BREAKING NEWS

ကၽြဲ⁠ေကာသီး⁠ႏွံတြင္ အဓိကက်⁠ေရာက္⁠ေသာ ⁠ေရာဂါမ်ား (⁠ၾကပ္ခိုးမႈိ၊ မွဲ႔⁠ေ⁠ျပာက္စြန္း၊ ပင္⁠ေ⁠ျခပုပ္/အရြက္⁠ေ⁠ၾကြ၊ အ⁠ေခါက္ပုပ္၊ အသီးပုပ္၊ ⁠ေရွာက္၊ သံပုရာသီးစိမ္းကိုင္း၀ါ⁠ေရာဂါ၊ ⁠ေရွာက္၊ သံပုရာအနာခ်ိဳင့္⁠ေရာဂါ)

ၾကပ္ခိုးမႈိ (Sooty mould)

ေရာဂါလကၡဏာရပ္

အရြက္မ်ား၊ အကိုင္းမ်ားႏွင့္ အသီးအညွာတြင္ အမဲေရာင္ ၾကပ္ခိုးမႈိမ်ား ေတြ႔ရသည္။ အေၾကး ပိုးက်ၿပီးေနာက္ ၄င္းမွ စစ္ထုတ္ေသာအခ်ိဳရည္ေၾကာင့္ ၾကပ္ခိုးမႈိ က်ေရာက္ေစသည္။

က်ေရာက္မႈ

မိုးဦး၊ မိုးေႏွာင္းတြင္ ေရာဂါ အက်မ်ားသည္။ အပင္ႀကီးထြားခ်ိန္တြင္ အရြက္မွ အသီးသို႔ေရာဂါ ကူးစက္ က်ေရာက္တတ္သည္။

ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္း

ဆပ္ျပာရည္ (သို႔) ေရျဖင့္အပင္ေပၚသို႔ ပက္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ အျခားေရာဂါအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေဆးမ်ားသည္ ၄င္းေရာဂါအတြက္ ထိေရာက္သည္။ စိုက္ခင္းသန္႔ရွင္းေရးကို ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ပါ။

မွဲ႔ေျပာက္စြန္း (Anthracnose)

ေရာဂါလကၡဏာရပ္

အသီးႏွင့္ အရြက္မ်ားေပၚတြင္ အစက္ေျပာက္မ်ား ေတြ႔ရၿပီး ေနာက္တြင္ အသီးမ်ား ေၾကြက် သြားသည္။ အရြက္တြင္ ေရစိုနာကြက္ေတြ႔ရၿပီး တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာကာ အလယ္တြင္ အျဖဴေရာင္ကြင္းမ်ား ေတြ႔ရသည္။ အရြက္မွ အသီးသို႔ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔ႏိုင္သည္။

က်ေရာက္မႈ

အသီးမ်ားေပၚႏွင့္ အသီးသီးခ်ိန္၊ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္ႏိုင္သည္။

ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္း

Azoxystrobin, Thiophanate methyl, Carbendazim  ႏွင့္ ေၾကးနီပါေသာ မႈိသတ္ေဆး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ပက္ဖ်န္းပါ။ စိုက္ခင္းကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။ ေရာဂါက်အပိုင္းမ်ားကို ခုတ္ ထြင္းရွင္းလင္းပစ္ပါ။ မီးရႈိ ႔ဖ်က္ဆီးပါ။

ပင္ေျခပုပ္/အရြက္ေၾကြ၊ အေခါက္ပုပ္၊ အသီးပုပ္ (Food  rod of citrus/ Gummosis of citrus)

ေရာဂါလကၡဏာရပ္

အပင္ငယ္စဥ္ က်ေရာက္ပါက အရြယ္မ်ား စတင္ေျခာက္လာၿပီး တစ္ပင္လံုး ေျခာက္သည္ အထိျဖစ္ကာ တျဖည္းျဖည္း အပင္ေသဆံုးသြားသည္။ အပင္ႀကီးခ်ိန္က်ေရာက္ပါက အထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းေစသည္။ ပင္စည္ႏွင့္အကိုင္း သစ္စထြက္ေသာအေပၚတြင္ အနက္စက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစ သည္။ အ၀ါေရာင္ အေစးမ်ား စိမ့္ထြက္လာၿပီးေနာက္ အသီးပုပ္ေစသည္။

က်ေရာက္မႈ

အပင္ငယ္စဥ္မွ အပင္ႀကီးခ်ိန္အထိ က်ေရာက္ႏိုင္သည္။ မိုးရာသီႏွင့္ အစိုဓာတ္မ်ား၍ ပူေႏြး စြတ္စိုေသာအခ်ိန္ ေလျဖင့္ ကူးစက္တတ္သည္။

ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္း

ပ်ိဳးပင္ဘ၀တြင္ Trichoderma မႈိကိုထည့္၍ ပ်ိဳးထုပ္ျပင္ႏိုင္သည္ အပင္ေရႊ ႔ေျပာင္းမစိုက္မီ စိုက္မည့္အခင္းတြင္ Trichoderma မႈိထည့္နိုင္သည္။

အရြက္ေျခာက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိပါကTrichoderma မႈိကို ေရေဖ်ာ္၍ ဖြဲႏုျဖင့္ေရာနယ္၍ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Mancozeb, Benomyl, Fosetyl – AL, Dimethomorph, Cymoxanil ေဆးမ်ားအသံုးျပဳပါ။ ေကာ့ပါးပါ၀င္ေသာ မႈိသတ္ေဆးမ်ားကိုလည္း သံုးစြဲႏိုင္သည္။

ေရွာက္၊ သံပုရာသီးစိမ္းကိုင္း၀ါေရာဂါ (Citrus Greening disease)

ေရာဂါလကၡဏာရပ္

ရြက္ေၾကာမ်ား၊ အရြက္မ်ားအေရာင္ပ်က္၍  အရြက္မ်ား ပိုထူလာၿပီး ငယ္သြားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ရင့္ေသာ အရြက္ဖ်ားမွစ၍ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ အနာမ်ား ျဖစ္လာသည္။

က်ေရာက္မႈ

အပင္ႀကီးထြားခ်ိန္ႏွင့္ သီးကင္း၀င္ခ်ိန္တို႔တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္း

က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ မိခင္ပင္မွ မ်ိဳးပြားပါ။ ၄င္းေရာဂါကို သယ္ေဆာင္ေသာ အင္းဆက္ပိုးမ်ား (Citrus Psyllid) ကို ပင္လံုးျပန္႔အင္းဆက္သတ္ေဆး အသံုးျပဳပါ။ ေရာဂါက် အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မီးရႈိဖ်က္ဆီးပါ။ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ မ်ိဳးကို စိုက္ပါ။

ေရွာက္၊ သံပုရာအနာခ်ိဳင့္ေရာဂါ (Citrus Canker)

ေရာဂါလကၡဏာရပ္

အသီးႏွင့္ အကိုင္းအရြက္တို႔တြင္ အ၀ါေဖ်ာ့၊ အစိမ္းေဖ်ာ့ေရာင္ ခပ္ေဖာင္းေဖာင္းအခ်ိဳင့္ငယ္မ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အညိဳေရာင္ သို႔ေျပာင္းသြားသည္။ အသီးေပၚတြင္ က်ေ ရာက္ပါက အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အရြက္ေပၚက်ၿပီး (၇) ရက္ခန္႔ၾကာလွ်င္ မ်က္ႏွာျ ပင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ ဆဲလ္ေသသြားသည္အတြက္ပတ္ပတ္လည္တြင္ ေရစိုနာကြက္ကို ေတြ႔ရသည္။

က်ေရာက္မႈ

ပ်ိဳးခင္းမွ၍ အပင္ႀကီးခ်ိန္အထိ က်ေရာက္ႏိုင္သည္။

ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္း

ေရာဂါအေျခအေနဆိုးလွ်င္ ဓာတုေဆးျဖင့္ ကာကြယ္၍မရႏိုင္ပါ။ ေရာဂါက်ေသာ အပင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျဖတ္ပစ္ပါ။ အရြက္သစ္ စထြက္ခ်ိန္ေၾကးနီပါေသာေဆး၊ Kasugamycin စသည့္ ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးသံုးစြဲပါ။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *