BREAKING NEWS

တိုင္ေထာင္ပဲ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

အမ်ိဳးအစား

ပဲေတာင့္ရွည္တြင္ အပင္ပုမ်ိဳးႏွင့္ အပင္ရွည္မ်ိဳးဟူ၍ (၂) မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ အပင္ရွည္မ်ိဳးကို တိုင္ေထာင္၍ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အေတာင့္ အေရာင္မွာ အစိမ္းနဳ၊ အစိမ္းရင့္၊ အနီေရာင္ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။ အေစ့အေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္၊ အနက္ေရာင္၊ အနီေရာင္ႏွင့္ အျဖဴအနီေရာေႏွာေသာ အေရာင္ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။

ေရေျမရာသီဥတု

သဲေျမမွ ေျမေစးအထိ ေျမအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ စိုက္ပ်ိဳး၍ရသည္။ အလြန္ခ်ဥ္ေသာေျမတြင္ ေကာင္းစြာမျဖစ္ထြန္းေခ်။ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အေကာင္းဆံုး   ေျမအခ်ဥ္ငံဓါတ္မွာ pH (၆) မွ (၇) အတြင္း ျဖစ္သည္။

အပူခ်ိန္ (၁၀) ံ C ေအာက္တြင္ သီးပြင့္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ အလြန္ပူေသာရာသီ (သို႕) မိုးအလြန္မ်ားပါကလည္း အပြင့္အသီးကို   ေၾကြေစသည္။ အသင့္ေတာ္ဆံုး အပူခ်ိန္မွာ (၁၅) ံC မွ (၂၂) ံ C အတြင္း ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးေစ့ႏႈန္းထား

ခ်ံဳပုတ္မ်ိဳး (၄၀-၄၅) ကီလိုဂရမ္/တစ္ဧက

တိုင္ေထာင္မ်ိဳး (၁၂-၁၅) ကီလိုဂရမ္/တစ္ဧက

ေျမျပဳျပင္ျခင္း

ထယ္(၂) စပ္၊ ထြန္ (၂) စပ္ႏွင့္ ထြန္ေရးအသင့္အတင့္ပါက စိုက္ႏိုင္သည္။ ေရမ၀ပ္ေသာေျမကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။

ေျမၾသဇာႏႈန္းထား

တစ္ဧကအတြက္ ႏြားေခ်းလွည္း (၅-၁၀) စီး၊ ယူရီးယား (၁၀၀) ကီလို၊ တီစူပါ (၅၀) ကီလို၊ ပိုတက္ ႏွင့္ ယူရီးယား (၅၀) ကွီလိုကို မစိုက္မီ   ေျမခံထည့္ၿပီးက်န္ ယူရီးယား (၅၀) ကီလိုကို ေပါင္းလိုက္ေျမဆြခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းေပးရမည္။ လုပ္အားတတ္ႏိုင္ပါက မ်ိဳးေစ့စိုက္ခ်ိန္တြင္ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို အေစ့ပတ္ပတ္လည္ (၃) လက္မခန္႔ အကြာတြင္ ခ်ေပးပါ။ မဂၢနီဆီယမ္ ႏွင့္ သြပ္ဓါတ္မ်ား ခ်ိဳ႔တဲ့ပါက အသီးတြင္ ပရိုတင္းဓါတ္ပါ၀င္မႈ ကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ မဂၢနီဆီယမ္ဓါတ္လိုအပ္ပါက အပင္၏ေအာက္ပိုင္းအရြက္တို႔၏ ႏႈတ္ခမ္းပတ္ပတ္လည္ တြင္ ၀ါလာသည္ကို ေတြ႔ရမည္။

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

မ်ိဳးေစ့ခ်ရာတြင္ အစိုဓါတ္မ်ားလြန္းက ပုပ္သြားတတ္သည္။ တိုင္ေထာင္ပဲကို အမ်ားအားျဖင့္ တစ္တန္းႏွင့္တစ္တန္း (၃) ေပျခား၍ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ (၉-၁၂) လက္မခြာ၍ စိုက္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး အပင္ (၂) ပတ္သားတြင္ (၇) ေပခန္႔ရွည္ေသာ ၀ါးတိုင္ (သို႔) ကိုင္းတန္း မ်ားကို အပင္အေျခအတြင္ ႏြယ္တက္ႏိုင္ရန္ ေထာင္ေပးသည္။

၀ါးရွားေသာအရပ္ေဒသတြင္ တိုင္ေထာင္ပဲကို သက္ႀကီးေျပာင္းဖူးမ်ိဳးႏွင့္ ေရာ၍ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

ခ်ံဳပုတ္ပဲမ်ိဳးကို တစ္တန္းႏွင့္တစ္တန္း (၁.၅-၂) ေပျခား၍ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ (၁) ေပခြာ၍ စိုက္သည္။ ရာသီဥတုသင့္တင့္ေသာ  ေဒသ တြင္ ေရရွိက ပဲႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။

အပင္ျပဳစုျခင္း

အပင္ေပါက္စံုသည္ႏွင့္ေပါင္းျမက္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းေပးရမည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္ေထာင္ပဲသည္ သက္တမ္းပိုရွည္ေသာေၾကာင့္ ေပါင္းကို ႀကိဳတင္၍ မႏွိမ္ထားပါက ေနာက္ပိုင္းတိုင္ေထာင္ၿပီး လွ်င္ ေပါင္းလိုက္ရ ခက္သည္။ ပဲပင္မ်ား၏အျမစ္တြင္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဖမ္းယူႏိုင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားရွိသျဖင့္ အျမစ္မ်ားကို မထိခိုက္ေအာင္ သတိျပဳပါ။

ေရသြင္းျခင္း

ပဲပင္တို႔သည္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ္လည္း ရက္ရွည္ေျခာက္ေသြ႕ေနပါက ေရသြင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးက ေရႏုတ္ေျမာင္း ျပဳလုပ္ထားရမည္။

ခူးဆြတ္ျခင္း

ပဲသီးမ်ားကို ပန္းပြင့္ၿပီး (၇-၁၀) ရက္အၾကာတြင္ စတင္ဆြတ္ခူးႏိုင္သည္။ တစ္ဧကလွ်င္ သီးေတာင့္ (၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀၀၀) တြင္ ထြက္ရွိႏိုင္သည္။

မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္း

မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ မိုးလြတ္လွ်င္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အပင္ေပၚတြင္ အသီးမ်ား ေျခာက္လာမွ ဆြတ္ခူးရမည္။ မိုးရာသီတြင္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လိုပါက အေစ့ကို ႀကိဳတင္ေခၽြ၍ ဆက္လက္ေနလွန္းၿပီးမွ သိမ္းဆည္းသည္။ ပဲမ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ သိုေလွာင္ရာတြင္ ပိုးထိုးတတ္ေသာေၾကာင့္ ထံုးႏွင့္ေရာေမႊၿပီး သိမ္းဆည္းသင့္သည္။

Source by – စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *