ျမစ္ေရအေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္

(၁၆.၈.၂၀၁၆) အတြက္ ျမစ္ေရအေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္ကို သိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

16.8.2016 river conditions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *