BREAKING NEWS

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ လယ္သမ်ားမ်ား၏လယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင္႔အေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ရန္လိုအပ္

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ား၏လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အထူးဂရုျပဳအေလး                            ထား ကာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ရရွိမႈ အခြင့္အေရး နည္းပါး ခဲ့သျဖင့္ လယ္သမားမ်ား၏ဘ၀မ်ားမွာမ်ားစြာ နိမ့္ပါးခဲ့သည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးနစ္နာခဲ့သည့္ အမႈအခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚကာ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမွာ အထူးအေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။

လယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္အတြက္ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ လႊဲေျပာင္းေပးခြင္႔ ရရွိႏိုင္မည့္ ပံုစံ (၇)မွာ အသက္တမွ် အေရးႀကီးေသာ္လည္းတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ျဖစ္ပြားထားသည့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအပါအ၀င္ တျခားအေၾကာင္း အရင္းမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားလက္ထဲတြင္ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ပံုစံ (၇) သည္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒပါအခြင့္အေရးမ်ားအေနျဖင့္ လက္၀ယ္ထားပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားပိုင္ခြင့္ ၊  ေရာင္းခ်ခြင့္၊  ေပါင္ႏွံငွားရမ္းခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္၊ ေပးကမ္းခြင့္ႏွင့္ အေမြဆက္ခံ ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံမႈအျငင္းပြားမႈျဖစ္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားရံုးတြင္ အဆံုးအျဖတ္ခံယူႏိုင္ခြင့္ ၊ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံလိုသူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိခံစား ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးမႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမွာလယ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီး ေငြေၾကးအတြက္ ရရွိႏိုင္ၿပီး၊ ယင္းပံုစံ (၇) ေၾကာင့္ လယ္ယာစီးပြားအတြက္ မျဖစ္မေနလို အပ္သည့္ အက်ိဳးတူလယ္ယာစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမွာ လည္း လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ လယ္ယာစီးပြားက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ လယ္သမားအမ်ားစုလက္၀ယ္တြင္ ပံုစံ(၇) ရရွိမႈမရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အႀကီးတန္း အၾကံေပးေဒါက္တာဦးမင္ေးအာင္က “ ေတာင္သူေတြရဲ႕ပံုစံ (၇) ကိုလည္းအားလံုးရေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ အခုက ပံုစံ(၇) ကိုရတဲ့သူေတြရွိသလို၊ မရတဲ့သူေတြလည္းရွိေနတယ္။ ေတာင္သူေတြ ရဲ႕ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကိုအစိုးရသစ္က လုပ္ကိုလုပ္ေပးရမယ္။ ဆံုးရံွဳးသြားတဲံေျမယာေတြကို ၾကည့္ေပး ရမယ္။ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကိုခိုင္မာေအာင္လုပ္ေပးရမယ္” ဟုေျပာသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးမႈမ်ားမွာ လြယ္ကူေနၿပီးလိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားရွိပါက လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ထုတ္ေပးေန သည့္ ေနရာမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးတင္ထြန္းေအာင္က “ ေက်းရြာလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ေထာက္ခံစာကိုယူရတယ္။ ရွိသင့္ရွိ ထိုက္တဲ့ေျမခြန္ေဆာင္ေျပစာ၊ ဘဏ္စာအုပ္၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမွတ္တမ္းပံုစံရွိရမယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းမွာ ေလွ်ာက္လိုက္ရံုဘဲ။ အခုေဒးဒရဲဘက္မွာေတာ့ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိ ရင္ အခ်ိန္မေရြးေလွ်ာက္လို႔ရတယ္။ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြမရွိဘူး။အားလံုးျပည့္စံုေနရင္ အျမန္ရတယ္။ အျငင္းပြားမႈျပႆနာရွိရင္ေတာ့ မက်ႏိုင္ဘူး။ ၾကန္႔ၾကာတာမ်ိဳးရွိတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးက သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြ လုပ္ကိုင္တာမွာ အခက္အခဲ ရွိေနတာေၾကာင့္ပါ။ပိုင္ဆိုင္မႈမွန္ရင္ အခ်ိန္မေရြးေလွ်ာက္လို႔ ရတယ္” ေျပာသည္။

လယ္စမားအမ်ားစုမွာ မိမိပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ရန္လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈ အားနည္းခ်က္ မ်ား ေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္ေလွ်ာက္ထားရန္ အေသးစိတ္လိုအပ္ခ်က္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို လယ္သမားမွ သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔၀င္ကိုမိုက္ကယ္က “ ပံုစံ(၇) နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္က လယ္သမားေတြရဲ႕ ျပႆနာ ကေန ႏွစ္ခ်က္သြားေတြ႔ရတာရွိတယ္။ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လယ္ေတြ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ စာရြက္စာတမ္း ေတြက ခိုင္ခိုင္လံုလံုမရွိဘူး။ သိမ္းထားရေကာင္းမွန္းမသိၾကဘူး။ အနည္းဆံုး ေျမခြန္ေျပစာေလာက္ပဲ ရွိၾကတယ္။ပံုစံ (၇၀ ထုတ္ေပးေနတယ္ဆိုတာသိတယ္။ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုထုတ္ရမယ္။ဘယ္သြားရ မယ္စသျဖင့္ အေသးစိတ္အေျခခံ အခ်က္အလက္ေတြ မသိၾကေသးဘူး။ အဲလိုအေျခအေနကို စီးပြားေရးသမားေတြက သိၿပီးအဲဒီေျမေတြကို၀င္ေလွ်ာက္ၾကတယ္။ ၀င္ေလွ်ာက္ၿပီးေတာ့ လယ္မစိုက္ဘဲ လယ္မစိုက္ဘဲနဲ႔ ငါးကန္ေတြတူးတယ္။ သူတို႔မွာသက္သအေထာက္အထားမရွိေတာ့ လုပ္ေပး ရတာေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ သက္ဆိုင္ရာေျမစာရင္းဌာန၊ လယ္/ဆည္ တို႔မွာေလွ်ာက္ရ ေကာင္းမွန္း သူတို႔မသိၾကေသးဘူး။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ ေလွ်ာက္ရလြယ္ေပမယ့္ သက္ဆိုင္ ရာဌာနကလုပ္ေပးဖို႔ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနတာ၊ ေငြေၾကးကိုေမွ်ာ္ၿပီး လာဘ္စား မႈရွိေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရသလို၊ အထက္ရဲ႕အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မက်ေသးလို႔ မရတာမ်ိဳးရွိတယ္။ ေမွာ္ဘီကတစ္မႈဆိုရင္ ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္လုပ္လာတဲ့ အဘြားတစ္ဦးရဲ႕ သူ႔လယ္ယာေျမမွာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ရဲ႕ နာမည္ေပါက္ေနတယ္။ စာရြက္ စာတမ္းေတြရွိေပမယ့္ ပံုစံ(၇) မရွိဘူး” ေျပာသည္။

ပံုစံ (၇) မရွိသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေခ်းေငြရရွိေသာ္လည္း က်န္ရွိသည့္သြင္းအားစုမ်ား၊ ေျမယာျပဳျပင္ ရန္လိုအပ္သည့္စရိတ္မ်ား တြင္ ေခ်းေငြရရန္ေျမေပါင္ႏွံႏိုင္မႈ မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ လယ္သမားဦးသန္းထြန္းဦးက “ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားေလွ်ာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနက လက္မခံ ဘူး။ လ န-၃၉က်ၿပီးသားေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ ထုတ္မေပးဘူးလို႔ေျပာၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အျငင္း ပြားမႈျဖစ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီကိုေတာ့အထက္ကညႊန္ၾကားတာေၾကာင့္ ထုတ္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ရင္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင့္ သက္ေသအေထာက္အထား ေတြရွိတဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ထုတ္မေပးဘဲနဲ႔ ကုမၸဏီကို ထုတ္ေပးတာ က မတရားဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။ ဒါမရွိတဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္သီးစားတင္ၿပီးလုပ္ကိုင္ေနရၿပီးေတာ့ မိမိပိုင္ေျမကိုသူမ်ား၀င္သိမ္းရင္ေတာင္ သိမ္းႏိုင္တယ္။လူ႔အခြင့္အေရးအရၾကည့္ရင္ အခြင့္အေရးဆံုးရံွဴးေနတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရတယ္” ဟုေျပာသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးမႈေၾကာင့္ ယခင္ဓားမဦးခ်လုပ္ကိုင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္သူျဖစ္သူ အျခား တစ္ဦးျဖစ္စဥ္မွာ ေျပာင္းျပန္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ရလဒ္လြဲမွားမႈ မ်ားကိုျဖစ္ေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ခရိုင္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢၢမွ မရီရီေထြးက “ ကၽြန္ကတို႔ေဒသဘက္မွာေတာ့ ပံုစံ (၇) ကိုလုပ္ဖို႔ လံုး၀အားမေပးဘူး။ ဒီဟာေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ေနရာမွာ နစ္နာတဲ့ေတာင္သူေတြ အတြက္ပိုၿပီးေတာ့ဆံုးရံႈးမႈကိုျဖစ္ေစတယ္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္  ေငြငါးေသာင္းေပးၿပီးလုပ္လို႔ရတာမ်ိဳး အပါအ၀င္ လာဘ္စားမႈေတြရွိေနတယ္။ ၿပီးေတာ့အစိုးရဌာနရဲ႕ လုပ္ကိုင္သူေတြ ၀န္ထမ္းအင္အားနည္း တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေျပစာအမည္ေပါက္ဧကနဲ႔ လက္ေတြ႔ေျမျပင္ပိုင္ဆိုင္ဧကေတြကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာၿပီး မေပးတဲ့အတြက္ လြဲမွားၿပီးအားနည္းခ်က္ေတြရွိေနတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အေရးနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ကေတာ့ ျဖစ္ပြားမႈ မေတြ႔ရေသးဘူး။ လယ္သမားေတြလက္ထဲကို ပံုစံ (၇) က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မေရာက္ေသးတာလည္း ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ျဖစ္လာႏိုင္ တာကေတာ့ လင္ေယာက္က်ားက ေနာက္မိန္းမယူခဲ့ရင္ေတာ့ အရင္အမ်ိဳးသမီးအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္” ဟုေျပာသည္။

အခ်ိဳ႔ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနစဥ္ဓားမဦးခ်ေျပစာအမည္ေပါက္ျခင္းမရွိ သည့္ အျငင္းပြားသူတစ္ဖက္ကို ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးသည့္အတြက္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ေပၚ ၿပီး ျဖစ္စဥ္ကိုပိုမိုရႈပ္ေထြးေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို လည္း ေနရာေဒသအေတာ္ မ်ားမ်ားရွိလယ္သမားမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွသိရၿပီး ၎အတြက္ေၾကာင့္ ပံုစံ (၇)ထုတ္ေပးထားရွိမႈမ်ားကို အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္  ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။

“ ကၽြန္မတို႔ေဒသတစ္ခ္ုတည္းအေနနဲ႔ေတာ့ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးမႈကို လံုး၀ကန္႔ကြက္ထားတယ္။ လယ္သမားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လည္း ေလွ်ာက္ေပးထားမႈမရွိဘူး။ လယ္သမားေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ကိယ့္အရပ္အနီးအနားက ရပ္မိရပ္ဖေတြနဲ႔ မိရိုးဖလာလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနတယ္ ဆိုတာသိတဲ့ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြရဲ႕ စကားနဲ႔ပိုင္ဆိုင္မႈေတြျပန္လည္စိစစ္ေစလိုပါတယ္။ အစိုးရ အသစ္အေနနဲ ႔လည္း အရင္အစိုးရလက္ထက္တုန္းက ပံုစံ (၇) ေၾကာင့္လယ္သမားအမ်ားစုေတြ ရဲ႕ ေျမေတြကယတိျပတ္ဆံုးရံွဳးနစ္နာေစတဲ့ အဆင့္ အထိျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါေတြကိုဘယ္လို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လုပ္ကိုင္မလဲဆိုတာကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ေျမယာအသံုးခ်မႈတြင္ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားရွိ ေတာင္ယာက႑မ်ား၏ေျမယာမ်ားကိုလည္း အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ မရွိေသးသည္မွာလည္းကို သတိျပဳေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ ေတာင္ယာ မ်ားတြင္ မိရိုးဖလာအသံုးခ်မႈမ်ားသာရွိၿပီး တရား၀င္ ပိုင္ဆိုင္ အသံုးခ်ခြင့္မရွိ၊ အသိအမွန္ျပဳခံရျခင္းမရွိ သည့္အတြက္ လယ္သမားမ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးအျပည့္အ၀မရွိျခင္းမ်ား၊ အေလးမထားမႈ မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္တစ္ဦးျဖ္သူဦးတင္ေမာင္ေဆြက “ ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးထားတာနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပႆနာေတြကို အရင္ေျဖရွင္းရမယ္။ ျပႆနာအႀကီး၊အေသးအတိမ္အနက္ကို ဂရုိစုိုက္ ၿပီးေတာ့အားလံုးကိုျပန္လည္စိစစ္ၿပီးလုပ္ကိုင္သင့္တယ္” ဟုေျပာသည္။

တို႔ေျမကြန္ယက္မွ ဒီဇင္ဘာလတြင္ထုတ္ျပန္သည့္ လယ္ယာသိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ စစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားဦးေရ ၂,၆၀၀ ေက်ာ္ကိုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အစီအရင္ ခံစာအရစစ္တပ္မွာေျမသိမ္းမႈတြင္ စုစုေပါင္းေျဖၾကားသူ ၄၇ဒႆမ၇ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေနၿပီး၊ အစိုးရဌာန၊ကုမၸဏီ၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတို႔မွာလည္းအမ်ားဆံုးပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေျဖဆိုထားသူတစ္ဦးခ်င္း ႏွစ္အလိုက္ေျမယာသိမ္းခံမႈမ်ားအရ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီမွ စတင္ကာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အထိရွိၿပီး ၁၉၉၀-၉၉ ခုႏွစ္အၾကားႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

၎မွ အေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ေျမယာေျဖရွင္းမႈမ်ားမရွိသည့္အတြက္ ဆင့္ပြားႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ လာျဖင္းအျဖစ္ ေတြ႔ရေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာအရ သိရသည္။

လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္လက္ရွိအျငင္းပြားမႈျဖစ္စဥ္မာ်းကို အရင္ဆံုးေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး စဥ္းစားေျဖရွင္းမႈတိုင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီးတာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံ မႈရွိေသာ၊အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား ပါ၀င္ကာ ေျမယာကို ေရာင္းကုန္ အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေတာင္သူဘ၀ အသက္ေသြးေၾကာမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ဂရုဳျပဳကာ ေတာင္သူမ်ား၏ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အေလးထားၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ သင့္ေပသည္။

ကိုၿဖိဳး

အတြဲ(၁၃)၊အမွတ္(၁၉၀)၊မတ္၇-၁၃၊၂၀၁၆ခုႏွစ္

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *