BREAKING NEWS

သီးႏွံအထြက္တိုးျခင္းကို နားလည္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အပင္မ်ားအထြက္တိုးရန္မွာ စိုက္ပ်ိဳးသူတိုင္းအတြက္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းျဖင့္တိုးေနေသာ ကမ႓ာ႔လူဦးေရ အတြက္ လံုေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာရရွိေရးမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဖိအားႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။   သီးႏွံမ်ားအထြက္တိုးျခင္းကို သာမန္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား အသိအခ်ိဳ႕ရွိသကဲ့သို႔ သာမန္ပညာရွင္မ်ား၊ေရွးပညာရွင္မ်ား ၏ သိပၸံဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား လည္းရွိေနပါသည္။

ပို၍အဆင့္ျမင့္ေသာ ပညာရွင္မ်ား၏သုေတသနရလဒ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး သီးႏွံအထြက္တိုးျခင္းကို သာမန္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား နားလည္ က်င့္သံုးႏိုင္သည့္အဆင့္အထိ တင္ျပရန္မွာ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ေယဘူယ်သီးႏွံတစ္မ်ိဳး၏ ႀကီးထြားမႈပံုစံ

အပင္မ်ား၏ ႀကီးထြားမႈအဆင့္ ၃ ဆင့္ရွိသည္။ အေစ့အေညာႇက္ ေပါက္ခ်ိန္မွ ပန္းပြင့္သေႏၶတည္စ အခ်ိန္အထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္မဟုတ္) ကို ပင္ပိုင္းႀကီးထြားသည့္အဆင့္ Vegetative Stage ဟုေခၚသည္။ ပင္ပိုင္းအဂၤါဆိုသည္မွာ အရြက္ပင္စည္အညြန္႔ အကိုင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ပင္ပိုင္းႀကီးထြားမႈ ေႏွးေကြးရပ္တန္႔ခါနီးတြင္ မ်ိဳးပြားအဂၤါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ပန္းပြင့္မ်ားသေႏၶတည္ရာမွ ပန္းပြင့္ၿပီး -ဝတ္မႈန္ကူး -သေႏၶေအာင္ၿပီး အေစ့စတင္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္အထိမွာ လိင္ပိုင္းႀကီးထြားမႈအဆင့္ Reproductive Stage ဟုေခၚသည္။ တတိယအဆင့္ကား အေစ့အတြင္းသို႔ အရြက္မွခ်က္လုပ္ေသာ အစာမ်ား စီးဝင္လာေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္။ဤအဆင့္ကို အစာျဖည့္သည့္ အဆင့္ Filling Stage သို႔မဟုတ္ Grain Filling Stage ဟု ေခၚသည္။

ရာသီ သီးႏွံပင္တစ္မ်ိဳးတြင္ ထိုအဆင့္ ၃ ဆင့္လံုးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလ (ရက္ )ရွိတတ္သည္။သို႔ေသာ္ စိုက္ပ်ိဳးသူ အေနႏွင့္ ထိုအခ်ိန္ကို အနည္းငယ္(သို႔မဟုတ္)အေတာ္အတန္ အတိုးအေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ထိုသီးႏွံပင္၏ အထြက္ႏႈန္းကို စီမံကိုင္တြယ္ႏိုင္သည္။

အပင္မ်ား၏ ႀကီးထြားမႈအဆင့္ ၃ ဆင့္တြင္ ပထမအဆင့္မွာ ေႏွးၿပီး ဒုတိယအဆင့္မွာျမန္ၿပီး တတိယအဆင့္မွာ ျပန္ေႏွးသြားသည္။ စပါးပင္ကဲ့သို႔ သီးႏွံပင္မ်ိဳးတြင္ တတိယအဆင့္ကို ၾကာရွည္စြာ ဆန္႔မထားႏိုင္ေသာ္လည္း င႐ုတ္ ၊ခရမ္း ၊ပဲေတာင့္ရွည္၊ ႐ံုးပတီ    ကဲ့သို႔ေသာသီးႏွံမ်ားတြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ ဆန္႔ထားႏိုင္သည္။ နည္းပညာ ႏွင့္ ပံပိုးပစၥည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ထိုသို႔ ဆန္႔လိုက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုတတိယအဆင့္ကို ဆန္႔ထားႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းကို မ်ားစြာတိုးတက္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည္။ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ ၃ ဆင့္တြင္ ပထမအဆင့္ ျဖစ္ေသာ ပင္ပိုင္းႀကီးထြားမႈအဆင့္မွာ အေရးႀကီးမႈ အနည္းဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ထိုကာလအတြင္း အေျပာင္း အလဲမ်ားမွာ သီးႏွံပင္၏အထြက္ႏႈန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာ လိင္ပိုင္းႀကီးထြားမႈအဆင့္မွာ သီးႏွံပင္ အတိမ္းအေစာင္းမခံႏိုင္ဆံုး၊ အေရးအႀကီးဆံုး အဆင့္ျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲျမန္သကဲ့သို႔ ထိလြယ္ ၊ရွလြယ္ေသာ အဆင့္   ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးသူအေနႏွင့္ ေရ၊ အစာ၊ ဝန္းက်င္ဖိစီးမႈ စသည့္ကိစၥအားလံုးအတြက္ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ပ်က္မက်ရန္ အေလးထားေစာင့္ေရွာက္ရသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အပင္၏ သက္တမ္းႏွင့္ ႏႈိင္းစာလ်င္ ဤဒုတိယ အဆင့္မွာ ရက္မၾကာလွေသာ္လည္း သီးႏွံပင္အား အေလးထားေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

တန္းျမင့္ခုန္သူမ်ား တန္းေက်ာ္လ်င္ မည္သို႔ပံုစံႏွင့္က်က် ေအာင္ျမင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ဤတတိယအဆင့္ကိုအခ်ိဳ႕က တန္းျမင့္ကို   ေက်ာ္ႏိုင္ၿပီးေသာကာလျဖစ္၍ အေရးမပါေတာ့ဟု ယူဆၾကသည္။ အာလူး၊ ပီေလာပီနံ၊ ကန္စြန္းဥမ်ားသို႔ အစာေရႊ႕ခ်ိန္ အျခား အစာသိုေလွာင္အဂၤါမ်ား ျဖစ္ေသာ အေစ့မ်ား ၊အသီးမ်ားအတြင္းသို႔ အရြက္မွခ်က္လုပ္ေသာ အစာမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းစုေဆာင္းခ်ိန္ျဖစ္သည္။
င႐ုတ္၊ ခရမ္း၊ ႐ံုးပတီ၊ ပဲေတာင့္ရွည္အပင္မ်ားကို ေလ့လာလ်င္ အပင္ပ်ိဳမွစသီးေသာ အဦးသီး၊ ဂြသီး မ်ားမွာ ႀကီးထြားသန္မာျပည့္ၿဖိဳး
ၾကေသာ္လည္း ေႏွာင္းသီးမ်ားျဖစ္ေသာ ကိုင္းဖ်ား၊ကိုင္းနားသီး အသီးတို႔မွာစံခ်ိန္မမွီ၊ အရြယ္ေသးငယ္၊ၾကံဳလွီၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ  ေစ်းကြက္ပင္ မဝင္တာ့ပါ။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အပင္က်ခ်ိန္တြင္ အာဟာရလံုေလာက္စြာ မရရွိေတာ့ျခင္းက အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ထိုအပင္မ်ားကိုပင္   အရြက္ဖ်န္းေျမဩဇာမ်ား၊ ႏႈိးဆြပစၥည္းမ်ား၊ အပင္ေဟာ္မုန္းမ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္းေပးပါက ျပန္လည္ႏုပ်ိဳၿပီး အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ
အသီးမ်ားျပန္လည္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တတိယအဆင့္ကို ဆန္႔ထားျခင္းအားျဖင့္ ထိုအပင္မ်ား၏ အထြက္ႏႈန္းကို ႀကီးမားစြာ တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။

အရြက္မ်ားသည္အစာခ်က္ေသာ၊ အစာျပဳလုပ္ေသာအဂၤါ Source ျဖစ္သည္။ဥမ်ား ၊အေစ့မ်ား၊ အသီးမ်ားကိုကား Sink ဟုေခၚသည္။
အရြက္မ်ားသည္ အပင္မ်ိဳးကိုလိုက္၍ သက္တမ္းကြာျခားႏိုင္သည္။ အကယ္၍အရြက္မ်ား အရြယ္ေရာက္၍ အိုၿပီး ဝါသြားေသာအခါ အစာမခ်က္လုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အကယ္၍ အရြက္မ်ား၏သက္တမ္းကို ဆန္႔ထားႏိုင္ပါက ထိုသီးႏွံပင္၏ အထြက္ႏႈန္းကို တိုးေစႏိုင္မည္ျဖစ္
သည္။

အရြက္မ်ားအတြင္း ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ လံုေလာက္စြာရွိေနေရးမွာ အဓိကလိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ဤအေျခအေနကိုလည္း
ႏိုက္ထရိုဂ်င္ အရြက္ဖ်န္းေျမဩဇာမ်ား အသံုးျပဳ၍ လြယ္ကူစြာေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ သီးႏွံပင္မ်ား၏ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတတိယ အဆင့္အတြက္ ပန္႔ပိုးကူညီႏိုင္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ အေျခအေနမ်ားစြာရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ကိုသာမန္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားပင္ လြယ္ကူစြာ ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္   ေသာနည္းမ်ားျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးသူအေနႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာအသံုးျပဳရန္သာ လိုပါသည္။

Credit – ဦးဖရက္သိန္းေဖ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *