဆက်လက်၍ကြီးထွားတတ်လေသည်။နွေရာသီအခါအနည်းငယ်မျှသာအရွက်ချတတ်လေသည်။ထို့ကြောင့်အချိန်ရာသီအလိုက်သီးပွင့်နိုင်ရန်ပြုပြင်ကိုင်းဖြတ်ပေးရန်လိုသည်။

ကိုင်းဖြတ်ရန်အချိန်မှာစက်တင်ဘာလ၁၄ရက်မှအောက်တိုဘာလ၁၅ရက်အတွင်းကိုင်းဖြတ်ပေးခြင်း အားဖြင့်အသီးများ သည်နွေရာသီ မတ်လနှင့်ဧပြီလများတွင်မှည့်ချိန်ရောက်သောကြောင့်မိုးလုံးဝကင်း သဖြင့်အသီးများပျက်စီးခြင်း၊အချဉ်ဓာတ်များခြင်းတို့ကို ကာကွယ်နိုင် သည်။

သို့သော်ကိုင်းပြုပြင်ပြီးနောက်၁၅-ရက်အတွင်းအဖူး၊အပွင့်။အသီးများထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သော ကြောင့် ၎င်းအချိန်မှစ၍ အသီးများ ကြီးထွားသည့်အချိန်အထိအမြစ်ခင်းများကိုရေအနည်းငယ်၇-ရက် တစ်ကြိမ်ရာသီဥတုအခြေအနေကိုကြည့်၍ သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုအောင်မြင်သောအသီးများ ရရှိနိုင်သည်။အသီးများမမှည့်မီတစ်လမှကြိုတင်၍ရေလောင်းခြင်း၊ရေသွင်းခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ရ။

ကိုင်းဖြတ်ပေးခြင်းဆိုသည်မှာစာနှင့်ရေး၍မည်သည့်အကိုင်းကိုမည်သို့ဖြတ်ရမည်ကိုတိကျစွာဖော်ပြ၍ မရပါ။ကိုင်း၏အခြေအနေ၊ အပင်ကြီး၏ကြီးထွားမှုကိုကြည့်၍လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရသောလုပ်ငန်းမျိုးဖြစ် ပါသည်။အထူးကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သောအပင်မျိုးဖြစ်သည်။

သီးပွင့်ချိန်

စနစ်တကျစိုက်ပျိုးထားသောစပျစ်ပင်သည်၃နှစ်အရွယ်မှစ၍စတင်သီးပွင့်နိုင်သည်။သို့သော်၆နှစ်သား ကျော်လွန်မှသာလျှင်စံချိန်မီသီးများထွက်နိုင်ပါသည်။အကြမ်းအားဖြင့်မြေရေအနေအထား၊ပြုစုမှု၊မြေ သြဇာစနစ်တကျကျွေးမွေးမှု၊ ကိုင်းဖြတ်မှုများစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ခဲ့လျှင် ၅နှစ်ကျော်၆နှစ်သားရှိစပျစ် စိုက်ခင်ဒတစ်ဧကအပင်၄၃၅ပင်မှစပျစ်သီးတန်ချိန်၂တန်ထိအနည်ဆုံးရရှိနိုင်ပါသည်။အီတလီပြည်တွင် တန်ချိန်၅တန်အထိရရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ပိုးမွှားရောဂါ

အများအားဖြင့်ပင့်ကူနီရွက်စားပိုဒ၊မှိုရောဂါများဖြစ်ပေါ်ခြင်းများတွေ့ရှိရပါသည်။သို့သော်၎င်းရောဂါဒဏ် များကိုခံနိုင် သည်။ သေကျေပျက်စီးလောက်အောင်ယခုထိမတွေ့ရှိရပါ။

ကာကွယ်ရန်

ကန့်မှုန့်ပက်ဖျန်းခြင်းသို့မဟုတ်ဒုတ္တနှင့်ထုံး၅ဆစီကိုရေအဆ၅၀ရောစပ်၍ပက်ဖျန်းပေးခြင်းအားဖြင့်ကာ ကွယ်နိုင်သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *