ပဲလြမ္းသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား

၁။ ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ရည္ရွိေသာ အထြက္ေကာင္းမ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးပါ။
(ဥပမာ – ေရဆင္း – ၁၊ ေရဆင္း – ၂၊ ေရဆင္း – ၃၊ အေမရိကန္ ပဲလြမ္းျဖဴ)

၂။ ေရသြင္း၊ ေရထုတ္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေျမၾသဇာ ထက္သန္ေသာ ေျမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၃။ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းတြင္ မိုးရာသီ၌ ေမလလယ္မွ ၾသဂုတ္လလယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၄။ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းတြင္ မိုးေႏွာင္းရာသီသီးထပ္စိုက္ပါက ေျမတြင္း အစိုဓာတ္မီေစရန္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း အၿပီး စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၅။ မ်ိဳးေစ့ႏႈန္း (၈ – ၁၂) ျပည္ သံုးစြဲၿပီး တန္းၾကား x ပင္ၾကား (၂၄ လက္မ x ၆ လက္မ) ထား၍ စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၆။ ေျမျပင္ခ်ိန္ တစ္ဧကတြင္ ႏြားေခ်းေျမၾသဇာကို (၁၀၀ – ၁၅၀) တင္းႏႈန္း၊ ပုလဲ (၈) ျပည္/ တီစူပါ (၂၄) ျပည္ ႏွင့္ ပိုတက္ရွိ(၁၂)ျပည္ ႏႈန္းထည့္ပါ။

၇။ စိုက္ခ်ိန္တြင္ ဂ်စ္ပဆန္ေျမၾသဇာကို တစ္ဧကလွ်င္ျပည္ (၂၀) ႏႈန္းထည့္ပါ။

၈။ ေျမေအာင္ပိုးကာကြယ္ရန္ စိုက္ေၾကာင္းထဲတြင္ တစ္ဧကလွ်င္ ဖ်ဴရာဒန္ (၅ – ၆) ထုပ္ထည့္ပါ။

၉။ အပင္ (၂) ပတ္သားမွ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ထိ ေပါင္းျမက္ကင္းစင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၁၀။ အ၀ါေရာင္မိုေစ့ေရာဂါကို ျဖစ္ေစသည့္ ယင္ျဖဴကို ကာကြယ္ရန္ (၂) ပတ္သားမွစ၍ ထိေသစားေသ ပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးဖ်န္းပါ။

၁၁။ ပန္းပြင့္ခ်ိန္မွ သီးကင္း၀င္ခ်ိန္ထိ ပုလဲ + လက္ခ်ားေဖ်ာ္ရည္ကို တစ္ဧကတြင္ (၅ – ၆) ပံုးဖ်န္းပါ။
(ေရတစ္ဂါလံတြင္ ပုလဲ ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း၊ လက္ခ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၁) ဇြန္း ထည့္ပါ)

၁၂ သီးေတာင့္မ်ား ေကာက္ရိုးေရာင္ေျပာင္းခ်ိန္၊ သီးေတာင့္အတြင္း အေစ့မာခ်ိန္တြင္ စက္(သို႔) လက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းပါ။

Source – စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *